Po­ky­čiai pro­ku­ra­tū­ro­je: dar­bo są­ly­gos pro­ku­ro­rams pa­blo­gė­jo

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Spalis 9
nuotrauka
Stasio Ka­siu­lio, kaip pro­fe­si­nės są­jun­gos „Pro­ku­ra­tū­ros ben­druo­me­nė“ pir­mi­nin­ko, pa­si­tei­ra­vus, ar dėl pa­da­li­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos bu­vo tar­ta­si su pro­fe­si­ne są­jun­ga, jis pa­reiš­kė: „Dis­ku­tuo­ta bu­vo tik for­ma­liai.“
Kaip pra­ne­ša Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, nuo spa­lio 1-osios pa­si­kei­tė da­lies Lie­tu­vos re­gio­nuo­se dir­ban­čių pro­ku­ro­rų dar­bo vie­tos. Šie po­ky­čiai ak­tu­a­lūs 20-čiai pa­da­li­nių, tarp jų ir Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros kai ku­riems pa­da­li­niams, kai pro­ku­ro­rai per­ke­lia­mi dirb­ti į ar­ti­miau­sius di­des­nius pro­ku­ra­tū­ros pa­da­li­nius. Pro­ku­ra­tū­ros pro­fe­si­nės są­jun­gos „Pro­ku­ra­tū­ros ben­druo­me­nė“ pir­mi­nin­kas, Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Sta­sys Ka­siu­lis (nuotr.) abe­jo­ja to­kios re­or­ga­ni­za­ci­jos fi­nan­si­niu efek­ty­vu­mu, nes pro­ku­ro­rams dar­bo są­ly­gos tik pa­blo­gė­jo.

Tri­juo­se pa­da­li­niuo­se – va­di­na­mie­ji san­dė­liu­kai

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me tvir­ti­na­ma, kad nuo spa­lio 1-osios įvyk­dy­ti po­ky­čiai pa­da­li­niuo­se leis efek­ty­viau or­ga­ni­zuo­ti pro­ku­ra­tū­ros veik­lą, su­vie­no­din­ti skir­tin­guo­se pa­da­li­niuo­se dir­ban­čių pro­ku­ro­rų dar­bo krū­vius, ra­cio­na­liau nau­do­ti tu­ri­mas pa­tal­pas, trans­por­tą ir tau­py­ti vals­ty­bės lė­šas.

Iki spa­lio 1-osios ša­ly­je vei­kė 53 pro­ku­ra­tū­ros pa­da­li­niai, o nuo spa­lio jų su­ma­žė­jo 20-čia. Kai ku­riuo­se jų bu­vo po du-ke­tu­ris žmo­nes: pro­ku­ro­rai ir jiems pa­de­dan­tys dar­buo­to­jai.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra iki spa­lio tu­rė­jo pen­kis pa­da­li­nius – Aly­tu­je, Va­rė­no­je, Laz­di­juo­se, Drus­ki­nin­kuo­se ir Prie­nuo­se. Nuo spa­lio pas­ta­rų­jų tri­jų ne­be­li­ko, čia dir­bu­sių pro­ku­ro­rų dar­bo vie­tos nu­ro­do­mos nau­ju ad­re­su – Aly­tu­je, apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros bu­vei­nė­je.

Jau bu­vu­sia­me Drus­ki­nin­kų pa­da­li­ny­je dir­bo trys, Laz­di­jų pa­da­li­ny­je – du, Prie­nų pa­da­li­ny­je – vie­nas pro­ku­ro­ras, juo­se vi­suo­se bu­vo ke­tu­ri pro­ku­ro­rams pa­de­dan­tys dar­buo­to­jai. Po pa­da­li­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos čia ne­be­li­ko tri­jų pro­ku­ro­rams pa­de­dan­čių dar­buo­to­jų.

Kaip sa­ko Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras, pro­fe­si­nės są­jun­gos „Pro­ku­ra­tū­ros ben­druo­me­nė“ pir­mi­nin­kas S.Ka­siu­lis, mi­nė­tiems pa­da­li­niams pa­lik­tos po šiek tiek dau­giau nei 10 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pos, ku­rio­se jie ga­lė­tų at­lik­ti sa­vo funk­ci­jas tarp vyks­tan­čių teis­mų po­sė­džių ar pri­sig­laus­ti at­vy­kus į po­sė­džius. Pro­ku­ro­rai to­kias pa­tal­pas va­di­na san­dė­liu­kais.


Ko­dėl pa­blo­gė­jo dar­bo są­ly­gos pro­ku­ro­rams?

S.Ka­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, po įvyk­dy­tos pa­da­li­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je su­ma­žė­jo tik ke­li pro­ku­ro­rus ap­tar­nau­jan­čių dar­buo­to­jų eta­tai ir su­ma­žin­tos pa­tal­pos pro­ku­ro­rams, ta­čiau Laz­di­juo­se, Prie­nuo­se ir Drus­ki­nin­kuo­se dir­bu­siems pro­ku­ro­rams dar­bo są­ly­gos pa­blo­gė­jo: „Jiems ten­ka va­ži­nė­ti į dar­bo vie­tas Aly­tu­je, va­di­na­si, trans­por­to iš­lai­dos pa­di­dė­jo. Ap­sun­kin­tas pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­kia­mas juos siun­čiant pa­štu, pail­gė­jo jų įtei­ki­mo lai­kas, nes da­bar juos Laz­di­jų, Prie­nų ir Drus­ki­nin­kų gy­ven­to­jams ten­ka iš­siųs­ti iš Aly­taus. Taip pat by­lų pro­ce­si­niai do­ku­men­tai iš Laz­di­jų, Prie­nų ir Drus­ki­nin­kų siun­čia­mi į Aly­tų. Elek­tro­ni­nį iš­siun­ti­mą šio­je sri­ty­je ga­li­ma tai­ky­ti ne vi­soms su­in­te­re­suo­toms pu­sėms, gal tai at­si­ras po ke­le­rių ar dau­giau me­tų. O kai pail­gė­ja pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo lai­kas, pail­gė­ja ir pats by­lų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas.“

Pro­fe­si­nės są­jun­gos „Pro­ku­ra­tū­ros ben­druo­me­nė“ pir­mi­nin­kas šian­dien la­bai abe­jo­ja, ar pa­vyks su­tau­py­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų po da­bar­ti­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­da­li­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos, ta­čiau su­tin­kan­tis, kad ša­lies mas­tu pro­ku­ro­rų dar­bo krū­viai ma­žė­ja dėl ma­žė­jan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus, gal­būt ir žmo­nės ma­žiau krei­pia­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas.

S.Ka­siu­lio įsi­ti­ki­ni­mu, pro­ku­ro­rams dar­bo krū­vius bu­vo ga­li­ma ly­gin­ti ki­tu bū­du: „Pa­vyz­džiui, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je pa­ti pro­ku­ra­tū­ra yra pe­rė­mu­si kai ku­rių by­lų kon­tro­lia­vi­mą iš apy­lin­kių pro­ku­ra­tū­rų. Taip sie­kia­ma iš­ly­gin­ti dar­bo krū­vius jos pa­da­li­nių pro­ku­ro­rams.“

S.Ka­siu­lio, kaip pro­fe­si­nės są­jun­gos „Pro­ku­ra­tū­ros ben­druo­me­nė“ pir­mi­nin­ko, pa­si­tei­ra­vus, ar dėl pa­da­li­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos bu­vo tar­ta­si su pro­fe­si­ne są­jun­ga, jis pa­reiš­kė: „Dis­ku­tuo­ta bu­vo tik for­ma­liai.“

Šiuo me­tu Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je dir­ba 20 pro­ku­ro­rų.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.