Prak­tiš­ki pa­ta­ri­mai, svars­tan­tie­siems apie pen­si­jos kau­pi­mą

Pensijos
Pensijos
Nuo ki­tų me­tų star­tuo­ja pen­si­jų kau­pi­mo per­tvar­ka, ku­rios es­mę nu­sa­ko du pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai. Pir­ma, ne­be­liks „Sod­ros“ per­ve­di­mų į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus, to­dėl kau­pi­mas ne­be­reikš „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­jos ma­žė­ji­mo, kaip kad bu­vo iki šiol. An­tra, dir­ban­tys žmo­nės ga­lės kaup­ti 3 proc. nuo sa­vo dar­bo už­mo­kes­čio ar­ba tu­rės ga­li­my­bę pra­dė­ti nuo 1,8 proc. ir 3 proc. pa­siek­ti per pen­ke­rius me­tus.

Kau­pi­mą ant­ro­je pen­si­jų pa­ko­po­je vals­ty­bė rems ke­le­tu bū­dų. Į kiek­vie­no 3 proc. kau­pian­čio as­mens „są­skai­tą“ ant­ro­je pen­si­jų pa­ko­po­je per­ves po 1,5 proc. dy­džio įmo­ką nuo ša­lies vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Be to, ki­tais me­tais su­ma­žės mo­kes­čiai, ku­rie kom­pen­suos da­lį as­mens mo­ka­mos įmo­kos.

Pri­imant spren­di­mą, svar­biau­sia iden­ti­fi­kuo­ti, ku­riai gru­pei pri­klau­so dir­ban­ty­sis.

1 gru­pė: jau­ni dir­ban­tie­ji iki 40 me­tų, ku­rie ne­kau­pia

 

Dir­ban­tys gy­ven­to­jai iki 40 me­tų, ku­rie iki šiol ne­kau­pė, nuo ki­tų me­tų bus įtrau­kia­mi į II pa­ko­pos pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mą, ta­čiau ga­lės at­si­sa­ky­ti kaup­ti apie tai pra­ne­šę „Sod­rai“.

Ką svar­bu ži­no­ti:

 • 2019 m. sau­sį „Sod­ra“ apie įtrau­ki­mą į kau­pi­mo sis­te­mą in­for­muos per elek­tro­ni­nę gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo sis­te­mą ir re­gist­ruo­tu laiš­ku.
 • Jei­gu as­muo no­ri kaup­ti – jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.
 • Nuo 2019 m. lie­pos mėn. bus pra­dė­tas įmo­kų mo­kė­ji­mas. Įmo­ka su­da­rys 1,8 proc. nuo dar­bo už­mo­kesčio. Įmo­ka per pen­ke­rius me­tus pa­sieks 3 proc. (kau­pian­tie­ji bet ka­da ga­li pa­si­rink­ti kaup­ti po 3 proc. ne­lauk­da­mi pen­ke­rių me­tų).
 • Kau­piant po 1,8 proc. su­ma­žė­ję mo­kesčiai kom­pen­suos di­dži­ą­ją įmo­kos da­lį, kau­piant po 3 proc. – apie pu­sę.
 • Vals­ty­bės pa­ska­ta sieks 1,5 proc. nuo vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo kau­pian­tiems po 3 proc. ir 0,3 proc. – kau­pian­tiems po 1,8 proc. Vals­ty­bės pa­ska­ta di­dės kar­tu su as­mens įmo­kos au­gi­mu.
 • Jei­gu as­muo ne­no­ri kaup­ti – apie sa­vo ne­no­rą jis tu­ri pra­neš­ti „Sod­rai“ iki 2019 m. bir­že­lio 30 d.
 • Įtrau­ki­mas į kau­pi­mo sis­te­mą bus kar­to­ja­mas kas 3 me­tus iki as­muo su­lauks 40 me­tų.
 • Su­tar­tis dėl kau­pi­mo bet ka­da ga­li­ma su­da­ry­ti sa­va­no­riš­kai ne­lau­kiant įtrau­ki­mo į kau­pi­mo sis­te­mą.

2 gru­pė: da­bar­ti­niai kau­pian­tie­ji, ku­rie pa­tys pri­si­de­da nuo at­ly­gi­ni­mo po 2 proc.

 

Da­lis dir­ban­čių žmo­nių šiuo me­tu kau­pia pa­gal for­mu­lę 2+2+2. Ji reiš­kia, kad 2 proc. nuo at­ly­gi­ni­mo į pen­si­jų kau­pi­mo są­skai­tą per­ve­da pats žmo­gus, 2 proc. iš su­mo­kė­tų žmo­gaus įmo­kų per­ve­da „Sod­ra“ ir dar 2 proc. nuo vi­du­ti­nio ša­lies at­ly­gi­ni­mo ski­ria­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ką svar­bu ži­no­ti:

 • Nuo 2019 m. sau­sio mėn. as­mens įmo­ka su­da­rys 3 proc. nuo dar­bo už­mo­kesčio, „Sod­ros“ per­ve­di­mai į pen­si­jų fon­dus bus stab­do­mi.
 • Su­ma­žė­ję mo­kesčiai vi­siš­kai kom­pen­suos „Sod­ros“ per­ve­di­mų at­si­sa­ky­mą ir įmo­kos pa­si­kei­ti­mą. 
 • Vals­ty­bės pa­ska­ta su­da­rys 1,5 proc. nuo vi­du­ti­nio ša­lies dar­bo už­mo­kesčio.
 • Jei as­muo no­ri kaup­ti – jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.
 • Jei­gu žmo­gus ne­no­ri to­liau kaup­ti – apie sa­vo ne­no­rą ga­li pra­neš­ti sa­vo pen­si­jų kau­pi­mo ben­dro­vei iki 2019 m. bir­že­lio 30 d.
 • Kaup­ti ne­no­rin­tis as­muo ga­li rink­tis 2 ke­lius: pir­ma, grįž­ti į „Sod­rą“ su vi­sa pi­ni­gų su­ma ir at­kur­ti dėl da­ly­va­vi­mo kau­pi­me su­ma­žin­tos pen­si­jos dy­dį bei įsi­gy­ti dau­giau taš­kų, pa­gal ku­riuos skaičiuo­ja­ma se­nat­vės pen­si­ja, an­tra, stab­dy­ti kau­pi­mą ir nau­do­tis pi­ni­gais, kai su­kaks se­nat­vės pen­si­jos am­žius.

