Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, de mai multe ori amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu a spus eu despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația lor și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc, Când l-am contactat, mi-a spus mie tot ce trebuia să fac și am făcut și el m-a ajutat să arunc o vraja de reconciliere și în termen de 28 de ore iubitul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu fete și este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat.

  Iată contactul lui ..
  SUNĂ / WHATSAPP: +2348147400259
  E-MAIL: (gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie după un an de căsătorie. Aveam mare nevoie de el înapoi, pentru că îl iubeam atât de mult. Eram foarte îngrijorat și aveam nevoie de ajutor. În această zi credincioasă în timp ce navigau pe internet, am dat peste o mărturie specială despre lordul voodoo. După ce am irosit bani pe atât de mulți jucători de vrăji false, am simțit că ar trebui să-i fac o încercare ultima dată, am contactat lordul voodoo și mi-a spus ce să fac și le-am făcut pe toate, apoi mi-a făcut o vraja de dragoste. 28 de ore mai târziu, soțul meu a revenit la mine și a plâns și mi-a cerut iertare. Astăzi sunt atât de fericit și aș recomanda acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie într-adevăr de o soluție urgentă la relația sa ruptă, el este specializat în readucerea iubitei pierdute, câștigă inima ta iubită, ajută persoanele singure să găsească parteneri, ajută la vraja ta pentru a-ți acorda împrumutul, a face vrăji pentru a câștiga favoare, atracție pentru dragoste, probleme de căsătorie și divorț, el este, de asemenea, specializat în vindecarea problemelor renale și a oricăror alte tipuri de boli care te afectează și pot ajuta chiar și femeile sterile să rămână însărcinate. Acesta este cât de bun este, el este cel mai bun în ceea ce face. Îl puteți contacta prin WhatsApp prin (+234 - 08097014925) Sau trimiteți-i un e-mail la (voodooconnect60@gmail.com).

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie după un an de căsătorie. Aveam mare nevoie de el înapoi, pentru că îl iubeam atât de mult. Eram foarte îngrijorat și aveam nevoie de ajutor. În această zi credincioasă în timp ce navigau pe internet, am dat peste o mărturie specială despre lordul voodoo. După ce am irosit bani pe atât de mulți jucători de vrăji false, am simțit că ar trebui să-i fac o încercare ultima dată, am contactat lordul voodoo și mi-a spus ce să fac și le-am făcut pe toate, apoi mi-a făcut o vraja de dragoste. 28 de ore mai târziu, soțul meu a revenit la mine și a plâns și mi-a cerut iertare. Astăzi sunt atât de fericit și aș recomanda acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie într-adevăr de o soluție urgentă la relația sa ruptă, el este specializat în readucerea iubitei pierdute, câștigă inima ta iubită, ajută persoanele singure să găsească parteneri, ajută la vraja ta pentru a-ți acorda împrumutul, a face vrăji pentru a câștiga favoare, atracție pentru dragoste, probleme de căsătorie și divorț, el este, de asemenea, specializat în vindecarea problemelor renale și a oricăror alte tipuri de boli care te afectează și pot ajuta chiar și femeile sterile să rămână însărcinate. Acesta este cât de bun este, el este cel mai bun în ceea ce face. Îl puteți contacta prin WhatsApp prin (+234 - 08097014925) Sau trimiteți-i un e-mail la (voodooconnect60@gmail.com).

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie după un an de căsătorie. Aveam mare nevoie de el înapoi, pentru că îl iubeam atât de mult. Eram foarte îngrijorat și aveam nevoie de ajutor. În această zi credincioasă în timp ce navigau pe internet, am dat peste o mărturie specială despre lordul voodoo. După ce am irosit bani pe atât de mulți jucători de vrăji false, am simțit că ar trebui să-i fac o încercare ultima dată, am contactat lordul voodoo și mi-a spus ce să fac și le-am făcut pe toate, apoi mi-a făcut o vraja de dragoste. 28 de ore mai târziu, soțul meu a revenit la mine și a plâns și mi-a cerut iertare. Astăzi sunt atât de fericit și aș recomanda acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie într-adevăr de o soluție urgentă la relația sa ruptă, el este specializat în readucerea iubitei pierdute, câștigă inima ta iubită, ajută persoanele singure să găsească parteneri, ajută la vraja ta pentru a-ți acorda împrumutul, a face vrăji pentru a câștiga favoare, atracție pentru dragoste, probleme de căsătorie și divorț, el este, de asemenea, specializat în vindecarea problemelor renale și a oricăror alte tipuri de boli care te afectează și pot ajuta chiar și femeile sterile să rămână însărcinate. Acesta este cât de bun este, el este cel mai bun în ceea ce face. Îl puteți contacta prin WhatsApp prin (+234 - 08097014925) Sau trimiteți-i un e-mail la (voodooconnect60@gmail.com).

  Komentaras

  Sunt atât de fericit să împărtășesc această fantastică mărturie a mea. Viața mea s-a schimbat complet în 48 de ore. Îl revin pe iubitul meu în viața mea cu ajutorul doctorului Isikolo. El a spus scuze la 48 de ore după ce a fost creată vraja. El a spus că și-a dat seama că nu a vrut niciodată să se despartă cu adevărat, că nu se descurcă cu bagajele emoționale pe care le purtam tot timpul. El a spus că a crezut că este influența negativă asupra vieții mele și a considerat cel mai bine să plec. A spus că este greu să vorbesc tot timpul despre trecut. Amândoi ne-am iertat reciproc. Am bani în buzunar, care sunt în sfârșit ai mei. (Verificarea mea de despăgubire a venit, mi s-a spus că mai sunt luni. Sunt dovada vie a ceea ce poate face dr. Isikolo. Vă mulțumesc foarte mult dr. Isikolo pentru minunatul lucru pe care l-ați făcut în relația mea. Sunt atât de fericit acum. Cu ajutor am fost amândoi capabili să ne vedem și să ne spunem adevărul. Nu m-am gândit niciodată că o vrajă ar putea ajuta un cuplu înainte să fiu foarte mulțumit să vă contactăm și să inițiez toate acestea pentru a se întâmpla. Oricine are o problemă de relație îl poate contacta pe Dr. Isikolo prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Îl poți și WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Viața vine cu experiențe diferite. Nu știu cu ce te confrunți acum, dar te asigur că Dr. White este soluția potrivită, aceasta este scurta mea mărturie. Mă bucur să scriu acest lucru pentru că am din nou pace în căsătoria mea, totul datorită unui bărbat grozav pe nume Dr. White, are roți magice puternice care ajută la reconcilierea disputelor dintre mine și soțul meu, soțul meu a plecat de acasă și a trăit cu altul femeie timp de 7 luni fără să-mi pese de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar, sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijire blândă, dar soțul meu nu este nicăieri, îl rog să vină acasă de câteva ori, dar nu Nu fac nimic, chiar i-am implorat fratelui său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum dr. White a ajutat-o ​​să-și oprească soția de la divorț cu vraja de dragoste, așa că i-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este nevoie pentru o vrăjire de dragoste și i-am dat finanțele pentru cumpărături timp de trei zile și soțul meu s-a întors acasă, totul datorită dumneavoastră Dr. White. Contactați-l pentru ajutor: / WhatsApp: +17168691327: sau E-mail: wightmagicmaster@gmail.com: dacă aveți conexiuni sau probleme de viață, are tot felul de Vrajă, pentru a vindeca boala, pentru a vă întoarce Ex, pentru a vă reuni căsătoria, pentru a obține o slujbă bună pentru a vă întoarce banii pierduți și alte soluții.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, vreau să anunț întreaga lume cum DR WALE mi-a restabilit relația ruptă cu EX. Suntem împreună de 4 ani și mi-a spus că nu mă iubește ca pe vremuri. Lucrurile nu au mai fost bune de vreo 4 luni și a încheiat-o în urmă cu aproximativ o lună. Eram nenorocit și pur și simplu nu mai vreau să merg mai departe. I-am trimis un text imediat după aceea, dar nici măcar nu mi-a răspuns. Într-o zi, căutam o modalitate de a-l readuce pe internet când am văzut o postare a unei doamne care mărturisea despre modul în care un jucător de vrăji de dragoste numit DR WALE a ajutat-o ​​să-și recapete Ex-ul, eram atât de disperat să-l recuperez pe al meu I-am trimis un mesaj și i-am explicat situația mea, iar el m-a instruit să fac ceva ce am făcut și 48 de ore mai târziu, iubitul meu s-a întors în genunchi și mi-a cerut iertare, iar eu îl iert și relația noastră a revenit la normal, dacă Ex-ul tău s-a rupt dacă aveți orice problemă, atunci problema dvs. a luat sfârșit, deoarece DR WALE poate rezolva toate problemele de căsătorie și relații. Dacă aveți nevoie de urgența lui, îl puteți adăuga pe WhatsApp / Viber: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, vreau să anunț întreaga lume cum DR WALE mi-a restabilit relația ruptă cu EX. Suntem împreună de 4 ani și mi-a spus că nu mă iubește ca pe vremuri. Lucrurile nu au mai fost bune de vreo 4 luni și a încheiat-o în urmă cu aproximativ o lună. Eram nenorocit și pur și simplu nu mai vreau să merg mai departe. I-am trimis un text imediat după aceea, dar nici măcar nu mi-a răspuns. Într-o zi, căutam o modalitate de a-l readuce pe internet când am văzut o postare a unei doamne care mărturisea despre modul în care un jucător de vrăji de dragoste numit DR WALE a ajutat-o ​​să-și recapete Ex-ul, eram atât de disperat să-l recuperez pe al meu I-am trimis un mesaj și i-am explicat situația mea, iar el m-a instruit să fac ceva ce am făcut și 48 de ore mai târziu, iubitul meu s-a întors în genunchi și mi-a cerut iertare, iar eu îl iert și relația noastră a revenit la normal, dacă Ex-ul tău s-a rupt dacă aveți orice problemă, atunci problema dvs. a luat sfârșit, deoarece DR WALE poate rezolva toate problemele de căsătorie și relații. Dacă aveți nevoie de urgența lui, îl puteți adăuga pe WhatsApp / Viber: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua tuturor sunt aici pentru a depune mărturie despre modul în care soțul meu m-a părăsit pentru fosta lui soție, A fost doar 3 ani de căsătorie, Cel mai dureros lucru a fost că am fost însărcinată cu primul nostru copil, de fapt am crezut că s-a terminat că l-am pierdut toate, am făcut totul la îndemâna mea pentru a-l aduce înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care i-am avut-o, l-am implorat cu toate, am făcut promisiuni, dar el a refuzat, mi-am explicat problema prietenei mele și ea mi-a sugerat că ar trebui să contactez mai degrabă un jucător de vrăji care să mă poată ajuta să arunc o vrăjeală pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să-l încerc. Am trimis un mesaj la rolatorul de vrăji numit Dr. Fayosa și el m-a asigurat că nu există problemă și că totul va fi în regulă după 48 de ore, El a aruncat vraja și, în mod surprinzător, 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze pentru tot ce a făcut, am fost atât de surprins că m-a sunat și mi-a spus că îi pare atât de rău pentru tot asta s-a întâmplat și a vrut să mă întorc la el la fel de fericit și ne-am dus la el, așa am început să trăim împreună fericiți din nou, datorită dr. Fayosa, sfătuind pe toată lumea cu aceeași problemă, contactați dr. Fayosa Adresa de e-mail este (Fayosasolusionhome@gmail.com) sau direct pe whats-app +2348151918774

  Komentaras

  Sunt Helena Leon, soțul meu și cu mine suntem căsătoriți de peste 10 ani. Am trecut prin multe emoțional împreună. Au existat mai multe lupte IMENE și situații dureroase în căsătoria noastră, dar am părut întotdeauna că am ieșit mai puternici de cealaltă parte. Din senin, soțul meu a lansat o discuție despre divorț asupra mea, eram orb! Nu l-am văzut venind, nu am recunoscut semnele. Nu mă mai găsește atractiv sexual. Nu m-am putut abține să nu plâng tot timpul pentru că eram extrem de rănită. Am fost total deprimat până când l-am găsit pe Dr. ISIKOLO, vrăjitorul despre care vorbea toată lumea online și l-am contactat pentru o vrăjeală de Dragoste. În timpul conversației noastre, el m-a asigurat că avea să-l aducă pe soțul meu înapoi în mai puțin de 48 de ore de la vrajă. Mie mi s-a părut imposibil. Nu vei crede că soțul meu a sunat imediat după 48 de ore, implorându-mă să uit orice a spus despre divorț. Am fost total uimit! Există atât de multă dragoste în familia mea, de când i-am folosit vrăjile. Este minunat și vrăjile sale funcționează atât de repede. Acum soțul meu mă iubește mult mai mult decât înainte. De asemenea, l-ai putea contacta dacă ai probleme cu căsătoria sau relația ta. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre cum mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, soțul meu și cu mine ne-am certat până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată liliacul. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerea care mă chinuia inima, inima mea era plină de durere și durere, pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și vreau mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi oferea doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale. Am simțit că trebuie să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut și am dus totul. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și a promis că nu mă va părăsi niciodată copii din nou, atât de minunat !! Așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala și pentru. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a devenit mai puternică decât înainte, totul datorită doctorului OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea online, încât Dr. OGBOKO este un conjurator real și puternic căruia îi voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-mi ajuta copiii în vremuri de necaz, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, întoarce-te la acest bărbat puternic și informează-te
  mai jos - detaliile sale de contact ...
  E-mail: spellcasterogboko@gmail.com

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în luna mai a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. Doctorul Isikolo vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Anna Oscar. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în a-l aduce pe fostul meu iubit înapoi la mine chiar și atunci când m-a părăsit din cauza infidelității și a abuzurilor constante și am luptat separat și după 6 luni fără contact. Am citit despre doctorul Paul de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit în aceeași lună și el mi-a propus. A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă adresați tuturor celor de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația voastră care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.