Kaš­to­nui – lė­tas ga­las

Mil­da Ona Dauk­šie­nė
Komentarai (2)
2018 Spalis 10
Kastono šaknys
Nukapotos kaštono šaknys prispaustos betoninio luito gabalu.
Be rei­ka­lo, me­de­li, bars­tai sa­vo kaš­to­nė­lius ant as­fal­to. Gal to­kiu bū­du ban­dai at­kreip­ti dė­me­sį ir pra­šai pa­gal­bos? Nie­kas ta­vęs ne­be­iš­gel­bės. Jau nie­kas. Nes šak­nys iš tri­jų pu­sių nu­trau­ky­tos, nu­ka­po­tos ir pa­grin­di­nė šak­nis pa­kirs­ta, to­dėl ta­vo ka­mie­nas ne­be­iš­lai­ko vai­ni­ko.

Dar­bi­nin­kai už­ver­tė betoninio lui­to ga­ba­lą ant šak­nų li­ku­čių, o vė­liau ap­rė­mi­no ka­mie­ną bor­to juos­ta, kad dar sta­čias pa­sto­vė­tum, kol pa­skelbs džiūs­tan­čiu ir bū­ti­nu nu­pjau­ti.

Ir ne­at­ro­do, kad ko­kiai nors gam­tos ap­sau­gai dar rū­pė­tų, jog ta­vo lie­muo jau kaip jau­nos pa­ne­lės – dau­giau nei 70 cm, vir­šū­nė sie­kia tre­či­ą­jį na­mo aukš­tą, vai­ni­kas kiek pa­jėg­da­mas sau­go To­po­lių gat­vės 14 na­mo lan­gus nuo iš­me­ta­mų­jų du­jų, kad pa­va­sa­riais gau­sūs žie­dy­nai džiu­gi­na pra­ei­vius, bi­te­les ir sau­lę, o ru­de­nį bars­to­mi bliz­gūs kaš­to­nė­liai net šil­ti nuo rus­vu­mo. Kaž­kas lau­kia, la­bai lau­kia ta­vo mir­ties…

At­ro­dė, kad aist­ros kaž­kiek nu­slū­go, pa­si­pik­ti­ni­mas pri­ge­so, skriau­da nu­ry­ta – lyg ir su­si­tai­ky­ta su ab­sur­diš­ka si­tu­a­ci­ja. Tar­si jau ir už­te­ko au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti tos erd­vės, ku­ri at­si­vė­rė už­gro­bus ir iš­as­fal­ta­vus da­lį To­po­lių gat­vės 14 na­mui pri­klau­siu­sios ža­lio­sios ve­jos ir ta­ko (pa­lei dar­že­lius) ga­ba­lo.

Ta­čiau maž­daug po po­ros sa­vai­čių dar­bi­nin­kai vėl ėmė kas­ti grio­vį – tie­siu tai­ky­mu į kaš­to­ną. Ta­da ir nu­nio­ko­jo šak­nis, už­py­lė as­fal­tu, ap­rė­mi­no. To­kiu bū­du Kaš­to­nų gat­vės 20 na­mo gy­ven­to­jai lai­mė­jo dar maž­daug 75 cm ar 1 m plo­čio juos­tą. Kol kas. O kai ši­tą kaš­to­ną nu­pjaus – bus dar ko­kie 3 met­rai iki lie­pos, ku­rią, jei ge­rai sek­sis, taip pat bus ga­li­ma nu­ga­la­by­ti. Ir tilps dar 2 ar 3 ma­ši­nos.

Da­bar erd­vi aikš­tė net akį ve­ria: ly­giai iš­as­fal­tuo­ta, tvar­kin­gai su­žy­mė­tos bei su­nu­me­ruo­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos su rau­do­nais už­rak­tais ir nuo Kaš­to­nų gat­vės 20 na­mo lan­gų ati­trauk­tos to­kiu pat at­stu­mu, ko­kiu apie 1975 me­tus sta­to­mi gy­ve­na­mie­ji na­mai bu­vo ati­trau­ki­nė­ja­mi nuo gat­vių bei gat­ve­lių.

Nors ta­da nie­kas net sap­nuo­ti ne­sap­na­vo, kad at­eis to­kie ma­ši­nų gau­su­mo lai­kai. Da­bar šia­me nau­jai ap­šil­tin­to, pui­kių dar­že­lių na­mo kie­me ir au­to­mo­bi­liai bus tvar­kin­gai sta­to­mi, ir dar ga­nė­ti­nai už­teks ke­lio bet ko­kiam trans­por­tui pra­va­žiuo­ti ar pa­si­su­kio­ti.

Tai­gi – vis­kas bū­tų la­bai gra­žu, jei­gu, už­gro­bus že­mę, tos par­ka­vi­mo vie­tos ne­bū­tų at­si­dū­ru­sios vos per met­rą ki­tą nuo To­po­lių gat­vės 14 na­mo pir­mo­sios laip­ti­nės lan­gų. Kar­tu ir gau­sios iš­me­ta­mo­sios du­jos. Ypač kai­rė­je laip­ti­nės pu­sė­je prie ak­los ga­li­nės na­mo sie­nos pri­glaus­tiems pen­kiems būs­tams. Iš abie­jų pu­sių – tiek nuo gat­vės, tiek iš kie­mo – į mie­ga­muo­sius!

Ne py­ra­gai ir vi­du­ri­niems pen­kiems – sve­ti­mos ma­ši­nos vos ne po bal­ko­nais. O žmo­nės gy­ve­na ir su vai­kais, ir su li­go­niais. Jei pa­no­rė­tų nuo aikš­te­lių at­si­tver­ti ko­kiais ka­da­gių krū­mais (dau­giau­sia fi­ton­ci­dų iš­ski­ria, per žie­mą ža­liuo­ja) – ne­ga­lė­tų, nes iš­kas­tas smė­lis ne iš­vež­tas, o už bor­te­lių net su as­fal­to li­ku­čiais su­trom­buo­tas. Kas­tu­vo ne­įsmeig­si. Dar ne­greit žo­lė pra­dės ža­liuo­ti.

Jei­gu net par­duo­ti pa­no­rė­tų ir iš­si­kel­ti ki­tur, net la­bai gra­žiai įreng­tų šių būs­tų kai­na da­bar bū­tų men­ka, nes gy­ve­na­me ne vi­du­ram­žiais: vi­si gir­di­me apie kan­ce­ro­ge­nus, mu­ta­ge­nus, švi­ną, smal­kes. Ypač jų gau­su, kai šą­la ir va­rik­liai ima spring­ti.

Ko­dėl taip at­si­ti­ko? Štai čia ir pra­si­de­da mįs­lės. Juk kai skly­pus ka­dast­ruo­ja, ma­ti­nin­kai su­kvie­čia kai­my­nus, vis­ką iš­aiš­ki­na ir, jei su­ta­ria, pa­ima vi­sų pa­ra­šus, o jei ne­su­tin­ka su nu­ma­to­mu pla­nu – aiš­ki­na­si, ieš­ko kom­pro­mi­so. Ar mies­te to­kia nuo­sta­ta ne­ga­lio­ja? Nes vi­sa To­po­lių gat­vės 20 na­mo val­džia at­si­žeg­no­ja – nie­kas nie­ko ne­ži­no, nie­kas nie­kur ne­si­ra­šė.

Be to, jei ku­ris pir­mi­nin­kas ir bū­tų pa­si­ra­šęs, tai tik­rai bū­tų vir­šy­ti įga­lio­ji­mai. Toks spren­di­mas ga­lė­tų bū­ti pri­im­tas tik gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mui pri­ta­rus ir tu­rė­tų bū­ti už­pro­to­ko­luo­tas. Nei su­si­rin­ki­mo bū­ta, nei to­kio pro­to­ko­lo nė­ra. Va­di­na­si, sa­vi­val­dy­bė tą To­po­lių gat­vės 14 na­mo ve­jos ga­ba­lą sa­va­va­liš­kai ati­da­vė Kaš­to­nų gat­vės 20 na­mui. Taš­kas.

Ky­la klau­si­mas – kaip sa­vi­val­dy­bė ga­li da­ly­ti tai, ko pa­ti ne­tu­ri? Ar ši­ta ve­ja, kaip ir še­šios ki­tos to­je pat juos­to­je, land­šaf­ti­nin­kų su­pro­jek­tuo­ta prie To­po­lių 14 na­mo, nė­ra lai­ky­ti­na sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos da­li­mi, kaž­kiek gy­ven­to­jus gi­nan­čia nuo gat­vės triukš­mo, dul­kių, ter­ša­lų?

Už­grob­ta­sis ve­jos ga­ba­las kar­tu su ge­le­ži­niu ati­tva­ru, krū­mais ir me­džiais tą funk­ci­ją at­lik­da­vo – gra­žiai ve­dė įva­žiuo­jan­čias į kie­mus ma­ši­nas ato­kiau nuo gy­ven­to­jų lan­gų, o apie par­ka­vi­mą net užuo­mi­nų ne­bu­vo. Ar to­kioms fan­ta­zi­joms pri­tar­tų Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras?

Tai vis­gi kas iš sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų to­kį ka­dast­ri­nį pla­ną ry­žo­si pa­tvir­tin­ti? Juk pri­va­lė­jo pa­si­žiū­rė­ti, kas pri­pla­nuo­ta. O jei ne­pa­si­žiū­rė­jo, tai ko­dėl? Ar tik ne vie­nas iš Mer­fio dės­nių vei­kia – kam dirb­ti, jei ga­li­ma ne­dirb­ti?

Ta­čiau, jei­gu ne­dir­bant al­ga ima­ma, tai vi­sai tei­sin­ga bū­tų pa­si­steng­ti ati­tai­sy­ti klai­dą ir iš sa­vos ki­še­nės ban­dy­ti kom­pen­suo­ti skriau­dą gy­ven­to­jams, ku­rie, nie­kuo ne­nu­si­kal­tę, jau kiek­vie­nos ma­ši­nos smar­di­na­mi ma­žiau­siai du kar­tus per pa­rą.

Ati­džiau pa­žiū­rė­jus ma­ty­ti, jog to­kias aikš­te­les ga­li­ma bu­vo įsi­reng­ti ir be kiau­lys­čių kai­my­nams, be ža­los žel­di­niams. Tik kiek ma­žes­nia­me plo­te. Ži­no­ma, šiais vi­suo­ti­nio var­go, skur­do ir de­jo­nių lai­kais, kai ne vie­na šei­ma dai­ro­si tre­čios ar ket­vir­tos ma­ši­nos, per di­de­lių au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lių bū­ti ne­ga­li. Bet kur tie val­di­nin­kai, ku­rie, va­do­vau­da­mie­si įsta­ty­mais ar svei­ku pro­tu, įsteng­tų pa­ža­bo­ti li­guis­tos są­mo­nės ap­raiš­kas?..

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.