 

3 gru­pė: da­bar­ti­niai kau­pian­tie­ji, ku­rie pa­tys nuo at­ly­gi­ni­mo ne­pri­si­de­da

 

Da­lis dir­ban­čių­jų šiuo me­tu kau­pia pa­gal for­mu­lę 2+0+0. Ji reiš­kia, kad įmo­kas į pen­si­jų fon­dą per­ve­da tik „Sod­ra“, o pats žmo­gus vi­siš­kai ne­pri­si­de­da prie kau­pi­mo, tad iš vals­ty­bės biu­dže­to nė­ra ski­ria­ma pa­ska­ta.

Ką svar­bu ži­no­ti:

 • Nuo 2019 m. sau­sio mėn. as­mens įmo­ka su­da­rys 1,8 proc. nuo dar­bo už­mo­kesčio, „Sod­ros“ per­ve­di­mai į pen­si­jų fon­dus bus stab­do­mi. Per pen­ke­rius me­tus įmo­ka pa­sieks 3 proc. (kau­pian­tie­ji bet ka­da ga­li pa­si­rink­ti kaup­ti po 3 proc. ne­lauk­da­mi pen­ke­rių me­tų).
 • Kau­piant po 1,8 proc. su­ma­žė­ję mo­kesčiai kom­pen­suos di­dži­ą­ją įmo­kos da­lį, kau­piant po 3 proc. – apie pu­sę.
 • Vals­ty­bės pa­ska­ta sieks 1,5 proc. nuo vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo kau­pian­tiems po 3 proc. ir 0,3 proc. – kau­pian­tiems po 1,8 proc. Vals­ty­bės pa­ska­ta di­dės kar­tu su as­mens įmo­kos au­gi­mu.
 • Jei as­muo no­ri kaup­ti – jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.
 • Jei­gu žmo­gus ne­no­ri to­liau kaup­ti – apie sa­vo ne­no­rą ga­li pra­neš­ti sa­vo pen­si­jų kau­pi­mo ben­dro­vei iki 2019 m. bir­že­lio 30 d.
 • Kaup­ti ne­no­rin­tis as­muo ga­li rink­tis 2 ke­lius: pir­ma, grįž­ti į „Sod­rą“ su vi­sa pi­ni­gų su­ma ir at­kur­ti „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­jos dy­dį, an­tra, stab­dy­ti kau­pi­mą ir nau­do­tis pi­ni­gais, kai su­kaks se­nat­vės pen­si­jos am­žius.

 

4 gru­pė: dir­ban­tie­ji virš 40 me­tų, ku­rie ne­kau­pia

 

Dir­ban­tie­ji, ku­rie šiuo me­tu ne­kau­pia ir jau yra su­lau­kę 40 me­tų, ne­bus įtrau­kia­mi į at­nau­jin­tą kau­pi­mo sis­te­mą, ta­čiau bet ku­riuo me­tu ga­li su­da­ry­ti kau­pi­mo su­tar­tį sa­va­no­riš­kai to­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis kaip ir ki­ti gy­ven­to­jai.

Jei­gu to­kio am­žiaus ne­kau­pian­tis žmo­gus kaup­ti ne­no­ri, jam nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia.

5 gru­pė: su­stab­džiu­sie­ji kau­pi­mą 2013 m.

 

Ant­ro­ji pen­si­jų kau­pi­mo pa­ko­pa Lie­tu­vo­je bu­vo įtvir­tin­ta 2004 m., ta­čiau tuo­met įmo­kos bu­vo per­ve­da­mos tik iš „Sod­ros“. Kei­čiant tai­syk­les 2013 m. bu­vo su­da­ry­tos ga­li­my­bės dar kar­tą ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo ant­ro­sios pa­ko­pos sis­te­mo­je, to­dėl da­lis gy­ven­to­jų tuo­met nu­ta­rė stab­dy­ti kau­pi­mą, o lė­šas pa­li­ko pen­si­jų fon­duo­se.

Ką svar­bu ži­no­ti:

 • Jei­gu įmo­kų mo­kė­ji­mą su­stab­dęs as­muo nė­ra su­lau­kęs 40 me­tų, jis bus įtrauk­tas į at­nau­jin­tą kau­pi­mo sis­te­mą kaip ir ki­ti jau­ni dir­ban­tie­ji, ku­rie šiuo me­tu ne­kau­pia (žiū­rė­ti 1 gru­pę).
 • Jei­gu įmo­kų mo­kė­ji­mą su­stab­dęs as­muo jau yra su­lau­kęs 40 me­tų, jis ne­bus įtrauk­tas į kau­pi­mą, bet ga­li su­da­ry­ti kau­pi­mo su­tar­tį sa­va­no­riš­kai (žiū­rė­ti 4 gru­pę).

Užs. Nr.  1047

 

 

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.