Ne­sėk­min­gas skly­po par­da­vi­mas per agen­tū­rą: skun­das var­to­to­jų tei­sių ser­gė­to­jams, pri­pa­žin­tas ne­są­ži­nin­gu­mas ir ieš­ki­nys teis­mui (32)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sklypas Sanatorijos g.
Alytiškio Alfredo Treigio parduotas sklypas Dzūkijos sostinėje, Sanatorijos gatvėje.
Aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys, jau be­veik du de­šimt­me­čius gy­ve­nan­tis Lon­do­ne, dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus nu­spren­dė par­duo­ti jam pri­klau­san­tį že­mės skly­pą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je. Pats ne­tu­rė­da­mas lai­ko pa­si­rū­pin­ti šiuo rei­ka­lu, krei­pė­si į Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rą ben­dro­vę „Mi­ro­da“, – su ja su­da­rė pa­ve­di­mo su­tar­tį par­duo­ti skly­pą. Kaip sa­ko aly­tiš­kis, agen­tū­ra skly­po ne­par­da­vė, pir­kė­ją su­si­ra­do pats, o, kai apie tai su­ži­no­jo „Mi­ro­da“, iš jo pa­pra­šė su­mo­kė­ti su­tar­ty­je nu­ma­ty­tą mo­kes­tį su dels­pi­ni­giais. A.Trei­gys su to­kiu agen­tū­ros pra­šy­mu ne­si­taiks­tė, krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą dėl su­tar­ties ne­są­ži­nin­gų są­ly­gų tai­ky­mo. Tar­ny­bos pri­im­tas nu­ta­ri­mas – ne­pa­lan­kus „Mi­ro­dai“. Ta­čiau dėl at­ly­gio už pa­slau­gas, bau­dos pri­tei­si­mo pa­gal tar­ny­bos ne­są­ži­nin­gais pri­pa­žin­tus pa­ve­di­mo su­tar­ties punk­tus aly­tiš­kis šios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros yra pa­duo­tas į teis­mą.

„Įžvel­giu no­rą pa­si­pel­ny­ti ne­at­li­kus dar­bo“

A.Trei­gys pa­ve­di­mo su­tar­tį Aly­taus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rai ben­dro­vei „Mi­ro­da“ par­duo­ti jam pri­klau­san­tį 11 arų skly­pą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Sa­na­to­ri­jos gat­vė­je, pa­si­ra­šė 2019-ųjų sau­sio vi­du­ry­je. „Ka­dan­gi į Aly­tų su­grįž­tu re­tai, ne­tu­riu lai­ko už­si­im­ti skly­po par­da­vi­mu, krei­piau­si į ne­to­lie­se na­mų Aly­tu­je esan­čią agen­tū­rą „Mi­ro­da“. Pa­si­ti­kė­jau jos pro­fe­sio­na­lu­mu, ma­niau, kad jiems pa­vyks par­duo­ti, ta­čiau net per 28 mė­ne­sius ne­su­lau­kiau su­ran­da­mų pir­kė­jų, pa­si­tei­sin­ta jų trū­ku­mu. Su­tar­ties ne­nu­trau­kiau, nes skly­pą rei­kė­jo par­duo­ti, vis dar lau­kiau tei­gia­mų re­zul­ta­tų“, – pa­sa­ko­jo be­veik dvi­de­šimt me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­tis aly­tiš­kis.

Vy­ras ne­la­bai pa­ti­kė­jo aiš­ki­ni­mu apie ne­at­si­ran­dan­čius pir­kė­jus, nes, gir­di, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas pa­klau­sus, o jo skly­po vie­ta ne­blo­go­je mies­to vie­to­je. Tad šią va­sa­rą grį­žęs iš Lon­do­no pats ėmė ieš­ko­ti pir­kė­jų ir ne­tru­kus juos ra­do. Lie­pos pra­džio­je skly­pą par­da­vė, kaip pats tvir­ti­no, už di­des­nę kai­ną, nei bu­vo nu­ro­dy­ta su­tar­ty­je.

