Nr. 97 (13620)

2021-08-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 97 (13620) skaitykite:

 • Mig­ran­tams šil­tus rū­bus do­va­no­ja ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai
 • Po ne­įpras­tų moks­lo me­tų rug­sė­jis mo­ky­to­jai Si­gi­tai ar­ti­na­si su dar ki­to­kių, nau­jų jaus­mų pa­le­te
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti rug­pjū­čio mė­ne­sio ju­bi­lia­tai
 • Aly­taus ra­jo­no PSPC iš­duo­da ES skait­me­ni­nį CO­VID pa­žy­mė­ji­mą
 • Moks­lo me­tus tė­vai, vai­kai, mo­ky­to­jai ir švie­ti­mo val­di­nin­kai pra­de­da su vie­nu tiks­lu – dau­giau jo­kio nuo­to­li­nio mo­ky­mo
 • „Ali­ta“ tu­ri nau­ją ga­my­bos va­do­vą
 • Nuo rug­sė­jo 1-osios – Aly­taus cen­tre vei­kęs pa­štas jau ki­to­se pa­tal­po­se
 • Jei stabtelėtum ties Šaltinių ir Žuvinto gatvių sankryža
 • Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Keis­da­ma smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų veik­lą Vy­riau­sy­bė už­krau­na ne­pa­ke­lia­mą naš­tą smul­kie­siems ver­sli­nin­kams. Pa­žei­džia­mi įsta­ty­mai”
 • Kur­nė­nuo­se – apie pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­niu­sios moks­li­nin­kės fe­no­me­ną
 • To­ki­jo žai­dy­nė­se – Do­na­to Dun­dzio as­me­ni­nis re­kor­das ir šeš­ta vie­ta
 • Do­na­tas Dun­dzys: „Jei ne spor­tas, gal net ne­vaikš­čio­čiau”
Rug­pjū­čio 24-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kvie­ti­mu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ma­rius Skuo­dis. Kaip sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis,...
Jaunieji džiazo muzikantai imasi iniciatyvos skleisti džiazo muziką regionuose. Rugpjūčio 29-31 d. Troškūnuose, Alytuje bei Panevėžyje vyks renginių ciklas „Jauno džiazo dienos”, jame...
Vasara baigiasi, bet laisvalaikio praleidimo galimybės Alytaus rajone – ne! Savaitgalį renginius organizuoja ir kviečia į juos atvykti rajono bendruomenės. Gitarų vakaras, sporto, vasaros palydėtuvių...
Gor­don Ben­nett lenktynės – se­niau­sios pa­sau­ly­je du­jų ba­lio­nų varžybos, ku­rios lai­ko­mos svar­biau­siu pa­sau­lio dujinių ba­lio­nų ren­gi­niu. Šie­met vi­sai ne­pla­nuo­tai jo­se...
Af­ga­nis­ta­nas – ir vėl vi­so pa­sau­lio dė­me­sio cen­tre. Tei­gia­ma, jog iš šios ša­lies pa­si­trau­kus JAV pa­jė­goms, Na­cio­na­li­nės ar­mi­jos ka­riai bu­vo to­kie iš­si­gan­dę, kad...
Rug­pjū­čio 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po įsi­plies­ku­sių dis­ku­si­jų ne­ten­kin­tas ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus pra­šy­mas dirb­ti...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.