Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  MULȚUMESC Dr. Isikolo PENTRU RESTAURAREA FERICIRII MEA ȘI FAMILIEI IMPREUNĂ. WHATSAPP EL PRIN +234-8133261196.
  Bună, sunt Rosa Antoine. După ce am fost într-o uniune numită căsătorie cu soțul meu de ani de zile. a fost abuziv și a distrus dragostea pe care am împărtășit-o și mi-a părăsit-o. Am făcut tot posibilul să mă întorc la el, dar totul a fost în zadar. Îl doream atât de mult înapoi pentru că îl iubeam. așa că i-am explicat prietenei mele problema mea și ea mi-a sugerat să iau legătura cu un vrăjitor care a ajutat-o ​​să facă o vrajă care l-a adus înapoi pe soțul ei. Nu am avut de ales decât să încerc. I-am trimis un mesaj pe whatsapp vrăjitorului numit Dr Isikolo și m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi bine. Mi-a spus tot ceea ce i-am prezentat și așa a făcut vraja pentru mine și, în mod surprinzător, după 48 de ore, soțul meu m-a sunat cerându-mi scuze pentru tot ceea ce a venit ca o bucurie uriașă și copleșitoare. A mai spus că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericit și m-am dus la el, așa am început să trăim din nou fericiți împreună. deci oricine are nevoie de ajutor pentru orice fel de probleme poate contacta, de asemenea, acest vrăjitor real și foarte autentic prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. De asemenea, îl puteți trimite prin WhatsApp la +234-8133261196

  Komentaras

  Acest mare om spiritual puternic mi-a redat tristețea la fericire. Soțul meu tocmai s-a trezit și a decis că căsătoria noastră s-a încheiat. De câteva luni, Roger și cu mine nu mergem bine pentru că avea o aventură cu asistentul său la serviciu. Mi-am iubit atât de mult soțul și am decis să rămân și să lucrez la căsnicia noastră. În scurt timp, Roger a încetat să mai vină acasă și prietenul său apropiat mi-a spus că are un alt apartament în care locuiește cu ea. Am fost rănită și am continuat să caut ajutor pentru că Roger era diferit de bărbatul cu care m-am căsătorit acum 10 ani. Din fericire, l-am găsit pe doctorul Ilekhojie care mi-a promis că-mi va întoarce soțul înapoi. A făcut o vrajă de reconciliere care l-a întors pe Rogers înapoi și acum suntem amândoi fericiți din nou cu băieții noștri. Dacă aveți probleme ca ale mele, trimiteți un e-mail Dr. Ilekhojie (gethelp05@gmail.com) sau contactați-l pe Whatsapp/Viber (+2348147400259)

  Komentaras

  Numele meu este Bernada Gaspar. Din respect pentru DR ISIKOLO și vrăjile tale, trebuie să fac această mărturie cunoscută tuturor. Am fost la alți vrăjitori fără să văd niciun rezultat, tot ce vor ei a fost după banii mei. Mi-am dorit doar să vin la tine mai devreme, am primit tot ce este mai bun de la tine. Fostul meu soț a fost plecat timp de un an și am fost peste tot și alți vrăjitori pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu mi-a prezentat doctorul Isikolo. După ce s-a terminat Vraja de dragoste, am primit în sfârșit un apel de la el în mai puțin de 48 de ore. Vrăjile lui au făcut minuni și soțul meu s-a întors plin de dragoste. A fost ca o minune! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să i-l dau, am fost cu adevărat uluit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte și vesel, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc foarte mult Dr. Isikolo. Pentru toți cei care caută un vrăjitor adevărat, contactați-l pe Dr.Isikolo prin e-mail prin: isikolosolutionhome@gmail.com. Puteți, de asemenea, să-l trimiteți prin WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Sunt aici pentru a grăbi această veste bună pentru întreaga lume despre cum am primit ajutor de la DR ISIKOLO, un mare vrăjitor de loterie, care vă va ajuta să faceți o vrajă la loterie și să vă ofere numerele potrivite pentru a câștiga la loterie, nu am crezut. la început, dar pe măsură ce viața a devenit mai grea, am decis să încerc, cheltuiesc atât de mulți bani pe bilete doar ca să mă asigur că câștig. până în ziua în care l-am întâlnit pe Dr. ISIKOLO online, despre care atât de mulți oameni vorbesc că este foarte grozav când vine vorba de vraja la loterie, nu eram sigur de asta, dar i-am dat o încercare, iată că a fost ca o magie Am câștigat 670.000 (Șase sute șaptezeci de mii de euro) la loto cu numerele pe care mi le-a dat. DR ISIKOLO este o persoană cu adevărat de încredere, demnă și de încredere, vă împărtășesc asta, cărora vi-a fost atât de greu să câștigați la loterie. Vă mulțumesc DR ISIKOLO care m-a ajutat să-i contactez adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Acest mare om spiritual puternic mi-a redat tristețea la fericire. Soțul meu tocmai s-a trezit și a decis că căsătoria noastră s-a încheiat. De câteva luni, Roger și cu mine nu mergem bine pentru că avea o aventură cu asistentul său la serviciu. Mi-am iubit atât de mult soțul și am decis să rămân și să lucrez la căsnicia noastră. În scurt timp, Roger a încetat să mai vină acasă și prietenul lui apropiat mi-a spus că are un alt apartament în care locuiește cu ea. Am fost rănită și am continuat să caut ajutor pentru că Roger era diferit de bărbatul cu care m-am căsătorit acum 10 ani. Din fericire, l-am găsit pe doctorul Ilekhojie care mi-a promis că-mi va întoarce soțul înapoi. A făcut o vrajă de reconciliere care l-a întors pe Rogers înapoi și acum suntem amândoi din nou fericiți cu băieții noștri. Dacă aveți probleme ca ale mele, trimiteți un e-mail Dr. Ilekhojie (gethelp05@gmail.com) sau contactați-l pe Whatsapp/Viber +2348147400259

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre vrăjile de dragoste ale Dr. Isikolo despre cum a ajutat mulți oameni să-și aducă înapoi foștii iubiți în 48 de ore. Sincer, mă gândeam doar dacă asta era real și dacă acest bărbat ar putea ajuta cu adevărat să-mi aducă înapoi iubitul pe care îl iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult iubitul și suntem despărțiți de câteva luni, mi-a fost foarte dor de el. Am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera, dar nu am reușit. L-am contactat pe Dr. Isikolo și mi-a spus că fostul meu se va întoarce la mine în următoarele 48 de ore, după ce voi respecta procedurile privind modul în care se face totul. Dr. Isikolo mi-a dat seama cât de mult l-am iubit și l-am dorit. Și a deschis ochii pentru a-și imagina cât de mult avem împreună. Fostul meu s-a întors la mine acum. În timp ce scriu această mărturie chiar acum, sunt cea mai fericită fată de pe pământ, iar eu și iubitul meu trăim o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică ca niciodată. contactează-l și nu te va dezamăgi. de asemenea. Adresa de e-mail a lui: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l puteți pe WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Iubitul meu s-a despărțit de mine acum 1 an și am încetat total să mai comunicăm, mi-a fost dor de el, dar a refuzat să mă accepte înapoi după ce l-a implorat de atâtea ori. Într-o zi, făceam câteva cercetări despre relații pe internet, când am văzut nenumărate mărturii ale unor oameni care depuneau mărturie despre Dr Ilekhojie. Așa că l-am contactat prin WhatsApp: +2348147400259, i-am spus problemele mele și mi-a promis că mă va ajuta. I-am urmat instrucțiunile și a fost un șoc pentru mine pentru că la 48 de ore după ce doctorul Ilekhojie a făcut o vrajă de reconciliere, iubitul meu m-a sunat plângând și m-a rugat să-l iert, a venit acasă rugându-mă în genunchi să-l accept înapoi. Dr Ilekhojie este onest și eficient în munca sa. Vraja lui de reconciliere este activă și garantată 100%. Contactați-l prin WhatsApp: +2348147400259 sau prin e-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine și m-am întors aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon. Postarea despre un vrăjitor este foarte ciudată pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutată de un vrăjitor să-mi aducă fostul iubit înapoi după 3 ani fără contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri și l-am contactat să mă ajute și în mai puțin de 48 de ore m-a sunat fostul meu iubit și m-am bucurat că vrea să revină la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a cerut în căsătorie. A fost cel mai frumos inel. Vă rog tuturor de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericit cu relația voastră care vă rănește. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail prin: isikolosolutionhome@gmail.com sau lui WhatsApp la: +2348133261196.

  Komentaras

  Sunt Lora Milan și promit că voi împărtăși această mărturie peste tot în lume odată ce partenerul meu se va întoarce la mine și astăzi, cu tot respectul, vreau să-i mulțumesc DR ISIKOLO pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez pe toți că există un vrăjitor care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până când partenerul meu a plecat. Am avut nevoie de ajutor până l-am găsit pe doctorul Isikolo, un mare vrăjitor, și a făcut o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat că îmi voi primi partenerul înapoi în două zile după ce vraja a fost făcută, ceea ce s-a întâmplat așa cum am promis. Toate mulțumirile sunt adresate Dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine și pentru alții. Mai jos este adresa de e-mail dacă te afli în orice situație în care treci la inimă și te asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță te va ajuta și pe tine. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.