Ri­ma Abe­čiū­nė: „To pa­ties do­bi­liu­ko, ku­ris au­ga jū­sų ve­jo­je, at­spau­das au­di­ny­je bus vis ki­toks! Ar­gi tai ne ste­buk­las?“ (2)

Užubalietė Rima Abečiūnė su vyru Dainiumi.
Užubalietė Rima Abečiūnė su vyru Dainiumi. Asmeninė nuotr.
Užu­ba­lių kai­me su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Ri­ma Abe­čiū­nė tei­gia, kad per Žo­li­nę pri­va­lu su­si­rink­ti žo­ly­nų ir su­dė­ti juos į puokš­te­lę. „Pas­ta­rai­siais me­tais vis iš­vyks­ta­me prie Bal­ti­jos jū­ros, jau nu­kū­lę ja­vus ir su­tvar­kę grū­dus, at­šven­čia­me Žo­li­nę. Ten iš pa­jū­rio pie­vų au­ga­li­jos ir su­ri­šu ypa­tin­gą puokš­tę, ku­rią par­si­ve­žu na­mo, nes, pa­gal pa­pro­čius, to­kia puokš­tė sau­go na­mus nuo ne­gan­dų“, – sa­ko Ri­ma, di­plo­muo­ta va­dy­bi­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė, bai­gu­si Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą. Šiuo me­tu ji dir­ba so­cia­liai at­sa­kin­gą dar­bą, rū­pi­na­si uk­rai­nie­čių ap­gy­ven­di­ni­mu, tei­kia ki­tas pa­gal­bas ka­ro pa­bė­gė­liams. Ir stu­di­juo­ja Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­lo­je pa­gal kū­ry­bi­nį po­mė­gį, ku­ris į ją įsi­lie­jęs su se­ne­lių ir tė­vų ge­nais. Žo­li­nės iš­va­ka­rė­se apie au­ga­lus ir jų pa­nau­do­ji­mą gan įdo­mia­me me­ne R.Abe­čiū­nę kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Pir­miau­sia pri­sta­ty­ki­te sa­ve ir dar ma­žai kam re­gė­tą Jū­sų po­mė­gį – įam­žin­ti au­ga­lus au­di­ny­je. Tur­būt Jū­sų ran­koms toks rank­dar­bia­vi­mas nė­ra pir­mas kū­ry­bos rei­ka­lau­jan­tis už­si­ė­mi­mas? Kuo sa­vo ran­kas ir min­tis už­im­da­vo­te iki šios me­no tech­ni­kos Jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­di­mo?

– Nuo vai­kys­tės do­miuo­si rank­dar­biais, ma­tyt, tai pa­vel­dė­jau iš sa­vo mo­čiu­čių. Ma­mos ma­ma Mar­ce­lė Vai­nic­kie­nė bu­vo darbš­ti bei la­bai gra­žiai au­dė, mez­gė, siu­vi­nė­jo ir mė­go kny­gas, vis­kuo do­mė­jo­si.

Vai­kys­tė­je ir aš smal­siai do­mė­jau­si vis­kuo, ką ji vei­kė. Tė­vo ma­ma Ju­li­ja Juk­ne­vi­čie­nė – pui­ki siu­vė­ja, ver­sli­nin­kė. Ma­no ma­ma Da­nu­tė Juk­ne­vi­čie­nė gra­žiai mez­ga ir ne­ria. Tė­tis Juo­zas Juk­ne­vi­čius mo­ka vi­sus sta­liaus dar­bus ir su­pran­ta me­cha­niz­mus. Tai aš su­rin­kau iš jų vi­sų po tru­pu­tu­ką.

Esu la­bai smal­si, at­kak­li ir už­si­spy­ru­si, vi­sa­da pa­ti „iš­ra­di­nė­ju dvi­ra­tį“: tu­riu pa­ti su­gal­vo­ti ir pa­si­da­ry­ti sa­vo ran­ko­mis. Api­bū­din­ti vis­ką, ką mo­ku ir da­rau, la­bai su­dė­tin­ga, nes da­rau la­bai daug ir vis no­riu iš­mok­ti ir at­ras­ti kaž­ką nau­jo.

Kiek­vie­nais me­tais sten­giuo­si įval­dy­ti įdo­mią nau­ją tech­ni­ką ar bū­dą, va­ži­nė­ju į mo­ky­mus, edu­ka­ci­jas. Šiuo me­tu dar stu­di­juo­ju Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­lo­je pa­si­rink­tą teks­ti­lės ir odos spe­cia­ly­bę. Bū­tent čia pla­čiau su­ži­no­jau apie bū­dą per­kel­ti au­ga­lus ant au­di­nių.

Jau se­niai su­pra­tau, kad gam­ta yra to­bu­la me­ni­nin­kė. O da­bar dar at­ra­dau bū­dą, au­ga­lus per­kė­lus ant med­vil­nės, šil­ko bei li­no, už­fik­suo­ti. Re­zul­ta­tas vi­sa­da nu­ste­bi­na ir su­ža­vi – ne­ti­kė­tu­mo fak­to­rius man la­bai svar­bus. Aš tik­rai mėgs­tu kur­ti, su­gal­vo­ti ori­gi­na­lių ir vie­ne­ti­nių ga­mi­nių.

 

– Kas au­ga­lų per­kė­li­mo ant au­di­nio pro­ce­se yra sun­kiau­sia?

– Net ne­ži­nau. Tie­siog man ne­sun­ku, gal ma­no ran­koms sun­ku trin­ti, spaus­ti au­ga­lą, kad jis iš­leis­tų sa­vo sul­tis ir jos lik­tų au­di­ny­je.

 

– Dau­giau­sia džiaugs­mo tur­būt su­tei­kia ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas? O ap­skri­tai ver­ti­nant, tur­būt ne tik pa­si­gė­rė­ji­mo, bet ir pa­ky­lė­ji­mo pro­ce­se es­ti?

– Vie­na­reikš­miš­kai! Ma­giš­kas ir ste­buk­lin­gas re­zul­ta­tas, tas ne­ti­kė­tas at­spau­das, nu­si­da­žan­tis įvai­rio­mis spal­vo­mis.

Pa­si­ro­do, tos pa­čios rū­šies au­ga­las at­ro­do vis ki­taip ant skir­tin­gų au­di­nių. Juk ski­ria­si ir au­di­nių struk­tū­ra, ir su­dė­tis, ir siū­lų sto­ris, iš ku­rių jie iš­aus­ti. Pri­klau­so ir nuo lai­ko, ka­da nu­ski­ni au­ga­liu­ką – ry­te ar va­ka­re, pa­va­sa­rį, ru­de­nį ar va­sa­rą. Pri­klau­so ir nuo to, ko­kia va­sa­ra – sau­sa ar lie­tin­ga.

To pa­ties do­bi­liu­ko, ku­ris au­ga jū­sų ve­jo­je, at­spau­das au­di­ny­je bus vis ki­toks! Ar­gi tai ne ste­buk­las?

 

– Ko­kių au­ga­lų la­pus ir žie­dus daž­niau­siai nau­do­ja­te? Kur jų tiek pri­ski­na­te edu­ka­ci­niams už­si­ė­mi­mams?

– Ko­kius ran­du ap­link gam­to­je, to­kius ir nau­do­ju. Sten­giuo­si iš­ban­dy­ti vis nau­jus, nes re­zul­ta­tas ga­li nu­ste­bin­ti ar­ba kar­tais nau­jo­viš­kas at­spau­das pa­rei­ka­lau­ja pa­ieš­ko­ti kaž­ko­kio ki­to au­ga­lo, kad de­rė­tų kar­tu.

Au­ga­lus ren­ku sa­vo so­dy­bo­je, ka­dan­gi gy­ve­na­me Aly­taus ra­jo­ne, Užu­ba­lių kai­me, tai au­ga­lų ne­trūks­ta. Nau­do­ju ir sa­vo gė­ly­nų žie­dus. Gė­lių žied­la­piai tu­ri sa­vo spal­vas, tie­sa, už­fik­sa­vus che­mi­ka­lu, kad iš­lik­tų – tik­ro­ji žied­la­pių spal­va pa­si­kei­čia.

 

– Ar au­di­ny­je lie­kan­tis au­ga­lo at­spau­das la­bai ski­ria­si nuo ori­gi­na­lo? Te­ko gir­dė­ti, kad že­muo­gių la­pų at­spau­dai au­di­ny­je tam­pa vio­le­ti­niai.

– Tik­rai taip – spal­va pa­si­kei­čia. Ro­žių, pa­par­čių ar avie­čių la­pų ža­lios spal­vos pa­si­kei­čia į pil­ką, o kiš­kia­ko­pūs­tis iš mū­sų dar­že­lių pa­lie­ka mė­ly­ną at­spau­dą, se­ren­čių žied­la­piai – tam­siai ru­dą…

 

– Ar il­gai lie­ka ne­pa­ki­tę at­spau­dai?

– At­spau­dus bū­ti­na už­fik­suo­ti la­bai sil­pnu ge­le­žies sul­fa­to tir­pa­lu.

 

– Spė­ju, kad lais­va­lai­kį daž­niau­siai pra­lei­džia­te gam­to­je?

– Gam­ta ma­ne ža­vi ir ste­bi­na – ji vie­nin­te­lė to­bu­la me­ni­nin­kė, nie­kas jai ne­pri­lygs­ta.

Aš mėgs­tu au­gin­ti au­ga­lus. Gi­mus sū­nui, pri­si­rin­kau gi­lių ir iš jų iš­au­gi­nau ąžuo­liu­ką, ku­riam da­bar jau 15 me­tų. Jis au­ga mū­sų kie­me.

Vie­šė­da­ma Pran­cū­zi­jo­je su­si­ža­vė­jau le­van­do­mis – da­bar jos au­ga ir puo­šia mū­sų šei­mos na­mus.

Iš sėk­lų iš­au­gi­nu su­me­dė­ju­sių bi­jū­nų, jų žie­dai ma­ne ste­bi­na kiek­vie­ną pa­va­sa­rį.

Na­muo­se ir­gi au­gi­nu ne­ma­žai gė­lių.

 

– Jums pa­čiai, koks yra di­džiau­sias, su­dė­tin­giau­sias pa­čios ran­ko­mis at­lik­tas dar­bas? Gal at­ei­ty­je su­reng­si­te ir sa­vo dar­bų pa­ro­dą?

– Man pa­tin­ka ma­ži ir kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­tys dar­bai. Ma­no va­ba­liu­kų ir laum­žir­gių se­gės bei ka­lė­di­niai bum­bu­lai, de­ko­ruo­ti kris­ta­lais, – dau­giau­sia kan­try­bės ir ati­du­mo rei­ka­lau­jan­tys dar­bai.

Bu­vo su­reng­ta ir jų pa­ro­da Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.

 

– Dar pa­klau­siu, ar tik­rai sva­jo­nės pil­do­si?

– Sva­jo­nės pil­do­si vi­sa­da – tad ne­bi­jo­ki­me sva­jo­ti, o gi­mu­sias idė­jas sten­ki­tės įgy­ven­din­ti.

Sva­jo­nės su­si­de­da iš daug ma­žų žings­ne­lių link mū­sų di­de­lių sva­jo­nių. Kar­tais tie ma­ži žings­ne­liai ir yra sva­jo­nės. Kū­ry­bi­nis pro­ce­sas pats svar­biau­sias.

Edu­ka­ci­jo­je pa­ma­čiau daug spin­din­čių vai­kiš­kų ake­lių, taip jos su­spin­di pa­ma­čiu­sios pa­pras­tų au­ga­lų at­spau­dus ant au­di­nio. Koks ste­buk­las ir džiaugs­mas.

O ma­no akys spin­di kiek­vie­ną kar­tą, kai pa­ma­tau sa­vos kū­ry­bos re­zul­ta­tą, pa­pras­tai – to­kį vie­nin­te­lį ir ne­pa­kar­to­ja­mą, ste­bi­nan­tį ir ne­nu­spė­ja­mą...

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.