Ver­ta in­ves­tuo­ti į bio­lo­gi­nę sau­gą

Kiaules
Už­tik­ri­nant bio­lo­gi­nę sau­gą, kiau­lės ne­ga­li bū­ti lai­ko­mos lau­ke. Da­riaus Šy­pa­lio nuotr.
Ūki­nių gy­vū­nų au­gin­to­jai vėl kvie­čia­mi teik­ti pa­raiš­kas ir gau­ti pa­ra­mą ūkių bio­lo­gi­nei sau­gai su­stip­rin­ti. Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – už­kre­čia­ma vi­ru­si­nė na­mi­nių bei lau­ki­nių kiau­lių ir šer­nų li­ga. Lie­tu­vo­je ji plin­ta ga­na spar­čiai. Nors žmo­nėms ši li­ga ne­pa­vo­jin­ga, bet, ne­si­lai­kant sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, gre­sia pa­vo­jus, kad per mė­są, krau­ją, vi­daus or­ga­nus vi­ru­sas iš­plis už li­gos ži­di­nio ri­bų.

In­ves­tuos į dez­in­fe­ka­vi­mo įran­gą ir ap­tva­rus

Šiuo me­tu jau vyks­ta ant­ra­sis pa­raiš­kų pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į pre­ven­ci­nę veik­lą, ku­ria sie­kia­ma su­ma­žin­ti ga­li­mų gai­va­li­nių ne­lai­mių, ne­pa­lan­kių kli­ma­to reiš­ki­nių ir ka­tast­ro­fi­nių įvy­kių pa­da­ri­nius“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į pre­ven­ci­nę veik­lą, ku­ria sie­kia­ma su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gų li­gų grės­mes ir su jo­mis su­si­ju­sias pa­sek­mes“ tei­ki­mo eta­pas.

Ant­ra­jam eta­pui skir­ta 4,7 mln. Eur. Vie­nam pro­jek­tui ski­ria­ma su­ma ne­ga­lės vir­šy­ti 70 tūkst. Eur. Pir­ma­ja­me bu­vo pra­šo­ma per 1,7 mln. Eur pa­ra­mos. Prie­mo­nė fi­nan­suo­ja­ma iš Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai ir LR vals­ty­bės biu­dže­to. Dau­giau­sia pa­raiš­kų pa­tei­kė paukš­čius ir kiau­les au­gi­nan­tys ūki­nin­kai. Pa­raiš­kas tei­kė ir mė­si­nių gal­vi­jų bei avių au­gin­to­jai. Dau­ge­lis be­si­krei­pu­sių­jų už pa­ra­mos lė­šas ke­ti­no įsi­gy­ti dez­in­fe­ka­vi­mo įran­gą, in­ves­tuo­ti į ap­tva­rus ir kon­tei­ne­rius, skir­tus gai­še­noms lai­ky­ti. Kre­tin­gos ra­jo­ne po pir­mo­jo šau­ki­mo, įvy­ku­sio pa­va­sa­rį, šia pa­ra­ma pa­si­nau­do­jo 4 ūki­nin­kai – iš Bar­ke­lių, Tū­bau­sių, Grūš­lau­kės ir Dau­gin­čių kai­mų.

„Už skir­tą 900 eu­rų pa­ra­mą įsi­gi­jo­me seg­men­ti­nę tvo­rą – ga­lė­si­me ap­tver­ti di­des­nę da­lį te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je lai­ko­me kiau­les“, – sa­kė Dau­gin­čiuo­se su vy­ru Rim­vy­du ūki­nin­kau­jan­ti Da­lia Bal­sie­nė. Pa­se­kę sa­vo tė­vų pa­vyz­džiu, ke­le­rius me­tus gy­vu­lius au­gi­nan­ti šei­ma lai­ko vie­ną veis­li­nę ir 8 mė­si­nes kiau­les, taip pat 9 kar­ves.

„Lu­bos“ – di­des­nės, pa­raiš­kų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas

Rug­pjū­tį bu­vo pa­ko­re­guo­tos mi­nė­tos veik­los sri­ties įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lės, ku­rio­se pa­di­din­tos pa­ra­mos „lu­bos“ pa­reiš­kė­jui ir su­si­ju­siems as­me­nims. Da­bar di­džiau­sia ben­dra gau­ta pa­ra­mos su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 600 tūkst. Eur pa­gal šią prie­mo­nę kar­tu su­dė­jus vi­sas ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tas. Ant­ra­sis kvie­ti­mas teik­ti pa­raiš­kas or­ga­ni­zuo­ja­mas, nes per pir­mą­jį pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pą ne­bu­vo pa­nau­do­tos vi­sos skir­tos lė­šos.

Veik­los sri­ties įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lės pa­pil­dy­tos nuo­sta­ta, kad pa­reiš­kė­jas ga­li teik­ti vie­ną ben­drą pa­raiš­ką dau­giau kaip vie­nai ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tai tuo at­ve­ju, jei įsi­gy­ja­mas tur­tas ga­li bū­ti nau­do­ja­mas dau­giau ne­gu vie­no­je ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­to­je. Tuo­met tin­ka­mos fi­nan­suo­ti iš­lai­dos ir są­ly­gi­niai gal­vi­jai (SG) ap­skai­čiuo­ja­mi pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­toms ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­toms ben­drai, o pa­reiš­kė­jas pro­jek­to kon­tro­lės lai­ko­tar­piu tu­ri iš­lai­ky­ti ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­to­je ne ma­žes­nį vi­du­ti­nį me­ti­nį gy­vu­lių skai­čių, ne­gu nu­ro­dy­ta pa­teik­to­je pa­raiš­ko­je.

Kas ga­li pre­ten­duo­ti

Pa­ra­mos ga­li pra­šy­ti ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­to­jai, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la. Fi­zi­niai as­me­nys tu­ri bū­ti ne jau­nes­ni nei 18 me­tų am­žiaus ir sa­vo var­du įre­gist­ra­vę ūki­nin­ko ūkį bei že­mės ūkio val­dą. O ju­ri­di­niai as­me­nys sa­vo var­du tu­ri bū­ti įre­gist­ra­vę val­dą.

Pa­reiš­kė­jas iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri ne­per­trau­kia­mai veik­ti ne trum­piau kaip vie­nus me­tus. Bū­ti­na vyk­dy­ti gy­vu­li­nin­kys­tės veik­lą, re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją rin­ko­je ir gau­ti pa­ja­mas iš veik­los, į ku­rios bio­lo­gi­nę sau­gą in­ves­tuo­ja­ma pa­gal bio­lo­gi­nių prie­mo­nių tai­ky­mo pla­ną. Pa­ja­mos iš že­mės ūkio sek­to­riaus ata­skai­ti­niais me­tais tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 proc. vi­sų pa­reiš­kė­jo veik­los pa­ja­mų.

Pa­reiš­kė­jo lai­ko­mi ūki­niai gy­vū­nai tu­ri bū­ti su­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re, ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­ta įre­gist­ruo­ta Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re ne vė­liau kaip 2020 m. lie­pos 31 d.

Svar­bu tai, kad iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo pa­reng­tas bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių tai­ky­mo ir tam rei­ka­lin­gų in­ves­ti­ci­jų pla­nas dėl bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­to­se tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos te­ri­to­ri­niu pa­da­li­niu.

Ko­kios iš­lai­dos fi­nan­suo­ja­mos

Pa­reiš­kė­jai, ga­vę pa­ra­mą ūkių bio­lo­gi­nei sau­gai, ga­li už ją įsi­gy­ti ir įsi­reng­ti vi­daus ir lau­ko ap­tva­rus, įreng­ti ūki­nių gy­vū­nų pa­kro­vi­mo ir iš­kro­vi­mo ram­pas ir (ar­ba) aikš­te­les, už­da­rus pra­ėji­mo ta­kus tarp pa­sta­tų, įsi­gy­ti dez­in­fek­ci­nių purkš­tu­vų, va­ly­mo, dez­in­fek­ci­jos įran­gos, plo­vi­mo-dez­in­fe­ka­vi­mo įren­gi­nių ir trans­por­to prie­mo­nių, pa­ša­rų ter­mi­nio ap­do­ro­ji­mo įran­gos.

Pa­ra­mą ga­vę pa­reiš­kė­jai ga­lės įreng­ti, įsi­gy­ti kon­tei­ne­rius ir pa­tal­pas, skir­tas lai­ky­ti gai­še­noms, ar nuo grau­ži­kų, vabz­džių, paukš­čių ir ki­tų ken­kė­jų ap­sau­gan­čią įran­gą.

Taip pat fi­nan­suo­ja­mos iš­lai­dos, su­si­ju­sios su ūki­nius gy­vū­nus pri­žiū­rin­čiais dar­buo­to­jais: bui­ti­nių per­si­ren­gi­mo ir prau­si­mo­si pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos, dar­bo dra­bu­žių ir ba­tų plo­vi­mo bei džio­vi­ni­mo įran­gos, mai­ti­ni­mo pa­tal­pų įren­gi­mo ir įran­gos.

At­ran­kos kri­te­ri­jai ir ba­lai

Pa­raiš­kos ver­ti­na­mos su­tei­kiant joms ba­lus pa­gal tai, kaip ati­tin­ka tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tus at­ran­kos kri­te­ri­jus. Di­džiau­sia ga­li­ma ba­lų su­ma – 100, o pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pro­jek­tų at­ran­kos ba­lų skai­čius – 45.

Spe­cia­li­zuo­tiems kiau­li­nin­kys­tės ūkiams su­tei­kia­mi 25 ba­lai, spe­cia­li­zuo­tiems gal­vi­ji­nin­kys­tės ar­ba paukš­ti­nin­kys­tės ūkiams – 15 ba­lų. Svar­bu tai, kad, de­ri­nant ati­tik­tį šiam kri­te­ri­jui, at­ran­kos ba­lai su­tei­kia­mi tik už vie­ną pa­reiš­kė­jo pa­si­rink­tą kri­te­ri­jų.

Jei­gu pa­reiš­kė­jas lai­ko iki 20 SG (įskai­ty­ti­nai), ski­ria­mi 35 ba­lai, jei­gu nuo dau­giau kaip 20 iki 200 SG (įskai­ty­ti­nai), – 15 ba­lų, jei­gu dau­giau kaip 200 SG, – 10 ba­lų.  

Kai pa­reiš­kė­jo ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­ta yra vie­to­vė­je, ku­rio­je ES spren­di­mu ar­ba Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) di­rek­to­riaus įsa­ky­mu tai­ko­mos už­kre­čia­mo­sios li­gos pre­ven­ci­nės ir kon­tro­lės prie­mo­nės lai­ko­mai gy­vū­nų rū­šiai, su­tei­kia­ma 30 ba­lų.

Pa­pil­do­mų ba­lų ga­li­ma gau­ti ir to­kiu at­ve­ju, kai pro­jek­tui įgy­ven­din­ti pra­šo­ma ma­žes­nio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo, nei bū­tų ga­li­ma pra­šy­ti pa­gal mi­nė­tos veik­los sri­ties įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les.

Pa­raiš­kos pri­ima­mos Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se.

 

Užs. Nr. 0096

 

LOGO

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.