Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro vi­zi­tas Aly­tu­je: bė­dos – iš ar­ti ir vil­tys dėl ski­ria­mų pi­ni­gų (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis pa­dė­ko­jo Susisiekimo mi­nis­te­ri­jai už skir­tą fi­nan­sa­vi­mą nau­jam ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės įreng­ti.
Mies­to me­ras Nerijus Ce­siu­lis pa­dė­ko­jo Susisiekimo mi­nis­te­ri­jai už skir­tą fi­nan­sa­vi­mą nau­jam ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės įreng­ti.
Rug­pjū­čio 24-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kvie­ti­mu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ma­rius Skuo­dis. Kaip sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, mi­nist­ras pa­si­kvies­tas pa­ro­dy­ti pro­ble­mas iš ar­ti. Mi­nist­ras sa­vo ruož­tu pa­gy­rė sa­vi­val­dy­bę už tai, kad ji ži­no pri­ori­te­tus, tai ži­nant ga­li­ma iš­veng­ti klai­dų pla­nuo­jant fi­nan­sa­vi­mą. O iš ar­ti pa­ro­džius Dzū­ki­jos sos­ti­nės bė­das, pa­pra­šy­ta pa­pil­do­mo ir grei­tes­nio fi­nan­sa­vi­mo kai ku­riems mies­te ren­gia­miems bei nu­ma­to­miems reng­ti in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tams.

Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ja ne­ga­li truk­ti tiek il­gai kaip Nau­jo­sios gat­vės

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis pa­dė­ko­jo mi­nis­te­ri­jai už skir­tą fi­nan­sa­vi­mą nau­jam ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės įreng­ti. Jo sta­ty­ba pra­si­dė­jo pa­va­sa­rį, dar­bai tu­ri bū­ti baig­ti šį ru­de­nį. Tam skir­tas vals­ty­bės biu­dže­to ir eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas, nau­jo via­du­ko įren­gi­mas kai­nuos per 2 mln. eu­rų su PVM. Už sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas bu­vo pa­reng­tas via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas.

Per­nai pa­va­sa­rį ėmus re­konst­ruo­ti Ulo­nų ir San­tai­kos gat­ves, ku­rios tar­nau­ja per mies­tą vyks­tan­čiam sun­kias­vo­riam tran­zi­ti­niam trans­por­tui, da­bar su at­lie­ka­mais dar­bais įženg­ta į an­trą eta­pą. Pa­gal da­bar­ti­nius šių gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pla­nus an­tro eta­po dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti at­ei­nan­čių me­tų ru­de­nį – at­nau­jin­ta Ulo­nų gat­vė iki san­kry­žos į Va­rė­nos gat­vę.

Vi­si pir­mo ir an­tro eta­po dar­bai kai­nuo­ja apie 3,4 mln. eu­rų. Tai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros plėt­ros pro­gra­mos lė­šos.

Ka­dan­gi vi­si Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bai su­si­de­da iš pen­kių eta­pų, iš vi­so tam rei­kia apie 14 mln. eu­rų. O vi­sų dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas pri­klau­so nuo tu­ri­mo fi­nan­sa­vi­mo.

Me­ro pa­ste­bė­ji­mu, ne­si­no­rė­tų, kad šių gat­vių at­nau­ji­ni­mui pri­reik­tų še­še­rių ar sep­ty­ne­rių me­tų kaip daug me­tų bu­vo re­konst­ruo­ja­ma Nau­jo­ji gat­vė. Tad N.Ce­siu­lis su­si­ti­ki­me su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru M.Skuo­džiu pra­šė nu­ma­ty­ti at­ski­rą Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­jos fi­nan­sa­vi­mą, ka­dan­gi šios gat­vės jun­gia kraš­to ke­lius.

Mi­nist­ras pa­žy­mė­jo, kad šios gat­vės mies­tui iš tie­sų tar­nau­ja kaip ap­link­ke­lis ir tik­rai svar­bu ras­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą dėl jų tvar­ky­mo. Ta­čiau M.Skuo­dis da­bar­ti­nio vi­zi­to Aly­tu­je me­tu kon­kre­čios fi­nan­si­nės pa­gal­bos ne­pa­ža­dė­jo.

Pa­si­tei­ra­vus, ar re­konst­ra­vus Ulo­nų ir San­tai­kos gat­ves bus pa­ten­kin­tas čia gy­ve­nan­čių aly­tiš­kių pra­šy­mas ir kaž­ka­da duo­tas sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­ža­das nu­kreip­ti sun­kias­vo­rį tran­zi­ti­nį trans­por­tą iš šių gat­vių Aly­taus ap­link­ke­liais, nei me­ras, nei mi­nist­ras jo­kių ga­ran­ti­jų ne­su­tei­kė.

Pa­brėž­ta, kad mi­nė­tą trans­por­tą reik­tų nu­kreip­ti ap­link­ke­liais per Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją ir tai Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tu­ri spręs­ti su pas­ta­rą­ja sa­vi­val­dy­be.

O dėl sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio trans­por­to nu­krei­pi­mo iš mi­nė­tų gat­vių ap­link­ke­liais jo­se gy­ve­nan­tys, die­ną ir nak­tį triukš­mą ken­čian­tys žmo­nės sa­vi­val­dy­bei yra pa­ra­šę daug pra­šy­mų. Jiems bu­vo ža­da­ma tai pa­da­ry­ti pa­sta­čius Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tą per Ne­mu­ną.

Šis til­tas pa­sta­ty­tas jau be­veik de­šimt­me­tis, da­bar, pa­si­ro­do, kad mi­nis­te­ri­ja sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio trans­por­to nu­krei­pi­mą iš Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių ap­link­ke­liais tu­ri spręs­ti su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Jo­se gy­ve­nan­tiems aly­tiš­kiams tar­si pa­sa­ky­ta, – jei ne­ten­ki­na va­di­na­mų­jų fu­rų ke­lia­mas nuo­la­ti­nis triukš­mas ir gy­ve­ni­mas dul­kių de­be­sy­se, kreip­ki­tės į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.

 

Apie pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus bei pa­te­ki­mą ant Bal­to­sios ro­žės til­to

Kaip sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras M.Skuo­dis, ša­ly­je 20 sa­vi­val­dy­bių tu­ri dar­naus ju­du­mo pla­nus, ku­riuo­se nu­ma­ty­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai. Tarp to­kių sa­vi­val­dy­bių – ir Aly­taus mies­to.

Šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra apie 30 ki­lo­met­rų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų, šiuo tiks­lu Aly­tu­je tar­nau­ja prieš še­še­rius me­tus pa­sta­ty­tas Bal­to­sios ro­žės til­tas per Ne­mu­ną.

Ta­čiau, kaip įvar­di­jo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras, čia yra ka­bu­tė­se gra­žių vie­tų, kur jie ne­įreng­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės at­kar­po­se. Pa­vyz­džiui, nuo A.Juo­za­pa­vi­čiaus ir Drus­ki­nin­kų gat­vė­se esan­čios žie­di­nės san­kry­žos link Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to, šio­je da­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas yra tik da­ly­je šios at­kar­pos.

Da­bar­ti­niu Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu, ku­ris truks iki 2027 me­tų, Lie­tu­vo­je įren­gia­miems pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kams nu­ma­ty­ta 100 mln. eu­rų. Tad mi­nist­ras kvie­tė mies­to sa­vi­val­dy­bę teik­ti pro­jek­tus nau­jiems šiems ta­kams įreng­ti ir taip iš­tai­sy­ti „gra­žias“ da­bar­ti­nes jų vie­tas.

Taip pat no­ri­ma įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką prie Ne­mu­no nuo Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to pro A. Juozapavičiaus tiltą iki Pi­lia­kal­nio gat­vės.

Pra­kal­bus apie nau­jų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mą, tuoj pat bu­vo pa­ste­bė­ta, kad nuo Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio pi­lia­kal­nio pu­sės su­dė­tin­ga pa­tek­ti ant Bal­to­sios ro­žės til­to, ypač ne­įga­lie­siems. Mi­nist­ro tei­gi­mu, tai ob­jek­tas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti kuo grei­čiau tvar­ko­mas su­lau­kus fi­nan­sa­vi­mo.

 

Apie ae­ro­dro­mo per­spek­ty­vas ir ke­lią iš Aly­taus į Kau­ną

M.Skuo­dis, pa­klaus­tas apie Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo per­spek­ty­vas, sa­kė, kad jo per­da­vi­mas sa­vi­val­dy­bei klau­si­mo ne­iš­spren­dė: „Jo būk­lė ne to­kia, ko­kia tu­rė­tų bū­ti ae­ro­dro­mo. Dir­ba­me su Lie­tu­vos avia­ci­jos stra­te­gi­ja, bet fi­nan­si­nių ga­li­my­bių pri­si­dė­ti prie ae­ro­dro­mo plėt­ros iš mi­nis­te­ri­jos pu­sės nė­ra.“

Mi­nist­ras iš­sa­kė ir sa­vo nuo­mo­nę dėl sa­vi­val­dy­bės pla­nų čia įsteig­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ): „To­kio vien­ti­so, tai­syk­lin­go 100 hek­ta­rų že­mės skly­po, ku­ris ga­lė­tų bū­ti pa­siū­ly­tas in­ves­tuo­to­jams, Lie­tu­vo­je nė­ra. Jei čia bū­tų nu­ma­ty­ta lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, ma­nau, in­ves­tuo­to­jas at­si­ras­tų. Ga­lė­tų at­ei­ti di­de­lis in­ves­tuo­to­jas.“

Į Aly­tų M.Skuo­dis at­ve­žė ne­blo­gų ži­nių dėl kraš­to ke­lio Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus re­konst­ruk­ci­jos. Pa­sak jo, jau star­tuo­ja šio pri­ori­te­ti­nio ke­lio plėt­rai rei­ka­lin­gas že­mės iš sa­vi­nin­kų pa­ė­mi­mas ruo­že nuo Kau­no iki Prie­nų, re­konst­ruk­ci­jos dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti 2024 me­tais. De­šimt­me­čiu anks­čiau nei bu­vo nu­ma­ty­ta.

Mi­nist­ro tei­gi­mu, no­rė­tų­si šį ke­lią tu­rė­ti ke­tu­rių juos­tų, ta­čiau la­bai re­a­lu, kad jis bus tri­jų. Aki­vaiz­du, kad pir­miau­sia pra­si­dės mi­nė­to kraš­to ke­lio re­konst­ruk­ci­ja nuo Kau­no iki Prie­nų, o ka­da jo at­kar­pa nuo Prie­nų iki Aly­taus bus pra­dė­ta at­nau­jin­ti, dar iš­lie­ka ne­ži­no­my­bė­je.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.