Par­kų ir pa­plū­di­mių tvar­ky­mo kon­kur­są lai­mė­ju­sios Vil­niaus ben­dro­vės Aly­taus pa­da­li­ny­je – lik­vi­duo­tos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros” dar­buo­to­jai (115)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dailidė
„Ste­bu­lė“ Aly­taus par­kus, pa­plū­di­mius ir Ne­mu­no pa­kran­tes – dau­giau kaip 250 hek­ta­rų plo­tą – pa­gal nu­sta­ty­tas kon­kur­so są­ly­gas tvar­kys tre­jus me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą par­kų, pa­plū­di­mių, Ne­mu­no pa­kran­čių ir jo­se esan­čios in­fra­struk­tū­ros tvar­ky­mo kon­kur­są lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Ste­bu­lė“. Ji Aly­tu­je, Ke­pyk­los gat­vė­je, įstei­gė sa­vo pa­da­li­nį, ku­riam va­do­vau­ja nuo rug­sė­jo mies­to ta­ry­bos spren­di­mu lik­vi­duo­tos sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios vie­šo­sios įstai­gos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ di­rek­to­rė Jo­lan­ta So­vie­nė. Šia­me pa­da­li­ny­je dir­ba ir dau­giau lik­vi­duo­tos įstai­gos dar­buo­to­jų.

Per tre­jus me­tus – per 1 mln. eu­rų su PVM

Aly­taus mies­to par­kus, pa­plū­di­mius, Ne­mu­no pa­kran­tes ir jo­se esan­čius in­fra­struk­tū­ri­nius ob­jek­tus tvar­kė nuo rug­sė­jo 1-osios mies­to ta­ry­bos spren­di­mu lik­vi­duo­ta sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

Šių ob­jek­tų prie­žiū­ros sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­ta­me kon­kur­se bu­vo pen­ki da­ly­viai. Jį lai­mė­jo Vil­niaus ben­dro­vė „Ste­bu­lė“, be­veik 27-erius me­tus gy­vuo­jan­ti įmo­nė, tu­rin­ti per 300 dar­buo­to­jų, jos vie­na iš veik­los sri­čių – ap­lin­kos tvar­ky­mas.

„Ste­bu­lė“ Aly­taus par­kus, pa­plū­di­mius ir Ne­mu­no pa­kran­tes – dau­giau kaip 250 hek­ta­rų plo­tą – pa­gal nu­sta­ty­tas kon­kur­so są­ly­gas tvar­kys tre­jus me­tus. Ji kon­kur­są lai­mė­jo 1 mln. 50 tūkst. eu­rų su­mai su PVM.

Mi­nė­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Vil­niaus ben­dro­vė Aly­tu­je, Ke­pyk­los gat­vė­je įstei­gė sa­vo pa­da­li­nį, jam va­do­vau­ti pa­kvie­tė lik­vi­duo­tos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ di­rek­to­rę J.So­vie­nę. Iš vi­so dirb­ti į šį pa­da­li­nį at­ėjo še­ši lik­vi­duo­tos įstai­gos dar­buo­to­jai. Kol kas tiek dar­buo­to­jų ir yra pa­da­li­ny­je.

Su gė­ly­nų ir žel­di­nių prie­žiū­ros kon­kur­su ne­pa­si­se­kė

Mies­te esan­čius gė­ly­nus ir žel­dy­nus, ku­rių plo­tas – maž­daug 22 tūkst. kv. met­rų, iki lik­vi­da­vi­mo pri­žiū­rė­jo taip pat „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir jų prie­žiū­rai šiems bei at­ei­nan­tiems me­tams bu­vo pa­skel­bu­si kon­kur­są.

Ja­me pa­siū­ly­mus bu­vo pa­tei­ku­sios 3 įmo­nės, ta­čiau lai­mė­to­jas ne­bu­vo pa­rink­tas. Vie­nas pa­siū­lė per di­de­lę kai­ną, ki­tas ne­pa­tei­kė pra­šo­mų do­ku­men­tų, tre­čias ne­ati­ti­ko ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

Tad mies­to gė­ly­nai ir žel­dy­nai ir to­liau bus tvar­ko­mi pa­gal sa­vi­val­dy­bės pa­tei­kia­mus trum­pa­lai­kius už­sa­ky­mus pa­si­rink­toms įmo­nėms.

Šiuo me­tu ren­gia­ma­si skelb­ti ki­tą kon­kur­są gė­ly­nų ir žel­dy­nų prie­žiū­rai šiems me­tams ir ruo­šia­mos kon­kur­so są­ly­gos mi­nė­tų ob­jek­tų prie­žiū­rai tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai