Nr. 17 (13540)

2021-02-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 17 (13540) skaitykite:

 • Va­sa­rio 16-oji Aly­taus ra­jo­ne
 • Aly­taus mies­tas pa­gal tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus – 7-as, Aly­taus ra­jo­nas – 28-as
 • Eis­mo są­ly­gos su­dė­tin­gos: dėl leng­vo snie­go ir že­mos tem­pe­ra­tū­ros ga­li for­muo­tis va­di­na­ma­sis juo­das le­das
 • Re­konst­ruo­to­je Aly­taus si­na­go­go­je bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne tik me­no pa­ro­das, bet ir uni­ka­lų is­to­ri­nį ta­py­bi­nį de­ko­rą
 • Leng­va Tė­vy­nę my­lė­ti, ka­da ji kles­ti, – daug svar­biau Tė­vy­nę my­lė­ti, kai jai sun­ku
 • Ke­liai Aly­taus ra­jo­ne va­lo­mi, bet ir me­rui te­ko už­klimp­ti
 • Žemės ūkio sky­rius tu­ri nau­ją ve­dė­ją
 • Ar mylite Alytų?
 • Ar­tė­jant Va­len­ti­no die­nai – vir­tu­a­lus ki­no ke­lia­la­pis pa­si­ma­ty­mams na­muo­se
 • Die­nos su KTU
 • At­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kai de­ri­na­mi su ke­lių va­ly­mo dar­bais
Nuo va­sa­rio 1-osios Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­čio­je Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ne­be­li­ko areš­ti­nės. Ją pa­kei­tė čia įreng­tos pa­tal­pos...
Bau­dų dėl pras­tai va­lo­mų mies­to gat­vių su­lau­ku­sios „Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Bra­zaus­kas nu­ste­bo tik iš ži­niask­lai­dos, kaip pats tei­gia, su­ži­no­jęs, jog Aly­taus mies­to...
Aplinkos apsaugos departamentas primena – pastebėję ir įsitikinę, kad laukiniam gyvūnui reikalinga pagalba, nedelsdami kreipkitės skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba visą parą veikiančiais...
Prieš ket­ve­rius me­tus Aly­tus bu­vo pir­mas mies­tas Lie­tu­vo­je, ku­ria­me star­ta­vo ben­druo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų pro­jek­tai, ge­riau ži­no­mi kaip „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos“. Da­lis...
Moks­lo me­tams įpu­sė­jus jau įvy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dos pir­ma­sis ir ant­ra­sis eta­pas. Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) mo­ki­niai ak­ty­viai ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.