Julita Ciūnytė: „Fitnesas ir kultūrizmas nėra vien tik sportas, tai – gyvenimo būdas, geležinės valios ugdymas, siekimas pačios geriausios savo versijos” (190)

Saulė Pinkevičienė
Lapkričio 5-9 dienomis Ispanijoje, Santa Suzanoje tarptautinės kultūrizmo federacijos (IFBB) pasaulio čempionate Lietuvai atstovavusi (viso šeši sportininkai) alytiškė Julita Ciūnytė.
Lapkričio 5-9 dienomis Ispanijoje, Santa Suzanoje tarptautinės kultūrizmo federacijos (IFBB) pasaulio čempionate Lietuvai atstovavusi (viso šeši sportininkai) alytiškė Julita Ciūnytė.
Lap­kri­čio 5–9 die­no­mis Is­pa­ni­jo­je, San­ta Su­za­no­je, vy­ko Tarp­tau­ti­nės kul­tū­riz­mo fe­de­ra­ci­jos (IFBB) pa­sau­lio čem­pio­na­tas, ku­ria­me lie­tu­viai iš­ko­vo­jo du me­da­lius. Lie­tu­vai at­sto­va­vo še­ši spor­ti­nin­kai, tarp jų – ir aly­tiš­kė Ju­li­ta Ciū­ny­tė, Mo­te­rų ve­te­ra­nių kū­no fit­ne­so (35–39 m.) ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­ju­si 6-ąją vie­tą. Ju­li­ta mie­lai su­ti­ko pa­si­da­ly­ti var­žy­bų įspū­džiais su „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jais.

– Kiek me­tų už­si­i­ma­te fit­ne­su ir kul­tū­riz­mu, kaip at­ėjo­te į šį spor­tą?

– Gi­miau ir už­au­gau Aly­tu­je, spor­tas nie­ka­da ne­bu­vo man sve­ti­mas, sep­ty­ne­rius me­tus lan­kiau cir­ko stu­di­ją „Dzū­ki­ja“, kaip oro gim­nas­tė ir ek­vi­lib­ris­tė. Tuo me­tu stu­di­jai va­do­va­vo Al­ber­tas ir Ju­li­ja Ria­bo­vai. Kiek­vie­na įgy­ta nau­ja pa­tir­tis  – ma­žas žings­ne­lis į prie­kį, in­ves­ti­ci­ją į pa­čią sa­ve, į at­ei­tį. Cir­kas „Dzū­ki­ja“ man da­vė be ga­lo daug: nuo­la­ti­nė dis­cip­li­na, tre­ni­ruo­tės be­veik kiek­vie­ną die­ną, tiks­lo sie­ki­mas – vi­sa tai už­grū­di­no cha­rak­te­rį. Po 13 me­tų per­trau­kos nuo in­ten­sy­vaus spor­to nu­spren­džiau įgy­ven­din­ti daug me­tų kir­bė­ju­sią sva­jo­nę ir su­da­ly­vau­ti fit­ne­so var­žy­bo­se. Tai­gi, kaip vi­si ke­liai ve­da į Ro­mą, taip ma­ne nu­ve­dė pas le­gen­da ta­pu­sį Ma­ri­jam­po­lės „Tau­ro“ vi­sų lai­kų ge­riau­sią vy­riau­si­ą­jį tre­ne­rį Ri­nal­dą Čes­nai­tį. 2019 me­tų lap­kri­tį da­ly­va­vau Nau­jo­kių mo­te­rų kū­no fit­ne­so ka­te­go­ri­jo­je ir ta­pau čem­pio­ne, o po me­tų – ab­so­liu­čia Lie­tu­vos čem­pio­ne ir pa­sau­lio čem­pio­na­te lai­mė­jau 6 vie­tą.

– Kaip per me­tus tap­ti pa­sau­lio čem­pio­ne? Ar tai įma­no­ma?

Sa­ko­ma, kad, jei ta­vo sva­jo­nės ta­vęs ne­gąs­di­na, va­di­na­si, jos – ne­pa­kan­ka­mai di­de­lės. Kiek­vie­ną die­ną sten­gė­mės iš­nau­do­ti mak­si­ma­liai. Sa­kau „mes sten­gė­mės, nes pa­siek­tas re­zul­ta­tas yra ben­dras dar­bas, tre­ne­rio R.Čes­nai­čio ži­nios, pa­tir­tis, mo­ty­va­ci­ja, at­si­da­vi­mas šiam spor­tui. Tai – in­ten­sy­vus ko­man­di­nis dar­bas 24 va­lan­das per pa­rą. Vie­nas šia­me spor­te nie­ko ne­pa­siek­si. At­si­ke­li ry­te ir ran­di ži­nu­tę, kaip svo­ris, kaip nuo­tai­ka, kaip mais­tas. O kur dar tre­ni­ruo­tės, po­za­vi­mas, mi­ty­bos ana­li­za­vi­mas ir dar dau­gy­bė ki­tų niu­an­sų. Nė vie­na die­na ne­tu­ri nu­ei­ti vel­tui, kad, li­pant ant sce­nos, ne­kil­tų min­čių, jog kaž­kas ne­pa­da­ry­ta ar pa­slys­ta, kad be­lik­tų tik pa­si­džiaug­ti to­mis ke­lio­mis aki­mir­ko­mis sce­no­je. Per tas ke­lias mi­nu­tes tu­ri pa­ro­dy­ti tai, ką nu­vei­kei per me­tų me­tus. Var­žan­tis su Eu­ro­pos čem­pio­na­tų nu­ga­lė­to­jo­mis svar­bu ne­pra­ras­ti pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, ži­no­ti, kad pa­da­ry­ta vis­kas, kas įma­no­ma. Ap­len­kus ti­tu­luo­tas var­žo­ves mo­ty­va­ci­ja au­ga. Kai ži­nai, kad ga­li dau­giau, kad čia – tik pra­džia. Tiks­lai jau nu­sta­ty­ti ir tik lai­ko klau­si­mas, ka­da bus pa­siek­ti.

– Pa­sau­lio čem­pio­na­tas Is­pa­ni­jo­je vy­ko pan­de­mi­jos są­ly­go­mis, va­di­na­si, te­ko gal­vo­ti ne tik apie re­zul­ta­tus, bet ir sau­gu­mą. Kaip ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mai ko­re­ga­vo pa­tį ren­gi­nio for­ma­tą, ar daug bu­vo ri­bo­ji­mų?

– Pa­sau­li­nė si­tu­a­ci­ja dėl CO­VID-19 vi­ru­so pa­kei­tė fit­ne­so ir kul­tū­riz­mo var­žy­bas. Pa­sau­lio čem­pio­na­te San­ta Su­za­no­je (mies­tas ti­tu­luo­ja­mas pa­sau­lio fit­ne­so ir kul­tū­riz­mo sos­ti­ne) bu­vo griež­tai lai­ko­ma­si nu­sta­ty­tų sau­gu­mo tai­syk­lių. Ste­bi­ma, kaip dė­vi­mos kau­kės, ar no­sy­tė ne­iš­lin­dus... Vi­sur dez­in­fek­ci­nis skys­tis, ma­tuo­ja­ma kū­no tem­pe­ra­tū­ra, sce­no­je at­stu­mai tarp da­ly­vių su­žy­mė­ti. At­stu­mai su­žy­mė­ti vi­sur, tiek už­ku­li­siuo­se, tiek žiū­ro­vų sa­lė­je. Laip­te­lių tu­rėk­lai į sce­ną dez­in­fe­kuo­ja­mi po kiek­vie­no pri­si­lie­ti­mo. Ap­link vi­si vieš­bu­čiai už­da­ry­ti – vei­kė tik tie, ku­riuo­se gy­ve­no spor­ti­nin­kai, de­le­ga­tai. Ko­men­dan­to va­lan­da nuo 22 va­lan­dos. Bu­vo lai­ko­ma­si vi­sų nu­sta­ty­tų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

– Ar daug iš­šū­kių pa­ty­rė­te dėl nu­vy­ki­mo ir grį­ži­mo?

– Šiuo lai­ko­tar­piu vyks­tant į tarp­tau­ti­nes var­žy­bas ne­ri­mas nuo­lat iš­lie­ka: ar tik­rai iš­skri­si­me, ar skry­dis ne­bus ati­dė­tas, at­šauk­tas, ar var­žy­bos tik­rai įvyks..? Be­ga­lė min­čių ir ne­ri­mo. Tik pa­sie­kus ren­gi­nio vie­tą įtam­pa at­slūg­da­vo.

– Su ko­kiais mi­tais daž­niau­siai su­si­du­ria­te, jei kal­bė­si­me apie mo­te­ris kul­tū­riz­me? Ko žmo­nės daž­niau­siai klau­sia apie ši­tą spor­tą, kuo ste­bi­si, ko ne­ži­no?

Fit­ne­sas ir kul­tū­riz­mas yra taip pa­žen­gęs, kad da­bar tu­ri­me ga­li­my­bę rink­tis iš to­kių rung­čių kaip Fit Mo­del, Bi­ki­ni Fit­ness, Bo­dy Fit­ness (kū­no fit­ne­sas), o kam no­ri­si „ašt­riau“  – kul­tū­riz­mo. La­bai re­tai, bet vis dar pa­si­tai­ko iš­girs­ti, jog spor­tas su svo­riais nau­din­gas tik da­ly­vau­jan­tiems fit­ne­so ir kul­tū­riz­mo var­žy­bo­se, o aš pa­sa­ky­čiau, kad jis nau­din­gas vi­siems. Yra be­ga­lė pliu­sų: su­de­gi­na­ma dau­giau ka­lo­ri­jų, ge­rė­ja fi­zi­nė ir emo­ci­nė bū­se­na, au­ga pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi, ap­sau­ga nuo rau­me­nų ma­sės ma­žė­ji­mo or­ga­niz­mui sens­tant, stip­res­ni kau­lai, pui­ki fi­zi­nė bū­se­na ir kū­no su­dė­ji­mas ir t. t. Tre­ni­ruo­čių su svo­riais nau­da ne­iš­ma­tuo­ja­ma, bet ne­rei­kė­tų pai­nio­ti pa­si­ren­gi­mo aukš­to ly­gio var­žy­boms ir spor­ta­vi­mo dėl sa­vo as­me­ni­nių tiks­lų.

Ma­no tai nė­ra vien tik spor­tas, tai – gy­ve­ni­mo bū­das, ge­le­ži­nės va­lios ug­dy­mas, sie­ki­mas sa­vo pa­čios ge­riau­sios ver­si­jos. Sie­kiant aukš­tų re­zul­ta­tų pa­si­ruo­ši­mas var­žy­boms vyks­ta nuo­la­tos.

– Ko­kia Jū­sų sėk­mės pa­slap­tis?

– Kad bū­tum sėk­min­gas šia­me spor­te, vien tik kil­no­ti svo­rius ne­pa­kan­ka, juk kiek­vie­na fit­ne­so ar kul­tū­riz­mo rung­tis ver­ti­na­ma skir­tin­gai. Kū­no fit­ne­se – at­krei­pia­mas dė­me­sys į fi­gū­ros pro­por­ci­jas, si­met­ri­ją, at­le­tiš­ką iš­vaiz­dą, ne itin di­de­les rau­me­nų ap­im­tis ir jų ko­ky­bę. Taip pat į sce­ni­nį įvaiz­dį, odos būk­lę, pri­sis­ta­ty­mą, lai­ky­se­ną ir t. t. La­bai svar­bu mo­te­riš­ku­mas, ar­tis­tiš­ku­mas.

– Iš kur se­mia­tės mo­ty­va­ci­jos?

– Mo­ty­va­ci­ja – tai tik jaus­mas, ku­ris at­ei­na ir iš­ei­na, o vi­sa ki­ta yra dis­cip­li­na ir dar­bas. Vis­kas la­bai pa­pras­ta, tik kar­tais mes pa­tys vis­ką ap­sun­ki­na­me. Sie­kiant sa­vo tiks­lo, bū­ti­na džiaug­tis pa­čiu pro­ce­su, ne­svar­bu, koks tai tiks­las, jei jau pra­dė­jai, rei­kia ei­ti iki ga­lo, ne­už­mirš­ti, ko­dėl pra­dė­jai, ir nie­ka­da ne­su­sto­ti. 

– Kaip lei­džia­te šiuo me­tu ka­ran­ti­ną, ar tre­ni­ruo­ja­tės, juo­lab kai spor­to klu­bai už­vė­rė du­ris?

Esant di­de­liam no­rui, jo­kie ap­ri­bo­ji­mai ne­ga­li su­var­žy­ti po­mė­gių. Juk ga­li­ma spor­tuo­ti ir lau­ke, ir na­muo­se, ir spor­to sa­lė­je su as­me­ni­niu tre­ne­riu, ir on­li­ne tre­ni­ruo­tė­se tiek as­me­ni­nė­se, tiek gru­pi­nė­se. Vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių, kaip pri­si­tai­ky­si­me prie su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos.

– Kaip ak­ty­vus žmo­gus, spor­ti­nin­kė, ko pa­lin­kė­tu­mė­te da­bar aly­tiš­kiams (ir ne tik jiems), ku­rie jau­čia­si ne­sau­gūs dėl vi­ru­so pli­ti­mo, ne­ži­no, kaip sa­ve už­im­ti, pa­lai­ky­ti fi­zi­nę for­mą?

– Tik nuo mū­sų pa­čių pri­klau­so, kaip vis­kas klos­ty­sis to­liau, tad sau­go­ki­me sa­ve ir ki­tus, stip­rin­ki­me imu­ni­te­tą.

Iš­li­ki­te svei­ki, spor­tiš­ki ir džiau­ki­tės gy­ve­ni­mu!

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.