Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2344)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Uneori mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă nu l-aș fi contactat pe Dr. Ajayi, preotul de vrajă / ​​vodoo. soțul meu este un bărbat grijuliu și iubitor, dar de aproximativ 6 luni este la distanță de mine și de copii, nu-i mai pasă de bunăstarea noastră și abia doarme acasă, am pledat cu el de mai multe ori, dar toate pledoariile mele cad pe surd urechi pentru a fi prieteni sinceri, că 6 luni a fost un iad viu pentru mine. Am încercat chiar să aranjez consiliere pentru el și pentru mine, dar el a refuzat întotdeauna, așa că am ieșit să caut ajutor și am discutat problema cu prietena mea apropiată Arina, ea mi-a povestit despre acest mare doctor vrăjitor numit Dr. AJAYI, care și-au ajutat vărul în căsătoria ei am fost sceptic, dar am decis să încerc, i-am explicat doctorului AJAYI tot ce se întâmplă în familia mea și mi-a spus să fac anumite lucruri acasă, i-am urmat toate instrucțiunile și, spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă pe a treia zi, spunând că nu știe ce i-a venit că-i pare rău pentru ceea ce ne-a supus mie și copiilor, acum trăim ca o familie și DR AJAYI trebuie să fie mulțumit pentru asta, El este într-adevăr un adevărat jucător de vrăji supradotat de la naștere, dacă treci printr-un moment dificil în relația ta și ai nevoie de o soluție, te rog să nu fii timid sau să te ascunzi în tăcere contactează-l pe DR AJAYI astăzi și recuperează-ți dragostea. îl puteți contacta prin e-mailul său: Drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp SAU numărul Viber: +2347084887094 Voi ne întoarcem pentru a-mi mulțumi, asta este o promisiune.

  Komentaras

  Uneori mă întreb cum ar fi fost viața mea dacă nu l-aș fi contactat pe Dr. Ajayi, preotul de vrajă / ​​vodoo. soțul meu este un bărbat grijuliu și iubitor, dar de aproximativ 6 luni este la distanță de mine și de copii, nu-i mai pasă de bunăstarea noastră și abia doarme acasă, am pledat cu el de mai multe ori, dar toate pledoariile mele cad pe surd urechi pentru a fi prieteni sinceri, că 6 luni a fost un iad viu pentru mine. Am încercat chiar să aranjez consiliere pentru el și pentru mine, dar el a refuzat întotdeauna, așa că am ieșit să caut ajutor și am discutat problema cu prietena mea apropiată Arina, ea mi-a povestit despre acest mare doctor vrăjitor numit Dr. AJAYI, care și-au ajutat vărul în căsătoria ei am fost sceptic, dar am decis să încerc, i-am explicat doctorului AJAYI tot ce se întâmplă în familia mea și mi-a spus să fac anumite lucruri acasă, i-am urmat toate instrucțiunile și, spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă pe a treia zi, spunând că nu știe ce i-a venit că-i pare rău pentru ceea ce ne-a supus mie și copiilor, acum trăim ca o familie și DR AJAYI trebuie să fie mulțumit pentru asta, El este într-adevăr un adevărat jucător de vrăji supradotat de la naștere, dacă treci printr-un moment dificil în relația ta și ai nevoie de o soluție, te rog să nu fii timid sau să te ascunzi în tăcere contactează-l pe DR AJAYI astăzi și recuperează-ți dragostea. îl puteți contacta prin e-mailul său: Drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp SAU numărul Viber: +2347084887094 Voi ne întoarcem pentru a-mi mulțumi, asta este o promisiune.

  Komentaras

  Mi-am pierdut soțul pentru o altă femeie după 4 ani de căsătorie. Am avut o căsătorie minunată, dar el a început o relație cu un coleg care l-a urmărit. Locuiește departe de munca sa și a refuzat să vorbească cu mine sau să vină acasă. Am fost atât de devastată și mi-a fost greu să fac față. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe internet într-o zi, am dat peste un comentariu al lui Amber Luke care sugera că dr. Ilekhojie o ajuta să-și rezolve problemele conjugale, să restabilească relațiile rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. 2 zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Eu și familia mea trăim împreună fericiți din nou .. Mulțumiri dr. Ilekhojie. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi. Îți dau 100% garanție că te va ajuta. E-mailul său gethelp05@gmail.com Și, de asemenea, ajungeți-l pe numărul WhatsApp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Mi-am pierdut soțul pentru o altă femeie după 4 ani de căsătorie. Am avut o căsătorie minunată, dar el a început o relație cu un coleg care l-a urmărit. Locuiește departe de munca sa și a refuzat să vorbească cu mine sau să vină acasă. Am fost atât de devastată și mi-a fost greu să fac față. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe internet într-o zi, am dat peste un comentariu al lui Amber Luke care sugera că dr. Ilekhojie o ajuta să-și rezolve problemele conjugale, să restabilească relațiile rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. 2 zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Eu și familia mea trăim împreună fericiți din nou .. Mulțumiri dr. Ilekhojie. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi. Îți dau 100% garanție că te va ajuta. E-mailul său gethelp05@gmail.com Și, de asemenea, ajungeți-l pe numărul WhatsApp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Mi-am pierdut soțul pentru o altă femeie după 4 ani de căsătorie. Am avut o căsătorie minunată, dar el a început o relație cu un coleg care l-a urmărit. Locuiește departe de munca sa și a refuzat să vorbească cu mine sau să vină acasă. Am fost atât de devastată și mi-a fost greu să fac față. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe internet într-o zi, am dat peste un comentariu al lui Amber Luke care sugera că dr. Ilekhojie o ajuta să-și rezolve problemele conjugale, să restabilească relațiile rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. 2 zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Eu și familia mea trăim împreună fericiți din nou .. Mulțumiri dr. Ilekhojie. Dacă aveți nevoie de ajutor, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi. Îți dau 100% garanție că te va ajuta. E-mailul său gethelp05@gmail.com Și, de asemenea, ajungeți-l pe numărul WhatsApp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Sunt fericit că viața mea s-a întors, ce minunat și simplu aruncător de vrăji care a adus bucurie și fericire înapoi în viața mea! Vreau să-i mulțumesc lui DR IDUMEBO pentru marele lucru pe care l-a făcut în viața mea, a adus fericirea înapoi în viața mea, nu am crezut niciodată în aruncătorii de vrăji până când viața mea s-a prăbușit când amantul meu de 6 ani de relație a decis să renunțe atunci când am vrut să obținem căsătorit. Am fost atât de devastat emoțional încât nu am putut face nimic rezonabil, după 5 luni de durere înainte ca un vechi prieten de-al meu să mă prezinte unui aruncător de vrăji online numit Dr. IDUMEBO, care a fost după ce a fost înșelat de diverși aruncători de vrăji falși care mi-au spus ei m-ar putea ajuta să-mi vindec relația ruptă. Mi s-a prezentat DR IDUMEBO, un adevărat aruncător de vrăji. Dumnezeul meu după 3 zile am văzut minuni, dragostea mea m-a sunat și s-a întors la mine și viața mea s-a întors ca un puzzle completat, iar noi suntem fericiți căsătoriți și a fost ca un vis pentru mine pentru că am crezut că l-am pierdut pentru totdeauna . Mulțumesc DR IDUMEBO pentru că m-ați ajutat, dar mai presus de toate, onestitatea și rezultatele dvs. rapid și precis. e-mail: Dridumebospellhome@gmail.com Puteți, de asemenea, Whatsapp sau sunați-l la +2347049668119! Meriți să fii fericit pentru că sunt fericit ..

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în vrajă sau magie până când nu l-am întâlnit pe Dr. Ajayi, pe care l-am contactat prin numărul său: +2347084887094 pe WhatsApp, treceam prin necazuri în căsătoria mea, deoarece soțul meu a spus că nu mai are nimic de-a face cu mine după 9 ani de căsătorie, chiar îl iubesc pe soțul meu, așa că caut ajutor pentru a stabili lucrurile în căsătoria mea, în timp ce navigau am văzut unde un bărbat l-a recomandat pe doctorul Ajayi pentru că l-a ajutat să se promoveze la locul său de muncă cu o vrajă, am contactat Dr. Ajayi și mi-a explicat, mi-a spus lucruri de făcut pentru a restabili pacea în casa mea după ce i-am urmat toate instrucțiunile, soțul meu s-a răzgândit și trăim fericiți și el nu a mai menționat nimic despre divorț. Contactați-l astăzi pe Dr. Ajayi pentru orice problemă de relație sau orice aspect al vieții și el va găsi soluții la problema dumneavoastră. Număr Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu sunt Larissa George, sunt fericit căsătorit cu un soț minunat și grijuliu, cu trei copii. O problemă foarte mare a apărut în familia mea acum un an, între mine și soțul meu, atât de groaznic încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a mai vrut niciodată să mai rămână cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că a părăsit casa și ne-a făcut pe mine și pe copiii mei să trecem prin dureri severe. Am încercat toate mijloacele posibile pentru a-l readuce prin cerșetori, dar fără niciun rezultat. În cele din urmă, el a confirmat că și-a luat decizia și că nu a vrut niciodată să mă mai vadă. Într-o seară fatidică, în timp ce mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care l-a întrebat pe soțul meu. I-am explicat fiecare lucru, așa că mi-a spus că singurul mod în care pot să-l recuperez pe soțul meu este să vizitez un jucător de vrăji pentru că a funcționat și pentru ea. Dimpotrivă, nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut altă opțiune decât să-i urmez sfatul. Mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului care a ajutat-o ​​înainte (drodion60@yandex.com) Așadar, în dimineața următoare, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar jucătorul de vrăjitoare m-a asigurat că îl voi lua pe soțul meu înapoi în două-trei zile. Ce afirmație uimitoare !! laugh out Loud !!! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. A doua zi dimineață, în mod surprinzător, soțul meu care nu m-a sunat de mai bine de un an mi-a dat un telefon pentru a mă informa că se întoarce. Deci uimitor nu? Ei bine, așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșelile sale și pentru durerile pe care mi le-a provocat mie și copiilor mei. Din acea zi, relația noastră a fost mai puternică decât înainte. Vă mulțumim pentru ajutorul acestui mare jucător de vrăji Dr. ODION. Sfatul meu pentru toți cei care trec prin diferite provocări este să contactați acest om grozav și, așa cum a făcut pentru mine, vă va rezolva toate problemele. îi puteți trimite un e-mail prin această adresă de e-mail la (drodion60@yandex.com) sau whatssapp him +2349060503921. I-am promis că voi povesti întregii lumi despre puterile sale magnifice. dacă vă aflați într-o astfel de stare, sau aveți vreo problemă legată de „aducerea înapoi a fostului dvs. nu numai că vă poate ajuta (1) să vă promovați în orice faceți. (2) Câștigați bani buni sau câștigați la loto . (3) obține succes în afaceri. (4) probleme spirituale. (5) câștigă un proces în justiție. (6) Căutați-vă partenerul de viață. (7) obțineți un loc de muncă bine plătit (8) câștigați controlul asupra căsătoriei dvs. (9) ) primiți favoare și câștigați atracție de la oameni. (10) obțineți înapoi banii pierduți. (11) vindecați-vă de toate bolile.

  Komentaras

  Vreau să povestesc lumii despre marele și puternicul om numit Dr. Ilekhojie. Soțul meu mă înșela și nu se mai angajează față de mine și de copiii noștri când l-am întrebat care este problema, mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și vrea să divorțeze. Am fost atât de inimă frântă, am plâns toată ziua și noaptea, dar a plecat de acasă și căutam ceva online când am văzut un articol despre cum marele și puternicul doctor Ilekhojie i-a ajutat pe mulți în situații similare ca a mea, contactul său a fost acolo, așa că i-am trimis un mesaj care-i spunea despre problema mea, mi-a spus că soțul meu se va întoarce în scurt timp. Am făcut tot ce mi-a cerut a doua zi spre marea mea surpriză, soțul meu s-a întors acasă și a jurat să nu mai plece niciodată. dacă treci printr-un moment dificil în căsătoria ta, contactează-l pe dr. Ilekhojie prin Whatsapp / Viber la (+2348147400259 sau prin e-mail (gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Vreau să povestesc lumii despre marele și puternicul om numit Dr. Ilekhojie. Soțul meu mă înșela și nu se mai angajează față de mine și de copiii noștri când l-am întrebat care este problema, mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și vrea să divorțeze. Am fost atât de inimă frântă, am plâns toată ziua și noaptea, dar a plecat de acasă și căutam ceva online când am văzut un articol despre cum marele și puternicul doctor Ilekhojie i-a ajutat pe mulți în situații similare ca a mea, contactul său a fost acolo, așa că i-am trimis un mesaj care-i spunea despre problema mea, mi-a spus că soțul meu se va întoarce în scurt timp. Am făcut tot ce mi-a cerut a doua zi spre marea mea surpriză, soțul meu s-a întors acasă și a jurat să nu mai plece niciodată. dacă treci printr-un moment dificil în căsătoria ta, contactează-l pe dr. Ilekhojie prin Whatsapp / Viber la (+2348147400259 sau prin e-mail (gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Vreau să povestesc lumii despre marele și puternicul om numit Dr. Ilekhojie. Soțul meu mă înșela și nu se mai angajează față de mine și de copiii noștri când l-am întrebat care este problema, mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și vrea să divorțeze. Am fost atât de inimă frântă, am plâns toată ziua și noaptea, dar a plecat de acasă și căutam ceva online când am văzut un articol despre cum marele și puternicul doctor Ilekhojie i-a ajutat pe mulți în situații similare ca a mea, contactul său a fost acolo, așa că i-am trimis un mesaj care-i spunea despre problema mea, mi-a spus că soțul meu se va întoarce în scurt timp. Am făcut tot ce mi-a cerut a doua zi spre marea mea surpriză, soțul meu s-a întors acasă și a jurat să nu mai plece niciodată. dacă treci printr-un moment dificil în căsătoria ta, contactează-l pe dr. Ilekhojie prin Whatsapp / Viber la (+2348147400259 sau prin e-mail (gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Am făcut o promisiune de a-mi spune mărturia pe tot globul odată ce bărbatul meu s-a întors la mine și soțul meu a venit exact așa cum mi-a spus DR ISIKOLO când m-a ajutat. Am făcut alegerea corectă de a fi contactat DR ISIKOLO marele jucător de vrăji care este capabil să vă ajute să vă rezolvați problemele. Omul meu m-a lăsat să sufăr și nu am crezut niciodată că va reveni la mine, dar când l-am contactat pe DR ISIKOLO m-a asigurat că omul meu va veni din nou. mi-a dat o listă de articole de cumpărat, dar nu le-am putut obține în țara mea, așa că i-am trimis banii și a cumpărat articolele și a pregătit vraja de dragoste perfectă. Soțul meu a fugit înapoi la mine în 48 de ore cerșind iertare. ASTA ESTE ADEVĂRAT ȘI AUTENTIC. Am fost atât de surprinsă încât vraja a funcționat exact așa cum mi-a spus el. Acest lucru este atât de uimitor și vreau să credeți, deoarece DR ISIKOLO este atât de real și vă îndemn să îl contactați acum prin e-mailul său, astfel încât să vă poată ajuta și în felul în care m-a ajutat. e-mailul este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Am făcut o promisiune de a-mi spune mărturia pe tot globul odată ce bărbatul meu s-a întors la mine și soțul meu a venit exact așa cum mi-a spus DR ISIKOLO când m-a ajutat. Am făcut alegerea corectă de a fi contactat DR ISIKOLO marele jucător de vrăji care este capabil să vă ajute să vă rezolvați problemele. Omul meu m-a lăsat să sufăr și nu am crezut niciodată că va reveni la mine, dar când l-am contactat pe DR ISIKOLO m-a asigurat că omul meu va veni din nou. mi-a dat o listă de articole de cumpărat, dar nu le-am putut obține în țara mea, așa că i-am trimis banii și a cumpărat articolele și a pregătit vraja de dragoste perfectă. Soțul meu a fugit înapoi la mine în 48 de ore cerșind iertare. ASTA ESTE ADEVĂRAT ȘI AUTENTIC. Am fost atât de surprinsă încât vraja a funcționat exact așa cum mi-a spus el. Acest lucru este atât de uimitor și vreau să credeți, deoarece DR ISIKOLO este atât de real și vă îndemn să îl contactați acum prin e-mailul său, astfel încât să vă poată ajuta și în felul în care m-a ajutat. e-mailul este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Povestea adevărată a vieții Căsătoria mea de 13 ani s-a deteriorat de ceva vreme, așa că a trebuit să se dezvăluie, eram soția sa loială și credincioasă, avea o altă parte sălbatică care a ieșit din sub control, Ultimul incident a fost când am găsit afară că avea o aventură cu 2 săptămâni înainte de cea de-a 14-a aniversare a nunții noastre și l-am confruntat cu el și am avut probleme din acest lucru soțul meu tocmai a lansat discuția despre divorț asupra mea, am fost atât de rănit și fiind o femeie independentă, am crezut că pot face față odată cu a fi singură, a fost atât de greu să merg mai departe, așa că a trebuit să mă adresez pentru ajutor online, căsătoria noastră și terapeuții de familie au crezut că ceva nu este în regulă la soțul meu, am intrat online și am aflat despre Dr. Fayosa și vraja lui bună recenzii de lucru, l-am contactat cu acest Emai Fayosasolusionhome@gmail.com sau Whatsapp +2348151918774 i-am comandat o vrăjeală de dragoste pe templul său și 24 de ore mai târziu după ce vrăjirea a fost făcută și finalizată în dimineața zilei următoare în jurul orei 09:34 Eram total șocat de modul în care mi-a sunat soțul spunându-mi cât de mult îi este dor de mine, vraja doctorului Fayosa a lucrat la mine atât de repede încât îmi pot imagina și soțul meu a fost atât de iubitor în ultima vreme Natural și în prezent am o căsnicie fericită, nu mai vin acasă târziu, nu apeluri secrete după ce și-a folosit vraja de dragoste, dacă te afli într-o căsătorie lipsită de dragoste și nefericire care nu poate fi salvată, crede-mă. Există lumină la sfârșitul acestui tunel și există o mare putere care poate restabili relația ruptă și căsătoria, indiferent de cât timp ai amândoi au plecat, Întâlnește-te cu un om grozav care poate controla soarele și luna pentru a lucra pentru tine și a-ți rezolva problema, Vindecă-ți relația de căsătorie și economisește-ți banii. Poți ajunge la doctorul Fayosa prin datele sale de contact E-mail: (Fayosasolusionhome@gmail. com) sau Whatsapp +2348151918774

  Komentaras

  AVANTAJ FINANCIAR

  Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri

  Komentaras

  Please visit
  (http://dradodalovetemple.com)
  (https://youtu.be/B279mkEo_C4)
  i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

  Komentaras

  AVANTAJ FINANCIAR

  Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri

  Komentaras

  Bună ziua, numele meu este Dora Florian. Vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu cel mai mare jucător de vrajă DR ISIKOLO. Soțul meu mă înșela și când am aflat că am avut o luptă care l-a determinat să se ocupe de divorț. am plâns și m-am îmbolnăvit când căutam online despre citate despre dragoste. Am văzut oameni vorbind despre DR ISIKOLO și lucrarea lui minunată, al cărei caz a fost similar cu al meu. să nu-mi fac griji că după 48 de ore, soțul meu se va întoarce și el va anula divorțul și va reveni la mine. după ce am făcut tot ce mi-a cerut să fac spre marea mea surpriză, la două zile după seară, soțul meu a îngenuncheat implorându-mă să-l accept înapoi și am fost îndoielnic cu privire la astfel de lucruri dacă există vreodată de lucru pentru cineva, dar aici am mărturisesc și despre asta. vă mulțumesc încă o dată DR ISIKOLO, sunteți într-adevăr o binecuvântare pentru mine, vă poate ajuta, de asemenea, să contactați isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196
  site-ul web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Salutare tuturor. Vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu marele jucător de vrajă Dr DOION soțul meu mă înșela și când am aflat că am avut o luptă care l-a condus să se ocupe de divorț, am plâns și m-am îmbolnăvit când căutam online citate de dragoste I am văzut oameni vorbind despre dr. ODION și lucrarea lui minunată, al cărei caz a fost similar cu al meu, au lăsat informațiile de contact. Am contactat-o pe dr. ODION și mi-a spus să nu-mi fac griji că după două zile va anula divorțul și soțul meu va reveni după mine Am făcut tot ce mi-a cerut să fac spre marea mea surpriză a doua zi seara, a fost soțul meu îngenuncheat rugându-mă să-l accept înapoi, vă mulțumesc încă o dată dr ODION, sunteți într-adevăr o binecuvântare pentru mine și vă poate ajuta. contactați-l pe Dr. ODION prin adresa sa de e-mail la: (drodion60@yandex.com) Text, sunați sau adăugați-l pe WhatsApp: +2349060503921

  Komentaras

  Salutare tuturor. Vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu marele jucător de vrajă Dr DOION soțul meu mă înșela și când am aflat că am avut o luptă care l-a condus să se ocupe de divorț, am plâns și m-am îmbolnăvit când căutam online citate de dragoste I am văzut oameni vorbind despre dr. ODION și lucrarea lui minunată, al cărei caz a fost similar cu al meu, au lăsat informațiile de contact. Am contactat-o pe dr. ODION și mi-a spus să nu-mi fac griji că după două zile va anula divorțul și soțul meu va reveni după mine Am făcut tot ce mi-a cerut să fac spre marea mea surpriză a doua zi seara, a fost soțul meu îngenuncheat rugându-mă să-l accept înapoi, vă mulțumesc încă o dată dr ODION, sunteți într-adevăr o binecuvântare pentru mine și vă poate ajuta. contactați-l pe Dr. ODION prin adresa sa de e-mail la: (drodion60@yandex.com) Text, sunați sau adăugați-l pe WhatsApp: +2349060503921

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.