So­cia­lis­ti­nio lenk­ty­nia­vi­mo nor­mų Med­vil­nės kom­bi­na­to fo­to­gra­fams nie­kas ne­tai­kė, bet ir iro­niš­ko žvilgs­nio į re­a­ly­bę ne­to­le­ra­vo (1)

Saulė Pinkevičienė
Liudas Ramanauskas, Zita Stankevičienė ir Vytautas Stanionis.
Prisiminimais apie Alytaus medvilnės kombinatą dalinasi Liudas Ramanauskas, Zita Stankevičienė ir Vytautas Stanionis. Daivos Neko nuotr.
Aly­tiš­kiai to­liau at­ko­duo­ja mies­to pra­mo­nės is­to­ri­ją, ku­rios vie­nu sim­bo­lių yra ta­pęs kar­tū­nas – Med­vil­nės kom­bi­na­to ga­mi­nys, gar­si­nęs Dzū­ki­jos sos­ti­nę Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų. Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti aly­tiš­kių fo­to­gra­fų, dir­bu­sių Med­vil­nės kom­bi­na­te, su­kur­tas nuo­trau­kas, ku­rio­se įam­žin­tas ga­myk­los kles­tė­ji­mas ir griū­tis. Jos au­to­riai – Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė ir Vy­tau­tas Sta­nio­nis. Ši pa­ro­da yra da­lis pro­jek­to „Kar­tu­No­Ko­das“, o jos au­to­riai mie­lai da­li­ja­si pri­si­mi­ni­mais, kaip į jų CV (gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mą) bu­vo įra­šy­tas Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­tas ir ko­kius pri­si­mi­ni­mus iš­sau­go­jo iš to lai­ko – min­ty­se ir fo­to­ar­chy­vuo­se.

Ob­jek­ty­vios tik da­tos

Med­vil­nės kom­bi­na­te dir­bu­sių aly­tiš­kių fo­to­gra­fų žvilgs­nis į juos su­pu­sią re­a­ly­bę – ob­jek­ty­vus ar sub­jek­ty­vus, kiek jis at­spin­dė­jo jų pa­čių po­žiū­rį? Fo­to­me­ni­nin­kas Vy­tau­tas Sta­nio­nis pa­ste­bi, kad toks klau­si­mas jam ne kar­tą gir­dė­tas: „Ob­jek­ty­vios tie­sos nė­ra, nes vis­kas pa­sau­ly­je sub­jek­ty­vu, net vals­ty­bių is­to­ri­jas ga­li­ma per­ra­šy­ti, o juo­lab sa­vo gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją. Kaip ob­jek­ty­viai ją pa­ra­šy­si, su vi­so­mis nuo­dė­mė­mis? Aš ne­pa­jėg­čiau to pa­da­ry­ti, nes per su­dė­tin­ga, ne­bū­siu ob­jek­ty­vus. To­kiu po­žiū­riu Med­vil­nės kom­bi­na­to is­to­ri­ją bent kiek ob­jek­ty­viai ga­li­ma ver­tin­ti ne­bent kaip da­tas.“

Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­te fo­to­gra­fu V.Sta­nio­nis pra­dė­jo dirb­ti 1970 me­tų gruo­džio 24-ąją, per Kū­čias, ži­no­ma, ta­da tai bu­vo įpras­ta dar­bo die­na, o ne šven­ta­die­nis. 1979 me­tų pa­va­sa­rį jo ko­le­ge ta­po Z.Stan­ke­vi­čie­nė, jai tai bu­vo pir­mo­ji dar­bo­vie­tė ir sva­jo­nės fo­to­gra­fuo­ti pro­fe­sio­na­liai iš­si­pil­dy­mas.

„Iki šiol pri­si­me­nu sa­vo pir­mą­ją dar­bi­nę už­duo­tį ir nuo­trau­kas, ku­rias ta­da pa­da­riau. Tu­rė­jau nu­fo­tog­ra­fuo­ti so­cia­lis­ti­nio lenk­ty­nia­vi­mo nu­ga­lė­to­jus dar­bo vie­to­je, ga­vau są­ra­šiu­ką dar­buo­to­jų, ku­rių ieš­ko­ti te­ko ei­ti į ga­my­bą. Tu­rė­jau bai­mės, įspū­dis bu­vo di­džiu­lis – mil­ži­niš­ki ce­chai, ne­įpras­tas triukš­mas, toks, kad vos ga­lė­jai iš­girs­ti pa­var­dę fo­to­gra­fuo­ja­mo žmo­gaus. Fo­to­gra­fi­jos bu­vo spaus­di­na­mos ir kom­bi­na­to laik­raš­ty­je „Teks­ti­li­nin­kas“, jo re­dak­to­re tuo­met dir­bo Ja­ni­na Ki­ze­vi­čie­nė, taip pat – skel­bia­mos gar­bės len­to­je“, – pa­sa­ko­ja Zi­ta.

 

Fo­to­gra­fuo­ti te­ko ir nak­ti­mis

Pa­klaus­tas, ar Med­vil­nės kom­bi­na­to fo­to­gra­fai tu­rė­jo ko­kių įdo­mes­nių už­duo­čių nei so­cia­lis­ti­nio lenk­ty­nia­vi­mo pir­mū­nų por­tre­tai, V.Sta­nio­nis šyp­te­li, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos gim­ta­die­nių va­ka­rė­lių fo­to­gra­fuo­ti tik­rai ne­te­ko: „Ži­no­ma, gra­žią ver­pė­ją vi­sa­da bu­vo įdo­miau fo­to­gra­fuo­ti nei ga­myk­los di­rek­to­rių, bet dau­giau­sia tai bu­vo Med­vil­nės kom­bi­na­to dar­buo­to­jų lais­va­lai­kis, są­skry­džiai, šven­tės – vi­sur da­ly­va­vau su fo­to­apa­ra­tu.“

Nors kom­bi­na­te dir­bu­siems fo­to­gra­fams dar­bo nor­mos, skir­tin­gai nei ver­pi­me ar au­di­me, ne­bu­vo nu­sta­ty­tos, jie ži­no­jo, kad pri­va­lo lai­ku at­si­dur­ti rei­kia­mo­je vie­to­je. „Fo­to­gra­fuo­ji, kas liep­ta, ei­ni per ce­chus ir la­bai grei­tai su­pran­ti, kad nė­ra lai­ko žiop­li­nė­ti – vie­na au­dė­ja ar ver­pė­ja po 20 stak­lių ap­tar­nau­da­vo, o tu tu­ri spė­ti ją tin­ka­mai nu­fo­tog­ra­fuo­ti dir­ban­čią. Dis­ku­si­jų su so­cia­lis­ti­nio lenk­ty­nia­vi­mo nu­ga­lė­to­ja to­kiam kon­ve­je­ry­je ne­už­meg­si, me­nų nei­eš­ko­si, tie­siog da­rai dar­bą, rei­ka­lau­jan­tį grei­tos orien­ta­ci­jos. Pa­da­rei kad­rą, pliu­su­ką už­si­dė­jai ir ei­ni ki­tos ieš­ko­ti pa­var­dės. Pa­dė­da­vo pui­kios meist­rės, be jų pa­gal­bos var­giai bū­tu­me iš­si­ver­tę, fo­to­gra­fuo­ti te­ko ir nak­ti­mis, nes kom­bi­na­tas dir­bo tri­mis pa­mai­no­mis“, – pa­sa­ko­ja Z.Stan­ke­vi­čie­nė.

 

Dar­bas kve­pė­jo pro­pa­gan­da

Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­te daž­nai lan­kė­si aukš­tos par­ti­nės de­le­ga­ci­jos ne tik iš Vil­niaus, bet ir iš Mask­vos. Kom­bi­na­to fo­to­gra­fams te­ko įam­žin­ti jų su­ti­ki­mą prie ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to, ap­žiū­rint ce­chus. Iš to lai­ko pri­si­mi­ni­mų – dar drėg­ni ta­ke­liai ga­my­bo­je, nes ką tik per pa­tal­pas, į ku­rias at­ei­na sve­čių de­le­ga­ci­ja, pra­bė­go va­ly­to­ja su še­pe­čiu. Ga­myk­lo­je bu­vo gau­su pro­pa­gan­di­nės atri­bu­tikos – kū­jis ir pjau­tu­vas, LTSR her­bas, ta­čiau, kaip pri­si­me­na Z.Stan­ke­vi­čie­nė, fo­to­gra­fuo­jant ne­bu­vo pri­myg­ti­nio rei­ka­la­vi­mo, kad bū­ti­nai ta atri­bu­tika tilp­tų į kad­rą kiek­vie­no­je nuo­trau­ko­je.

Med­vil­nės kom­bi­na­to dar­buo­to­jai iki šiol pri­si­me­na is­to­ri­ją, nu­ti­ku­sią, kai ga­myk­lo­je lan­kė­si aukš­tas par­ti­nis šu­las Pet­ras Griš­ke­vi­čius. Prieš tai sa­vai­tę lai­ko bu­vo tik­ri­na­mi vi­si dar­buo­to­jai, taip pat ir fo­to­gra­fai, ku­riems tu­rė­jo bū­ti iš­duo­ti spe­cia­lūs lei­di­mai. Po iš­kil­min­go mi­nė­ji­mo po­nai nu­si­lei­do į pir­tį, o pir­tis... pra­dė­jo rūk­ti. Per ke­lias mi­nu­tes sve­čių ne­li­ko nė pėd­sa­ko. Su­pran­ta­ma, fo­to­ar­chy­vuo­se to­kių is­to­ri­jų nė užuo­mi­nos ne­ras­tum.

