Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Soțul meu și cu mine ne-am despărțit recent. Suntem căsătoriți de șase ani acum și a fost o relație abuzivă în toate tipurile. Vreau să-mi dau seama de mine și să-mi rezolv propriile probleme, astfel încât să pot fi o mamă și o soție grozave, dar simt că este o pierdere de timp pentru a încerca să-mi repar căsătoria, deoarece este defalcat și sunt epuizat emoțional și vreau doar să concentrează-te pe copiii mei. Cred că este nedrept pentru mine să încerc să repar ceva în care sunt singurul care depune eforturi. Sunt așa confuz. Aceasta fusese decizia mea până când am dat peste un articol într-un blog despre modul în care Dr. Ilekhojie a ajutat mulți oameni să restabilească căsătoriile / relațiile rupte. L-am contactat rapid și mi-a spus ce ar trebui să fac, ceea ce am făcut imediat. În 48 de ore soțul meu s-a întors și cea mai mare parte este că soțul meu s-a schimbat complet, nu mă mai abuzează și nu mă insultă. Aveți nevoie de ajutor, îl puteți contacta pe Dr. Ilekhojie E-mailul Său: gethelp05@gmail.com SAU Numărul Său WhatsApp: +2348147400259

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul doresc să îi mulțumesc doctorului Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există un jucător de vrăji care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în două zile după ce vraja a fost aruncată. 2 zile mai târziu, mi-a sunat telefonul, și, așa de șocant, iubitul meu nu m-a sunat în ultimii 3 ani și mi-a cerut scuze pentru inima și mi-a spus că este gata să fie osul meu de spate până la rest din viața lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu duc o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea, am promis să împărtășesc mărturia mea în tot universul. Mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă aveți o situație în care vă confruntați cu o inimă și vă asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și pe voi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul doresc să îi mulțumesc doctorului Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există un jucător de vrăji care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în două zile după ce vraja a fost aruncată. 2 zile mai târziu, mi-a sunat telefonul, și, așa de șocant, iubitul meu nu m-a sunat în ultimii 3 ani și mi-a cerut scuze pentru inima și mi-a spus că este gata să fie osul meu de spate până la rest din viața lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu duc o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea, am promis să împărtășesc mărturia mea în tot universul. Mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă aveți o situație în care vă confruntați cu o inimă și vă asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și pe voi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul doresc să îi mulțumesc doctorului Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există un jucător de vrăji care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în două zile după ce vraja a fost aruncată. 2 zile mai târziu, mi-a sunat telefonul, și, așa de șocant, iubitul meu nu m-a sunat în ultimii 3 ani și mi-a cerut scuze pentru inima și mi-a spus că este gata să fie osul meu de spate până la rest din viața lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu duc o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea, am promis să împărtășesc mărturia mea în tot universul. Mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă aveți o situație în care vă confruntați cu o inimă și vă asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și pe voi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul doresc să îi mulțumesc doctorului Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există un jucător de vrăji care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în două zile după ce vraja a fost aruncată. 2 zile mai târziu, mi-a sunat telefonul, și, așa de șocant, iubitul meu nu m-a sunat în ultimii 3 ani și mi-a cerut scuze pentru inima și mi-a spus că este gata să fie osul meu de spate până la rest din viața lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu duc o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea, am promis să împărtășesc mărturia mea în tot universul. Mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă aveți o situație în care vă confruntați cu o inimă și vă asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și pe voi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul doresc să îi mulțumesc doctorului Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există un jucător de vrăji care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în două zile după ce vraja a fost aruncată. 2 zile mai târziu, mi-a sunat telefonul, și, așa de șocant, iubitul meu nu m-a sunat în ultimii 3 ani și mi-a cerut scuze pentru inima și mi-a spus că este gata să fie osul meu de spate până la rest din viața lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu duc o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea, am promis să împărtășesc mărturia mea în tot universul. Mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă aveți o situație în care vă confruntați cu o inimă și vă asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și pe voi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul doresc să îi mulțumesc doctorului Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există un jucător de vrăji care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste pentru mine și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în două zile după ce vraja a fost aruncată. 2 zile mai târziu, mi-a sunat telefonul, și, așa de șocant, iubitul meu nu m-a sunat în ultimii 3 ani și mi-a cerut scuze pentru inima și mi-a spus că este gata să fie osul meu de spate până la rest din viața lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu duc o viață fericită, iar dragostea noastră este acum mai puternică decât așa era chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea, am promis să împărtășesc mărturia mea în tot universul. Mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă aveți o situație în care vă confruntați cu o inimă și vă asigur că așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și pe voi. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Soțul meu și cu mine suntem căsătoriți de 6 ani acum. Eram fericiți căsătoriți cu un fiu. Acum 3 luni, am început să observ un comportament ciudat de la el și câteva săptămâni mai târziu am aflat că soțul meu vede pe cineva și că nu-i mai pasă de mine sau de copii, uneori iese și nici măcar nu va veni înapoi acasă zile întregi. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar fără niciun rezultat. Navigam prin Internet când am dat peste un site web care sugerează că Dr. AJAYI poate ajuta la rezolvarea problemelor mele conjugale. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și mi-a promis că nu o va mai face niciodată, iar familia mea locuiește împreună fericită din nou .. Toate mulțumiri doctorului AJAYI. Dacă aveți nevoie de un aparat care poate arunca o vraja care funcționează cu adevărat, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi.

  Whatsapp +2347084887094
  E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu și cu mine suntem căsătoriți de 6 ani acum. Eram fericiți căsătoriți cu un fiu. Acum 3 luni, am început să observ un comportament ciudat de la el și câteva săptămâni mai târziu am aflat că soțul meu vede pe cineva și că nu-i mai pasă de mine sau de copii, uneori iese și nici măcar nu va veni înapoi acasă zile întregi. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar fără niciun rezultat. Navigam prin Internet când am dat peste un site web care sugerează că Dr. AJAYI poate ajuta la rezolvarea problemelor mele conjugale. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și mi-a promis că nu o va mai face niciodată, iar familia mea locuiește împreună fericită din nou .. Toate mulțumiri doctorului AJAYI. Dacă aveți nevoie de un aparat care poate arunca o vraja care funcționează cu adevărat, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi.

  Whatsapp +2347084887094
  E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu a acționat bine înainte, dar dintr-o dată am observat un comportament amuzant venind de la el, așa că, când am contactat-o ​​pe DR WALE pentru a afla, am fost șocat, soțul meu a fost legat de o altă femeie care, de asemenea, îndepărtează atenția soțului meu de mine. Așa că DR WALE mi-a spus că trebuie făcută o Vrajă. Am plătit pentru toate ARTICOLELE necesare pentru a face vraja. După ce l-am plătit soțului meu, acțiunea amuzantă a revenit la normal și a început să acționeze din nou bine. Dacă aveți nevoie de ajutor DR WALE contactați-l ON: Email: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Am avut un timp oribil în căsătoria mea, soțul meu a avut o aventură în afara căsătoriei noastre și asta a dus la problemele mele. Soțul meu a fost planificat să ne vândă casa și să mă divorțeze, astfel încât el și prietena lui să se poată muta în altă parte și să trăiască. Un prieten de-al meu, care știa prin ce trec, mi-a cerut să mă contactez cu dr. WALE, a spus că dr. WALE este bărbatul care îl ajută pe fratele verișorului său să-și recapete soția care intenționa să-l lase pentru un alt bărbat. Când l-am contactat pe DR WALE și i-am explicat necazurile, mi-a cerut să-mi șterg strigătul și mi-a spus să nu mai plâng. El mi-a cerut să plătesc pentru ARTICOLELE SPIRIUALE pe care le-am plătit. Mi-a spus că soțul meu va veni să cerșească în câteva zile. Iată că nu mult timp DR WALE a făcut ceea ce a spus că va face, Prea surprinsă am primit un mesaj pe telefonul meu, soțul meu mă implora spunându-mi să-l iert că nu a înțeles niciodată ce i-a venit să se poarte rău. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Viața vine cu experiențe diferite, nu știu ce experiență aveți, dar aceasta este scurta mea mărturie, sunt fericit să scriu asta pentru că am din nou pace în căsătoria mea și toate datorită unui om grozav numit Dr. Ajayi, el este o vrajă puternică care ajută la reconcilierea disputelor dintre mine și soțul meu cu o vrajă de dragoste, soțul meu a plecat de acasă și a trăit o altă femeie timp de 7 luni fără să aibă grijă de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar, sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijirea tandră a unui bărbat, dar soțul meu nu este nicăieri aproape, îl implor să se întoarcă acasă de mai multe ori, dar nimic nu funcționează, chiar i-am cerut fratelui său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum dr. Ajayi l-a ajutat să-și oprească soția de la divorț cu vraja de dragoste, așa că i-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este necesar pentru o vrăjire de dragoste și i-am dat finanțare pentru cumpărare în trei zile, soțul meu s-a întors acasă. Contact: Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru orice problemă care vă deranjează inima și el le va rezolva pentru dvs.

  Komentaras

  Viața vine cu experiențe diferite, nu știu ce experiență aveți, dar aceasta este scurta mea mărturie, sunt fericit să scriu asta pentru că am din nou pace în căsătoria mea și toate datorită unui om grozav numit Dr. Ajayi, el este o vrajă puternică care ajută la reconcilierea disputelor dintre mine și soțul meu cu o vrajă de dragoste, soțul meu a plecat de acasă și a trăit o altă femeie timp de 7 luni fără să aibă grijă de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar, sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijirea tandră a unui bărbat, dar soțul meu nu este nicăieri aproape, îl implor să se întoarcă acasă de mai multe ori, dar nimic nu funcționează, chiar i-am cerut fratelui său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum dr. Ajayi l-a ajutat să-și oprească soția de la divorț cu vraja de dragoste, așa că i-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este necesar pentru o vrăjire de dragoste și i-am dat finanțare pentru cumpărare în trei zile, soțul meu s-a întors acasă. Contact: Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru orice problemă care vă deranjează inima și el le va rezolva pentru dvs.

  Komentaras

  Viața vine cu experiențe diferite, nu știu ce experiență aveți, dar aceasta este scurta mea mărturie, sunt fericit să scriu asta pentru că am din nou pace în căsătoria mea și toate datorită unui om grozav numit Dr. Ajayi, el este o vrajă puternică care ajută la reconcilierea disputelor dintre mine și soțul meu cu o vrajă de dragoste, soțul meu a plecat de acasă și a trăit o altă femeie timp de 7 luni fără să aibă grijă de mine și de fiica noastră de 4 ani, din punct de vedere financiar, sunt bine pentru că sunt bancher, dar am nevoie de îngrijirea tandră a unui bărbat, dar soțul meu nu este nicăieri aproape, îl implor să se întoarcă acasă de mai multe ori, dar nimic nu funcționează, chiar i-am cerut fratelui său mai mare să mă ajute. Am citit mărturia unui bărbat care a descris cum dr. Ajayi l-a ajutat să-și oprească soția de la divorț cu vraja de dragoste, așa că i-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus ce este necesar pentru o vrăjire de dragoste și i-am dat finanțare pentru cumpărare în trei zile, soțul meu s-a întors acasă. Contact: Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru orice problemă care vă deranjează inima și el le va rezolva pentru dvs.

  Komentaras

  O mărturie uimitoare asupra unui jucător care a adus soțul meu înapoi la mine .. Numele meu este May Lookman, locuiesc în Marea Britanie și sunt fericit căsătorit cu un soț minunat și grijuliu, cu doi copii. O problemă foarte mare a apărut în familia mea acum șase luni, între mine și soțul meu. Atât de groaznic încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a mai vrut niciodată să mai rămână cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că a plecat din casă și ne-a făcut pe mine și pe copiii mei să trecem prin dureri severe. Am încercat toate mijloacele mele posibile pentru a-l recupera înapoi, după multă cerșitură, dar toate fără rezultat. și a confirmat că și-a luat decizia și nu a vrut niciodată să mă mai vadă. Așadar, într-o seară, când mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care i-a cerut soțului meu. Așa că i-am explicat fiecare lucru, așa că mi-a spus că singurul mod în care îl pot recupera pe soțul meu este pentru a vizita un jucător de vrăji, pentru că a funcționat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut altă opțiune decât să-i urmez sfatul. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului de vrăji pe care l-a vizitat. {Ogunomospellcaster@gmail.com}. Așadar, în dimineața următoare, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar vrăjitorul m-a asigurat că îl voi recupera pe soțul meu a doua zi. Ce afirmație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi a doua zi dimineață, atât de surprinzător, soțul meu care nu m-a sunat în ultimele șase {6} luni, mi-a dat un telefon pentru a mă informa că se întoarce. Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât în ​​trecut, cu ajutorul unui jucător de vrăji. Așadar, vă voi sfătui să vizitați cu amabilitate marele Dr.Ogun Omo dacă vă aflați într-o astfel de stare sau dacă aveți vreo problemă legată de „readucerea ex-ului. Deci, mulțumesc Dr.Ogun Omo pentru că a adus înapoi soțul meu și am adus din nou o mare bucurie familiei mele. {ogunomospellcaster @ gmail, com}
  De asemenea, vindecă și aduce EX înapoi ca urmări,
  1 vindecare pe bază de plante HIV / ADIS.
  2 Tratamentul cancerului pe bază de plante.
  3 Curățarea rupturii articulare.
  4 herpes cura de plante medicinale.
  5 cure de orez jelee.
  6 HPV leac medicament pe bază de plante.
  7 Vindecarea diabetului.
  8 recuperează-ți fostul.
  9 Vrajă de sarcină.
  10 cura HTP.
  11 Vindecarea aerului de hepatită.
  12 Covid 19 coronia vires cure.
  13) Cura de astm.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că se poate spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în readucerea la mine a fost după meu iubit după 3 ani fără contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să revină la mine. Ne-am întâlnit vineri și el mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă adresați tuturor celor de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația voastră care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment trăit vreodată. citiți mai multe despre el pe site-ul său: https://isikololovetemple.com și trimiteți-l prin e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că se poate spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în readucerea la mine a fost după meu iubit după 3 ani fără contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să revină la mine. Ne-am întâlnit vineri și el mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă adresați tuturor celor de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația voastră care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment trăit vreodată. citiți mai multe despre el pe site-ul său: https://isikololovetemple.com și trimiteți-l prin e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-l iau pe fostul meu iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să vă rezolvați problema indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon. Postarea despre un jucător de vrăji este foarte ciudat pentru mine, deoarece nu am crezut niciodată că voi putea spune că am fost ajutat de un jucător de vrăji în readucerea la mine a fostului meu iubit după 3 ani fără contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și m-am bucurat că vrea să revină la mine. Ne-am întâlnit vineri și el mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă adresați tuturor celor de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema și pentru a vă face fericiți cu relația voastră care vă face rău. Iubirea este cel mai bun sentiment trăit vreodată. citiți mai multe despre el pe site-ul său: https://isikololovetemple.com și trimiteți-l prin e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196.

  Komentaras

  Adevărul a fost că am încercat ceva vrăjitor și nu am lucrat pentru mine până când un prieten de-al meu nu mi-a spus despre DR WALE. Așa că m-am dus și eu după el. Iată că DR WALE este cea mai bună persoană cu care poți lucra. DR WALE este un om drăguț. Mulți oameni vorbesc despre el lucruri bune. Îi voi recomanda și lui DR WALE oricui are probleme de căsătorie / relație. Când l-am cunoscut pe Dr. WALE, i-am spus problemele căsătoriei mele, mi-a spus că sunt în locul potrivit unde tristețea și tristețea se transformă în fericire. El mi-a cerut să plătesc pentru ARTICOLE mele spirituale, ceea ce am făcut. După ce le-am plătit, mi-a spus că totul va fi bine înainte de trei zile. Așa cum a spus înainte de trei zile soțul meu m-a sunat și mi-a spus că nu mai vrea să divorțăm. Deci, dacă aveți nevoie de orice fel de ajutor, DR WALE este persoana potrivită pentru a contacta. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Salutări tuturor celor care citesc această mărturie. Am fost respins de soțul meu după trei (3) ani de căsătorie doar pentru că o altă femeie avea o vrajă asupra lui și el ne-a lăsat pe mine și pe copil să suferim. într-o zi, când citeam pe web, am văzut o postare despre modul în care acest jucător de vrăji, Dr. Ilekhojie, a ajutat o femeie să-și recapete soțul și i-am dat un răspuns la adresa lui și mi-a spus că o femeie are o vrăjeală pe soțul meu și mi-a spus că mă va ajuta și după 3 zile că îl voi avea înapoi pe soțul meu. L-am crezut și astăzi mă bucur să vă anunț cu toții că acest jucător de vrăji are puterea de a aduce înapoi iubitorii. pentru că acum sunt fericit cu soțul meu. Mulțumim pentru Dr. Ilekhojie E-mailul Său: gethelp05@gmail.com SAU Numărul Său WhatsApp: +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.