Nr. 115 (13198)

2018-10-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 115 (13198) skaitykite:

  • Jau­niau­sia ap­do­va­no­ta mo­ky­to­ja iš­au­šus pir­ma­die­nio ry­tui die­nų iki sa­vait­ga­lio ne­skai­čiuo­ja
  •  Aly­tiš­kių alė­jo­je pa­so­din­ti po pa­sau­lį iš­si­bars­čiu­sių aly­tiš­kių do­va­no­ti me­de­liai
  •  Kas už­kni­so Va­len­ti­ną Ma­zu­ro­nį ir ko­dėl jis kan­di­da­tuo­ja į pre­zi­den­tus?
  •  Su­pran­ta­mai ir įdo­miai apie krau­jo do­no­rys­tę ga­li­ma kal­bė­ti net su pra­di­nu­kais
  •  Tra­ge­di­ja dau­gia­vai­kė­je šei­mo­je: ra­do ne­gy­vą ant gran­di­nės pa­ki­bu­sį dvy­li­ka­me­tį
  •  Iš­me­tė kai­my­nės šu­nį pro lan­gą
  •  Žmo­gus – pa­ti­ki­ma kon­tei­ne­rio šiukš­lė?, ar­ba Gy­ven­si­me ge­riau, kai val­dys par­ti­jos bi­čiu­lių ma­mos, te­tos, uoš­vės ir... karš­ta­ko­šiai po­li­ti­kai?
  •  Kaš­to­nui – lė­tas ga­las
Yra da­ly­kų, apie ku­riuos pa­gal­vo­ji tik ta­da, kai su­si­du­ri akis į akį. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga šių me­tų pra­džio­je iš­lei­do įsa­ky­mą dėl skie­pų nuo B...
Nuo ki­tų me­tų star­tuo­ja pen­si­jų kau­pi­mo per­tvar­ka, ku­rios es­mę nu­sa­ko du pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai. Pir­ma, ne­be­liks „Sod­ros“ per­ve­di­mų į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus, to­dėl...
Da­ly­va­vu­sie­ji ar ste­bė­ju­sie­ji pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne vy­ku­sį fut­bo­lo tur­ny­rą Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos Aly­taus...
Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gė Li­na Ta­mo­šai­ty­tė – vie­na iš sep­ty­nių mo­ky­to­jų, ku­riems už kū­ry­biš­ką dar­bą ir ge­ro­sios...
Be rei­ka­lo, me­de­li, bars­tai sa­vo kaš­to­nė­lius ant as­fal­to. Gal to­kiu bū­du ban­dai at­kreip­ti dė­me­sį ir pra­šai pa­gal­bos? Nie­kas ta­vęs ne­be­iš­gel­bės. Jau nie­kas. Nes šak­nys iš...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.