Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je – mo­ky­to­jo ir mo­ki­nio dar­bai (261)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Zitos nuotr.
Prieš parodą Rumšiškėse prie savo darbų iš medžio gausos tautodailininkas meno kūrėjas alytiškis Saulius Lampickas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šie me­tai – Tau­to­dai­lės me­tai. Vi­suo­ti­nis ka­ran­ti­nas stip­ro­kai pa­ko­re­ga­vo me­džio skulp­to­rių pla­nus, at­si­sa­ky­ta ke­lių pa­ro­dų. Su­švel­ni­nus ka­ran­ti­no sa­ly­gas Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je su­reng­ta jung­ti­nė Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos ir mu­zie­jaus Tau­to­dai­lės me­tams skir­ta pa­ro­da „Me­džio skulp­tū­ra“. Pa­ro­dai sa­vo dar­bų pa­tei­kė ir du Aly­taus kraš­to me­džio meist­rai – du kar­tus res­pub­li­ki­nio kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tas Sau­lius Lam­pic­kas ir Ar­tū­ras Ja­nic­kas, ku­rio gal­vą auk­so vai­ni­kas pa­puo­šė šių me­tų pra­džio­je, Aly­tu­je su­reng­ta­me „Auk­so vai­ni­ko“ bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je.

S.Lam­pic­kas į pir­mą­ją au­to­ri­nę pa­ro­dą pa­kvie­tė be­veik prieš tris­de­šimt me­tų. 1992 me­tais ta­po Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riu. Prieš pen­kio­li­ka me­tų me­džio skulp­to­riui bu­vo su­teik­tas me­no kū­rė­jo sta­tu­sas, jis ti­tu­luo­ja­mas vie­nu ge­riau­sių Aly­taus ap­skri­ties tau­to­dai­li­nin­kų.

Prieš ge­rus me­tus me­džio skulp­to­riaus, dro­žy­bos mo­ky­to­jo S.Lam­pic­ko dar­bų pa­ro­da bu­vo su­reng­ta Sei­mo pa­ro­dų ga­le­ri­jo­je. Šie­met vi­sus su­si­dės­ty­tus pla­nus įgy­ven­din­ti kū­rė­jui su­truk­dė pra­si­dė­jęs ka­ran­ti­nas.

Va­kar į pa­ro­dą Rum­šiš­kė­se jis iš­ve­žė šven­tų­jų skulp­tū­rų, kop­ly­tė­lių, skulp­tū­ri­nių kom­po­zi­ci­jų, iš vi­so 28 dar­bus. Kaip pats tei­gė, tai iš dvi­de­šim­ties me­tų pe­ri­odo at­rink­ti dar­bai. Nau­jau­sias – per­nai iš­skob­tas žais­lų dro­žė­jas.

Sau­lius pa­si­džiau­gia ne tik už sa­ve, bet ir už sa­vo mo­ki­nį, me­džio dro­žė­ją Ar­tū­rą Ja­nic­ką, ku­rio pra­ėju­sių me­tų dar­bai įver­tin­ti „Auk­so vai­ni­ku“. Jis pa­ro­dai pri­sta­tė taip pat iš šven­tų­jų se­ri­jos su­kur­tus dar­bus, so­li­džią kom­po­zi­ci­ją, ku­ri jam ir at­ne­šė šlo­vę. „Pats Die­vas jam da­vė to­kį ta­len­tą, ge­rai, kad jo ne­su­ga­di­nau“, – dar pa­juo­ka­vo S.Lam­pic­kas.

Ar­tū­ras pri­mi­nė, kad kom­po­zi­ci­jo­je – 5 šven­tie­ji: Jur­gis, Juo­za­pas, Ro­kas, Flo­ri­jo­nas ir Ma­lo­nin­go­ji Mer­ge­lė Ma­ri­ja. Dar pa­si­džiau­gė ge­ra sa­lės erd­ve ir tuo, kad jo dar­bai gre­ta mo­ky­to­jo dar­bų.

Rum­šiš­kių liau­dies bui­ties mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja in­for­ma­ci­jai ir mu­zie­ji­nin­kys­tei dr. Ais­tė La­zaus­kie­nė va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo, kad tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­dai „Me­džio skulp­tū­ra“ dar­bų pa­tei­kė tau­to­dai­li­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Pa­ro­da pa­pil­dy­ta ir eks­po­na­tais iš tau­to­dai­lės auk­so fon­do. Dar­bai pa­tei­kia­mi at­nau­jin­to­je pa­ro­dų sa­lė­je.

„Kvie­čia­me į pa­ro­dą at­vyk­ti ir Aly­taus kraš­to žmo­nes, ku­riuos ža­vi tau­to­dai­lė. Pa­ro­da, ku­rio­je eks­po­na­tai skai­čiuo­ja­mi šim­tais, veiks iki spa­lio 1 die­nos“, – ap­si­lan­ky­ti Rum­šiš­kė­se ra­gi­no A.La­zaus­kie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai