Nr. 133 (13509)

2020-11-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 133 (13509) skaitykite:

 • Aly­tu­je vi­sos mo­kyk­los per­ėjo prie nuo­to­li­nio ug­dy­mo
 • Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius: at­ver­ki­me sa­vo šir­dis vil­čiai pa­si­tin­kant gims­tan­tį Iš­ga­ny­to­ją
 • Ka­lė­doms ar­tė­jant: pa­ta­ri­mai, kaip pa­si­ga­min­ti ad­ven­to vai­ni­ką
 • Triukš­mą slo­pi­nan­čių prie­mo­nių pro­jek­tas pa­reng­tas ir bus ap­tar­tas su ben­druo­me­ne
 • Ly­gi­na­mi ra­jo­no žvyr­ke­liai
 • Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mas – trūks­ta ir są­mo­nin­gu­mo, ir kon­tei­ne­rių
 • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?” pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
 • Mums, tė­vams ir se­ne­liams, la­bai gra­žu, kai vai­kai kal­ba tar­miš­kai
 • Prof. Vy­tau­tas Ka­siu­le­vi­čius: nau­jų at­ve­jų daug ir jų dar ga­li dau­gė­ti
 • Aly­taus mies­to me­di­kų gre­tas pa­pil­dė sep­ty­ni jau­ni gy­dy­to­jai
 • Nu­spręs­ta kur­ti veiks­mų au­tiz­mo spek­tro
 • su­tri­ki­mus tu­rin­tiems vai­kams ir jų šei­mų mo­de­lį
 • Stresas ir mū­sų re­ak­ci­ja į jį
 • Ką ga­li vai­kų li­te­ra­tū­ra ne­ri­mo lai­kais?
Sandros Ponelienės, advokatės, kuri atstovavo Vytautą Baką teisme, teigimu: „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad Vytautas Bakas...
Lap­kri­čio 5–9 die­no­mis Is­pa­ni­jo­je, San­ta Su­za­no­je, vy­ko Tarp­tau­ti­nės kul­tū­riz­mo fe­de­ra­ci­jos (IFBB) pa­sau­lio čem­pio­na­tas, ku­ria­me lie­tu­viai iš­ko­vo­jo du me­da­lius....
„No­rė­tų­si di­des­nės aly­tiš­kių at­sa­ko­my­bės. At­si­dū­rė­me aukš­čiau res­pub­li­kos vi­dur­kio, už­ima­me šio­mis die­no­mis penk­tą ir šeš­tą vie­tas pa­gal vi­ru­so pli­ti­mą. Jei...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.