Nau­ja­sis Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas – Jau­nius Ja­no­nis (365)

Zig­mas Me­de­lis
Rotary klubas
2019–2020 metų Alytaus Rotary klubo prezidentas Jaunius Janonis pasirašo prezidento priesaiką (viduryje), iš kairės – eksprezidentas Romas Baziliauskas, iš dešinės – inauguracijos vedėjas Romas Burba.                            Roberto Ulinsko nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį sve­tin­go­je Auš­ros ir Ro­mo Ba­zi­liaus­kų so­dy­bo­je „Pas gan­drus“ ant Di­džiu­lio eže­ro kran­to vy­ko Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo 2019–2020 me­tų pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­ja.

Į iš­kil­min­gą šven­tę su­si­rin­ko per pus­šim­tį Aly­taus ir Drus­ki­nin­kų ro­ta­rie­čių, Zon­ta, Dzū­ki­jos LIONS ir Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bo na­rių, Aly­taus de­ka­nas Arū­nas Už­upis.

Sa­vo ata­skai­to­je ka­den­ci­ją bai­gian­tis Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas R.Ba­zi­liaus­kas pa­si­džiau­gė tu­ri­nin­ga vi­sų me­tų klu­bo veik­la: or­ga­ni­zuo­ta ir da­ly­vau­ta lab­da­ros ak­ci­jo­se, kas an­trą sa­vai­tę vyks­tan­čiuo­se klu­bo su­si­rin­ki­muo­se ben­drau­ta su iš­ki­liais po­li­ti­kos, ver­slo, vi­suo­me­nės ir moks­lo žmo­nė­mis, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je klu­bo 20-me­čio pro­ga aly­tiš­kiams pa­do­va­no­tas nuo­tai­kin­gas ne­mo­ka­mas kon­cer­tas, sėk­min­gai pa­si­ro­dy­ta di­džiau­sia­me res­pub­li­kos ro­ta­rie­čių spor­ti­nia­me ren­gi­ny­je Šiau­liuo­se – „Ro­ta­ria­do­je“, kur tarp 52 klu­bų iš­ko­vo­ta šeš­to­ji vie­ta.

Sti­lin­go­mis skulp­to­riaus tau­to­dai­li­nin­ko Ar­tū­ro Zien­kos skulp­tū­rė­lė­mis pre­zi­den­tas ap­do­va­no­jo ak­ty­viau­sius klu­bo na­rius – Ro­mą Bur­bą, Ma­rių Ja­sai­tį, Vy­tau­tą Ko­re­vą, Al­gi­man­tą Pa­šu­ko­nį.

 R.Ba­zi­liaus­kas klu­bo re­ga­li­jas – auk­si­nę gran­di­nę, ku­rio­je iš­gra­vi­ruo­ti vi­sų bu­vu­sių pre­zi­den­tų var­dai ir pa­var­dės, ant­spau­dą ir pre­zi­den­to skam­bu­tį – per­da­vė nau­ja­jam 2019–2020 me­tų pre­zi­den­tui Jauniui Ja­no­niui. J.Ja­no­nis yra Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas.

Nors nuo eže­ro pū­tė gū­sin­gas vė­jas, so­dy­bą sve­čiai pa­li­ko tik sau­lei lei­džian­tis: ska­nau­ta pui­ki žvė­rie­nos sriu­ba, dis­ku­tuo­ta apie bū­si­mus dar­bus, azar­tiš­kai var­žy­ta­si pe­tan­kės var­žy­bo­se.

Šiuo me­tu Aly­taus Ro­ta­ry klu­be – 35 nuo­la­ti­niai na­riai. Lie­tu­vo­je 56 Ro­ta­ry klu­bai vie­ni­ja per pus­an­tro tūks­tan­čio ben­dra­min­čių.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai