Aly­taus ap­skri­ty­je 74 vai­kai lau­kia jū­sų glo­bos (98)

globa
Aug­ti my­lin­čio­je, rū­pes­tin­go­je šei­mo­je tu­ri tei­sę kiek­vie­nas vai­kas. Šią tei­sę įtvir­tin­ti – vals­ty­bės sie­kia­my­bė. Prieš še­še­rius me­tus Lie­tu­vo­je pra­dė­ta įgy­ven­din­ti ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka pa­sie­kė ga­lu­ti­nį eta­pą – nuo 2021-ųjų vals­ty­bė­je ne­liks vai­kų so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų.

Vai­ko tei­sių gy­nė­jų pri­ori­te­tas yra steng­tis, kad vai­kas grįž­tų į sa­vo bio­lo­gi­nę šei­mą. Ta­čiau jei tai ne­pa­vyks­ta – su­ras­ti jam ki­tą ar­ti­mą ap­lin­ką. Nuo 2001-ųjų, jei ne­bus ga­li­my­bės vai­ką glo­bo­ti šei­mo­je ar šei­my­no­je, ar lai­ki­nai pas bu­din­čius glo­bo­to­jus, tuo­met vai­kas ga­lės bū­ti ap­gy­ven­di­na­mas tik ben­druo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se.

Vai­ko tei­sių gy­nė­jų tei­gi­mu, di­džiau­sia at­ra­ma, sie­kiant ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos, yra žmo­nės, ap­si­spren­dę tap­ti vai­kų glo­bė­jais. To­kių žmo­nių kas­met vis dau­gė­ja, ta­čiau, de­ja, dar ne­pa­kan­ka.

„Kiek­vie­nas vai­kas tu­rė­tų aug­ti šei­mo­je, jaus­ti rū­pes­tį ir mei­lę. Sun­kaus li­ki­mo vai­kai, ne­te­kę tė­vų glo­bos, ne­re­tai pra­ran­da pa­si­ti­kė­ji­mą su­au­gu­siai­siais. Pa­dė­ki­me jiems už­aug­ti, su­stip­rė­ti, įro­dy­ki­me, kad esa­me ver­ti jų pa­si­ti­kė­ji­mo ir mei­lės. At­ver­ki­me jiems sa­vo šir­dis ir na­mų du­ris“, – kal­bė­jo Ža­ne­ta Ab­ro­mai­tie­nė, Aly­taus ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus (to­liau – VTAS) ve­dė­ja.

Aly­taus ap­skri­ty­je šiuo me­tu yra 192 glo­bė­jai ir 294 glo­bo­ja­mi vai­kai, ta­čiau so­cia­li­nė­je glo­bo­je dar yra li­kę 74 vai­kai (diag­ra­ma Nr. 1), ku­riems taip pat rei­kia jau­kių na­mų ir my­lin­čios šei­mos.

Vai­ko tei­sių gy­nė­jų akys kryps­ta į nau­jus glo­bė­jus, ku­rių šie­met per 8 mė­ne­sius pa­ruoš­ta 14 (diag­ra­ma Nr. 1), de­šim­čia ma­žiau ne­gu per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį.

diagrama

„Ma­žė­jan­tis skai­čius žmo­nių, nu­spren­du­sių ruoš­tis tap­ti glo­bė­jais, mums ke­lia ne­ri­mą, nes tai reiš­kia, kad ma­žė­ja ga­li­my­bė su­teik­ti na­mus li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams. Pa­si­ruo­ši­mas tap­ti glo­bė­jais nė­ra il­gas, ta­čiau la­bai kon­cen­truo­tas, su­tei­kian­tis rei­ka­lin­gų ži­nių ir vie­ni­jan­tis ben­dra­min­čius. Ra­gi­nu tuos, kas jau­čia pa­šau­ki­mą glo­bo­ti vai­kus, ta­čiau dar ne­si­ryž­ta, pa­klau­sy­ti sa­vo šir­dies, ženg­ti žings­nį ir im­tis šios taip rei­ka­lin­gos veik­los“, – sa­kė Ž.Ab­ro­mai­tie­nė.

Dau­giau­sia glo­bė­jų Aly­taus ap­skri­ty­je tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės yra Aly­taus mies­to (67), Aly­taus ra­jo­no (61) ir Va­rė­nos ra­jo­no (40) (diag­ra­ma Nr. 2). Ži­no­ma, skai­čiai pri­klau­so ne vien nuo ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­sių­jų, no­rin­čių­jų pa­dė­ti li­ku­siems be tė­vų glo­bos vai­kams, bet ir nuo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos dy­džio ar gy­ven­to­jų tan­ku­mo bei ki­tų veiks­nių.

diagrama

Pa­sak Ž.Ab­ro­mai­tie­nės, ne­ma­žai klau­si­mų ke­lia tai, ko­dėl kai ku­rie glo­bė­jai, tin­ka­mai pa­si­ruo­šę im­tis glo­bos, vis dar del­sia tai da­ry­ti. Per­nai iš 24 pa­reng­tų glo­bė­jų vai­kus glo­bo­ja 15 (diag­ra­ma Nr. 3). Tik Laz­di­jų ra­jo­no ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se vi­si 2019-ai­siais pa­ruoš­ti glo­bė­jai ėmė­si re­a­liai glo­bo­ti vai­kus, li­ku­sio­se Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se šie skai­čiai ski­ria­si ko ne per­pus (diag­ra­ma Nr. 3). diagrama

„Prie­žas­tys ga­li bū­ti įvai­rios, ta­čiau pri­pa­žin­ki­me, jog šiai veik­lai bū­ti­nas pa­si­ry­ži­mas, ne­pa­lie­kan­tis vie­tos abe­jo­nei. Jei­gu ne­abe­jo­ja­te, ta­čiau dėl ki­tų prie­žas­čių ne­si­ryž­ta­te tap­ti glo­bė­ju, tie­siog pa­si­kal­bė­ki­me. Su­si­sie­ki­te su mu­mis – vai­ko tei­sių gy­nė­jais, mes džiaug­si­mės ga­lė­da­mi jums pa­dė­ti“, – sa­kė Ž.Ab­ro­mai­tie­nė.

„Au­gin­da­mi vai­kus, mes au­gi­na­me at­ei­tį, to­dėl pa­si­sten­ki­me, kad at­ei­tis bū­tų lai­min­ga. Žmo­nes, šei­mas, ku­rios no­ri im­tis glo­bos, kvie­čia­me ne­lik­ti nuo­ša­ly­je, o at­sa­kin­gai pa­svė­rus vi­sus taip ir ne kreip­tis į sa­vo gy­ve­na­mos te­ri­to­ri­jos sa­vi­val­dy­bės Glo­bos cen­trą, ku­ris su­teiks rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją apie glo­bė­jų ruo­ši­mą. Ar­ti­miau­si glo­bė­jų mo­ky­mai Aly­taus ap­skri­ty­je vyks rug­sė­jo–spa­lio mė­ne­siais. Kvie­čiu ryž­tis, mo­ky­tis ir su­tei­ki­te vai­kams ga­li­my­bę aug­ti šei­mo­je“, – kal­bė­jo Re­na­ta Kruk, Aly­taus ap­skri­ties VTAS vy­res­nio­ji pa­ta­rė­ja.

Lie­tu­vo­je vei­kian­tys 66 glo­bos cen­trai pa­gal spe­cia­lią Glo­bė­jų (rū­pin­to­jų), bu­din­čių glo­bo­to­jų, įtė­vių, ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­jų mo­ky­mo ir kon­sul­ta­vi­mo pro­gra­mą (GIMK) nuo­lat ren­gia mo­ky­mus bū­si­miems bu­din­tiems glo­bo­to­jams, glo­bė­jams (rū­pin­to­jams), glo­bė­jams gi­mi­nai­čiams ir įtė­viams.

 

Vi­ja Ku­dzie­nė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai