Nr. 102 (13478)

2020-09-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 102 (13478) skaitykite:

  • Vi­si mo­ko ma­ty­ti po­zi­ty­vius da­ly­kus, o jūs iš­mo­kit ma­ty­ti vi­su­mą – ta­da nie­kas ne­ga­lės iš­muš­ti jū­sų iš pu­siau­svy­ros
  • Re­vų kai­me vy­ko va­žia­vi­mo žir­gų kin­ki­niais var­žy­bos
  • Ro­ta­ria­da: ben­drau­ta, ko­vo­ta ir au­ko­ta
  • Šim­ta­me­tis dzū­kas – stip­rus kaip ąžuo­las
  • Ne iš pirš­to lauž­ti apo­ka­lip­ti­niai pa­gąs­di­ni­mai
  • Ba­le­to šven­tė Aly­tu­je. Pro­fe­sio­na­lūs šo­kė­jai
  • pri­sta­to gar­siau­sius pa­sau­lio ba­le­to pa­si­ro­dy­mus
  • Nau­ja­sis Aly­taus mies­to te­at­ro se­zo­nas pra­si­dė­jo so­li­da­ru­mo ak­ci­ja
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą par­kų, pa­plū­di­mių, Ne­mu­no pa­kran­čių ir jo­se esan­čios in­fra­struk­tū­ros tvar­ky­mo kon­kur­są lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė...
Sakoma, jog prasidėjęs ruduo atneša niūrias nuotaikas, tačiau tik ne šį savaitgalį. Rugsėjo 13 dieną, sekmadienį, alytiškiams - gausa malonių pramogų. Į Alytų atvyksta Didžioji rudens mugė. Kaip ir...
Antrus metus vystomas istorinės atminties gatvės meno projektas „Sienos prisimena“ įgyja tarptautinį atspalvį. Naujausią – jau septintą – projekto kūrinį Lietuvos menininkai įgyvendins su partneriais...
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 5-ąją, Aly­tu­je vei­kian­ti gy­vū­nų glo­bos aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ su­lau­kė po­li­ci­jos pra­šy­mo pri­glaus­ti lai­ko­mus ap­leis­tus gy­vū­nus...
Aug­ti my­lin­čio­je, rū­pes­tin­go­je šei­mo­je tu­ri tei­sę kiek­vie­nas vai­kas. Šią tei­sę įtvir­tin­ti – vals­ty­bės sie­kia­my­bė. Prieš še­še­rius me­tus Lie­tu­vo­je pra­dė­ta įgy­ven­din­ti...
Pas­ta­ruo­ju me­tu vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das pa­skel­bė apie aš­tuo­nių že­mės skly­pų Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je,...
Rugsėjo 13 d. 18 val. įvyks profesionalių baleto šokėjų grupės Classic Art pasirodymas, kuriame turėsime unikalią galimybę išvysti ištraukas iš garsiausių pasaulio baleto pasirodymų. Kalbamės su...
Kilus skandalui dėl Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriaus kapitalinio remonto viešųjų pirkimų konkurso Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis susitiko su Alytaus miesto...
Alytaus miesto teatras pradėjo naująjį 31 teatrinį sezoną. Kartu su sezono atidarymu alytiškiai pakviesti išreikšti solidarumą Baltarusijos nacionalinio Jankos Kupalos teatro aktoriams ir darbuotojams...
Kau­nie­tė pen­si­nin­kė Ire­na su vy­ru An­ta­nu mėgs­ta ke­liau­ti po už­sie­nį, o vi­sus ke­lio­nė­se už­fik­suo­tus vaiz­dus ke­lia į sa­vo kom­piu­te­rį. Sa­vait­ga­liais į sve­čius po­ra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.