Ar ne­su­var­žy­tos ta­ry­bos na­rio įsta­ty­mi­nės tei­sės? Gre­sia by­li­nė­ji­ma­sis (18)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Valerijus Vencius: „Aš ma­nau, kad man ne­leis­ta dirb­ti Aplinkos ir plėtros ko­mi­te­te to­dėl, jog esu ak­ty­vus ir ta­ry­bo­je kri­tiš­kai pa­si­sa­kau dėl kai ku­rių klau­si­mų, tarp jų – ir su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu ar pri­trau­kia­mo­mis nau­jo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis.“
Valerijus Vencius: „Aš ma­nau, kad man ne­leis­ta dirb­ti Aplinkos ir plėtros ko­mi­te­te to­dėl, jog esu ak­ty­vus ir ta­ry­bo­je kri­tiš­kai pa­si­sa­kau dėl kai ku­rių klau­si­mų, tarp jų – ir su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu ar pri­trau­kia­mo­mis nau­jo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis.“
Rug­pjū­čio 26-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po įsi­plies­ku­sių dis­ku­si­jų ne­ten­kin­tas ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus pra­šy­mas dirb­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ne­iš­brau­kiant iš Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to su­dė­ties. Nors po­sė­dy­je ke­lis kar­tus bu­vo pa­ste­bė­ta, kad ta­ry­bos na­rys tu­ri įsta­ty­mi­nę tei­sę dirb­ti dau­giau nei vie­na­me ko­mi­te­te, ko­dėl V.Ven­ciui ne­leis­ta dar­buo­tis dvie­juo­se ko­mi­te­tuo­se? Ta­ry­bos na­rys to­kį spren­di­mą, kaip pats sa­kė, tik­rai ke­ti­na skųs­ti teis­mui.

„Bū­nant sve­čiu ko­mi­te­te, ap­ri­bo­ta bal­sa­vi­mo tei­sė“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas V.Ven­cius iki šiol dir­ba ir ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti dar­bo Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te. Lie­pos pa­bai­go­je mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ga­vo šio ta­ry­bos na­rio pra­šy­mą įtrauk­ti jį ir į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­tį, ne­iš­brau­kiant iš Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to.

Tad rug­pjū­čio 26-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas klau­si­mas dėl Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­ties pa­kei­ti­mo, jo na­riu pa­ski­riant V.Ven­cių. Re­gis, ele­men­ta­rus klau­si­mas: ta­ry­bos na­rys pa­reiš­kia no­rą dirb­ti pa­si­rink­ta­me ko­mi­te­te ir ta­ry­ba jo pa­si­rin­ki­mą ten­ki­na. Bet šiuo at­ve­ju si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė ne­įpras­tai. V.Ven­ciaus pra­šy­mas ne­ten­kin­tas ir jam ne­bus lem­ta dar­buo­tis ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ku­ria­me spren­džia­mi mies­tui ak­tu­a­lūs jo tvar­ky­mo ar in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo klau­si­mai.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je V.Ven­cius sa­vo pa­si­rin­ki­mą dirb­ti mi­nė­ta­me ko­mi­te­te grin­dė tuo, kad jis daž­nai da­ly­vau­ja šio ko­mi­te­to po­sė­džiuose, tei­kia pa­siū­ly­mus, ta­čiau ne­tu­rin­tis tei­sės bal­suo­ti svars­to­mais klau­si­mais: „Bū­nant sve­čiu ko­mi­te­te, ap­ri­bo­ta bal­sa­vi­mo tei­sė, o tai svar­biau­sias va­lios pa­reiš­ki­mo bū­das. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad esu vie­nas iš ta­ry­bos na­rių, dau­giau­sia pa­tei­kęs spren­di­mų pro­jek­tų, tarp jų ir mies­to tvar­ky­mo klau­si­mais.“

Ta­ry­bos na­rys pa­brė­žė tu­rin­tis aukš­tą­jį fi­nan­si­nį eko­no­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą, jo su­kaup­tos ži­nios lei­džia da­ly­vau­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te, ke­ti­nan­tis bū­ti ir ak­ty­viu pa­si­rink­to ki­to ko­mi­te­to na­riu.

Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius V.Ven­ciaus da­ly­va­vi­mą šia­me ko­mi­te­te sve­čio tei­sė­mis api­bū­di­no kaip ak­ty­vų, da­ran­tį ko­mi­te­to dar­bą efek­ty­ves­nį. Jis siū­lė pri­tar­ti ta­ry­bos na­rio pra­šy­mui dirb­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te – su­da­ry­ti jam tei­sė­tą tei­sę dar­buo­tis šia­me ko­mi­te­te.

Me­ras – apie dvi­gu­bą ap­mo­kė­ji­mą, ta­ry­bos na­rys – apie me­ro ble­fą

Apie tai, kad V.Ven­cius tu­ri įsta­ty­mi­nę tei­sę dar­buo­tis dvie­juo­se ko­mi­te­tuo­se, po­sė­dy­je ak­cen­ta­vo ta­ry­bos na­rys, Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la, „Spren­di­mams ir at­sa­ko­my­bei“ at­sto­vau­jan­tis ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys.

Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, po­sė­dy­je pa­klaus­ta, ar ta­ry­bos na­rys ga­li da­ly­vau­ti ke­lių ko­mi­te­tų dar­be, taip pat at­sa­kė tei­gia­mai. Kon­kre­tus pa­vyz­dys – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba, kai ne vie­nas ta­ry­bos na­rys da­ly­va­vo ke­lių ko­mi­te­tų veik­lo­je.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant pas­ta­rą­jį klau­si­mą iš pra­džių kal­bė­jo apie tai, kad ta­ry­bos na­riams da­ly­vau­jant ke­lių ko­mi­te­tų veik­lo­je ir to­kia­me pat skai­čiu­je ko­mi­te­tų vie­no­dai pa­si­skirs­tant bal­sa­vi­mui „už“ ir „prieš“, jam sun­ku ap­si­spręs­ti, ar klau­si­mus teik­ti svars­ty­ti ta­ry­bai. Ne­tru­kus me­ras pa­reiš­kė: „Bet gau­ti dvi­gu­bą ap­mo­kė­ji­mą šio­je eko­no­mi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je šiek tiek ne vi­sai etiš­ka ir gra­žu.“

Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vė ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­aiš­ki­no, kad ta­ry­bos na­riams pa­gal ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą mo­ka­ma už da­ly­va­vi­mą ta­ry­bos, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, frak­ci­jų po­sė­džiuo­se, ne­pai­sant, ar jie yra, pa­vyz­džiui, vie­no ar ki­to ko­mi­te­to na­riai.

Tad V.Ven­cius mies­to va­do­vo pa­ste­bė­ji­mą apie ne­va ta­ry­bos nario no­rą gau­ti dvi­gu­bą at­ly­gi­ni­mą pa­va­di­no me­ro ble­fu.

Po to, kai dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių ne­pri­ta­rė jo ap­si­spren­di­mui dirb­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, V.Ven­cius pa­reiš­kė tai tik­rai skų­sian­tis teis­mui, nes taip su­var­žy­tos jo įsta­ty­mi­nės tei­sės.

„Aš ma­nau, kad man ne­leis­ta dirb­ti mi­nė­ta­me ko­mi­te­te to­dėl, jog esu ak­ty­vus ir ta­ry­bo­je kri­tiš­kai pa­si­sa­kau dėl kai ku­rių klau­si­mų, tarp jų – ir su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu ar pri­trau­kia­mo­mis nau­jo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis. Pa­vyz­džiui, kai skly­pai Pra­mo­nės par­ke su­tei­kia­mi la­bai ne­di­de­lį, ke­lių tūks­tan­čių eu­rų, įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą ir vie­ną dar­buo­to­ją tu­rin­čioms įmo­nėms“, – po jam pri­im­to ne­pa­lan­kaus spren­di­mo sa­kė V.Ven­cius.

Pa­na­šu, kad teis­mų prak­ti­ka ne­pa­lan­ki sa­vi­val­dy­bei

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta vie­na iš ta­ry­bos na­rio pa­rei­gų – bū­ti vie­no ko­mi­te­to na­riu be Kon­tro­lės ko­mi­te­to. Pas­ta­ra­jam, vyk­dan­čiam spe­ci­fi­nę veik­lą, ga­li pri­klau­sy­ti ir ta­ry­bos na­riai, da­ly­vau­jan­tys ki­tų ko­mi­te­tų veik­lo­je. To­kia pat nuo­sta­ta įtvir­tin­ta ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­te.

Ta­čiau mi­nė­ta­me įsta­ty­me nė­ra nuo­sta­tos, kad ta­ry­bos na­riui drau­džia­ma da­ly­vau­ti dau­giau nei vie­no ko­mi­te­to veik­lo­je be Kon­tro­lės ko­mi­te­to.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, ku­ris for­muo­ja teis­mų prak­ti­ką ad­mi­nist­ra­ci­niams teis­mams, yra pri­ėmęs nu­tar­tį dėl vie­nos Že­mai­ti­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio skun­do for­muo­jant ko­mi­te­tus šio­je ta­ry­bo­je. Ta­ry­bos na­rio skun­de bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ke­li ta­ry­bos na­riai pri­klau­so dau­giau nei vie­nam ko­mi­te­tui be Kon­tro­lės ko­mi­te­to, o tai at­seit prieš­ta­rau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mui.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­im­to­je nu­tar­ty­je ak­cen­ta­vo, jog šio įsta­ty­mo nor­ma – ta­ry­bos na­rys pri­va­lo bū­ti vie­no ko­mi­te­to be Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riu – aiš­kin­ti­na kaip nu­sta­tan­ti pa­rei­gą bū­ti ne ma­žiau kaip vie­no be Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riu. Šią įsta­ty­mo nor­mą nė­ra pa­grin­do aiš­kin­ti kaip drau­džian­čią ta­ry­bos na­riui bū­ti dau­giau nei vie­no be Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­riu.

Tad pa­na­šu, kad teis­mų prak­ti­ka dėl V.Ven­ciaus ne­pa­sky­ri­mo į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą sa­vi­val­dy­bei yra ne­pa­lan­ki. Jei ta­ry­bos na­rys kreip­sis į teis­mą, sa­vi­val­dy­bei ga­li grės­ti pra­lai­mė­ji­mas.

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Rimtoj bendruomenėj už prastus rezultatus artėjant kadencijai į pabaigą ir nesugebant tarybos lygį vykdyt rimtų švietimo pertvarkų ir miesto vystymo strategijų, susimažint tarybos narių skaičių iki 25 jei sumažėjo gyventojų skaičius ir atsisakyt tarybos narių išmokų. Merui su vicmerais ir patarėjais dirbt visuomeniniais pagrindais. Ir palikt po vieną vicmerą ir patarėją. Nes vis vien pagrindinių problemų sprest nesugeba, o tik paskui n eilius klausimus nespėja, tas pats kas jų nėra.

  Komentaras

  Tai, kad ši taryba prioritetinių klausimų mero tarybos lygiuose dėl švietimo pertvarkų ir rimtų miesto vystymo strategijų net neprisiartina. O veliasi į smulkmenas, intrigas kaip patiems išgyvent. Tad rimčiau net išmokų už tokią prastą kokybę nėra ko mokėt..

  Komentaras

  Virš tarybos ne tik mėlynas dangus,bet ir įstatymai.Nesvarbu koks įtakingas Alytaus meras jų privaloma laikytis.Man nesvarbu ar tai Vencius, ar Labukas, ar Gibienė, įstatymai visiems yra vienodi. Seku atidžiai politikos padangę,gerai kažkas rašė tokios prastos ir negabios tarybos Alytus neturėjo.O žuvis kaip žinome pūva nuo galvos.Darykime išvadas,ponai.

  Komentaras

  Politiko darbas neatsiejamas nuo viešos nuomonės reiškimo. Kaip kitaip žmonėms vertinti jų darbus. Valerijus Vencius yra tarybos narys, o ne savivaldybės administracijos darbuotojas ar meras kurie ir įgyvendina sprendimus. Komentarus rašo arba neišmanantys politikoje, arba prisitaikėliai mokantys tik pataikauti. Matom šalyje į ką virto pataikavimas, begalinė kantrybė.

  Komentaras

  Neturi jis dabar kuo užsiimti šitas plepalų ponas. Daug kalbų - mažai darbų. Pila rašinėlius į viešą erdvę net išsijuosęs. Dabar imsis teismų duris varstyti. O gal šitą energiją nukreipti į realius darbus?

  Komentaras

  Savivaldos esmė dirbt daugumos, viso apie 50 tūkstančių, alytiškių labui. Priklauso nuo bendruomenės atsakingumo, ką renkas į merus ir tarybą. Kur nuo jų strategavimų priklauso miesto vystymo kokybė. Ir nemažai savivaldybių per es paramos projektus pasiekę, kad regionai neblogai vystos. Alytuj visų akyse nyksta. Pačioj taryboj tarpusavio erzelynai, kad patiems ir juos per rinkimus palaikančiom siauroms grupėm išgyvent miesto interesų saskaita. Taip sakant skriaudžiant kitas silpnesnes grupes. Ir praktiškai per didelė įtaka netiesiogiai iš teisėsaugos institucijų. Kur viešas interesas ar paprastas žmogus jiems ...švelniai tariant dzin. Net taryboje į neįtinkančius kaip į tuščią vietą žiūri. Ir ši sistema įsikerojusi per 10 n metų. Ir ši sistema nemėgsta veiklesnių, principingesnių, gabesnių.. Tad ir būsimiems rinkimams formuojasi tradiciniai pradmenys, ką prileist, ko neprileist.. Praktiškai Alytuj siauri interesai išlaiko dominavimą prieš viešą interesą. Iš tarybos posėdžio neturi net ką rimčiau viešint, apart negatyvas. Kurio užkuliusinė esmė - nepasidalija...

  Komentaras

  Trumpiau taryboj vyrauja mentalitetai, susireikšminę ir mandri. Tik savo ambicijom padedant teisėsaugai kaip kuriems išsilaikyt. Miestui kaina prarasti 4 metai, kaip per tą laiką galėjo ir į priekį eit. Ir neaišku galimai, kiek paskolų pakrauta, kol taryboj išsidirbinėja vieni prieš kitus interpeliacojom ir kitom bereikšmėm kombinacijom. Kad bent kaip patys išgyventų miesto interesų saskaita.

  Komentaras

  Nors šios kadencijos taryba teoriškai asai visų sričių, kadencijai artėjant į pabaigą tragiškiausi interpeliacijom iki mirčių.. Nepakyla į savo kompetencijos lygius dėl pertvarkų ir miesto sėkmingo vystymo strategijų. Esmėj į n eilės klausimus veliasi. Erzelynus..O gal alytiškiams to ir reikia, kad tokius rinkos? Kur kaip strateginis investuotojas jei net bute registruotas? Žavu, bet čia ne rimto miesto lygiai.

  Komentaras

  Tarybos plėtros komitetas vienas iš svarbiausių? Ar komiteto pirmininkas tvirtintas taryboj? Nervinga taryba ir veliasi į smulkmenas. Komiteto kompetencija ypač projektus, miesto plėtros klausimus nagrinėt ir teikt jų siūlymus tarybai. Kur dėl projektų ypač atlikimo terminų reikėtų atsakingiau.

  Komentaras

  Daug gerų idėjų iniciavo ir įgyvendinta. Bet visi suprantam ir matom, kad menkina kitų indėlį ir aš čia, aš čia, lyg svarbiausias ir teisiausias būtų. Labai negražu. Bükim biedni, bet teisingi.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.