Ta­čiau ne­tru­kus A.Trei­gys iš „Mi­ro­dos“ ga­vo pra­ne­ši­mus dėl pa­ve­di­mo su­tar­ti­mi pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo ir ap­mo­kė­ji­mo už tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas pa­gal mi­nė­tą su­tar­tį.

Aly­tiš­kio tei­gi­mu, iš jo bu­vo rei­ka­lau­ja­ma su­mo­kė­ti su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas ne­te­sy­bas – 3 proc. nuo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tos par­duo­da­mo tur­to kai­nos ar­ba ne ma­žiau kaip 700 eu­rų, taip pat su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus dels­pi­ni­gius ir bau­dą, iš vi­so apie 3 tūkst. eu­rų.

„Nors jie ma­no tur­to ne­par­da­vė, ta­čiau at­ly­gio pa­pra­šė pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­tį, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta me­tams, o man jos ne­nu­trau­kus ta­po ne­ter­mi­nuo­ta. To­kios su­tar­ties są­ly­gos. Apie ma­no ini­cia­ty­va par­duo­tą skly­pą agen­tū­ra su­ži­no­jo iš spe­cia­laus tur­to san­do­rių re­gist­ra­to­riaus ir, pa­si­ro­do, aš už tai tu­riu su­mo­kė­ti, jie ma­no su­ras­tą pir­kė­ją no­ri pri­si­im­ti kaip sa­vo nuo­pel­ną. Šio­je is­to­ri­jo­je įžvel­giu no­rą pa­si­pel­ny­ti ne­at­li­kus dar­bo. „Mi­ro­dai“ su­mo­kė­jau 150 eu­rų ad­mi­nist­ra­ci­nį mo­kes­tį už skel­bia­mą skly­po par­da­vi­mą“, – min­ti­mis da­li­jo­si A.Trei­gys.

Jis tvir­ti­no už­sie­ny­je ne kar­tą tu­rė­jęs pa­na­šių rei­ka­lų dėl įtar­ti­nų su­tar­čių ir ki­lę kon­flik­tai vi­sa­da yra pa­si­bai­gę jo nau­dai. Tad su „Mi­ro­dos“ rei­ka­la­vi­mais su­si­mo­kė­ti A.Trei­gys ne­si­taiks­tė ir šios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ap­skun­dė Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai.

 

Nu­ta­ri­mas ne­pa­lan­kus „Mi­ro­dai“

Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­są­ži­nin­gų su­tar­čių po­žiū­riu įver­ti­no „Mi­ro­dos“ pa­ve­di­mo su­tar­ties su A.Trei­giu są­ly­gas.

Va­do­vau­jan­tis Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu, nu­tar­ta, kad pa­gal pa­ve­di­mo su­tar­ties są­ly­gas ne­aiš­ku, už ką yra tai­ko­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis mo­kes­tis, ar tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mas kar­tu su su­ma už su­teik­tas pa­slau­gas. Tai­ko­mos ne­te­sy­bos ver­tin­tos kaip ga­li­mai ne­pro­por­cin­gos. Da­lis su­tar­ties są­ly­gų iš es­mės pa­žei­dė su­tar­ties ša­lių tei­sių ir pa­rei­gų pu­siau­svy­rą, var­to­to­jo tei­ses ir in­te­re­sus, pa­nai­ki­no ar­ba ap­ri­bo­jo var­to­to­jo tei­ses, su­si­ju­sias su pa­slau­gų tei­kė­ju tuo at­ve­ju, kai pa­slau­gų tei­kė­jas vi­siš­kai ar iš da­lies ne­įvyk­dė, ar ne­tin­ka­mai įvyk­dė bet ko­kius su­tar­ty­je nu­ma­ty­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Nu­sta­ty­ta ne­pro­por­cin­gai di­de­lė var­to­to­jo ci­vi­li­nė at­sa­ko­my­bė už su­tar­ties ne­įvyk­dy­mą ar ne­tin­ka­mą įvyk­dy­mą. Su­teik­ta tei­sė ver­sli­nin­kui vie­na­ša­liš­kai au­to­ma­tiš­kai pra­tęs­ti ter­mi­nuo­tą su­tar­tį, apie sa­vo su­ti­ki­mą ar ne­su­ti­ki­mą pra­tęs­ti su­tar­tį var­to­to­jas tu­rė­jo pra­neš­ti ne­pro­tin­gai anks­ti. O tai ati­tin­ka Ci­vi­li­nio ko­dek­so tam tik­rus straips­nius dėl su­tar­čių ne­są­ži­nin­gu­mo kri­te­ri­jų.

Va­di­na­si, iš­var­dy­tos A.Trei­gio su „Mi­ro­da“ pa­si­ra­šy­tos pa­ve­di­mo su­tar­ties par­duo­ti skly­pą kai ku­rios są­ly­gos pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis.

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Ma­li­naus­kie­nė, po to­kių tar­ny­bos nu­ta­ri­mų įmo­nės daž­niau­siai pa­tai­so su­tar­čių są­ly­gas, ku­rias tar­ny­ba pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­go­mis, jas pa­nai­ki­na ar įsi­pa­rei­go­ja jų ne­tai­ky­ti: „Jei taip ne­at­si­tin­ka, tar­ny­ba tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą su ieš­ki­niu dėl su­tar­ties są­ly­gų pri­pa­ži­ni­mo ne­są­ži­nin­go­mis ir ne­ga­lio­jan­čio­mis. Kon­kre­čios su­tar­čių są­ly­gos yra pri­pa­žįs­ta­mos ne­są­ži­nin­go­mis ir ne­ga­lio­jan­čio­mis nuo su­da­ry­mo mo­men­to“.

D.Ma­li­naus­kie­nė tvir­ti­no, kad nuo 2022 me­tų sau­sio įsi­ga­lios Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mai, – jei­gu var­to­ji­mo su­tar­ties są­ly­gos jau pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis, ta­čiau ver­slo sub­jek­tai, ne­pai­sy­da­mi tar­ny­bos ar teis­mo spren­di­mų, to­liau jas tai­kys, grės bau­dos. Tad nuo at­ei­nan­čio sau­sio tar­ny­bos pri­im­ti nu­ta­ri­mai įgis pri­va­lo­mą­jį po­bū­dį.

 

Tar­ny­bos nu­ta­ri­mu pa­ten­kin­tas, ta­čiau dėl tų pa­čių da­ly­kų pa­duo­tas į teis­mą

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros ben­dro­vės „Mi­ro­da“ di­rek­to­rė Ri­ma Mit­kie­nė tei­gė, kad su tei­si­nin­kų pa­gal­ba bus per­žiū­ri­mos su­tar­ties są­ly­gos. Ta­čiau pa­brė­žė, jog tai A.Trei­gio ne­lie­čia, jis jau pa­duo­tas į teis­mą dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo, o jo skly­pas nu­pirk­tas, ma­tant agen­tū­ros pa­sta­ty­tą sten­dą par­duo­da­ma­me skly­pe.

Pats A.Trei­gys tvir­ti­no esan­tis pa­ten­kin­tas Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos pri­im­tu nu­ta­ri­mu, ma­nęs, kad iš jo jau ne­be­bus rei­ka­lau­ja­ma pi­ni­gų, nes tar­ny­ba pa­ve­di­mo su­tar­ties punk­tus, ku­riais va­do­vau­jan­tis bu­vo rei­ka­lau­ja­ma at­si­skai­ty­mo, pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­gais.

Ta­čiau vi­siš­kai ne­se­niai jis iš Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų ga­vo pra­ne­ši­mą apie „Mi­ro­dos“ pa­teik­tą ieš­ki­nį at­ly­gin­ti be­veik 3 tūkst. eu­rų – su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas netesybas, bau­dą, pri­teis­ti pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.

„Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl pa­duo­tas į teis­mą, jei su­tar­ties są­ly­gos pri­pa­žin­tos ne­są­ži­nin­go­mis. Čia tie­siog pa­si­ty­čio­ji­mas iš ma­nęs. Iš ma­nęs no­ri­ma gau­ti ne tik ne­už­dirb­tus pi­ni­gus, bet ir to iš­si­rei­ka­lau­ti pa­gal to­kius su­tar­ties punk­tus, ku­riuos var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jai pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­gais. Bū­siu pri­vers­tas by­li­nė­tis, gaiš­ti lai­ką, sam­dy­ti ad­vo­ka­tą už tai, kad pats su­si­ra­dau pir­kė­ją, par­da­viau skly­pą. Kaž­koks ab­sur­das, ki­taip ne­pa­sa­ky­si“, – sa­kė A.Trei­gys.

Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, kaip tvir­ti­no D.Ma­li­naus­kie­nė, tik įver­ti­no pa­ve­di­mo su­tar­tį, bu­vo gau­tas ir var­to­to­jo pra­šy­mas nag­ri­nė­ti gin­čą su pa­slau­gos tei­kė­ju, ta­čiau nag­ri­nė­ji­mas nu­trauk­tas, pa­aiš­kė­jus, kad gin­čas tuo pa­čiu klau­si­mu jau teis­me.

Aly­tiš­kis, jei­gu jam bus ne­pa­lan­kus Aly­taus teis­mo spren­di­mas, ža­da by­li­nė­tis vi­sų ins­tan­ci­jų Lie­tu­vos teis­muo­se: „Jei čia ne­pa­si­seks, tam dar yra Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas. Ma­nau, kad tie­sa tu­ri bū­ti ma­no pu­sė­je. Net Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mas ir dis­po­navimas ja lais­va va­lia.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Bet tai kaip Mirodos darbuotojai aktyvus komentaruose,jeigu tiek menesiu nepardave,as irgi ieskociau varianto…
  Capital Alytus gal darbuotojai nori pasireiksti,visas Kaunas skamba :)))))

  Komentaras

  Bet tai kaip Mirodos darbuotojai aktyvus komentaruose,jeigu tiek menesiu nepardave,as irgi ieskociau varianto…
  Capital Alytus gal darbuotojai nori pasireiksti,visas Kaunas skamba :)))))

  Komentaras

  Nu dar kvailesniu komentaru buvau nemates,visi toki protingi,kaip šunis loja,ir vargo nemato ,geriausiai kad dauguma apgauti ir komentaruose skundziasi 😂 pavydit tai taip ir rašykit,o jus (apgautieji)sedit ir ziurit kaip igelti

  Komentaras

  Labai įdomūs,įžeidūs komentarai🤔žiūrėkit,kad nereikėtų atsakyt🤣kaušai🤣ir vagys ir pijokai dirba🤣matyt gerai įkaušę rašo🤣🤣🤣teko dirbt su šia agentūra puikūs žmonės,linkiu jiems sėkmės!!!!!

  Komentaras

  matau kad čia žmonės palaiko ne Mirodos nevykėlius. tokiu elgesiu sau tik daug žalos bus pasidarę......... liuks, pats laikas dusinti tokius kenkėjus. nesuvokiama, viešai patys pripažįsta kad nesilaiko įstatymų? geras........

  Komentaras

  bet tai geras kailis advokatas. imasi bylos kurios mežiaga pripažinta neteisinga. tikisi pamelžti mirodą nes jam rūpi, kad tik skaitliukas sukasi. arba durnelis spjauna į įstatymus ir gina "savus". koks runkelynas. tipo Lietuva šiuolaikinė valstybė. atėjai pas mus ir jau skolingas.:)))))))

  Komentaras

  labai gerai, kad pasipriešino žulikams. daugiau viešumo. mieste sklando kalbos, kad tai apgavikai. tikimės įdomios pabaigos, ta prasme bankrotas mirodai. juk tai savus žmones apgaudinėja, kenkia verslui ir ekonomikai. ne korupcijai ir sukčiams!!!!!!!!

  Komentaras

  Tai "verslininkai" neturėdami supratimo ką daro, pinigus uždirbinėja delsimu ir sutartimis falšyvomis?? Čia kažkas labai giria jų teisės žinias ir kompetenciją. Kiek žinau ten du žmonės sėdi nelabai išsilavinę, girdėjau dažnai neblaivūs. Ir tai pilna pagyrų įmonė ar labiau savų vagių palaikoma skylė? Provincijos nuliai sakyčiau. Sodinti tokius reikia.

  Komentaras

  Čia aiškiai sukčius užtaria savi. Alytuje pvz butų nėra pastatyta nuo 2009metų. Paklausa didelė, užtenka paskelbti ir nuperka. Vadinasi agenturai be pastangų pinigai byra. Žemės pardavimas sudėtingesnis, reikia išmonės ir pastangų. Šitie veikėjai panašu atidirbo modelį guliu ir turtėju:)))). Ta vieta pastoviai juda, statosi. Visas rajonas per 10metų atsirado. Bet agentūra tiek laiko neranda pirkėjo "sunkiai dirbdami". Matyt telefonai užsikimšę ar sklebimai nematomi, o gal apsimeta kad lažką išmano savo versle? Belieka apgaudinėti. Švogerynas, labai lietuviška.

  Komentaras

  Tai gal paklauskime žmonių kurie nukentėjo?????? Varnas varnui nekerta akies. Bet apgautų žmonių turi būti nemažai per tiek metų veiklos. Bankrotinti reikia vagių lizdą. Žmonės nesikreipkite pas juos. Pakiša sutartį pasirašyti, o kiek tarp mūsų teisininkų, kurie ten įkliuvo? Jie tuo ir naudojasi kad žmonės nežino kur lenda. Svolačiai.

  Komentaras

  Tai jei sutartis falšyva, vadinasi jie bent kokiu atveju uždirbą? Čia tipo gera agentūra ir profesionali veikla? Mano kamynas pardavinėjo kadaise žemę per mirodą. Pora metų nieko irgi. Tie klounai net nesivargina žmogui padėti. Galiausiai pardavė pats ir tada pradėjo jį ėsti dėl 3000Lt. Nenorėjo senelis tampytis po teismus ir aiškintis su gnydomis. Sako juos Dievas nubaus. Tikėkimės.

  Komentaras

  švogeriai ir draugeliai bando atplauti gėdą:)))))). neatlikęs darbo negali tikėtis atlygio. versle taip yra, jei nesugebi ar nemoki tau bankrotas. o dengtis sutarties apgaule, tai jau žema. koks teisiningas tokią sutartį sukuria, kuri pažeidžia įstatymus?????? nevykėlių ir išlaidos didesnės, bet ar žmogus turi kompensuoti prastą darbą? manau kad teisybė savininko pusėje.

  Komentaras

  Tokių įžūlių apgavikų veiklos negalima praleisti pro akis pro akis. gerai kad įstatymas greitai įsigalios dėl nesąžiningų sutarčių. Turėtų padaugėti ieškinių kraugeriams. Ar leisime kad mus mulkintų abejotinos reputacijos veikėjai? Sėkmės vyrukui!!!

  Komentaras

  kiek girdėjau labai prasta agentūra, nemaloni direktorė. tikra vagilka. jei žmonės kalba, kad juos apgavo ,tai matyt neišgalvota. vien kad jie nieko nedaro 2 metus dėl pardavimo,parodo požiūrį į klientą.

  Komentaras

  visa esmė jų naudojama sutartis. sudaryta taip kad apgauti klientą. teko matyti. trumpai, jei nutrauksi sutartį,parduosi pats ar jie parduos žmogus lieka skolingas. jei pripa-inta sutartis nesąžininga kaipį teismą duodama nepaisant įstatymų?????

  Komentaras

  Panasu, kad pats gerb. Treigys nevykde sutartyje numatytu salygu, o dabar nori pabegti nuo mokestines dalies.
  Pati esu dirbusi su sia imone, dekoju jiems uz profesionaluma, pagalba ir malonu bendravima.
  Tikiuosi teismo sprendimas bus imones naudai, kad zmones pagaliau suprastu, kad uz suteiktas paslaugas reikia susimoketi. Juk nei vienas nenori dirbti be atlygio, ar ne taip?

Kiti straipsniai