Nr. 91 (13907)

2023-08-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 91 (13907) skaitykite:

 • 100 ki­lo­met­rų iš Vil­niaus į Aly­tų pės­čio­mis: už po­ky­čius sa­vy­je ir ap­link mus
 • Ar ki­tą­met Aly­taus mies­to so­de pa­ga­liau at­si­ras va­sa­ros est­ra­da, apie ku­rią kal­ba­ma jau pen­ke­rius me­tus?
 • Amb­ra­zie­jus Jo­ny­nas (1919–2006)
 • Ne­mo­ka­ma mo­te­rų pa­ty­ri­mi­nė sto­vyk­la
 • Zimavičienės mūras
 • Dar spaus­tu­ve kve­pia „Lem­tin­gų su­si­ti­ki­mų“ II da­lis – aly­tiš­kės šeš­ta kny­ga
 • Kei­sis vie­ti­nės rin­klia­vos skai­čia­vi­mas: ruo­šia­mos nau­jos tai­syk­lės, da­lį kai­nos nu­sta­tys VERT
 • T.Po­vi­laus­kas: to­kio kuk­laus par­duo­tų bu­tų skai­čius ne­ma­tė­me 11 me­tų
 • Mes iš­ties daž­nai links­ta­me į blo­gį, ta­čiau taip pat sa­vy­je ne­šio­ja­mės gė­rį ir esa­me pa­jė­gūs my­lė­ti
 • Star­tuo­tis „Tre­vio” su­kū­rė ino­va­ty­vų spren­di­mą rin­ko­je iš­mui­tin­ti iki
 • 100 000 smul­kių siun­tų vie­nu me­tu –  pir­mie­ji part­ne­riai Uk­rai­nos įmo­nė
 • Pri­sta­ty­ti ke­lio Kau­nas–Prie­nai–Aly­tus re­konst­ruk­ci­jos prieš­pro­jek­ti­niai spren­di­niai
 • „Aukš­tai­ti­ja ki­taip”
Jau rugpjūčio 19 dieną pensininkų draugija „Bočiai“ organizuoja išvyką po Aukštaitiją. Aišku, daugeliui kyla logiškas klausimas, kodėl „Aukštaitija kitaip“. Ogi todėl. Kad tai netipinė pažintis su...
Ukrainai beliko metai tam, kad jei ne galutinai laimėtų karą prieš ją užpuolusią Rusiją, tai bent pasiektų lemtingų ir esminių persilaužimų fronte. Mat po prezidento rinkimų JAV, kurie vyks kitą...
Rugpjūčio 8-osios po­pie­tę Aly­tu­je, Vil­niaus gat­vė­je, blaš­kė­si jau­na tam­saus gy­mio mo­te­ris. Ji re­tiems pra­ei­viams grau­džiai dės­tė, kad anks­ti ry­te jos gau­si šei­ma su ma­žais...
„Pilnatvė, kai esu kūryboje, kai ji liejasi laisvai, tai mano tobula akimirka“, – sako Janina Buzūnaitė-Žukaitienė. Poetė, dailininkė, papuošalų kūrėja... O ir šiaip ryški moteris. Visiška laisvė...
„Re­pe­ti­ci­jos mums yra tas lai­kas, kai ne­gal­vo­ja­me apie as­me­ni­nes ne­gan­das, pro­ble­mas. Esa­me ben­dra­min­čių bū­rys, o gin­či­ja­mės ne­bent dėl at­li­ki­mo ko­ky­bės ar­ba vie­no,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.