Nr. 54 (13430)

2020-05-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 54 (13430) skaitykite:

 • Ni­jo­lė ir Sta­sys Mi­ka­lo­niai: „Mes vi­sa­da ver­ti­no­me šei­mą kaip ver­ty­bę ir sten­gė­mės tai per­duo­ti sa­vo vai­kams”
 • Ką blo­go­ji že­mė at­neš, to nė ge­ro­ji gi­mi­nė ne­įduos
 • A.Ve­ry­ga: ka­ran­ti­nas ge­gu­žės 31 die­ną baig­tų­si ne­bent įvy­kus ste­buk­lui
 • Len­ki­ja pra­tę­sė sie­nų kon­tro­lę iki bir­že­lio 12-osios
 • Liūd­nas kin­kuo­jan­čios pa­pū­gos vaiz­de­lis
 • Dviračių traukinys „Alytus–Varėna“ šiemet pasuks nauju maršrutu
 • Ar spren­di­mus dėl Pu­nios ši­lo at­ei­ties pri­ims ki­ni­var­pos?
 • Kokia puiki bebūtų gegužė, iš jos tikrai nepasimokysi pastovumo
 • Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je at­nau­ji­na­mos pla­ni­nės am­bu­la­to­ri­nės pa­slau­gos
 • Aly­tiš­kiai Ro­tu­šės aikš­tė­je ren­gia ap­ŠVIE­TI­MO ak­ci­ją
 • Nu­sta­ty­tos ko­rup­ci­jos ri­zi­kos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus
 • Pir­mą kar­tą Bo­ta­ni­kos so­do is­to­ri­jo­je žie­dy­nais pa­si­puo­šė dvi­skiau­tis gin­kme­dis
Šį pir­ma­die­nį, ge­gu­žės 4-ąją, po be­veik me­tus tru­ku­sio ne­dar­bin­gu­mo į dar­bą grį­žu­si Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė bu­vo at­leis­ta iš pa­rei­gų. Taip...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro ir ta­ry­bos 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą. Už ją bal­sa­vo 15 iš 26 ta­ry­bos na­rių, 11 – prieš...
„Ką no­rė­čiau pa­do­va­no­ti Lie­tu­vai jos Ne­pri­klau­so­my­bės 30-me­čio pro­ga?“ Klau­si­mas vi­sai ne re­to­ri­nis, bent jau „Aly­taus nau­jie­nų“ ap­klau­so­je da­ly­va­vę aly­tiš­kiai ne tik...
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą Krio­kia­lau­ky­je už­si­lieps­no­jo me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas. Ki­lo ne­ma­žas ne­ri­mas, juk gais­ras – vi­du­ry­je gy­ven­vie­tės. Va­kar kal­bin­ti...
Vi­siems ki­tiems pa­tik­ros ati­dė­ji­mas – tik­rai nė­ra ra­cio­na­lus spren­di­mas dėl mi­nė­to tech­ni­nės ap­žiū­ros se­zo­niš­ku­mo ir su tuo su­si­ju­sių ne­pa­to­gu­mų. Juo la­biau kad...
Ko­ro­na­vi­ru­so pro­trū­kis iš es­mės pa­kei­tė įpras­tą gy­ve­ni­mą, su­da­vė stip­rų smū­gį vals­ty­bių svei­ka­tos sis­te­mai ir eko­no­mi­kai. Tūks­tan­čiai eu­ro­pie­čių už­si­krė­tė...
Šie me­tai – Tau­to­dai­lės me­tai. Vi­suo­ti­nis ka­ran­ti­nas stip­ro­kai pa­ko­re­ga­vo me­džio skulp­to­rių pla­nus, at­si­sa­ky­ta ke­lių pa­ro­dų. Su­švel­ni­nus ka­ran­ti­no sa­ly­gas...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.