Skan­da­lin­gie­ji skly­pai par­duo­da­mi auk­cio­ne (118)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
sklypas prie MXIMOS
Skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je auk­cio­nai vyks spa­lio vi­du­ry­je, ben­dra vi­sų aštuonių skly­pų pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – be­veik 746 tūkst. eu­rų.
Pas­ta­ruo­ju me­tu vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das pa­skel­bė apie aš­tuo­nių že­mės skly­pų Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se par­da­vi­mą auk­cio­nuo­se. Vi­sų šių skly­pų pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – be­veik 746 tūkst. eu­rų, pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus pu­sė su­mos už par­duo­tus skly­pus ati­teks vals­ty­bės, pu­sė – mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui. Bū­tent dėl šių skly­pų prieš me­tus ki­lo kon­flik­tas tarp me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, da­bar auk­cio­nuo­se nu­ma­to­mus par­duo­ti skly­pus per­da­vu­sio Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Kaip sa­kė bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vas Vy­tau­tas Jast­rems­kas, prieš me­tus me­rui pra­ne­šęs apie da­bar­ti­nio ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo per­duo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti ir to­kiu bū­du pra­ras­tas pa­pil­do­mas pa­ja­mas į vie­ti­nį biu­dže­tą, su šiais skly­pais taip ir tu­rė­jo bū­ti: „Jie ir bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui auk­cio­ne pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui mies­te.“

Pri­rei­kė net pro­ku­ra­tū­ros įsi­ki­ši­mo

Prieš me­tus Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, su­ži­no­jęs apie ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je Nacionalinei žemės tarnybai per­duo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. Apie to­kį ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo žings­nį jam pra­ne­šė bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas.

Pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai skly­pus mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je lai­kė par­da­vi­mui auk­cio­ne pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui, taip siek­ta pa­pil­do­mo­mis pa­ja­mo­mis pa­pil­dy­ti vie­ti­nį biu­dže­tą. Pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus mies­to te­ri­to­ri­jo­je par­da­vus po nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo li­ku­sius lais­vus skly­pus, pu­sė gau­tos su­mos pa­ten­ka į vals­ty­bės, pu­sė – į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

Bū­tent dėl nu­skriaus­to vie­ti­nio biu­dže­to ne­ga­vus pa­pil­do­mų pi­ni­gų už auk­cio­nuo­se ga­li­mus par­duo­ti skly­pus me­ras ir ėmė­si gin­ti vie­šą in­te­re­są.

Pro­ku­ra­tū­rai pra­dė­jus ty­ri­mą, by­la teis­mo ne­pa­sie­kė, nes Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba at­šau­kė sa­vo spren­di­mą skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je su­teik­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams.

O šie aš­tuo­ni skly­pai už­ima maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją, yra nuo maž­daug 20 iki 60 arų dy­džio.

„Že­mės sa­vi­nin­kams grą­žin­ti­nų skly­pų bu­vo­me pa­tei­kę pa­kan­ka­mą skai­čių, jie ne­bu­vo pra­sto­se te­ri­to­ri­jo­se, kaip bu­vo ban­dy­ta įro­di­nė­ti. Tik­rai ne­at­mes­ti­na, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius no­rė­jo švel­niai ta­riant pa­ma­lo­nin­ti kai ku­riuos bu­vu­sius že­mės sa­vi­nin­kus. Juk da­bar jau drą­siai ga­liu pa­va­din­ti skan­da­lin­gie­ji že­mės skly­pai yra ge­ro­je mies­to vie­to­je ir juos par­da­vus mies­to biu­dže­tas ga­li už­dirb­ti. Pats me­ras tai yra pri­pa­ži­nęs prieš me­tus su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je“, – sa­kė V.Jast­rems­kas.

Nors mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je pa­gal tuo­met ga­lio­ju­sį mies­to ben­drą­jį pla­ną bu­vo ga­li­ma ko­mer­ci­nių ob­jek­tų, dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­ba, ta­čiau ir to­kios pa­skir­ties skly­pai ga­lė­jo bū­ti su­tei­kia­mi bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams.

V.Jast­rems­ko tei­gi­mu, ir da­bar pa­gal pa­keis­tą ben­drą­jį pla­ną ga­li­ma to­kių ob­jek­tų sta­ty­ba, net­gi pre­ky­bos cen­trų iki 3 tūkst. kv. met­rų plo­to.

Skly­pų skan­da­las – vie­na iš ne­pa­si­ti­kė­ji­mo prie­žas­čių

Pas­ta­ruo­ju me­tu vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das pa­skel­bė apie aš­tuo­nių že­mės skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je par­davimą. Jų auk­cio­nai vyks spa­lio vi­du­ry­je, ben­dra vi­sų skly­pų pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – be­veik 746 tūkst. eu­rų.

„Taip ir tu­rė­jo bū­ti su šiais skly­pais, ti­kiuo­si, kad auk­cio­nuo­se pa­di­dės jų kai­na ir mies­to biu­dže­tui pa­vyks už­dirb­ti, gau­tus pi­ni­gus bus ga­li­ma pa­nau­do­ti mies­tie­čių reik­mėms“, – tvir­ti­no V.Jast­rems­kas.

Tik ki­lus šių skly­pų skan­da­lui, mies­to me­ras bu­vo pa­reiš­kęs ne­ma­tan­tis ga­li­my­bės su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi dirb­ti kar­tu, nes šis skly­pus bu­vo per­da­vęs nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Ta­čiau stai­ga įsi­plies­kęs kon­flik­tas tarp mies­to va­do­vų grei­tai nu­ri­mo ir jie kar­tu dir­ba iki šiol.

Da­bar mi­nė­tų skly­pų skan­da­las yra įvar­di­ja­mas kaip vie­na iš ta­ry­bos na­rių raš­tu pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi R.Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te prie­žas­čių.

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mas šiais sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais ir jų at­lei­di­mo iš pa­rei­gų klau­si­mas bus svars­to­mas šį penk­ta­die­nį vyk­sian­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai