Į at­sa­kin­gas pa­rei­gas  – kol kas tik iš me­rų par­ti­jų (283)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Jurgita Šukevičienė.
Alytaus miesto savivaldybėje – mero atstovaujamų socialdemokratų narė Jurgita Šukevičienė. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos na­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Tą pa­čią die­ną me­ro pa­ta­rė­ju – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ju – ta­po so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Kol kas ne­at­sklei­džia­mos dar vie­no me­ro pa­va­duo­to­jo, dar vie­no me­ro pa­ta­rė­jo, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­var­dės. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau aiš­kus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas dar neap­si­spren­dęs dėl pa­ta­rė­jų.

„Ko­man­dos na­rys, pa­kan­ka­mai ak­ty­vus aly­tiš­kis“

Taip pa­si­rink­tą pa­ta­rė­ją R.Juo­nį api­bū­di­no Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis. Jis me­rui pa­tars ver­slo ir tei­sės klau­si­mais, nes tu­ri tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, taip pat, pa­sak N.Ce­siu­lio, pa­tir­ties ver­sle.

R.Juo­nys sa­kė me­ro kvie­ti­mą į  pa­rei­gas  pri­ėmęs kaip tam tik­rą jo įver­ti­ni­mą.

Šį ket­vir­ta­die­nį mies­to me­ro pa­ta­rė­ju pra­dė­jęs dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tas iki šiol va­do­va­vo  įmo­nei, už­si­i­man­čiai elek­tros ins­ta­lia­vi­mo dar­bais.  Kan­di­da­tuo­da­mas į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė esan­tis ben­dro­vės „Kas­tel­no­kas“ va­do­vas. Ji vei­kia Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se.

R.Juo­nys pa­ta­ri­nės jau ant­ram Aly­taus mies­to me­rui so­cial­de­mok­ra­tui. Jis yra bu­vęs Jur­gio Kras­nic­ko pa­ta­rė­ju.

Jau ke­lin­tos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba me­rui yra su­tei­ku­si tei­sę tu­rė­ti du po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus – pa­ta­rė­jus. N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad sie­kiant su­stip­rin­ti ko­man­dą bus ieš­ko­ma an­tro pa­ta­rė­jo vie­šų­jų ry­šių, ben­dra­vi­mo su gy­ven­to­jais ir ži­niask­lai­da klau­si­mais: „Kol kas dar ne­ga­liu įvar­dy­ti kan­di­da­tū­ros, gal bus ap­si­spręs­ta at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį.“

Me­ras, pa­klaus­tas, ar tai bus so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas, pa­reiš­kė, kad ne­bū­ti­nai, svar­biau­sia kom­pe­ten­ci­ja.

Iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo kaip vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė

Šį ket­vir­ta­die­nį vi­ce­me­re pra­dė­ju­si dirb­ti so­cial­de­mok­ra­tė J.Šu­ke­vi­čie­nė  į pa­rei­gas bu­vo pa­skir­ta pir­ma­me dabartinės kadencijos ta­ry­bos po­sė­dy­je – ba­lan­džio 18-ąją.

Jos ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas, so­cia­li­nė, svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji, už­sie­nio ry­šiai, kul­tū­ra, spor­tas.

J.Šu­ke­vi­čie­nė mies­to sa­vi­val­dy­bė­je maž­daug prieš tre­jus me­tus yra bu­vu­si tuo­me­čio Vie­šų­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te. Pas­kui iš­ėjo dirb­ti aly­tiš­kio Sei­mo na­rio Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ja.

Ji tu­ri hu­ma­ni­ta­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro laips­nį, dėl efek­ty­vaus, ko­ky­bės val­dy­mo sta­ža­vo­si už­sie­ny­je,  Pran­cū­zi­jo­je, In­di­jo­je, Ame­ri­ko­je, da­ly­va­vo įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nius pro­jek­tus.

„Pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis sa­vi­val­dy­bė­je su­si­pa­žįs­tu su ku­ruo­ja­mo­mis sri­ti­mis, in­for­ma­ci­jos daug, su ja su­si­pa­žin­ti ir įsi­gi­lin­ti rei­kia lai­ko. Tik­rai ne­pla­nuo­ju im­tis kaž­ko­kių grio­vi­mo dar­bų. Svar­bu įgy­ven­din­ti par­ti­jos ir val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos pro­gra­mą“, – sa­kė J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Kas bus ki­tas vi­ce­me­ras?

Ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo tei­kia­mas skir­ti ir ant­ras vi­ce­me­ras – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Po­vi­las La­bu­kas. Ta­čiau jam ne­už­te­ko ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo, kad ga­lė­tų ei­ti šias pa­rei­gas.

Kaip sa­kė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, da­bar kon­ser­va­to­rių pa­pra­šy­ta pa­teik­ti ne vie­ną kan­di­da­tū­rą į šį pos­tą.

P.La­bu­ko tei­gi­mu, po to­kio bal­sa­vi­mo ta­ry­bo­je dėl jo, kaip vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­ros, par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bo­je bu­vo girdėta net  pa­siū­ly­mų trauk­tis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ta­čiau  svar­biau­siu sie­kiu tu­ri iš­lik­ti ne pos­tai, o dar­bas mies­to la­bui.

Dėl Aly­taus kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­kar bu­vo svars­to­ma par­ti­jos pre­zi­diu­me. „Par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas dėl ma­nęs iš­kė­li­mo į vi­ce­me­ro pa­rei­gas nė­ra at­šauk­tas. Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad pre­zi­diu­mas  ne­svars­tys  kon­kre­čių pa­var­džių į šias pa­rei­gas, tai sky­riaus ta­ry­bos ap­si­spren­di­mas. Pre­zi­diu­mas pa­tei­kė siū­ly­mą teik­ti me­rui par­ti­jos na­rių de­ry­bi­nę gru­pę, ku­ri dis­ku­tuo­tų dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je.  At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je mes tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl to­kios de­ry­bi­nės gru­pės ga­lu­ti­nio su­for­ma­vi­mo “, – tvir­ti­no P.La­bu­kas.

 Jis pa­klaus­tas, ar sky­riaus ta­ry­ba ga­li pa­keis­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl siū­lo­mo vi­ce­me­ro, pa­kar­to­jo, kad sky­riaus ta­ry­bos spren­di­mas  dėl jam pa­reikš­to  pa­lai­ky­mo ne­at­šauk­tas, o kaip bus ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me sky­riaus ta­ry­bos po­sė­dy­je, ne­si­ė­mė prog­no­zuo­ti. Ak­cen­ta­vo, kad ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­klau­sys  nuo de­ry­bų gru­pės dis­ku­si­jų su mies­to me­ru.

Mies­to me­ro pa­ste­bė­ji­mu, prie da­bar­ti­nės 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių dau­gu­mos dar ga­li pri­si­dė­ti ir dau­giau ta­ry­bos na­rių.

N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė, kad at­ei­nan­čią sa­vai­tę spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms de­rin­ti tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ra, ta­čiau jos ne­įvar­di­jo.

Ge­gu­žės pabaigoje pla­nuo­ja­ma­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mos an­tro vi­ce­me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ros.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – aiš­kus

Tą pa­čią ba­lan­džio die­ną vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tie­sio­giai iš­rink­to me­ro A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­ja pa­skir­ta me­ro at­sto­vau­ja­mos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų  na­rė Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė.

Šiuo me­tu jau aiš­ku, ir kas taps ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Pa­sak me­ro, jau gau­tos pa­žy­mos iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dėl ga­li­my­bės Gin­ta­rę Jo­ciuns­kai­tę skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re, ir tai bus pa­da­ry­ta ge­gu­žės vi­du­ry­je pla­nuo­ja­ma­me su­reng­ti ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja G.Jo­ciuns­kai­tė ta­ry­bos spren­di­mu iki šiol lai­ki­nai vyk­do administracijos direkto­riaus pa­rei­gas. Ji yra vie­na iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko A.Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­jų.

Ra­jo­no me­ras pa­gal ta­ry­bos spren­di­mą ga­li tu­rė­ti tris po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jus – du pa­ta­rė­jus ir ta­ry­bos sek­re­to­rių. Bet šian­dien A.Vrub­liaus­kas kal­ba apie vie­no pa­ta­rė­jo pa­si­rin­ki­mą, o jo pa­var­dės dar ne­no­ri įvar­dy­ti: „Ren­kuo­si iš tri­jų kan­di­da­tų. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad su pa­ta­rė­jais ne­sku­bė­siu.“

Kol kas į at­sa­kin­gas vie­ti­nės val­džios pa­rei­gas – atstovai tik iš me­rų par­ti­jų. Sa­vus iš sa­vų pa­si­rink­ti leng­viau­sia, dėl į val­džią siū­lo­mų ki­tų par­ti­jų at­sto­vų rei­kia su­ta­ri­mo val­dan­čio­sio­se dau­gu­mo­se. Kaip pa­de­monst­ra­vo vie­no vi­ce­me­ro sky­ri­mo pa­vyz­dys Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, su­klup­ta jau pir­ma­ja­me šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jei Alytaus valdžios vadovus vertint rimtai kaip dirba Kauno m. meras kaip ir priklauso pagal LR Vietos. sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi savalaikiu ir tinkamu raidos rodiklių analize ir projektų įgyvendinimu ir jų kontrolės užtikrinimu - ir iš pirmo tarybos posėdžio teikia programą ,,Kaunas auga' kur konkretūs projektai sudėt ir per šią prizmę patvirtina komandas tai sugebančius vykdyt. Alytuj priešingai rimtų analizių nesigirdi. Ir rimtų projektų. Vadinas pagal kokius kriterijus komandas formuojasi? Vėl Alytaus miesto valdžios tekta programa ten nėra konkrečių projektų. Ten lozungų rinkinio lygio, kur savivaldybės administracija jau turėjo įvykdyt anoje kadencijoje. Kaip ir tarybos nariai buvę, turėjo sukontroliuot, kad tai padarytų savivaldybė. O dabar ant vėl tų pačių lozungų...? Čia kaip imitacija...

  Komentaras

  Kas yra tikras progresyvumas politikoje ir kompetencija valdžioje gerai rodo Kauno mero pavyzdys. Kur garbaus amžiaus ir politinė patirtis tik 7 metai, esmėj skiriasi elgsena nuo Alytaus valdžių. Kur Alytaus miesto meras nors ir jaunas, vienok politinė patirtis 10n metų skaičiuojama. Kaip ir socdemų šulų. Bei Alytaus rajono mero politinė patirtis ir 10 n metų. Reiškia Alytaus valdžiose esančių vadovų politinės patirtys daug didesnės nei Kauno miesto valdžios. Ir net n kartų. Reiškia pagal politines patirtis Alytus valdyme turėtų būti n kartų brandesnis nei Kauno. Vienok vaizdas priešingas. Jei Kauno miesto meras iš pat pirmo naujos kadencijos posėdžio save vertina reikliai ir kritiškai. Pirma aiškina, nedarys inauguracijų, nes per brangu ir mero darbas yra kaip kasdienis darbas. Nes pagal įstatymus meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai raidos rodiklių analizė būt atliekama ir teikiami projektai situacijai gerinti. Kaip ir atskaitingumas tarybai ir bendruomenei. Tai idealiai ir laikosi. Praėjusioj kadencijoj sako galėjom daugiau padaryti, bet per ilgai klausėm valdininkų pasakų ir kol apsivalėm. iš kart teikia programą ,,Kauna auga". Kur konkretūs strateginiai projektai. Kur prieš kelias savaites jie koordinuoti, kad gyventojams mažiau keblumų sudarytų. Prieš savaitę pradėti vykdyti. Kauno Akropolį pateikti susipažint gyventojams. Beje šioje programoje nėra kaip Alytaus atseit valdžios programoj bendrų -vykdysim renovaciją, švietimo pertvarką, pramonės parką plėtos ir LEZ steigs.... - Kaune visa tai savaime vyksta pilnu tempu ir net į programą neįrašinėja. Programoje rimti Kauno vystymo projektai vertės kiekvienas 10n milijonų vertės ir turintys didelę reikšmę Kauno progresui. Reiškia Kaune iš pirmo tarybos posėdžio postai sudėlioti ir jau kelios savaitės iš pat pradžių sutelktai dirba pagal gaires. Su kuriomis Kauno Akropolį gali susipažint ne tik kauniečiai, bet ir alytiškiai ten nuvykę. Dabar kas dedasi Alytuje jau po pirmų posėdžių savaitės eina, tas pats kas kapstosi ir užsiciklinę postų dalybose. Apie rimtus projektus, geriau neklaust jei nenori jų nepasitenkinimo patirt. O laiko iki 2020 metų, kaip mažėja ES parama vis mažiau lieka. Rimtu progresu NEKVEPIA, apart kaip išgyvent po atskirom grupėm. Lyginant su Kaunu, Alytuj kažkur kaip gūdūs viduramžiai.

  Komentaras

  Pagaliau Alytaus nauja valdžia išsijudino ir su visuomene komunikuot per žiniasklaidą informuojant. Nes meras ir taryba atskaitingi bendruomenei. Dabar pavyzdys Marijampolėj neseniai po vykusio pirmo tarybos posėdžio per slaptą balsavimą nepatvirtino vicemerės. iš kart per žiniasklaidą interviu dėl to su meru, tarybos nariais ir gyventojais. Nuomonės apie galimus problemų sprendimus. Marijampolėje ir mero poste jaunas politikas sako blogai, bet atseit smulkmenos ten truputį... Tarybos nariai ir gyventojai vertina blogai, nepasitiki sudaryta koalicija ir prognozuoja bus problemos. Taip kaip buvo prie a.a. garbaus amžiaus mero išlaikyt neišeis. Alytaus mieste po savaitės pradėjo prabilt. Bet situacija rimtesnė. Pirmą kart taryboje iš pirmo posėdžio nesimato prisistačiusių kaip valdančia koalicija ir opozicija. pasiskirstė per frakcijas ir pavieniui. Po vicemero nepatvirtinimo nerimta pasirodo prieš buvusi valdanti koalicija. Kur konservatoriai, kurie tik 5 tarp 27 tarybos narių -ir tarpusavį dar derybines grupes daro, kad išsiaiškint - vaikų darželio lygis be pabaigos. ir jei taryba iš 27 laukia, kol jie - kokia savivertė tokios tarybos? Juolab, jei kas pas vietos konservatorius aiškinas net Vilniaus kolegos, ką deleguot į vicemerus nuo jų, kur čia savivalda? Kad patys renkas ir valdos? Ar per tokius derinius Vilnius aiškins kaip klausimus spręst Alytuje, kur čia tarybos narių išimtinė kompetencija patiems spręst? Vėl jei nėra opozicijos, kur pagal įstatymus pareiškia nedeleguos atstovų į valdžią ir su veiklos programa, reiškia taryboje nei vyraujančių nei oponuojančių? Vėl jei nėra opozicijos, kur paprastai iš jų skiria tarybos kontrolės komiteto ir savivaldybės Antikorupcinės ir Etikos komisijų vadovais - taryboj patys save kaip nori? Vėl iš pirmo posėdžio meras galėjo iškart teikt bendrą savivaldybės ir jos institucijų ekonominę apžvalgą ir keliamus tikslus po ko visiems aišku -nesimato. Kaip ir kokį palikimą perėmė kiek biudžeto paskolų ir gyventojų. Kuo daugiau pradelsia, buvę valdžioje net už savo nesėkmės ant jo permes. Vėl kodėl 2 vicemerų reikia, kaip anksčiau būnant ir daugiau gyventojų ir vieno užteko? Ir mažiau valdininkų nei dabar yra? Trumpiau klausimų daugiau nei atsakymų.

Kiti straipsniai