Ne­mo­ka­mi skie­pai pa­kvi­po dis­kri­mi­na­ci­ja

Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
Komentarai (0)
2018 Spalis 9
skiepai
Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovų tikinimu, dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu skiepijant vaikus iki vienerių metų nemo­kama B tipo meningokokinės infekcijos vakcina į šią tarnybą iki šiol niekas nesikreipė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Yra da­ly­kų, apie ku­riuos pa­gal­vo­ji tik ta­da, kai su­si­du­ri akis į akį. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga šių me­tų pra­džio­je iš­lei­do įsa­ky­mą dėl skie­pų nuo B ti­po me­nin­go­ko­ko įtrau­ki­mo į vai­kų pro­fi­lak­ti­nių skie­pi­ji­mų ka­len­do­rių nuo šių metų liepos, kas reiš­kia ne­mo­ka­mą vak­ci­na­vi­mą. At­ro­dy­tų vis­kas pui­ku, tai šei­moms leis už­tik­rin­tai pa­si­rū­pin­ti sa­vo vai­kų svei­ka­ta, nes ne­be­rei­kės mo­kė­ti už šim­tus eu­rų kai­nuo­jan­čius mi­ni­mus skie­pus. Tik, de­ja, vai­kams bu­vo už­dė­tas am­žiaus cen­zas. Ne­mo­ka­ma ga­li­my­be pa­si­nau­do­ti ga­li tik vai­kai, gi­mę nuo šių me­tų ge­gu­žės. Kilo klausimas, ar tai neprasilen­kia su lygiomis galimybėmis į nemo­kamą vaikų sveikatos priežiūrą? Iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos tei­si­nin­ko su­ži­no­ta, kad tokia tvarka yra ne be trūkumų. Da­bar ty­ri­mą mi­nė­ta tar­ny­ba pa­gal žurnalistės ir mamos krei­pi­mą­si šiuo klau­si­mu pe­rad­re­sa­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gai. Įdo­mu, kuo vis­kas baig­sis?

Kuo kitokie kiti?

Pra­dė­ju­si sa­vo dve­jų me­tu­kų duk­ry­tę ves­ti į dar­že­lį, vis daž­niau pa­gal­vo­davau apie ga­li­my­bę pa­skie­py­ti  nuo klas­tin­go­jo me­nin­go­ko­ko. Šių skie­pų kur­sas dvi­me­čiam vai­kui kai­nuo­ja kiek dau­giau nei du šim­tus eu­rų. Ne kiek­vie­na šei­ma ga­li sau tai leis­ti.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mu, vak­ci­na nuo B ti­po me­nin­go­ko­ko skie­pi­ja­ma pa­gal šią sche­mą: pir­mo­ji do­zė ski­ria­ma tri­jų mė­ne­sių kū­di­kiui, ant­ro­ji – pen­kių, o tre­čio­ji – 12–15 mė­ne­sių vai­kams. Vy­res­niems vai­kams už­ten­ka dvie­jų skie­pų su tre­či­ą­ja stip­ri­na­mą­ja do­ze ar­ba be jos. Tik skiepas jau – mokamas.

Pa­gal­vo­jau, o ko­dėl tu­ri bū­ti į pa­raš­tes nu­stum­ti kū­di­kiai, ku­rie gi­mę pas­ku­ti­nę ba­lan­džio die­ną ar dar anks­čiau. O kuo ki­to­kie vy­res­ni vai­kai?

Pir­mai­siais gy­ve­ni­mo me­tais kū­di­kiai gau­na dau­gy­bę skie­pų, ku­rių po­vei­kius ma­žy­liams ten­ka iš­gy­ven­ti ne taip jau ir leng­vai. O dar pri­dė­jus ir skie­pą nuo me­nin­go­ko­ko, ku­rio po­vei­kis svei­ka­tai – ne itin iš­ty­ri­nė­tas, kū­di­kių imu­ni­nė sis­te­ma dar la­biau su­pur­to­ma. Ar ne­bū­tų pro­tin­giau šia bran­gia vak­ci­na ne­mo­ka­mai skie­py­ti vai­kus nuo 1 me­tų, kai pri­va­lo­mų skie­pų ka­len­do­rius pra­tuš­tė­ja? Ar tai vai­ko imu­ni­nei sis­te­mai ne­bū­tų sau­giau?

Re­mia­si už­sie­nio pa­tir­ti­mi

Įdo­mu, kuo rem­da­ma­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nu­sta­tė, nuo ka­da gi­mę „lai­min­gie­ji“ kū­di­kė­liai bus skie­pi­ja­mi skie­pu nuo me­nin­go­ko­ko ne­mo­ka­mai?

Vi­sa tai iš­dės­čius ir su­si­sie­ku­s su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos tei­si­nin­ku Vy­čiu Mu­liuo­liu, ši tar­ny­ba su­for­mu­la­vo už­klau­si­mą Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Ga­utą at­sa­ky­mą, pa­si­ra­šė svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Al­gir­das Še­šel­gis.

Ja­me pa­aiš­ki­na­ma, kad mi­nis­te­ri­ja to­kią tvar­ką pa­tvir­ti­no rem­da­ma­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Ai­ri­jos pa­tir­ti­mi. Tai ša­lys, ku­rios pir­mo­sios įtrau­kė šią vak­ci­ną į skie­pi­ji­mo ka­len­do­rius. Sa­vo pa­si­rin­ki­mą grin­džia ir tu­ri­mo­mis pub­li­ka­ci­jo­mis apie vak­ci­nos „2+1“ sche­mos epi­de­mio­lo­gi­nius, imu­no­lo­gi­nius, kli­ni­ki­nius ir eko­no­mi­nius pa­grin­di­mus Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je bei spe­cia­li­ą­ja vak­ci­nos cha­rak­te­ris­ti­ka.

Bet ar tik­rai tai, kas tin­ka už­sie­nio vals­ty­bėms, ga­li tik­ti ir mū­sų ša­liai? Juk mus ski­ria be­ga­lė skir­tu­mų, su­si­ju­sių ne tik su kon­kre­taus kraš­to žmo­nių svei­ka­ta. V.Mu­liuo­lis taip pat ti­ki­no ra­dęs in­for­ma­ci­ją, ku­rio­je nu­ro­do­mi skir­tin­gi sta­tis­ti­niai ser­ga­mu­mo šia in­fek­ci­ja duo­me­nys skir­tin­goms ša­lims.

Skie­py­ti vai­kai ap­sau­go ne­skie­py­tus?

Taip pat raš­te nu­ro­do­ma: „Įtrau­kiant vis nau­jas vak­ci­nas, nė vie­na ša­lis nė­ra pa­jė­gi su­skie­py­ti vi­sų am­žiaus gru­pių, be to, skir­tin­go am­žiaus gru­pėms pa­pras­tai tai­ko­mos ir skir­tin­gos skie­pi­ji­mo sche­mos.“

Su šiuo ar­gu­men­tu V.Mu­liuo­lis taip pat ne­su­ti­ko, esą eko­no­mi­nis pa­grin­di­mas šiuo at­ve­ju nė­ra sva­rus ir ne­ga­li lem­ti ša­lies vai­kų in­te­re­sų, su­si­ju­sių su svei­ka­ta, ne­už­tik­ri­ni­mo.

Dar dės­to­ma, kad šios me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos la­biau­siai pa­veik­ta am­žiaus gru­pė yra vai­kai iki 1 me­tų, to­dėl vi­sos šią vak­ci­ną į na­cio­na­li­nius skie­pi­ji­mo ka­len­do­rius įsi­trau­ku­sios ša­lys pa­si­rin­ko vai­kus skie­py­ti iki 1 me­tų.

Ta­čiau pa­si­do­mė­jus dėl me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos pa­pli­ti­mo, aiš­kė­ja, kad šia klas­tin­ga li­ga ser­ga vai­kai nuo 1 iki 4 me­tų, o ant­ro­ji pa­pli­ti­mo ban­ga yra nuo 15 iki 24 me­tų. To­kia ofi­cia­li in­for­ma­ci­ja nu­ro­do­ma Eu­ro­pos li­gų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės cen­tro tin­kla­la­py­je. Be to, nu­ro­do­ma, kad dėl vak­ci­nos veiks­min­gu­mo, skie­pi­jant kū­di­kius iki 1 me­tų, yra daug prieš­ta­rin­gų eks­per­tų ir spe­cia­lis­tų nuo­mo­nių.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­te pa­brė­žia­ma, kad skie­pi­ji­mų ki­to­mis vak­ci­no­mis pa­tir­tis, tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų duo­me­nys ro­do, kad vak­ci­nos įtrau­ki­mas į skie­pi­ji­mų ka­len­do­rių ge­ro­kai su­ma­ži­na in­fek­ci­jos naš­tą ir ki­to­se, ne tik skie­pi­ja­mo­se am­žiaus gru­pė­se. Dėl skie­pi­ji­mų pa­gal skie­pų ka­len­do­rių už­ker­ta­mas ke­lias su­kė­lė­jui plis­ti tarp skie­pi­ja­mų vai­kų, ta­čiau kar­tu ma­žė­ja ir ki­to­se am­žiaus gru­pė­se.

Įdo­mu, kaip pa­skie­py­tas kū­di­kis ga­li už­kirs­ti ke­lią me­nin­go­ko­ki­ne in­fek­ci­ja už­si­krės­ti ma­no ne­skie­py­tam vai­kui, ku­ris pa­ten­ka į daž­niau­siai ser­gan­čių­jų šia in­fek­ci­ja am­žiaus gru­pę? Tur­būt šis klau­si­mas liks re­to­ri­nis. Be to, to­kie ar­gu­men­tai vargiai mamas įtikintų.

Ty­ri­mą ad­re­sa­vo ir vai­ko tei­sių kon­tro­lie­rei

Pa­aiš­kė­jo, kad ne­įti­ki­no ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos, ku­ri įžvel­gia ga­li­mą dis­kri­mi­na­ci­ją am­žiaus pa­grin­du skie­pi­jant B ti­po me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos vak­ci­na. Jos at­sto­vai raš­tą dėl skun­do per­siun­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rei Edi­tai Žio­bie­nei.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos kon­tro­lie­rės Ag­ne­tos Skar­džiu­vie­nės pa­si­ra­šy­ta­me skun­do per­siun­ti­mo raš­te ak­cen­tuo­ta, kad tai lie­čia vai­ko in­te­re­sus, su­si­ju­sius ne tik su am­žiu­mi, bet ir su svei­ka­tos prie­žiū­ra, to­dėl tiks­lin­ga, jog šią si­tu­a­ci­ją iš­nag­ri­nė­tų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė.

Kol kas lau­kia­ma šios ins­tan­ci­jos at­sa­ky­mo.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.