Fut­bo­lo tur­ny­ras įro­dė: no­rin­čių­jų žais­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra

Milda ENDRĖNIENĖ
Komentarai (0)
2018 Spalis 9
sportas
Futbolo turnyro nugalėtojus ir prizininkus sveikina renginio globėjo Seimo nario Andriaus Palionio atstovas Alvydas Sakavičius (kairėje) ir turnyro sumanytojas Edvardas Loda. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Da­ly­va­vu­sie­ji ar ste­bė­ju­sie­ji pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne vy­ku­sį fut­bo­lo tur­ny­rą Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos Aly­taus sky­riaus tau­rei lai­mė­ti skirs­tė­si su min­ti­mi, kad šis tur­ny­ras tik­rai tu­rės tę­si­nį, taps tra­di­ci­nis. Per ga­na trum­pą lai­ką su­si­bū­rė net aš­tuo­nios Aly­taus mies­to fut­bo­li­nin­kų ko­man­dos, jau gir­di­si min­čių, kad pa­va­sa­rio tur­ny­re į aikš­tę iš­bėgs ir fut­bo­lą žai­džian­čios mer­gi­nos. Ge­rų emo­ci­jų ne­sto­ko­jęs ren­gi­nys dar kar­tą pa­liu­di­jo, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je fut­bo­las – vie­na mėgs­ta­miau­sių ko­man­di­nių spor­to ša­kų.

Ko­man­dos žai­dė gar­bin­gai ir at­sa­kin­gai

Fut­bo­lo tur­ny­ro ati­da­ry­mui Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne iš­si­ri­kia­vo aš­tuo­nios fut­bo­li­nin­kų ko­man­dos: „Cen­tras“, „Viz­gi­ris“, „Six old“, „Vil­tis“, Ne­pyk, brat­ka“, „Dzū­kų bo­ys“, „At­sar­gi­niai“, „In­ter“. Įspū­din­gų su­si­ti­ki­mų žai­dė­jams, ge­rų emo­ci­jų žiū­ro­vams lin­kė­jo ren­gi­nio glo­bė­jo Sei­mo na­rio An­driaus Pa­lio­nio at­sto­vas Al­vy­das Sa­ka­vi­čius. Dėl lai­ko tau­py­mo kė­li­niai bu­vo ke­lio­li­ka mi­nu­čių trum­pes­ni, aikš­tė­se žai­dė 7 žai­dė­jai prieš 7, tei­sė­ja­vo vyr. teisėjo Vy­gan­to Je­zu­ke­vi­čiaus komanda.

Kol vy­ko at­kak­lios at­ran­ki­nės ko­vos, do­mė­jo­mės, ar daug pa­stan­gų or­ga­ni­za­to­riams rei­kia įdė­ti, kad im­tų ir at­si­ras­tų tiek daug ge­ros emo­ci­jos at­ne­šan­tis vyks­mas, šį kar­tą pra­džiu­gi­nęs fut­bo­lu be­si­do­min­čią Aly­taus mies­to vi­suo­me­nės da­lį?

Ren­gi­nio idė­ja gi­mė vie­nam iš or­ga­ni­za­to­rių – Ed­var­dui Lo­dai, bu­vu­siam Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ab­sol­ven­tui, šiuo me­tu Vil­niaus uni­ver­si­te­to ket­vir­ta­kur­siui. Daž­nai į Aly­tų su­grįž­tan­tis veik­lus jau­nuo­lis pa­ste­bė­jo, kad jo mies­to jau­ni­mas no­ri spor­to ren­gi­nių. Šią Ed­var­do min­tį – Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne or­ga­ni­zuo­ti miš­rų fut­bo­lo tur­ny­rą nuo 16 me­tų spor­tuo­jan­tiems žmo­nėms – pa­rė­mė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos Aly­taus sky­rius, įstei­gė tau­rę nu­ga­lė­to­jams, pri­zų ge­riau­siai žai­sian­čioms ko­man­doms.

„Ko­dėl fut­bo­lo tur­ny­ras? Ne tik ma­no drau­gai mėgs­ta fut­bo­lą, vi­si jau­ni žmo­nės no­ri žais­ti, spor­tuo­ti, o tur­ny­rų Aly­tu­je trūks­ta. Į pir­mą­jį tur­ny­rą nu­spren­dė­me kvies­ti nuo 16 me­tų, ir vi­sus, ku­rie no­ri žais­ti. Vie­nos ko­man­dos su­si­bū­rė iš ben­dra­moks­lių, ki­tos – iš drau­gų, mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ne­ga­liu teig­ti, kad vis­kas vy­ko be ma­no ir ma­no bi­čiu­lių pa­stan­gų, be So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos na­rių pa­gal­bos. Te­ko pa­dir­bė­ti ke­lias sa­vai­tes, ypač pas­ku­ti­nė bu­vo ne­leng­va, kol vi­sa su­si­sty­ga­vo“, – at­vi­rai kal­ba E.Lo­da. Pats jis – tik mė­gė­jiš­kai su bi­čiu­liais pa­spar­do fut­bo­lo ka­muo­lį, bet tu­ri tam at­si­da­vu­sių drau­gų, ku­rie prieš tur­ny­rą su­bū­rė ko­man­dą „Ne­pyk, brat­ka“, daug pri­si­dė­jo prie or­ga­ni­za­vi­mo dar­bų.

Kaip pa­ste­bė­jo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas bei Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Dauk­šys, aly­tiš­kius nuo se­no do­mi­na fut­bo­las, vy­res­nio­ji kar­ta dar ir šian­dien me­na auk­si­nės „Dai­na­vos“ lai­kus, kai mū­sų mies­to ko­man­da ta­po ša­lies čem­pio­ne. „Šiai ma­siš­kiau­siai spor­to ša­kai Aly­tu­je įreng­ta pui­ki in­fra­struk­tū­ra, ko­dėl ja ne­pa­si­nau­do­jus, kai ir jau­ni­mas ro­do ini­cia­ty­vą. Tik­rai no­riai pa­lai­kė­me Ed­var­do ini­ci­juo­tą idė­ją su­reng­ti fut­bo­lo tur­ny­rą“, – tei­gė K.Dauk­šys, pats su ma­lo­nu­mu ste­bė­jęs ko­man­dų su­si­ti­ki­mus.

Nuo pir­mų­jų ko­man­dų iš­bė­gi­mo į aikš­tes iki fi­na­li­nio žai­di­mo ste­bė­jęs Al­vy­das Sa­ka­vi­čius sa­kė, kad įspū­džiai – pui­kūs: „Aš vai­kys­tė­je ir jau­nys­tė­je taip pat esu lai­ką lei­dęs fut­bo­lo aikš­te­lė­se. Šian­dien su ma­lo­nu­mu ste­biu spor­tuo­jan­čių aly­tiš­kių en­tu­ziaz­mą, sma­gu tai re­gė­ti. Esu be­veik įsi­ti­ki­nęs, kad tur­ny­ras tu­ręs tę­si­nį. Ko­man­dos tik­rai žai­džia gar­bin­gą žai­di­mą, di­džiau­sias pa­sie­ki­mas, kad iš­veng­ta trau­mų, ku­rių šia­me spor­te pa­si­tai­ko.“

Ve­te­ra­nai pel­ny­tą pri­zą do­va­no­jo moks­lei­viams

Pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko ke­tu­rios ko­man­dos: „Ne­pyk, brat­ka“, su­si­for­ma­vu­si iš gru­pės bi­čiu­lių, sen­jo­riš­ko am­žiaus „Cen­tras“, „At­sar­gi­niai“, ku­rių dau­gu­ma – spor­tuo­jan­ti Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­ti­ja, ir „Vidz­gi­ris“ – iš Vidz­gi­rio jau­ni­mo. Po fi­na­li­nių ko­vų pa­aiš­kė­jo, kad šį kar­tą nu­ga­lė­jo pa­tir­tis – iš bu­vu­sių dai­na­vie­čių su­bur­tai ko­man­dai „Cen­tras“ ati­te­ko So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos Aly­taus sky­riaus įsteig­ta tau­rė ir pa­grin­di­nis pri­zas – ke­tu­rių va­lan­dų pra­mo­gos Drus­ki­nin­kų „Snow are­no­je“.

Nė mi­nu­tės ne­pri­rei­kė fut­bo­lo ve­te­ra­nų ko­man­dai, ve­da­mai ka­pi­to­no Ei­man­to Liau­gau­do, ap­si­spręs­ti ir pri­zą per­leis­ti Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų jau­nų­jų fut­bo­li­nin­kų ko­man­dai „In­ter“, šia­me tur­ny­re ne­pel­niu­siai pri­zi­nės vie­tos. An­trą vie­tą iš­ko­vo­jo ko­man­da „Ne­pyk, brat­ka“, ku­riai te­ko ka­vi­nės „Cen­tro te­ra­sa“ prizas, tre­tie­ji – „Vidz­gi­rio“ ko­man­da, aikš­tę pa­li­ko pa­si­puo­šę ke­pu­rė­mis nuo sau­lės su par­ti­jos lo­go­ti­pu. Vi­siems įteik­ti tur­ny­ro me­da­liai.

„Cen­tro“ ko­man­dos ka­pi­to­nas E.Liau­gau­das, pa­pra­šy­tas įver­tin­ti tur­ny­rą, sa­kė: „Pui­kus ren­gi­nys, sten­gė­mės, ko­vo­jo­me. Mū­sų ko­man­dai te­ko į aikš­tę iš­bėg­ti žais­ti net pen­kis kar­tus.“ Ko­man­doms iš tie­sų rei­kė­jo pa­ko­vo­ti, iš­lie­ti ener­gi­jos, nes tur­ny­ro die­na bu­vo va­sa­riš­ka, pa­sak žiū­ro­vų, ne­leng­va da­lia te­ko var­ti­nin­kams, ypač gy­nu­siems sau­lės spi­gi­na­mus var­tus. Bet liū­din­čių ne­bu­vo.

„Skirs­to­mės su min­ti­mi, kad pa­va­sa­ri­nia­me tur­ny­re star­tuos daug dau­giau ko­man­dų, gal ir ge­og­ra­fi­ja iš­si­plės, at­vyks žais­ti ir ki­tų mies­tų fut­bo­lo mė­gė­jai“, – fut­bo­lo tur­ny­ro baig­tį re­ziu­ma­vo E.Lo­da.

Alvydas Sakavičius pažadėjo remti futbolo turnyrus ateityje.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų darbo partijos sąskaitos. Užs. Nr. 0146

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.