Nr. 76 (13306)

2019-07-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 76 (13306) skaitykite:

  • Ant Sim­no si­na­go­gos ati­deng­ta me­mo­ria­li­nė len­ta
  • Kai net Niu­to­nas bū­tų be­jė­gis
  • Nu­no­kęs obuo­lys be vė­jo krin­ta, ža­lio ir vė­jas ne­nu­dau­žo
  • Bib­lio­te­ki­nin­kės – ne­bū­ti­nai mo­te­rys su kuo­du­kais
  • Aly­tiš­kių gru­pė „Vel­vet”: „Kū­ry­ba – var­tai į švie­ses­nį ry­to­jų”
  • Su­da­ry­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ne­nau­do­ja­mų že­mės skly­pų są­ra­šas
  • VDU Žemės ūkio akademija jau kitais metais planuoja vykdyti magistro studijas Alytuje!
  • Kvie­čia­me teik­ti pra­šy­mus dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams sky­ri­mo
  • Aly­taus jau­nie­ji che­mi­kai lan­kė žy­mias
  • Va­ka­rų Lie­tu­vos is­to­ri­nes-ge­o­lo­gi­nes vie­to­ves 
Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pa­kvies­ti į pa­žin­ti­nį se­mi­na­rą, bir­že­lio 7-osios ry­tą į ūki­nin­ko dr. Al­fon­so Pec­kaus so­dy­bą Ka­les­nin­kų kai­me rin­ko­si žem­dir­bių...
„Ne vie­ną de­šimt­me­tį ra­šy­tą met­raš­tį, liu­di­jan­tį Aly­tu­je gy­ve­nu­sių ir gy­ve­nan­čių že­mai­čių veik­lą, kad jis iš­lik­tų at­ei­nan­čioms kar­toms, per­duo­da­me Že­mai­čių kul­tū­ros...
Pa­si­ruo­ši­mas Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tei „Vai­ni­kas sos­ci­nei“, ku­rią šie­met or­ga­ni­za­vo Aly­taus mies­to te­at­ras, vė­ly­vo­ji ir pas­ku­ti­nio­ji 29-ojo te­at­ro se­zo­no...
Taip pri­im­tą ne­skun­džia­mą ir jam pa­lan­kų Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mą api­bū­di­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas...
Šį pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras Ma­rius...
„Alytus-Myliu” miesto vartai didžiųjų projektų kategorijoje ir „Grilio zona Jaunimo parke“, „Bronzinės voverės su riešutu skulptūra“, bei „Aktyvus laisvalaikis šeimai“ – mažųjų projektų kategorijoje,...
Sustiprinti ne tik verslą, bet ir aukštojo mokslo išsilavinimą Alytuje yra labai svarbu, todėl planuojama plėsti bakalauro ir magistro studijų programų pasirinkimą. Norima, kad jaunimas universitetinį...
Įpu­sė­ju­sia­me XVI­II Dai­na­vos ša­lies fes­ti­va­ly­je – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ kon­cer­tas, ku­rio me­tu pri­sta­ty­ta ką tik or­kest­ro...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį sve­tin­go­je Auš­ros ir Ro­mo Ba­zi­liaus­kų so­dy­bo­je „Pas gan­drus“ ant Di­džiu­lio eže­ro kran­to vy­ko Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo 2019–2020 me­tų pre­zi­den­to...
Aly­taus pa­dan­gė­je – dar vie­na pe­ti­ci­ja, šįkart su­si­ju­si su avia­ci­jos rei­ka­lais – is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo su­nai­ki­ni­mu ir su­ma­ny­mu vie­no­je gra­žiau­sių Aly­taus vie­tų,...
Pa­si­di­džia­vi­mas tau­tos is­to­ri­ja bei vals­ty­bin­gu­mu, šyp­se­nos vei­duo­se ir ran­ko­se plaz­dan­čios tri­spal­vės vie­ni­jo vi­sus gau­siai su­si­rin­ku­sius į Dau­gų cen­tri­nę aikš­tę...
„Aly­tus man – pats gra­žiau­sias ir my­li­miau­sias“, – sa­ko VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ gė­li­nin­kys­tės pa­da­li­nio va­do­vė Ra­sa Pa­lio­nie­nė. Dzū­ki­jos sos­ti­nė yra jos gim­ta­sis...
Alytiškiai yra kūrybiški, veiklūs, bendruomeniški žmonės, kartu kuriantys jaukų miestą. Čia visada atsiranda vietos jų idėjoms ir yra žmonių, kurie padeda jas įgyvendinti.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.