Po Aly­tų pra­de­da va­ži­nė­ti so­cia­li­nis tak­si, da­lį iš­lai­dų den­gia sa­vi­val­dy­bė (0)

Saulė Pinkevičienė
Socialinis taksi Alytus
Aly­tiš­kis Ge­di­mi­nas Frei­ta­kas džiau­gia­si, kad pa­ga­liau Aly­tu­je at­si­ra­do so­cia­li­nio tak­si pa­slau­ga. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad žmo­nėms su ne­ga­lia ji su­teiks dau­giau lais­vės, sa­va­ran­kiš­ku­mo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo šiol ne­ga­lią tu­rin­tiems aly­tiš­kiams, no­rin­tiems nu­vyk­ti į gy­dy­mo įstai­gą, kul­tū­ros ren­gi­nius, par­duo­tu­vę ar su­si­tvar­ky­ti ki­tų svar­bių rei­ka­lų, ne­rei­kės pra­šy­ti ar­ti­mų­jų pa­gal­bos. Tą jie ga­lės pa­da­ry­ti sa­va­ran­kiš­kai, pa­si­nau­do­da­mi so­cia­li­nio tak­si pa­slau­go­mis, ku­rias nuo šiol Aly­tu­je teiks VšĮ „So­cia­li­nis tak­si“. Šios įstai­gos tei­kia­mos pa­slau­gos ir tech­ni­ka pir­ma­die­nį pri­sta­ty­ta ne­ga­lią tu­rin­tiems aly­tiš­kiams Ro­tu­šės aikš­tė­je, kaip ir tak­si au­to­mo­bi­lis su vi­sa rei­kia­ma įran­ga.

So­cia­li­nio tak­si lau­kė ket­ve­rius me­tus, pir­mas iš­kvie­ti­mas – nu­vež­ti į ka­vi­nę

So­cia­li­nis tak­si šiuo me­tu vei­kia 16-oje Lie­tu­vos mies­tų, va­ži­nė­ja 18 tam pri­tai­ky­tų au­to­mo­bi­lių, su­lau­kia­ma 300 iš­kvie­ti­mų per die­ną, o sis­te­mo­je yra re­gist­ruo­ta be­veik pus­šeš­to tūks­tan­čio pa­slau­ga be­si­nau­do­jan­čių žmo­nių.

Nuo pir­ma­die­nio ryš­kiai gel­to­nas so­cia­li­nio tak­si au­to­mo­bi­lis – jau ir Aly­taus gat­vė­se. Kol kas jį dar žen­kli­na už­ra­šas „Vil­nius“, ta­čiau ne­tru­kus jį pa­keis Dzū­ki­jos sos­ti­nės atri­bu­tika.

Pir­ma­sis iš­kvie­ti­mas mū­sų mies­te – ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tį aly­tiš­kį nu­vež­ti į ka­vi­nę. Aly­tiš­kis Ge­di­mi­nas Frei­ta­kas džiau­gia­si, kad pa­ga­liau Aly­tu­je at­si­ra­do so­cia­li­nio tak­si pa­slau­ga. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad žmo­nėms su ne­ga­lia ji su­teiks dau­giau lais­vės, sa­va­ran­kiš­ku­mo. Nu­vyk­ti pas drau­gus, į ka­vi­nę, spor­to var­žy­bas, kon­cer­tus, į so­dą ar prie eže­ro tam­pa ne­įvei­kia­mu iš­šū­kiu, ku­rį sun­ku įver­tin­ti iš lais­vai ju­dan­čios vi­suo­me­nės per­spek­ty­vos. Ge­di­mi­nas pri­klau­so aso­cia­ci­jai „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“, pa­stan­gas, kad Aly­tu­je at­si­ras­tų so­cia­li­nis tak­si, de­da nuo 2018 me­tų.

„Mes il­gai dėl to ko­vo­jo­me, prieš ket­ve­rius me­tus vy­ko šios pa­slau­gos vie­šas pri­sta­ty­mas, bu­vo or­ga­ni­zuo­ta ap­klau­sa, ku­ri pa­ro­dė po­rei­kį, bet pri­trū­ko po­li­ti­nės va­lios. La­bai džiau­giuo­si, kad ši pa­slau­ga pa­ga­liau at­si­ra­do Aly­tu­je“, – sa­ko aly­tiš­kė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė. Jai pa­čiai pa­slau­ga ne­bus itin ak­tu­a­li, nes vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lį, ta­čiau ji ne­abe­jo­ja, kad po­rei­kis – di­džiu­lis. Ne­įga­lus žmo­gus tu­ri tei­sę, no­rą ir ga­li­my­bes da­ly­vau­ti vi­sur – ren­gi­niuo­se, lan­ky­tis vie­šo­sio­se įstai­go­se, nu­va­žiuo­ti į dar­bą ar ki­tur. „Kai aly­tiš­kiai su­pras šios pa­slau­gos nau­dą, ne­abe­jo­ju, kad ak­ty­viai ja nau­do­sis. Vė­liau, at­si­ra­dus di­des­niam po­rei­kiui, bus ga­li­ma gal­vo­ti ir apie plėt­rą“, – įsi­ti­ki­nu­si Kris­ti­na.

 

Pa­slau­ga nu­pirk­ta iki me­tų pa­bai­gos

„Aly­tu­je daug dė­me­sio ski­ria­me so­cia­li­niams pro­jek­tams bei so­cia­li­nei sri­čiai. Ne­slėp­siu, so­cia­li­nio tak­si pa­slau­gos at­ėji­mas į Aly­tų kiek už­tru­ko dėl tech­ni­nių da­ly­kų. Dar me­tų pra­džio­je bu­vo­me pa­skel­bę šios pa­slau­gos vie­šą­jį pir­ki­mą. De­ja, ne­pa­vy­ko taip grei­tai nu­si­pirk­ti šios pa­slau­gos ir mums te­ko vie­šą­jį pir­ki­mą or­ga­ni­zuo­ti iš nau­jo. Džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau so­cia­li­nį tak­sį Aly­tu­je jau tu­ri­me. Tai nė­ra vie­nin­te­lė to­kio po­bū­džio pa­slau­ga mū­sų mies­te. Tu­ri­me as­me­ni­nio asis­ten­to, pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas, ku­rias tei­kia Aly­taus so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras ir Lie­tu­vos žmo­nių su stu­bu­ro pa­žei­di­mais aso­cia­ci­ja. Tiek vie­na, tiek ki­ta įstai­ga tu­ri pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas, ta­čiau dar­bo die­no­mis ir va­lan­do­mis. So­cia­li­nis tak­si – tai kur kas dau­giau nei pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga, nes ją ga­li­ma gau­ti sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę, 24 va­lan­das per pa­rą. Tai – ir asis­ta­vi­mo pa­slau­ga. Mums svar­bu, kad ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ne­bū­tų už­si­da­rę, no­ri­me jiems su­teik­ti di­des­nes mo­bi­lu­mo ga­li­my­bes. No­rė­čiau pa­ra­gin­ti mū­sų vi­suo­me­nę ak­ty­viai nau­do­tis šia pa­slau­ga“, – kal­bė­jo Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

So­cia­li­nio tak­si pa­slau­ga Aly­tu­je nu­pirk­ta iki me­tų pa­bai­gos, bus ti­ria­mas po­rei­kis ir spren­džia­ma, kiek lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės skir­ti jai at­ei­ty­je.

 

So­cia­li­nio tak­si pa­slau­ga – mo­ka­ma, da­lį iš­lai­dų dengs sa­vi­val­dy­bė

Pla­čiau so­cia­li­nio tak­si pa­slau­gas pri­sta­tė VšĮ „So­cia­li­nis tak­si“ di­rek­to­rė Sol­vei­ga Rat­ke­vi­čiū­tė. Pa­sak jos, ne­įga­lių žmo­nių si­tu­a­ci­ja vis dar nė­ra ge­ra, nes ša­ly­je ne­pa­kan­ka­mai iš­vys­ty­ta in­fra­struk­tū­ra, jų po­rei­kiams ne­pri­tai­ky­tas vie­ša­sis trans­por­tas, o so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trai ir ki­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne­su­tei­kia pa­kan­ka­mai pa­slau­gų. So­cia­li­nio tak­si pa­slau­ga už­pil­do šią ni­šą, jun­ta­mas di­dė­jan­tis po­rei­kis.

VšĮ „So­cia­li­nis tak­si“ vei­kia vi­so­je Lie­tu­vo­je, o ke­liuo­se mies­tuo­se ši pa­slau­ga jau at­si­ra­do fran­ši­zės bū­du.

„Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pri­si­dė­ti prie žmo­nių su ne­ga­lia mo­bi­lu­mo, dir­ba­me 7 die­nas per sa­vai­tę 24 va­lan­das per pa­rą, nė­ra ri­bo­ja­mi nei ke­lio­nės lai­kas, nei tiks­las. Mū­sų pa­slau­gos orien­tuo­tos į in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius“, – pa­sa­ko­jo S.Rat­ke­vi­čiū­tė.

So­cia­li­nio tak­si pa­slau­gos kai­na – ma­žes­nė nei rin­kos, nes da­lį iš­lai­dų den­gia sa­vi­val­dy­bės. (Įkai­nius žr. nuo­trau­ko­je). No­rin­tie­siems nu­vyk­ti iš vie­no mies­to į ki­tą, so­cia­li­nis tak­si nu­ve­ža į au­to­bu­sų ar trau­ki­nių sto­tį, pa­de­da nu­pirk­ti bi­lie­tą, įsės­ti į vie­šą­jį trans­por­tą, o ki­ta­me mies­te pa­si­tin­ka to­je vie­to­vė­je vei­kian­tis so­cia­li­nis tak­si.

So­cia­li­nio tak­si pa­slau­gą tei­kia asis­ten­tai, tu­rin­tys ži­nių ir vi­sų rei­kia­mų įgū­džių, kad ne­įga­lus žmo­gus ga­lė­tų kom­for­tiš­kai ke­liau­ti. Ga­li­ma nau­do­tis ir spe­cia­lia įran­ga – laip­tų ko­pik­liais, ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liais. So­cia­li­niu tak­si yra ga­li­my­bė ke­liau­ti su ly­din­čiais as­me­ni­mis, vi­si au­to­mo­bi­liai yra pri­tai­ky­ti žmo­nėms su ne­ga­lia, ta­čiau as­muo tu­ri va­žiuo­ti sė­dė­da­mas. Kaip kal­bė­jo į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­tik­ti su VšĮ „So­cia­li­nis tak­si“ at­ėję aly­tiš­kiai, iš­lie­ka la­bai di­de­lė pro­ble­ma, kaip per­ga­ben­ti gu­lin­tį žmo­gų. S.Rat­ke­vi­čiū­tė pa­tvir­ti­no, kad jai pro­ble­ma ži­no­ma.

 

Ga­li­ma re­gist­ruo­ti elek­tro­ni­nė­je sis­te­mo­je ar­ba skam­bin­ti te­le­fo­nu

Be­si­nau­do­jan­tiems so­cia­li­niu tak­si yra su­kur­ta elek­tro­ni­nė sis­te­ma, ku­rio­je leng­vai ga­li­ma už­si­sa­ky­ti pa­slau­gą. Te­rei­kia vie­ną kar­tą už­si­re­gist­ruo­ti sis­te­mo­je, iš­sa­miai už­pil­dy­ti pra­šo­mą de­ta­lią in­for­ma­ci­ją ir vė­liau daug pa­pras­čiau nau­do­tis pa­slau­go­mis.

Ne­įga­lių as­me­nų pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­ga tei­kia­ma pa­gal po­rei­kius as­me­nims, ku­rie dėl ne­ga­lios, li­gos, se­nat­vės ar ki­tų pro­ble­mų ne­ga­li nau­do­tis vi­suo­me­ni­niu ar in­di­vi­du­a­liu trans­por­tu. Nu­ma­ty­ta, kad ne­įga­lu­sis ga­li vyk­ti į eko­no­mi­nio ir so­cia­li­nio už­im­tu­mo vie­tas (dar­bą, įvai­rias or­ga­ni­za­ci­jas, li­go­ni­nę, uni­ver­si­te­tą, ki­ną, te­at­rą, par­duo­tu­vę, su­si­ti­ki­mą ir kt.) ir gau­ti su ke­lio­ne su­si­ju­sią pa­gal­bą.

* * *

Pa­slau­gą ga­li­ma už­si­sa­ky­ti už­si­re­gist­ra­vus tin­kla­la­py­je www.so­cia­li­nis­tak­si.lt

As­me­nys, ku­rie ne­si­nau­do­ja in­ter­ne­ti­ne už­sa­ky­mo sis­te­ma ar jiems rei­ka­lin­ga vien­kar­ti­nė pa­gal­ba, už­si­sa­ky­ti so­cia­li­nį tak­si ga­li pa­skam­bi­nę tel. +370 687 44 001 (dar­bo die­no­mis nuo 9 iki 18 val.) ar­ba ra­šy­ti el. pa­štu so­cia­li­nis­tak­si@zmo­gui.lt ir re­zer­vuo­ti ke­lio­nę.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai