Nau­ja­sis Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas – Jau­nius Ja­no­nis (365)

Zig­mas Me­de­lis
Rotary klubas
2019–2020 metų Alytaus Rotary klubo prezidentas Jaunius Janonis pasirašo prezidento priesaiką (viduryje), iš kairės – eksprezidentas Romas Baziliauskas, iš dešinės – inauguracijos vedėjas Romas Burba.                            Roberto Ulinsko nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį sve­tin­go­je Auš­ros ir Ro­mo Ba­zi­liaus­kų so­dy­bo­je „Pas gan­drus“ ant Di­džiu­lio eže­ro kran­to vy­ko Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo 2019–2020 me­tų pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­ja.

Į iš­kil­min­gą šven­tę su­si­rin­ko per pus­šim­tį Aly­taus ir Drus­ki­nin­kų ro­ta­rie­čių, Zon­ta, Dzū­ki­jos LIONS ir Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bo na­rių, Aly­taus de­ka­nas Arū­nas Už­upis.

Sa­vo ata­skai­to­je ka­den­ci­ją bai­gian­tis Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas R.Ba­zi­liaus­kas pa­si­džiau­gė tu­ri­nin­ga vi­sų me­tų klu­bo veik­la: or­ga­ni­zuo­ta ir da­ly­vau­ta lab­da­ros ak­ci­jo­se, kas an­trą sa­vai­tę vyks­tan­čiuo­se klu­bo su­si­rin­ki­muo­se ben­drau­ta su iš­ki­liais po­li­ti­kos, ver­slo, vi­suo­me­nės ir moks­lo žmo­nė­mis, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je klu­bo 20-me­čio pro­ga aly­tiš­kiams pa­do­va­no­tas nuo­tai­kin­gas ne­mo­ka­mas kon­cer­tas, sėk­min­gai pa­si­ro­dy­ta di­džiau­sia­me res­pub­li­kos ro­ta­rie­čių spor­ti­nia­me ren­gi­ny­je Šiau­liuo­se – „Ro­ta­ria­do­je“, kur tarp 52 klu­bų iš­ko­vo­ta šeš­to­ji vie­ta.

Sti­lin­go­mis skulp­to­riaus tau­to­dai­li­nin­ko Ar­tū­ro Zien­kos skulp­tū­rė­lė­mis pre­zi­den­tas ap­do­va­no­jo ak­ty­viau­sius klu­bo na­rius – Ro­mą Bur­bą, Ma­rių Ja­sai­tį, Vy­tau­tą Ko­re­vą, Al­gi­man­tą Pa­šu­ko­nį.

 R.Ba­zi­liaus­kas klu­bo re­ga­li­jas – auk­si­nę gran­di­nę, ku­rio­je iš­gra­vi­ruo­ti vi­sų bu­vu­sių pre­zi­den­tų var­dai ir pa­var­dės, ant­spau­dą ir pre­zi­den­to skam­bu­tį – per­da­vė nau­ja­jam 2019–2020 me­tų pre­zi­den­tui Jauniui Ja­no­niui. J.Ja­no­nis yra Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas.

Nors nuo eže­ro pū­tė gū­sin­gas vė­jas, so­dy­bą sve­čiai pa­li­ko tik sau­lei lei­džian­tis: ska­nau­ta pui­ki žvė­rie­nos sriu­ba, dis­ku­tuo­ta apie bū­si­mus dar­bus, azar­tiš­kai var­žy­ta­si pe­tan­kės var­žy­bo­se.

Šiuo me­tu Aly­taus Ro­ta­ry klu­be – 35 nuo­la­ti­niai na­riai. Lie­tu­vo­je 56 Ro­ta­ry klu­bai vie­ni­ja per pus­an­tro tūks­tan­čio ben­dra­min­čių.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytaus elito mada. Pirma stengiasi merais pabūt. Kaip nesigauna, nors miesto garbės piliečiais. Kaip ir tai nesigauna, nors Rotary prezidentais. Jei ir tai, nors Zonta ar kaip ten prisikūrę...

  Komentaras

  Stiprus įvykis Alytuj. Kaip net miesto valdžioje jauni postuose atsidūrę nepraėjus pusmečiui tai atostogų, tai prailginto poilsio neria, šie 10n metų imituot nepavargsta. Vadinasi kaip elitas rimtas. Ir vis tie patys vieni per kitus...

Kiti straipsniai