Kokį pavojų kelia nelegali programinė įranga? (98)

nuotrauka
Kau­nie­tė pen­si­nin­kė Ire­na su vy­ru An­ta­nu mėgs­ta ke­liau­ti po už­sie­nį, o vi­sus ke­lio­nė­se už­fik­suo­tus vaiz­dus ke­lia į sa­vo kom­piu­te­rį. Sa­vait­ga­liais į sve­čius po­ra pa­si­kvie­čia bi­čiu­lių ir te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne pri­si­me­na gra­žiau­sias ke­lio­nių aki­mir­kas. Bet vie­nas ne­at­sar­gus Ire­nos anū­ko po­el­gis gra­žią tra­di­ci­ją su­jau­kė. „Duk­ters vy­res­nė­lis sū­nus, dvy­li­ka­me­tis Lu­kas mėgs­ta žais­ti kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus. Jų at­si­siun­čia in­ter­ne­tu. Tik vė­liau pri­si­pa­ži­no, kad žai­di­mai bu­vo ne­le­ga­lūs, at­si­siųs­ti kar­tu su vi­ru­sais – už­ter­šė kom­piu­te­rį ken­kė­jiš­ko­mis pro­gra­mo­mis, dėl ku­rių pra­ra­dau ke­lio­nių nuo­trau­kas ir vaiz­do įra­šus“, – ap­gai­les­tau­ja mo­te­ris, už­au­gi­nu­si dvi duk­ras ir da­bar joms pa­de­dan­ti pri­žiū­rė­ti tris at­ža­las. Mo­te­ris sa­ko, kad kom­piu­te­ris yra ne­at­ski­ria­ma vai­kų lais­va­lai­kio da­lis, nors vi­si trys anū­kai no­riai pa­de­da tvar­ky­ti na­mus ir kie­mą, žai­džia fut­bo­lą ar va­žiuo­ja pa­žve­jo­ti su se­ne­liu. Tad, anot kau­nie­tės, ap­skri­tai kom­piu­te­ri­niai žai­di­mai nė­ra di­de­lė pro­ble­ma. Už­tat pro­ble­mų su­ke­lia ne­tin­ka­mi, ne­le­ga­lūs šal­ti­niai in­ter­ne­te, iš ku­rių ir vai­kai, ir su­au­gu­sie­ji mėgs­ta par­si­siųs­ti tiek žai­di­mus, tiek įvai­rias pro­gra­mas.

Tar­si ne­mo­ka­mas sū­ris spąs­tuo­se

Ne­le­ga­lias pro­gra­mi­nės įran­gos ver­si­jas in­ter­ne­tu pla­ti­nan­tys as­me­nys ar gru­puo­tės ga­li pri­da­ry­ti daug ža­los pa­pras­tų gy­ven­to­jų, įstai­gų ar ver­slo įmo­nių tur­tui.

Yra di­de­lė ri­zi­ka, kad su par­si­siųs­ta ne­le­ga­lia pro­gra­ma į kom­piu­te­rį at­ke­liaus ir ken­kė­jiš­kas už­kra­tas. O pa­pras­tas kom­piu­te­rio sa­vi­nin­kas už­kra­to ga­li ne­pa­ste­bė­ti il­gą lai­ką.

„Da­lis ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių ver­čia­si ope­ra­ci­nės sis­te­mos ar at­ski­rų pro­gra­mų „nu­lau­ži­mu“. Ne­le­ga­lias pro­gra­mų ver­si­jas jie de­da į in­ter­ne­tą ir sie­kia, kad jos bū­tų pri­ei­na­mos kuo di­des­niam bū­riui žmo­nių. Jie ga­li įdė­ti net nu­lauž­tą bran­gios an­ti­vi­ru­si­nės pro­gra­mos ver­si­ją, ku­rią at­si­siun­tus į kom­piu­te­rį sis­te­mą lyg ty­čia už­puo­la vi­ru­sai“, – pa­ste­bi Vy­tau­tas Pau­laus­kas, JAV pro­gra­ma­vi­mo pa­slau­gų įmo­nės „Dev­brid­ge“ Tech­no­lo­gi­nių prak­ti­kų va­do­vas.

V. Pau­laus­ko tei­gi­mu, ne­le­ga­lios pro­gra­mos ga­li bū­ti pa­tal­pi­na­mos įvai­riuo­se in­ter­ne­to pus­la­piuo­se – tiek ano­ni­mi­niuo­se ar spe­cia­li­zuo­tuo­se, tiek vie­šuo­se. In­ter­ne­to erd­vė yra la­bai di­na­miš­ka, to­dėl jo­je su­dė­tin­ga su­sek­ti ir pa­ša­lin­ti vi­sas ne­le­ga­lias pro­gra­mų ko­pi­jas.

Vei­kia ne­nu­spė­ja­mai ir net pa­rei­ka­lau­ja iš­pir­kos

„Dev­brid­ge“ at­sto­vas įspė­ja, kad ne­le­ga­li pro­gra­mi­nė įran­ga var­to­to­jus ga­li pa­siek­ti tie­siog nar­šant in­ter­ne­te per įvai­rius re­kla­mi­nius sky­de­lius ir ap­gau­lin­gus pa­siū­ly­mus. Ap­gau­lės meist­rai vi­lio­ja žmo­nes vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu įdieg­ti no­ri­mą pro­gra­mą. Eks­per­tas at­krei­pia dė­me­sį, kad ap­gau­lin­gas re­kla­mas ir įtar­ti­nas sve­tai­nes, į ku­rias jos nu­krei­pia, ga­li bū­ti sun­ku at­skir­ti nuo tik­ros ga­min­to­jo sve­tai­nės.

„La­bai svar­bu, kad bent jau opera­­ci­nė sis­te­ma ir an­ti­vi­ru­si­nė sis­te­ma kom­piu­te­ry­je veik­tų ne­pri­ekaiš­tin­gai. Sa­vo ruož­tu, ne­le­ga­lių pro­gra­mos ko­pi­jų vei­ki­mą sun­ku prog­no­zuo­ti – vie­ną die­ną jos ga­li veik­ti sklan­džiai, o ki­tą die­ną ek­ra­ne pa­ma­ty­si­te pra­ne­ši­mą, kad pro­gra­ma ne­le­ga­li ir ne­be­vei­kia. To­kiu at­ve­ju, jūs lie­ka­te be ap­sau­gos in­ter­ne­te ir ne­ty­čia ga­li­te įsi­dieg­ti ki­tas ken­kė­jiš­kas pro­gra­mas“, – aiš­ki­na V. Pau­laus­kas.

Vie­nos ken­kė­jiš­kos pro­gra­mos ga­li už­šif­ruo­ti duo­me­nis kom­piu­te­ry­je ir pa­pra­šy­ti iš­pir­kos. Ki­tos pra­dės at­li­ki­nė­ti ne­sank­cio­nuo­tus veiks­mus, pa­vyz­džiui, siųs­ti šim­tus ne­pa­gei­dau­ja­mų re­kla­mi­nių laiš­kų iš jū­sų kom­piu­te­rio. To­kiam ken­kė­jiš­kam duo­me­nų srau­tui ne­si­liau­jant, jū­sų in­ter­ne­to tie­kė­jas ar net at­ski­ros sve­tai­nės, ku­rio­se lan­ko­tės, ga­li ap­ri­bo­ti jums tei­kia­mas pa­slau­gas: tie­kė­jas ri­bos in­ter­ne­to ry­šį, o mėgs­ta­mo­je sve­tai­nė­je bus blo­kuo­ja­mas jū­sų var­to­to­jo IP ad­re­sas.

Kaip ne­ap­si­gau­ti?

Ken­kė­jiš­kai pro­gra­mai ke­lią į kom­piu­te­rį ga­li at­ver­ti ne vien ne­at­sar­gūs vai­kai ar anū­kai.

In­ter­ne­te ne­trūks­ta skel­bi­mų, siū­lan­čių pi­giai įsi­gy­ti ne­le­ga­lių pro­gra­mų. Jei­gu ori­gi­na­li pro­gra­ma kai­nuo­ja, tar­kim, 100 eu­rų, tai „nu­lauž­tą“ jos ver­si­ją ver­tei­vos in­ter­ne­te ga­li pa­siū­ly­ti už 20 ar vos 10 eu­rų. Ta­čiau, siū­ly­to­jai ne­at­sa­ko už pa­sek­mes, kas nu­tiks, kai pir­kė­jas pa­ban­dys pa­si­nau­do­ti sa­vo ne­le­ga­liu pir­ki­niu.

Taip pat pa­si­tai­ko, kad ne­le­ga­lių ir ken­kė­jiš­kų pro­gra­mų į kom­piu­te­rį įdie­gia ne­le­ga­lūs meist­rai, ku­rie tie­siog no­ri pa­dė­ti kai­my­nui ar­ba šei­mos drau­gui. Tad jei­gu ži­no­te as­me­nį, ku­ris „iš­ma­no apie kom­piu­te­rius“ ir už sim­bo­li­nį at­ly­gį yra pa­gel­bė­jęs ne vie­nam jū­sų pa­žįs­ta­mam žmo­gui, vis tiek ge­riau ne­ri­zi­kuo­ki­te.

„Duo­me­nys yra bran­gus tur­tas, to­dėl pa­pras­ti žmo­nės juos tu­ri sau­go­ti taip pat ati­džiai, kaip ir di­džio­sios įmo­nės. Vi­sų pir­ma, de­rė­tų veng­ti ne­le­ga­lių pro­gra­mų – ne­ska­tin­ti taip va­di­na­mo­jo pi­ra­ta­vi­mo ir še­šė­li­nės eko­no­mi­kos. Mat kiek­vie­na ne­le­ga­li pro­gra­mos ver­si­ja – ne tik grės­mė jū­sų kom­piu­te­riui, bet ir į vals­ty­bės biu­dže­tą ne­su­mo­kė­ti mo­kes­čiai“, – sa­ko spe­cia­lis­tas.

Kiek­vie­nas var­to­to­jas tu­rė­tų bū­ti dė­me­sin­gas ir pa­ro­dy­ti są­mo­nin­gu­mą įsi­gy­da­mas pro­gra­mi­nę įran­gą sa­vo kom­piu­te­riui, plan­še­tei ar iš­ma­nia­jam te­le­fo­nui.

Vi­sa­da de­rė­tų pa­si­do­mė­ti par­da­vė­ju, jo veik­la ir san­ty­kiu su įran­gos ga­min­to­jais.

Pro­gra­mos iš­nau­do­ja var­to­to­jų duo­me­nis ki­ber­ne­ti­nėms ata­koms

Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras (NKSC) prie KAM re­gist­ra­vo in­ci­den­tus Lie­tu­vo­je, kai le­gi­ty­mios pro­gra­mos iš­nau­do­ja­mos pik­ta­va­lių už­mas­kuo­ti at­lie­ka­mas ki­ber­ne­ti­nes ata­kas. Pro­gra­mos, ku­rios nau­do­ja­si var­to­to­jų duo­me­nų srau­tu, pa­tam­pa įran­kiu ki­ber­ne­ti­niams nu­si­kal­tė­liams iš­nau­do­ti ki­tų žmo­nių re­sur­sus, kad įterp­ti ken­kė­jiš­ką duo­me­nų srau­tą. NKSC re­ko­men­duo­ja to­kias pro­gra­mas nau­do­ti tik ge­rai įver­ti­nus ky­lan­čias ri­zi­kas.

Tai­ko­mo­ji pro­gra­mė­lė „Ho­ne­y­gain“ – Pie­tų Ame­ri­ko­je, So­no­ro­je 2018 m. re­gist­ruo­tos įmo­nės su­kur­ta pro­gra­mi­nė įran­ga, vei­kian­ti „An­droid“, „Win­dows“ ir „Ma­cOS“ ope­ra­ci­nė­se sis­te­mo­se. Re­mian­tis ga­min­to­jo in­for­ma­ci­ja, ši pro­gra­ma skir­ta už at­ly­gį leis­ti tre­tie­siems as­me­nims nau­do­ti tu­ri­mus in­ter­ne­ti­nio ry­šio re­sur­sus. Tu­ri­mų re­sur­sų nau­do­ji­mas už­tik­ri­na­mas var­to­to­jui su­kū­rus pa­sky­rą „Ho­ne­y­gain“ por­ta­le ir į kom­piu­te­rį ar mo­bi­lų­jį įren­gi­nį įdie­gus pro­gra­mė­lę „Ho­ne­y­gain“. Į kom­piu­te­rį įdieg­to­je pro­gra­mė­lė­je įve­da­mi „Ho­ne­y­gain“ por­ta­le už­re­gist­ruo­tos pa­sky­ros duo­me­nys, pro­gra­mė­lė su „Ho­ne­y­gain“ ser­ve­riu pa­tik­ri­na duo­me­nų tik­ru­mą ir, esant tei­sin­giems duo­me­nims, ak­ty­vuo­ja in­ter­ne­ti­nio ry­šio re­sur­sų da­li­ni­mo me­cha­niz­mą ir lau­kia pri­si­jun­gian­čių klien­tų.

Klien­tai pri­si­jun­gę prie pro­gra­mė­lės „Ho­ne­y­gain“ nau­do­ja įren­gi­nio, ku­ria­me įdieg­ta pro­gra­mė­lė, IP ad­re­są ir ku­ria duo­me­nų srau­tus. Pa­žy­mi­me, kad „Ho­ne­y­gain“ ata­kų ne­vyk­do, ta­čiau klien­tas, pri­si­den­gęs var­to­to­jo, įsi­die­gu­sio šį pro­gra­mi­nį pa­ke­tą, IP ad­re­su po­ten­cia­liai ga­li vyk­dy­ti ki­ber­ne­ti­nes ata­kas ar ki­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Svar­bus fak­tas, kad „Ho­ne­y­gain“ įsi­die­gęs var­to­to­jas ne­tu­ri ga­li­my­bės pro­gra­mė­lė­je ar val­dy­mo pa­ne­lė­je kon­tro­liuo­ti klien­tų, jų kie­kio ir jų in­ter­ne­te at­lie­ka­mų veiks­mų.

Pro­gra­mė­lė ren­ka funk­cio­na­vi­mą nu­sa­kan­čią sta­tis­ti­ką (var­to­to­jo IP ad­re­są, įren­gi­nio GPS lo­ka­ci­ją, įren­gi­nio ša­lies ko­dą, mies­to pa­va­di­ni­mą, pro­gra­mė­lės ak­ty­vu­mo duo­me­nis) ir ją siun­čią į nu­to­lu­sius ser­ve­rius. „Ho­ne­y­gain“ pro­gra­mė­lę vys­tan­ti įmo­nė re­gist­ruo­ta Pie­tų Ame­ri­ko­je, ku­rio­je ne­ga­lio­ja Ben­dra­sis duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tas, to­dėl ky­la pa­pil­do­mos sau­gu­mo ri­zi­kos dėl var­to­to­jo duo­me­nų sau­gu­mo.

 

 

Užs. Nr. 0081

logo

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.