Nr. 122 (13645)

2021-10-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 122 (13645) skaitykite:

 • Ne­sėk­min­gas skly­po par­da­vi­mas per agen­tū­rą: skun­das var­to­to­jų tei­sių ser­gė­to­jams, pri­pa­žin­tas ne­są­ži­nin­gu­mas ir ieš­ki­nys teis­mui
 • Aly­taus ko­le­gi­jo­je įkur­tas STE­AM cen­tras – mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams
 • Sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo kai­na – be­veik 100 tūkst. eu­rų
 • Vy­tau­tas Ba­kas: sau­gus ke­lias yra vie­na iš svar­biau­sių re­gio­no kles­tė­ji­mo są­ly­gų
 • „Var­sa-Stron­gla­sas” ko­vas dėl LRF tau­rės pra­dė­jo per­ga­le
 • Po iš­šū­kių Ma­ly­je: Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­svei­kin­ti ka­riai taik­da­riai
 • Mi­nint Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko žū­tį, dar svar­biau mi­nė­ti jo gy­ve­ni­mą kaip gy­vy­bės die­ną
 • Ūki­nin­kas: be pa­ra­mos po­ky­čiai ga­li bū­ti ne­įma­no­mi
 • Ka­pus tvar­ky­ki­me eko­lo­giš­kiau ir eko­no­miš­kiau
 • Trau­ki­nio ku­pė skam­bės po­ezi­ja, mu­zi­ka ir pa­šne­ke­siai
 • 100 eu­rų dy­džio iš­mo­kos nuo CO­VID-19 pa­si­skie­pi­ju­siems sen­jo­rams bus mo­ka­mos kar­tu su pen­si­ja
 • Kas ne­sta­to ži­bu­rio į ži­bin­tu­vą, bet pa­ki­ša jį po lo­va, tas sa­vo švie­są pa­ver­čia tam­sy­be
 • „Glass LT” Aly­tu­je pla­nuo­ja pri­im­ti 80 nau­jų dar­buo­to­jų
 • Elek­tros kai­nų pa­siut­pol­kės re­zul­ta­tas – di­džiu­lis su­si­do­mė­ji­mas sau­lės elek­tri­nė­mis
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis atmeta oponentų kritiką, esą jo vykdoma ir „vertybine“ praminta užsienio politika yra per aštri, o užimta laikysena Baltarusijos ir Kinijos atžvilgiu...
Stresas yra evoliuciškai nulemtas atsakas į vidinius ar išorinius veiksnius, kuriame nori nenori dalyvauja visas organizmas. Dažnai stresą sukelia aplinkos keliami didžiuliai reikalavimai, ekonominės...
Ma­no drau­gas, ku­rio ne­tu­riu, Tiek da­li­no sa­ve, kiek ga­lė­jo, Kol per ug­nį – tie­siau­siu ke­liu –
„Ben­dro­mis Kau­no ir Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pių Sei­me bei Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­stan­go­mis pro­jek­tas dėl ke­lio Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus tam­pa kū­nu. Pra­de­da­mi že­mės...
Aly­tiš­kis Al­fre­das Trei­gys, jau be­veik du de­šimt­me­čius gy­ve­nan­tis Lon­do­ne, dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus nu­spren­dė par­duo­ti jam pri­klau­san­tį že­mės skly­pą Dzū­ki­jos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.