Dzū­ki­jos miš­kuo­se lei­do­si pres­ti­ži­nių oro ba­lio­nų lenk­ty­nių da­ly­viai švei­ca­rai (1)

Saulė Pinkevičienė
Šveicarų komanda dujiniu balionu per dvi dienas be nusileidimo nuskrido 399,65 km ir varžybose užėmė 8 vietą.
Šveicarų komanda dujiniu balionu per dvi dienas be nusileidimo nuskrido 399,65 km ir varžybose užėmė 8 vietą.
Gor­don Ben­nett lenktynės – se­niau­sios pa­sau­ly­je du­jų ba­lio­nų varžybos, ku­rios lai­ko­mos svar­biau­siu pa­sau­lio dujinių ba­lio­nų ren­gi­niu. Šie­met vi­sai ne­pla­nuo­tai jo­se su­da­ly­va­vo ir lie­tu­viai, ku­rie pa­si­ti­ko pir­ma­die­nį Dzū­ki­jos miš­kuo­se prieš sa­vo no­rą nu­si­lei­du­sią švei­ca­rų ko­man­dą.

Gor­don Ben­nnett tau­rė­je skren­­da­ma ne dau­ge­liui maty­tais karš­to oro ba­lio­nais, bet du­ji­niais, kurių kupolai užpildomi heliu arba vandeniliu, to­dėl pi­lo­tai ga­li įveik­ti šim­tus ki­lo­met­rų, per­skris­ti ne vie­ną vals­ty­bę ir ore pra­leis­ti ke­le­tą die­nų. Var­žy­bų tiks­las – nu­skris­ti per nu­ma­ty­tą lai­ką kuo il­ges­nį at­stu­mą.

Švei­ca­rų ko­man­dai Dzū­ki­jos miš­kuo­se te­ko leis­tis dėl oro są­ly­gų, nes vė­jas ne­šė į Bal­ta­ru­si­ją, ku­rios erd­vė ne­bu­vo at­ver­ta lenk­ty­nėms. Su šia ša­li­mi jau yra tra­giš­kos pa­tir­ties – 1995 me­tais Gor­don Ben­nett tau­rės me­tu JAV orei­viai žu­vo Bal­ta­ru­si­jos ka­riuo­me­nei ap­šau­džius ba­lio­ną.

Šie­met lenk­ty­nės star­ta­vo To­ru­nė­je rug­pjū­čio 21 die­ną. Po dvie­jų die­nų skry­džio švei­ca­rai nu­spren­dė leis­tis pir­mo­je tin­ka­mo­je vie­to­je, nes pa­te­ko į de­be­sį. Jie skri­do virš Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko, tai­gi leis­tis te­ko čia pat jau­nuo­ly­ne, ša­lia jau bu­vo Čep­ke­lių rais­tas ir Bal­ta­ru­si­ja.

Ras­ti nu­si­lei­du­sį ba­lio­ną švei­ca­rų že­mės ko­man­dai pa­dė­jo lie­tu­viai orei­viai, tarp jų ir aly­tiš­kis Vy­tau­tas Ru­džians­kas. Iš pra­džių švei­ca­rai pa­pra­šė pa­gal­bos, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad jos ne­be­rei­kia, nes Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke orei­viams jau tal­ki­no čia prak­ti­ką at­lie­kan­tys Vil­niaus uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos stu­den­tai.

Švei­ca­rams bu­vo ypač ne­ti­kė­ta, kad že­mė­je jie bu­vo su­tik­ti ir ko­le­gų pi­lo­tų, tarp ku­rių bu­vo Ne­mu­nai­čio orei­vių klu­bo va­do­vas Gin­ta­ras Šiur­kus. Nors sa­vo re­zul­ta­tu – 399,65 km – švei­ca­rai ne­bu­vo itin pa­ten­kin­ti, jie džiau­gė­si jau­di­nan­čio­mis var­žy­bo­mis ir įspū­džiais.

Gor­don Ben­nett taurė yra se­niau­sios pa­sau­ly­je visų aviacijos sportų varžybos. Pir­mo­sios lenk­ty­nės star­ta­vo 1906 me­tais iš Pa­ry­žiaus. Ren­gi­nį rė­mė mi­li­jo­nie­rius spor­ti­nin­kas ir laik­raš­čio „New York He­rald“ sa­vi­nin­kas Ja­me­sas Gor­do­nas Ben­net­tas. Lenk­ty­nių tiks­las – nu­skris­ti to­li­miau­sią at­stu­mą nuo star­to vie­tos tie­sia li­ni­ja. Lenk­ty­nės vy­ko nuo 1906 iki 1938 me­tų, jas nu­trau­kė tik pa­sau­li­niai ka­rai ir pan­de­mi­ja – 2020-ai­siais lenk­ty­nės ne­vy­ko.

Var­žy­bų re­kor­das pri­klau­so vo­kie­čiams, ku­rie 1995 me­tais ore iš­si­lai­kė dau­giau nei 92 va­lan­das, pa­ki­lę iš Švei­ca­ri­jos ir nu­si­lei­dę po ke­tu­rių die­nų Lat­vi­jo­je. Dis­tan­ci­jos re­kor­das – bel­gams, ku­rie 2005 me­tais nu­skri­do 3400 ki­lo­met­rų at­stu­mą. Šių me­tų lenk­ty­nes lai­mė­jo Pran­cūzijoje nusileidusi Šveicarijos antroji komanda, nu­skri­dusi 1559 km.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mr. James Gordon Bennett, a multimillionaire athlete and owner of the New York Herald, provided sponsorship for the occasion. The purpose of the race is to fly as far away from the starting place as possible in a straight line while maintaining altitude. The race lasted from 1906 until 1938, with just two interruptions: World Wars I and II and a pandemic. There will be no event in 2020 basketball legends.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.