Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los mo­ki­nių pa­sie­ki­mai džiu­gi­na (197)

Chemikai
Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos mokiniai Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos chemijos laboratorijoje.
Moks­lo me­tams įpu­sė­jus jau įvy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dos pir­ma­sis ir ant­ra­sis eta­pas. Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) mo­ki­niai ak­ty­viai ir sėk­min­gai da­ly­va­vo abie­juo­se eta­puo­se.

Šių me­tų re­zul­ta­tas la­bai džiu­gus – net de­šimt jau­nų­jų mies­to che­mi­kų pa­kvies­ti į tre­čią res­pub­li­ki­nį eta­pą, ku­ria­me nuo­to­li­niu bū­du at­liks ne tik te­ori­nes, bet ir eks­pe­ri­men­ti­nes už­duo­tis. Iš de­šim­ties pa­kvies­tų mo­ki­nių, de­vy­ni mo­ko­si AJChM jau ne pir­mus me­tus.

Res­pub­li­ki­nia­me eta­pe da­ly­vaus net 5 dvy­lik­to­kai: Pu­ti­nų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tės Ga­bi­ja Ser­ge­je­vai­tė ir Do­vi­lė Škar­nu­ly­tė bei Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai Be­nas Skrip­kiū­nas, Au­gus­tas Kris­tu­tis ir Eval­das Lu­gaus­kas, ku­rio re­zul­ta­tas mies­te bu­vo ge­riau­sias iš šio pen­ke­tu­ko.

Pa­kvies­ti du vai­ki­nai vie­nuo­lik­to­kai: ge­riau­sią re­zul­ta­tą tarp vie­nuo­lik­to­kų mies­te pel­nęs Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys Do­mi­ny­kas Ka­zo­čiū­nas ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tas Ma­tas Biels­kas, ku­ris AJChM mo­kė­si dve­jus me­tus, bet šie­met jau ne­lan­ko jos už­si­ė­mi­mų.

Ir jau­niau­si res­pub­li­ki­nio eta­po da­ly­viai – trys de­šim­to­kai. Ge­riau­siai mies­te iš de­šim­to­kų pa­si­ro­dęs, su­rin­kęs 70 taš­kų iš ga­li­mų 100, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys Jo­nas Ži­lins­kas ir dvi ant­ros vie­tos lai­mė­to­jos Emi­li­ja Vaikš­no­rai­tė iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos bei Eva Šli­kai­tė iš Jot­vin­gių gim­na­zi­jos.

Pa­kvies­tų­jų skai­čius su­da­ro 50 pro­cen­tų nuo vi­so be­si­mo­kan­čių­jų mo­kyk­lė­lė­je. Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­la pra­dė­jo nau­ju for­ma­tu: kei­tė­si mo­ki­nių skai­čius nuo pen­kias­de­šim­ties iki aš­tuo­nio­li­kos, ug­dy­mo pro­gra­mos pa­reng­tos pa­gal Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dų pro­gra­mų tu­ri­nį. Mo­ki­niai pa­si­ry­žo siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų olim­pia­do­se ir kon­kur­suo­se.

AJChM nuo rug­sė­jo dir­ba tik dvi mo­ky­to­jos. Šie­met pra­dė­jo dirb­ti Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja San­dra Le­o­na­vi­čie­nė, ji su en­tu­ziaz­mu ir jau­nat­viš­ka ener­gi­ja va­do­vau­ja jau­nes­nių­jų 9–10 kla­sių mo­ki­nių sek­ci­jai.

Vy­res­niuo­sius tre­ni­ruo­ja Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė Ja­nė Liut­kie­nė. Ne­ma­žai šiems mo­ki­niams pa­siek­ti gra­žaus re­zul­ta­to pa­dė­jo ir anks­čiau AJChM dir­bu­sios mo­ky­to­jos Al­vy­ra Ge­le­žaus­kie­nė, Eri­ka Ma­kaus­kie­nė bei jų da­ly­ko mo­ky­to­jos gim­na­zi­jo­se.

Kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, AJChM už­si­ė­mi­mai jau nuo spa­lio vyks­ta per nuo­to­lį. Nors jau­nie­ji che­mi­kai la­bai pa­si­il­go re­a­lios la­bo­ra­to­ri­jos, vi­zi­tų pas moks­li­nin­kus ir stu­den­tus aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, ryž­to siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų res­pub­li­ki­nia­me eta­pe ne­pra­ra­do.

Ak­ty­viai dir­ba spręs­da­mi už­da­vi­nius, ana­li­zuo­da­mi su­dė­tin­gus uni­ver­si­te­to I–II kur­so che­mi­jos spe­cia­ly­bės ba­ka­lau­ro pro­gra­mų te­ori­nius klau­si­mus, dirb­da­mi vir­tu­a­lio­se la­bo­ra­to­ri­jo­se.

Lin­ki­me sėk­mės gau­siam in­te­lek­tu­a­laus Aly­taus jau­ni­mo bū­riui Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dos res­pub­li­ki­nia­me eta­pe, ku­ris vyks jau va­sa­rį.

 

„A.N“. inf.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.