Nr. 92 (13762)

2022-08-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 92 (13762) skaitykite:

 • Dėl ne­san­da­raus dang­čio į šu­li­nį ša­li­gat­vy­je įkri­tęs aly­tiš­kis: „Dar ge­rai, kad ne­su­si­lau­žiau ko­jų”
 • „Ka­va­lio vir­ti­nių” sa­vi­nin­ką Ne­dą Ka­va­liaus­ką la­biau­siai mo­ty­vuo­ja ge­ras pir­kė­jų žo­dis
 • Pa­gerb­tas ka­rio sa­va­no­rio Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko at­mi­ni­mas
 • Pri­si­min­ti, kas už­mirš­ta, kvie­čia se­no­vės die­nų fes­ti­va­lis Mer­ki­nė­je
 • Mei­lę ran­da tas, ku­ris nu­sto­ja jos ieš­ko­ti ir pra­de­da gy­ven­ti
 • Lie­tu­vos žo­ly­nų lo­biai: Eu­ro­pa žiū­ri su pa­vy­du, o pa­tys tryp­čio­ja­me vie­to­je
 • Ap­lin­ko­sau­gos eks­per­tai: ar tik­rai vie­nin­te­lis mū­sų pa­si­rin­ki­mas – mirš­tan­ti pla­ne­ta ar­ba tuš­tė­jan­čios pi­ni­gi­nės?
 • Pa­so­din­tas Stel­mu­žiu­kas – Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos jau­ni­mo me­tų ąžuo­liu­kas
 • Kur ir kaip kreip­tis dėl il­gai trun­kan­čio lie­tin­go lai­ko­tar­pio pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo?
 • Ja­vap­jū­tės lau­kuo­se ne­iš­veng­ta gais­rų
 • Pi­va­šiū­nai – tik­ra Žo­li­nės sos­ti­nė
 • Du eis­mo įvy­kiai – be­veik to­je pa­čio­je Aly­taus vie­to­je
 • Pa­svei­ki­no Eri­ką Poš­ke­vi­čie­nę
 • Striel­čių kai­me žu­vu­siems par­ti­za­nams at­min­ti
 • Pa­ne­mu­nin­kuo­se ja­vap­jū­tė jau ar­tė­ja į pa­bai­gą
 • Aly­tu­je – tra­di­ci­nis res­pub­li­ki­nis šaš­kių tur­ny­ras
 • Bai­da­rių po­lo ko­vos prie Il­gų eže­ro
 • Iš­ly­dė­jo mo­to­cik­li­nin­kų ko­man­dą „Club9 mo­to Aly­tus“
Aly­tiš­kiai to­liau at­ko­duo­ja mies­to pra­mo­nės is­to­ri­ją, ku­rios vie­nu sim­bo­lių yra ta­pęs kar­tū­nas – Med­vil­nės kom­bi­na­to ga­mi­nys, gar­si­nęs Dzū­ki­jos sos­ti­nę Lie­tu­vo­je ir...
Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas Aly­taus mies­to dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų pir­mi­nin­kus su­kvie­tė ap­tar­ti pro­ble­mų, su­si­ju­sių su au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių...
Nuo šiol ne­ga­lią tu­rin­tiems aly­tiš­kiams, no­rin­tiems nu­vyk­ti į gy­dy­mo įstai­gą, kul­tū­ros ren­gi­nius, par­duo­tu­vę ar su­si­tvar­ky­ti ki­tų svar­bių rei­ka­lų, ne­rei­kės pra­šy­ti...
Užu­ba­lių kai­me su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Ri­ma Abe­čiū­nė tei­gia, kad per Žo­li­nę pri­va­lu su­si­rink­ti žo­ly­nų ir su­dė­ti juos į puokš­te­lę. „Pas­ta­rai­siais me­tais vis iš­vyks­ta­me...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.