Į at­sa­kin­gas pa­rei­gas  – kol kas tik iš me­rų par­ti­jų (283)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Jurgita Šukevičienė.
Alytaus miesto savivaldybėje – mero atstovaujamų socialdemokratų narė Jurgita Šukevičienė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos na­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Tą pa­čią die­ną me­ro pa­ta­rė­ju – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ju – ta­po so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Kol kas ne­at­sklei­džia­mos dar vie­no me­ro pa­va­duo­to­jo, dar vie­no me­ro pa­ta­rė­jo, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­var­dės. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau aiš­kus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas dar neap­si­spren­dęs dėl pa­ta­rė­jų.

„Ko­man­dos na­rys, pa­kan­ka­mai ak­ty­vus aly­tiš­kis“

Taip pa­si­rink­tą pa­ta­rė­ją R.Juo­nį api­bū­di­no Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis. Jis me­rui pa­tars ver­slo ir tei­sės klau­si­mais, nes tu­ri tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, taip pat, pa­sak N.Ce­siu­lio, pa­tir­ties ver­sle.

R.Juo­nys sa­kė me­ro kvie­ti­mą į  pa­rei­gas  pri­ėmęs kaip tam tik­rą jo įver­ti­ni­mą.

Šį ket­vir­ta­die­nį mies­to me­ro pa­ta­rė­ju pra­dė­jęs dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tas iki šiol va­do­va­vo  įmo­nei, už­si­i­man­čiai elek­tros ins­ta­lia­vi­mo dar­bais.  Kan­di­da­tuo­da­mas į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė esan­tis ben­dro­vės „Kas­tel­no­kas“ va­do­vas. Ji vei­kia Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se.

R.Juo­nys pa­ta­ri­nės jau ant­ram Aly­taus mies­to me­rui so­cial­de­mok­ra­tui. Jis yra bu­vęs Jur­gio Kras­nic­ko pa­ta­rė­ju.

Jau ke­lin­tos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba me­rui yra su­tei­ku­si tei­sę tu­rė­ti du po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus – pa­ta­rė­jus. N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad sie­kiant su­stip­rin­ti ko­man­dą bus ieš­ko­ma an­tro pa­ta­rė­jo vie­šų­jų ry­šių, ben­dra­vi­mo su gy­ven­to­jais ir ži­niask­lai­da klau­si­mais: „Kol kas dar ne­ga­liu įvar­dy­ti kan­di­da­tū­ros, gal bus ap­si­spręs­ta at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį.“

Me­ras, pa­klaus­tas, ar tai bus so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas, pa­reiš­kė, kad ne­bū­ti­nai, svar­biau­sia kom­pe­ten­ci­ja.

Iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo kaip vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė

Šį ket­vir­ta­die­nį vi­ce­me­re pra­dė­ju­si dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tė J.Šu­ke­vi­čie­nė  į pa­rei­gas bu­vo pa­skir­ta pir­ma­me dabartinės kadencijos ta­ry­bos po­sė­dy­je – ba­lan­džio 18-ąją.

Jos ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas, so­cia­li­nė, svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji, už­sie­nio ry­šiai, kul­tū­ra, spor­tas.

J.Šu­ke­vi­čie­nė mies­to sa­vi­val­dy­bė­je maž­daug prieš tre­jus me­tus yra bu­vu­si tuo­me­čio Vie­šų­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te. Pas­kui iš­ėjo dirb­ti aly­tiš­kio Sei­mo na­rio Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ja.

Ji tu­ri hu­ma­ni­ta­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro laips­nį, dėl efek­ty­vaus, ko­ky­bės val­dy­mo sta­ža­vo­si už­sie­ny­je,  Pran­cū­zi­jo­je, In­di­jo­je, Ame­ri­ko­je, da­ly­va­vo įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nius pro­jek­tus.

„Pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis sa­vi­val­dy­bė­je su­si­pa­žįs­tu su ku­ruo­ja­mo­mis sri­ti­mis, in­for­ma­ci­jos daug, su ja su­si­pa­žin­ti ir įsi­gi­lin­ti rei­kia lai­ko. Tik­rai ne­pla­nuo­ju im­tis kaž­ko­kių grio­vi­mo dar­bų. Svar­bu įgy­ven­din­ti par­ti­jos ir val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pro­gra­mą“, – sa­kė J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Kas bus ki­tas vi­ce­me­ras?

Ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo tei­kia­mas skir­ti ir ant­ras vi­ce­me­ras – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Po­vi­las La­bu­kas. Ta­čiau jam ne­už­te­ko ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo, kad ga­lė­tų ei­ti šias pa­rei­gas.

Kaip sa­kė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, da­bar kon­ser­va­to­rių pa­pra­šy­ta pa­teik­ti ne vie­ną kan­di­da­tū­rą į šį pos­tą.

P.La­bu­ko tei­gi­mu, po to­kio bal­sa­vi­mo ta­ry­bo­je dėl jo, kaip vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­ros, par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bo­je bu­vo girdėta net  pa­siū­ly­mų trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ta­čiau  svar­biau­siu sie­kiu tu­ri iš­lik­ti ne pos­tai, o dar­bas mies­to la­bui.

Dėl Aly­taus kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­kar bu­vo svars­to­ma par­ti­jos pre­zi­diu­me. „Par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas dėl ma­nęs iš­kė­li­mo į vi­ce­me­ro pa­rei­gas nė­ra at­šauk­tas. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad pre­zi­diu­mas  ne­svars­tys  kon­kre­čių pa­var­džių į šias pa­rei­gas, tai sky­riaus ta­ry­bos ap­si­spren­di­mas. Pre­zi­diu­mas pa­tei­kė siū­ly­mą teik­ti me­rui par­ti­jos na­rių de­ry­bi­nę gru­pę, ku­ri dis­ku­tuo­tų dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je.  At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je mes tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl to­kios de­ry­bi­nės gru­pės ga­lu­ti­nio su­for­ma­vi­mo “, – tvir­ti­no P.La­bu­kas.

 Jis pa­klaus­tas, ar sky­riaus ta­ry­ba ga­li pa­keis­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl siū­lo­mo vi­ce­me­ro, pa­kar­to­jo, kad sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas  dėl jam pa­reikš­to  pa­lai­ky­mo ne­at­šauk­tas, o kaip bus ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je, ne­si­ė­mė prog­no­zuo­ti. Ak­cen­ta­vo, kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­klau­sys  nuo de­ry­bų gru­pės dis­ku­si­jų su mies­to me­ru.

Mies­to me­ro pa­ste­bė­ji­mu, prie da­bar­ti­nės 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių dau­gu­mos dar ga­li pri­si­dė­ti ir dau­giau ta­ry­bos na­rių.

N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė, kad at­ei­nan­čią sa­vai­tę spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms de­rin­ti tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ra, ta­čiau jos ne­įvar­di­jo.

Ge­gu­žės pabaigoje pla­nuo­ja­ma­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mos an­tro vi­ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ros.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – aiš­kus

Tą pa­čią ba­lan­džio die­ną vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tie­sio­giai iš­rink­to me­ro A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­ja pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų  na­rė Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė.

Šiuo me­tu jau aiš­ku, ir kas taps ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Pa­sak me­ro, jau gau­tos pa­žy­mos iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dėl ga­li­my­bės Gin­ta­rę Jo­ciuns­kai­tę skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re, ir tai bus pa­da­ry­ta ge­gu­žės vi­du­ry­je pla­nuo­ja­ma­me su­reng­ti ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja G.Jo­ciuns­kai­tė ta­ry­bos spren­di­mu iki šiol lai­ki­nai vyk­do administracijos direkto­riaus pa­rei­gas. Ji yra vie­na iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­jų.

Ra­jo­no me­ras pa­gal ta­ry­bos spren­di­mą ga­li tu­rė­ti tris po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jus – du pa­ta­rė­jus ir ta­ry­bos sek­re­to­rių. Bet šian­dien A.Vrub­liaus­kas kal­ba apie vie­no pa­ta­rė­jo pa­si­rin­ki­mą, o jo pa­var­dės dar ne­no­ri įvar­dy­ti: „Ren­kuo­si iš tri­jų kan­di­da­tų. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad su pa­ta­rė­jais ne­sku­bė­siu.“

Kol kas į at­sa­kin­gas vie­ti­nės val­džios pa­rei­gas – atstovai tik iš me­rų par­ti­jų. Sa­vus iš sa­vų pa­si­rink­ti leng­viau­sia, dėl į val­džią siū­lo­mų ki­tų par­ti­jų at­sto­vų rei­kia su­ta­ri­mo val­dan­čio­sio­se dau­gu­mo­se. Kaip pa­de­monst­ra­vo vie­no vi­ce­me­ro sky­ri­mo pa­vyz­dys Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, su­klup­ta jau pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai