Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mas dau­gia­bu­čių kie­muose – tik­ras gal­vos skaus­mas (12)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Daugiabučių namų savininkų bendrijos
Dzūkijos sostinėje dar mažoka daugiabučių namų savininkų bendrijų, kurios automobilių stovėjimo aikštelėse būtų įsirengusios tiek vietų, kiek yra daugiabutyje butų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas Aly­taus mies­to dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų pir­mi­nin­kus su­kvie­tė ap­tar­ti pro­ble­mų, su­si­ju­sių su au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių įren­gi­mu ir ben­drai ras­ti spren­di­mų. Su­si­ti­ki­mas su­reng­tas at­si­žvel­giant į Aly­taus mies­to dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų pir­mi­nin­kų iš­kel­tą klau­si­mą dėl Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos ap­skai­čiuo­ja­mo že­mės mo­kes­čio ben­dri­joms, no­rin­čioms gau­ti lei­di­mą įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ke­le­tui au­to­mo­bi­lių. Dau­ge­liui se­ny­vo am­žiaus ar ne­ga­lią tu­rin­čių gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ša­lia na­mų yra ypač svar­bi, ta­čiau nau­jai ap­skai­čiuo­to at­ly­gi­ni­mo dy­dis dau­gu­mai gy­ven­to­ju ta­po ne­pa­ke­lia­ma fi­nan­si­ne naš­ta. Su­si­ti­ki­me gau­siai da­ly­va­vo ben­dri­jų pir­mi­nin­kai, at­vy­ko Aly­taus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų, ta­ry­bos na­rių, spe­cia­lis­tų, že­mė­tvarkininkų.

Kiek­vie­nas, gy­ve­nan­tis dau­gia­bu­čia­me na­me, sa­vo gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai tu­ri lū­kes­čių – vie­ni no­ri kuo dau­giau gė­ly­nų, ki­tiems rei­kia dau­giau ža­lu­mos, vai­kų ar anū­kų tu­rin­tiems rū­pi vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, mėgs­tan­tiems spor­tą – vie­ta ak­ty­viai spor­to veik­lai.

Ta­čiau jau ir Aly­tu­je be­veik kiek­vie­na dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­ja su­si­du­ria su au­to­mo­bi­lių pa­sta­ty­mo pro­ble­ma. Pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį ša­lia na­mų daž­nam vai­ruo­to­jui ne­pa­vyks­ta, jie au­to­mo­bi­lius pa­lie­ka gat­vė­je, ant ža­lio­sios ve­jos, nak­tį iš­tuš­tė­jan­čio­se įmo­nių ir įstai­gų aikš­te­lė­se.

Jau se­niai už­mirš­tas pe­ri­odas, kai sa­vus au­to­mo­bi­lius vi­si lai­kė tik ga­ra­žuo­se. Da­lis ben­dri­jų jau me­tai ki­ti nau­do­ja­si re­konst­ruo­to­mis bei iš­plės­to­mis au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­mis, bet tiems, ku­rios apie tai ėmė gal­vo­ti ne per se­niai, tiks­liau ne­spė­ju­siems gau­ti lei­di­mo sta­ty­bai/re­konst­ruk­ci­jai iki šie­me­čio ko­vo 1 die­nos, ga­li tek­ti pa­pil­do­mai mo­kė­ti tūks­tan­ti­nes su­mas. Šį mo­kes­tį už ga­li­my­bę sta­ty­ti ar re­konst­ruo­ti sta­ti­nius ar įren­gi­nius iš­nuo­mo­ta­me vals­ty­bi­nės že­mės skly­pe, šiuo at­ve­ju vyk­dant par­ka­vi­mo vie­tų plėt­rą, ap­skai­čiuo­ja Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­rius.

Že­mės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ak­tu­a­lūs da­liai sta­ty­to­jų nuo­mo­ja­mo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, įsi­ga­lio­jo šie­met ko­vo 1 die­ną. La­biau­siai po­ky­čius pa­jus bu­tų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos, no­rin­čios pra­plės­ti esa­mas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les. Jų es­mė ta, jog, sta­tant nau­jus ar re­konst­ruo­jant esa­mus sta­ti­nius, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar sta­ti­nys di­di­na­mas ar ma­ži­na­mas, vals­ty­bei bei sa­vi­val­dy­bei, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je yra že­mės skly­pas, at­si­ran­da prie­vo­lė su­mo­kė­ti ati­tin­ka­mo dy­džio mo­kes­tį (įsta­ty­me pa­va­din­tą at­ly­gi­ni­mu). Šis mo­kes­tis skai­čiuo­ja­mas nuo pla­nuo­ja­mo pa­di­din­ti ben­dro pa­tal­pų plo­to ir/ar ben­dro že­mės skly­po už­sta­ty­mo plo­to, ly­gi­nant jį su nu­sta­ty­tu Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

Kaip tei­gė su­si­rin­ku­sie­ji, ben­dri­jos ban­dė įtei­sin­ti že­mės skly­pus, aikš­te­les iš­si­plės­ti, bet že­mė prie dau­gia­bu­čių na­mų yra vals­ty­bi­nė. Rei­kia nu­ei­ti di­džiu­lį var­go ke­lią, kol su­ge­bi įsi­tei­sin­ti že­mės skly­pą – tu­ri pa­da­ry­ti ka­dast­ri­nius ma­ta­vi­mus sa­vo lė­šo­mis, vė­liau pa­reng­ti te­ri­to­ri­jos per­tvar­ky­mo, aikš­te­lės re­konst­ruk­ci­jos pla­ną. Iš­ki­lo ir to­kia pro­ble­ma, kad ta­ry­bi­niais me­tais, kai pa­sta­ty­tos tos se­nos esa­mos par­ka­vi­mo aikš­te­lės, jos ne­bu­vo įtei­sin­tos Re­gist­rų cen­tre kaip sta­ti­niai.

Pa­sak pa­šne­ko­vų, kai žmo­gus nu­ei­na pra­šy­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos de­rin­ti do­ku­men­tus, kad leis­tų per­si­tvar­ky­ti aikš­te­lę, pa­sa­ko­ma, jog to­kio sta­ti­nio nė­ra, to­dėl rei­ka­lin­gas lei­di­mas nau­jai sta­ty­bai.

Ap­skri­tai, pa­sak da­ly­va­vu­sių­jų su­si­rin­ki­me ak­ty­vių ben­dri­jų pir­mi­nin­kų, dau­gia­bu­čių kie­mai – tik­ras gal­vos skaus­mas. Jų va­žiuo­ja­mo­sios da­lys siau­ros, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ma­žos, au­to­mo­bi­liai ne­tei­sė­tai sta­to­mi ant ža­lių­jų ve­jų, ne­sau­giai va­ži­nė­ja­ma ša­li­gat­viais, taip jie su­nio­ko­ja­mi.

Vie­nos Vidz­gi­rio dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos atstovė guo­dė­si, jog kai­my­ni­nės ben­dri­jos sa­vas au­to­mo­bi­lių aikš­te­les re­konst­ra­vo taip, kad jų na­mui li­ko tik trys vie­tos ir tos ties įva­žia­vi­mu.

Po aud­rin­gų dis­ku­si­jų Sei­mo na­rys V.Ba­kas pa­tei­kė api­ben­dri­ni­mą: Aly­taus mies­to dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jų pir­mi­nin­kams pri­ta­rus ir tal­ki­nant ši na­cio­na­li­nio mas­to pro­ble­ma, ti­kė­ti­na, bus ap­ta­ria­ma Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Iki rug­sė­jo 10 die­nos Sei­mo na­rys V.Ba­kas su ko­man­da pa­ža­dė­jo pa­reng­ti įsta­ty­mo pa­tai­są, kad ben­dri­joms, no­rin­čioms gau­ti lei­di­mą pra­plės­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, ne­bū­tų tai­ko­mas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos ap­skai­čiuo­ja­mas že­mės mo­kes­tis.

„Mes sa­vo dar­bą pa­da­ry­si­me. Bū­siu dė­kin­gas už jū­sų pa­tal­ki­ni­mą“, – to­kiu pa­ža­du su aly­tiš­kiais at­si­svei­ki­no jų iš­si­rink­tas Sei­mo na­rys, pri­min­da­mas, kad kai ku­rioms pro­ble­moms iš­spręs­ti už­ten­ka ir sa­vi­val­dos spren­di­mų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Galėtų kaip Seimo narys nuo Alytaus miesto padėt merui ir rimtuose problemose. Dėl teisėsaugos institucijų neatsakingumo atvejų Alytuj per savivaldą stagnuoja. O kaip Seimo narys turi vykdyt parlamentinę kontrolę institucijų atžvilgiu laikantis įstatymų. Meras kitoj žiniasklaidoj iškėlė dalį problemų. Tai dėl padangų gaisro teritorijoj vyksta painiava ir jei vėl kokia nelaimė, atsakomybė rinktam merui. Nors anoj kadencijoj, teisėsauga neoastebėjo padangų gaisro pradmenų nors blusinėjo Alytuj klanams neįtinkančius, dabar po gaisro teismams trmpiant laiką neaišku su teritorija. Savivaldybė negali operatyviai sprest per tarybą dėl teritorojos įveiklinimo miesto labui. Kaip ir dėl aerodromo kur prieš kelis metus vyriausybei perdavus savivaldybei miesto labui operatyviai turėjo sprest per tarybą, vėl per teismus įvėlus praleidžiamas brangus laikas. Anoj kadencijoj Alytuj įeita į firmos teritoriją blusinėt užkastų atliekų ir iki šiol institucijos alytiškiams viešai nepaaiškina, pavojinga ar ne miestui? Ypatumas Alytuj anoj kadencijoj buvo padidėjęs institucijų išsidirbinėjimas ko neigiamas pasekmes ir dabar Alytuj jaučias. O centrinėj valdžioj kaip premjero poste buvo būtrnt dabartinės partijos Vardan Lietuvos lyderiai. Beje ir dabartinėj miesto taryboj esantis Vardan Lietuvos Alytaus m. skyriaus vadovas taryboj daugiau link destrukcinio reiškias. Rimtų miesto problemų paskolos ir strategijos per es paramą nekabina, toks mėgėjas įvelt tarybą pablusinėt. Kaip ir straipsnį minima tema meras paleidęs iniciatyva auto aikštėlių praplėtimus per dalinį dalyvavimą sprest ir per tai tik belieka konkrečiai dirbt. O ne erzelyną lygioj vietoj daryt. Kaip Seimo nariui reikėtų pagal kompetenciją atsirinkti rimtus klausimus Alytaus miesto valdyme. Per parlamentinės kontrolės modelį užtikrint teisingumą Alytuj ir įvertint teisėsaugos institucijų neatsakingumo atvejus, kurie stiprūs trukdžiai Alytaus miesto sėkmingo vystymo sritį.

  Komentaras

  Kol kas ir Seimo narys nuo Alytaus nepaaiškina alytiškiams, kas konkrečiai nustatyta nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 rašnėjo žeidinėjančius komentarus slopinant alytiškį, kur tuomet kėlė klausimus dėl kvartalinės namų renovacijos, pramonės parko, arodromo, orlaivių įpatumų..-Kur iki šiol Alytuj problemas dėl parkavimo aikštelių, neišnaudoti efektyviai pramonės parko, aerodromo poencialai. Tik nustatę teisėsauga, rašinėta po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. O ten komentarų turinys buvo- už teismus baudas dėjo, užvaikysim ubagą po teismus nes neturės pinigų gintis, kas ubagui davė teisę aiškint, klaust..- Reiškia nekonkretindami teisėsauga galimai palieka landas slopint neįtinkančius po kitais? Kur jei kiti naudojas kito asmens duomenimis, byla. Reiškia žinodami situaciją pareigūnai ir kiti kaip galimo nusikaltimo bendrinūnkai. Reiškia slopinamam alytiškiui negalioja konstitucinės teisės ginančios asmens garbę.- Vėl gi pats Seimo narys V.B. davęs priesaiką laikytis įstatymų, ekspolicinūnkas, Seimo Žmogaus teisių komiteto narys ir jo tiesioginė kompetencija tokius klausimus aiškint. O šiuo atveju bijo, ar...vykdyt savo pareigą?

  Komentaras

  Neseniai ir meras ragino, tegu norintys kreipias į savivaldybę dėl auto aikštelių platinimo ir dalinio finansavimo būdu spres. Jau dalim daro. Tad turi taryboj šios partijos tarybos narį ir per jį norintys kreipias, ruošia reikiamus dokumentus. Su dalim projekto finansuojant gyventojams. Anoj kadencijoj ir namų bendrijų pirmininkams netiko kvartalinės namų renovacijos modelis tvarkant ir infrastruktūrą už es lėšas ir ką dalis savivaldybių pasidarę, Alytuj gali per dalinį finansavimą iš savo lėšų. Nes nespėjančių per mandrumus traukinys nelaukia. O kam čia imituojant rūpesčiu erzelyną velt, toks stilius šių veikėjų ir taryboj. Į rimtus klausimus nelenda ir nesugeba siūlyt, tik kas nors kažką išjudina ir pradeda blusinėt politiką vaizduojant.

  Komentaras

  Alytuj patys nežino ko nori ir išsidirbinėja kiek gali. Tesdami su Seimo nariu, kuris į valdžios pusės ir atsisukt bijo. O voveriukas taryboj ne jau prigesęs po paskutinio bandymo suskaičiuot peraugusias žolukes Maxsimai priklausančiam plote vietoj buvusios senos autobusų stoties.

  Komentaras

  automobiliams turi būti leista dūminti po langais, įvairiais tepalais ir antifrizais teršti aikštelę, žaliuosius plotus? Aikštelėse prie daugiabučių automobilius laikyti reikėtų leisti neįgaliesiems, spec. tarnyboms. Bent jau šiandien dauguma automobilių stovėjimo aikštelių pustuštės.

  Komentaras

  Vėl cirkinių erzelynų darymas, vietoj konkrečių sprendimų. Tai tarybos kompetencija. Ką net gretimos savivaldybės dalim padarę. Netiko anoj kadencijoj atskiriems tarybos nariams ir namų bendrijų pirminkų kvartalinės namų renovacijos modelis iš es fondų lėšų, neseniai meras ragino daliniu dalyvavimu sprest. Dalį gyventojų lėšom. Kas trukdo, juo lab taryboj Seimo nario atstovaujamos partijos tarybos narys voveriukas. Per kurį gali teikt konkrečius namų norus platint aikštelės. Tiesa dabar dalim už savo lėšas, kadangi gudrūs. Bet ir to nesugeba, geriau pavirkščiot rūpestį imituojant.

  Komentaras

  Šiandien per savivaldą vyrauja 2 modeliai. Progresyvus stengias kuo daugiau per es paramos projektus mažint paskolas ir gerint infrastruktūras, laiku daryt pertvarkas ir efektyviai išnaudot likusį potencialą. Ir stagnacinis kur vyrauja Alytuj, viskas atvirkščiai progresyviniui. Silpnas darbas per es parama ir tylu apie paskolas, nemažai daro iš savivaldybės ir gyventojų lėšų, nėra pertvarkų, neefektyviai miesto labui išnaudojami galingi pramonės ir aerodromo potencialai. Per ką sunkinama ateičiai. Patys savo laimės kalviai per savivaldą kokius tikslus per rinkimus kelias tokius ir renkas.

  Komentaras

  Įdomūs Alytuje. Dar anoje kadencijoje savivaldybėje buvo pasitarimas dėl kvartalinės namų renovacijos komplekse tvarkant aplink infrastruktūras. Tame tarpe platinant autoparkavimo aikšteles prie daugiabučių namų. Geros salygos finansavimams iš fondų. Ką dalim tuo met dar gerom kainom pasidarė dalis savivaldybių aplink Alytų. Alytuj tuo met stabdis atskirų politikų intrigos per teisėsaugą slopinant šias iniciatyvas ir tuo met bendrijų pirmininkai buvo prieš. Taip nusimandrinę praleido tuo met geras galimybes pasidaryt. Dabar kaip infliacijos vėl atbudo...

Kiti straipsniai