„Bet ku­riuo at­ve­ju, mū­sų dar­bas kve­pė­jo pro­pa­gan­da. Mums bu­vo mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai už nuo­trau­kas, bet jo­se ne­tu­rė­jo bū­ti kri­tiš­kai žiū­ri­ma į ap­lin­ką, pa­vyz­džiui, gir­tas koks nu­fo­tog­ra­fuo­tas“, – sa­ko V.Sta­nio­nis.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, kai lai­kai pra­dė­jo keis­tis, tos nuo­tai­kų per­mai­nos at­si­spin­dė­jo ir jo pa­ties fo­to­gra­fi­jo­se: „1984 me­tų nuo­trau­kuo­se – fo­to­gra­fuo­ju šven­ti­nę de­monst­ra­ci­ją, bet ne taip įpras­tai, šven­tiš­kai. Jau no­rė­jo­si iro­ni­zuo­ti, ab­sur­das ma­tė­si pli­ka aki­mi, šai­pė­mės iš sis­te­mos. Ji griu­vo, pu­vo aky­se, bet dar kan­džio­jo­si. Au­go ne­pa­si­ten­ki­ni­mas at­ly­gi­ni­mais, val­džia ir vi­su kuo. Ar­tė­jo Gor­bio lai­kai.“

 

Įspė­ji­mą ga­vo su fo­to­apa­ra­tu įsi­ko­ręs į ka­mi­ną

Z.Stan­ke­vi­čie­nė pa­ste­bi ir tam tik­rą san­ty­kio su fo­to­gra­fi­ja as­pek­tą. Ga­my­bo­je jai te­ko fo­to­gra­fuo­ti daug jau­nų mer­gi­nų, mo­te­rų, bet nie­ka­da ne­te­ko iš­girs­ti „ne­fo­tog­ra­fuok šian­dien, nes aš ne­pa­si­ruo­šu­si, be ma­kia­žo“: „Tas net į gal­vą ne­šau­da­vo, o to­kia­me triukš­me pra­šy­ti po­zuo­ti ne­la­bai ir bu­vo ga­li­my­bių. Vi­sai ki­toks po­žiū­ris į fo­to­gra­fi­ją, su la­bai ele­men­ta­riais rei­ka­la­vi­mais, kad ma­ty­tų­si žmo­gaus por­tre­tas ir dar­bo vie­ta.“

„Vi­sa­da sten­gė­mės, kad nuo­trau­ko­se bū­tų gra­žus vaiz­das, bet nie­kas ne­nu­ro­di­nė­jo, kaip tu­ri bū­ti, ne­bent kar­tą esu ga­vęs per­spė­ji­mą, kai fo­to­gra­fi­niais tiks­lais... įsi­ko­riau į aukš­tą ka­mi­ną ša­lia Med­vil­nės kom­bi­na­to. Be lei­di­mo to da­ry­ti ne­bu­vo ga­li­ma“, – pri­si­me­na V.Sta­nio­nis.

Skir­tin­gu lai­ku, bet abu Med­vil­nės kom­bi­na­te dir­bę fo­to­gra­fai Z.Stan­ke­vi­čie­nė ir V.Sta­nio­nis vė­liau iš jo iš­ėjo dirb­ti į da­bar­ti­nes „Aly­taus nau­jie­nas“, ta­čiau kū­ry­bi­ne pras­me dar pa­dė­jo la­bai sa­vi­tus taš­kus sa­vo san­ty­ky­je su Med­vil­nės kom­bi­na­to is­to­ri­ja. V.Sta­nio­nis prieš de­šimt­me­tį su­kū­rė nuo­trau­kų cik­lą apie Med­vil­nės kom­bi­na­to griū­tį, o Z.Stan­ke­vi­čie­nė įam­ži­no pa­dan­gų gais­rą, įvy­ku­sį ta­me pa­čia­me pa­sta­te jau be­veik prieš tre­jus me­tus. Ši jos nuo­trau­ka ta­po vie­nu ge­riau­sių Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­jos kad­rų 2020 me­tais. Šią nuo­trau­ką, taip pat fo­to­ar­chy­vus iš kom­bi­na­to kles­tė­ji­mo lai­kų, kaip ir kon­cep­tu­a­lų Vy­tau­to žvilgs­nį pro fo­to­ob­jek­ty­vą į lai­ką ir Med­vil­nės kom­bi­na­to liūd­ną baig­tį, Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je dar ga­li­ma pa­ma­ty­ti iki rug­sė­jo.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Bet medvilniečių prisiminimuose išlikę kiti fotografų veidai: kaip „Snaigės “ fotografijų veidas – Zenonas Bulgakovas, – taip Alytaus medvilnės kombinato – Eugenijus Pangonis. Toks stipriai garbanotas mielas žmogus, ir jis medvilnėje su žmona Gražina prabuvo visus darbingus savo metus, iki griūties. Didžiulė jam pagarba.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.