Ne­sėk­min­gas skly­po par­da­vi­mas per agen­tū­rą: skun­das var­to­to­jų tei­sių ser­gė­to­jams, pri­pa­žin­tas ne­są­ži­nin­gu­mas ir ieš­ki­nys teis­mui (32)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sklypas Sanatorijos g.
Alytiškio Alfredo Treigio parduotas sklypas Dzūkijos sostinėje, Sanatorijos gatvėje.
Aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys, jau be­veik du de­šimt­me­čius gy­ve­nan­tis Lon­do­ne, dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus nu­spren­dė par­duo­ti jam pri­klau­san­tį že­mės skly­pą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je. Pats ne­tu­rė­da­mas lai­ko pa­si­rū­pin­ti šiuo rei­ka­lu, krei­pė­si į Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rą ben­dro­vę „Mi­ro­da“, – su ja su­da­rė pa­ve­di­mo su­tar­tį par­duo­ti skly­pą. Kaip sa­ko aly­tiš­kis, agen­tū­ra skly­po ne­par­da­vė, pir­kė­ją su­si­ra­do pats, o, kai apie tai su­ži­no­jo „Mi­ro­da“, iš jo pa­pra­šė su­mo­kė­ti su­tar­ty­je nu­ma­ty­tą mo­kes­tį su dels­pi­ni­giais. A.Trei­gys su to­kiu agen­tū­ros pra­šy­mu ne­si­taiks­tė, krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą dėl su­tar­ties ne­są­ži­nin­gų są­ly­gų tai­ky­mo. Tar­ny­bos pri­im­tas nu­ta­ri­mas – ne­pa­lan­kus „Mi­ro­dai“. Ta­čiau dėl at­ly­gio už pa­slau­gas, bau­dos pri­tei­si­mo pa­gal tar­ny­bos ne­są­ži­nin­gais pri­pa­žin­tus pa­ve­di­mo su­tar­ties punk­tus aly­tiš­kis šios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros yra pa­duo­tas į teis­mą.

„Įžvel­giu no­rą pa­si­pel­ny­ti ne­at­li­kus dar­bo“

A.Trei­gys pa­ve­di­mo su­tar­tį Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei „Mi­ro­da“ par­duo­ti jam pri­klau­san­tį 11 arų skly­pą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je, pa­si­ra­šė 2019-ųjų sau­sio vi­du­ry­je. „Ka­dan­gi į Aly­tų su­grįž­tu re­tai, ne­tu­riu lai­ko už­si­im­ti skly­po par­da­vi­mu, krei­piau­si į ne­to­lie­se na­mų Aly­tu­je esan­čią agen­tū­rą „Mi­ro­da“. Pa­si­ti­kė­jau jos pro­fe­sio­na­lu­mu, ma­niau, kad jiems pa­vyks par­duo­ti, ta­čiau net per 28 mė­ne­sius ne­su­lau­kiau su­ran­da­mų pir­kė­jų, pa­si­tei­sin­ta jų trū­ku­mu. Su­tar­ties ne­nu­trau­kiau, nes skly­pą rei­kė­jo par­duo­ti, vis dar lau­kiau tei­gia­mų re­zul­ta­tų“, – pa­sa­ko­jo be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis.

Vy­ras ne­la­bai pa­ti­kė­jo aiš­ki­ni­mu apie ne­at­si­ran­dan­čius pir­kė­jus, nes, gir­di, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas pa­klau­sus, o jo skly­po vie­ta ne­blo­go­je mies­to vie­to­je. Tad šią va­sa­rą grį­žęs iš Lon­do­no pats ėmė ieš­ko­ti pir­kė­jų ir ne­tru­kus juos ra­do. Lie­pos pra­džio­je skly­pą par­da­vė, kaip pats tvir­ti­no, už di­des­nę kai­ną, nei bu­vo nu­ro­dy­ta su­tar­ty­je.

Ta­čiau ne­tru­kus A.Trei­gys iš „Mi­ro­dos“ ga­vo pra­ne­ši­mus dėl pa­ve­di­mo su­tar­ti­mi pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo ir ap­mo­kė­ji­mo už tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas pa­gal mi­nė­tą su­tar­tį.

Aly­tiš­kio tei­gi­mu, iš jo bu­vo rei­ka­lau­ja­ma su­mo­kė­ti su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas ne­te­sy­bas – 3 proc. nuo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tos par­duo­da­mo tur­to kai­nos ar­ba ne ma­žiau kaip 700 eu­rų, taip pat su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dels­pi­ni­gius ir bau­dą, iš vi­so apie 3 tūkst. eu­rų.

„Nors jie ma­no tur­to ne­par­da­vė, ta­čiau at­ly­gio pa­pra­šė pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­tį, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta me­tams, o man jos ne­nu­trau­kus ta­po ne­ter­mi­nuo­ta. To­kios su­tar­ties są­ly­gos. Apie ma­no ini­cia­ty­va par­duo­tą skly­pą agen­tū­ra su­ži­no­jo iš spe­cia­laus tur­to san­do­rių re­gist­ra­to­riaus ir, pa­si­ro­do, aš už tai tu­riu su­mo­kė­ti, jie ma­no su­ras­tą pir­kė­ją no­ri pri­si­im­ti kaip sa­vo nuo­pel­ną. Šio­je is­to­ri­jo­je įžvel­giu no­rą pa­si­pel­ny­ti ne­at­li­kus dar­bo. „Mi­ro­dai“ su­mo­kė­jau 150 eu­rų ad­mi­nist­ra­ci­nį mo­kes­tį už skel­bia­mą skly­po par­da­vi­mą“, – min­ti­mis da­li­jo­si A.Trei­gys.

Jis tvir­ti­no už­sie­ny­je ne kar­tą tu­rė­jęs pa­na­šių rei­ka­lų dėl įtar­ti­nų su­tar­čių ir ki­lę kon­flik­tai vi­sa­da yra pa­si­bai­gę jo nau­dai. Tad su „Mi­ro­dos“ rei­ka­la­vi­mais su­si­mo­kė­ti A.Trei­gys ne­si­taiks­tė ir šios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ap­skun­dė Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai.

 

Nu­ta­ri­mas ne­pa­lan­kus „Mi­ro­dai“

Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­są­ži­nin­gų su­tar­čių po­žiū­riu įver­ti­no „Mi­ro­dos“ pa­ve­di­mo su­tar­ties su A.Trei­giu są­ly­gas.

Va­do­vau­jan­tis Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu, nu­tar­ta, kad pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ne­aiš­ku, už ką yra tai­ko­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis mo­kes­tis, ar tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas kar­tu su su­ma už su­teik­tas pa­slau­gas. Tai­ko­mos ne­te­sy­bos ver­tin­tos kaip ga­li­mai ne­pro­por­cin­gos. Da­lis su­tar­ties są­ly­gų iš es­mės pa­žei­dė su­tar­ties ša­lių tei­sių ir pa­rei­gų pu­siau­svy­rą, var­to­to­jo tei­ses ir in­te­re­sus, pa­nai­ki­no ar­ba ap­ri­bo­jo var­to­to­jo tei­ses, su­si­ju­sias su pa­slau­gų tei­kė­ju tuo at­ve­ju, kai pa­slau­gų tei­kė­jas vi­siš­kai ar iš da­lies ne­įvyk­dė, ar ne­tin­ka­mai įvyk­dė bet ko­kius su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Nu­sta­ty­ta ne­pro­por­cin­gai di­de­lė var­to­to­jo ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė už su­tar­ties ne­įvyk­dy­mą ar ne­tin­ka­mą įvyk­dy­mą. Su­teik­ta tei­sė ver­sli­nin­kui vie­na­ša­liš­kai au­to­ma­tiš­kai pra­tęs­ti ter­mi­nuo­tą su­tar­tį, apie sa­vo su­ti­ki­mą ar ne­su­ti­ki­mą pra­tęs­ti su­tar­tį var­to­to­jas tu­rė­jo pra­neš­ti ne­pro­tin­gai anks­ti. O tai ati­tin­ka Ci­vi­li­nio ko­dek­so tam tik­rus straips­nius dėl su­tar­čių ne­są­ži­nin­gu­mo kri­te­ri­jų.

Va­di­na­si, iš­var­dy­tos A.Trei­gio su „Mi­ro­da“ pa­si­ra­šy­tos pa­ve­di­mo su­tar­ties par­duo­ti skly­pą kai ku­rios są­ly­gos pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis.

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Ma­li­naus­kie­nė, po to­kių tar­ny­bos nu­ta­ri­mų įmo­nės daž­niau­siai pa­tai­so su­tar­čių są­ly­gas, ku­rias tar­ny­ba pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­go­mis, jas pa­nai­ki­na ar įsi­pa­rei­go­ja jų ne­tai­ky­ti: „Jei taip ne­at­si­tin­ka, tar­ny­ba tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą su ieš­ki­niu dėl su­tar­ties są­ly­gų pri­pa­ži­ni­mo ne­są­ži­nin­go­mis ir ne­ga­lio­jan­čio­mis. Kon­kre­čios su­tar­čių są­ly­gos yra pri­pa­žįs­ta­mos ne­są­ži­nin­go­mis ir ne­ga­lio­jan­čio­mis nuo su­da­ry­mo mo­men­to“.

D.Ma­li­naus­kie­nė tvir­ti­no, kad nuo 2022 me­tų sau­sio įsi­ga­lios Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai, – jei­gu var­to­ji­mo su­tar­ties są­ly­gos jau pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis, ta­čiau ver­slo sub­jek­tai, ne­pai­sy­da­mi tar­ny­bos ar teis­mo spren­di­mų, to­liau jas tai­kys, grės bau­dos. Tad nuo at­ei­nan­čio sau­sio tar­ny­bos pri­im­ti nu­ta­ri­mai įgis pri­va­lo­mą­jį po­bū­dį.

 

Tar­ny­bos nu­ta­ri­mu pa­ten­kin­tas, ta­čiau dėl tų pa­čių da­ly­kų pa­duo­tas į teis­mą

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros ben­dro­vės „Mi­ro­da“ di­rek­to­rė Ri­ma Mit­kie­nė tei­gė, kad su tei­si­nin­kų pa­gal­ba bus per­žiū­ri­mos su­tar­ties są­ly­gos. Ta­čiau pa­brė­žė, jog tai A.Trei­gio ne­lie­čia, jis jau pa­duo­tas į teis­mą dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo, o jo skly­pas nu­pirk­tas, ma­tant agen­tū­ros pa­sta­ty­tą sten­dą par­duo­da­ma­me skly­pe.

Pats A.Trei­gys tvir­ti­no esan­tis pa­ten­kin­tas Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos pri­im­tu nu­ta­ri­mu, ma­nęs, kad iš jo jau ne­be­bus rei­ka­lau­ja­ma pi­ni­gų, nes tar­ny­ba pa­ve­di­mo su­tar­ties punk­tus, ku­riais va­do­vau­jan­tis bu­vo rei­ka­lau­ja­ma at­si­skai­ty­mo, pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­gais.

Ta­čiau vi­siš­kai ne­se­niai jis iš Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų ga­vo pra­ne­ši­mą apie „Mi­ro­dos“ pa­teik­tą ieš­ki­nį at­ly­gin­ti be­veik 3 tūkst. eu­rų – su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas netesybas, bau­dą, pri­teis­ti pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.

„Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl pa­duo­tas į teis­mą, jei su­tar­ties są­ly­gos pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis. Čia tie­siog pa­si­ty­čio­ji­mas iš ma­nęs. Iš ma­nęs no­ri­ma gau­ti ne tik ne­už­dirb­tus pi­ni­gus, bet ir to iš­si­rei­ka­lau­ti pa­gal to­kius su­tar­ties punk­tus, ku­riuos var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jai pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­gais. Bū­siu pri­vers­tas by­li­nė­tis, gaiš­ti lai­ką, sam­dy­ti ad­vo­ka­tą už tai, kad pats su­si­ra­dau pir­kė­ją, par­da­viau skly­pą. Kaž­koks ab­sur­das, ki­taip ne­pa­sa­ky­si“, – sa­kė A.Trei­gys.

Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, kaip tvir­ti­no D.Ma­li­naus­kie­nė, tik įver­ti­no pa­ve­di­mo su­tar­tį, bu­vo gau­tas ir var­to­to­jo pra­šy­mas nag­ri­nė­ti gin­čą su pa­slau­gos tei­kė­ju, ta­čiau nag­ri­nė­ji­mas nu­trauk­tas, pa­aiš­kė­jus, kad gin­čas tuo pa­čiu klau­si­mu jau teis­me.

Aly­tiš­kis, jei­gu jam bus ne­pa­lan­kus Aly­taus teis­mo spren­di­mas, ža­da by­li­nė­tis vi­sų ins­tan­ci­jų Lie­tu­vos teis­muo­se: „Jei čia ne­pa­si­seks, tam dar yra Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas. Ma­nau, kad tie­sa tu­ri bū­ti ma­no pu­sė­je. Net Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mas ir dis­po­navimas ja lais­va va­lia.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Paskaičius straipsnį matosi, kad viskas parašyta, taip sakant, "į vienus vartus". Kiek teko susidurti, tai įmonė "Miroda" visada puikiai atlieka savo darbą. Viską paaiškina iki smulkmenų, nelieka jokių neaiškumų ar neatsakytų klausimų. Ir tikrai akivaizdu, kad Miroda dirba nuoširdžiai, gerbdami ir darbą kurį atlieka, ir savo klientą. Labai panašu, kad šis klientas tiesiog norėjo būti "gudresnis". Galima Mirodai tik palinkėti kantrybės su tokiais klientais. Bet galiu pasakyti tik tiek, kad Miroda- tikri profesionalai, o ne apgavikai. Sėkmės jiems.

  Komentaras

  Asmeniškai esu susidūrusi su šia įmone ir paliko profesionalų įspūdį, padėjo susigaudyt visuose dokumentuose, biuriokratiniuose reikaluose, atrodė, kad buvo skirta daug laiko ir darbo mano objekto pardavimui, už tai dėkinga esu, rezultatas pasiektas. Bet čia panašu, kad kažkas nenori susimokėti už suteiktas paslaugas… P.S. Kaip keista, kad žurnalistė nepateikia abiejų šalių pozicijos, įdomu būtų išgirsti kaip iš tikrųjų yra.

  Komentaras

  Apie šią agentūrą tik geriausi žodžiai,pilietis nori parduot,bet nenori mokėti už suteiktas paslaugas,tai ar jis įdomu dirba iš idėjos?kyla klausimas ar iš viso dirba nes iš straipsnio supratau,kad užsienyje taip pačiai elgiasi.Sėkmės ir kantrybės agentūrai su tokiais klientais.Šaunuoliai jog padavėt į teismą!!!!!

  Komentaras

  Daug metų teko turtą parduoti per Mirodą. Visada paslaugos buvo atliktos laiku ir kokybiškai. Tik geru žodžiu galiu atsiliepti apie šį kolektyvą. Ir vieną kartą, kai nusprendžiau neparduoti, susėdom su vadove, aptarėm mano situaciją ir be jokio atlygio nutraukėm sutartį.
  Turbūt reikia pačiam elgtis sąžiningai ir su tavimi bus elgiamasi taip pat. Jei neturi laiko pats pardavinėti sėdėdamas Londone, tai būk malonus ir susimokėk už paslaugą. Lazda visada turi du galus.

  Komentaras

  Nors straipsnis rašytas labai tendensingai Treigio naudai, tačiau aišku kad Miroda esminių esminių sutarties punktų nepažeidė, o sutartis galiojo. Kaip galima pačiam pasirašius sutartį, po to kai pagauna apgaudinėjantį ir tiesiog norintį pavogti įmonės uždirbtus pinigus bėga skūstis vartotojo teisėms, spaudai. Gaila, bet čia dar vienas lietuvis, ale labai kietas nes aš iš Londės ir čia durneliai visi ir aš įstatysiu ragus. Turėjau su įmone Miroda ne vieną savo objekto pardavimą ir tokio nuoširdaus darbo, kompetetongo juridinių , mokestinių reikalų išaiškinimo niekur kitur nebuvau gavęs. Gerbiu ir sveikinu Mirodos sptendimą paduoti Treigį į teismą. Tegu žino kad čia dirba Lietuvoje gyvena išprusę, sąžiningi žmonės. Nereikia atvažiavus iš Anglijos vaidint kietuolių ir laikyt mus asilais. Gėda Treigy - gėda

  Komentaras

  Tai, kad Miroda padavė į teismą nesąžiningą pardavėją, kuris agentūrai bando įmontuot ragus.... Jei kreipėsi į teismą, tai matyt atliko savo darbą. Tik atsirado gudrutis...tai dabar jau laksto po redakcijas iš baimės. Aš tai taip supratau iš straipsnio.

  Komentaras

  Visiškai analogiška situacija jau yra buvusi, ir esu tikras, kad ne vieną kartą. Tik žmonės neturi laiko bylinėtis ir susimoka pinigus. Už realiai jokia apimtimi nesuteiktas paslaugas. Už tai sėkmingas verslas... Bet ne visi į tai ranka numoja...ir Ačiū jiems.

Kiti straipsniai