Nr. 90 (13320)

2019-08-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 90 (13320) skaitykite:

  • Skau­džiai laiš­ki­nin­kas nu­ken­tė­jo ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je
  • Ne­lei­do ap­žiū­rė­ti ka­te­rio, pa­grie­bė pa­rei­gū­nui nuo kak­lo ka­me­rą
  • Pa­do­va­no­ki­me gė­lių jau­ni­mui!
  • Pe­ti­ci­ją „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą” (Pra­mo­nės zo­nos stei­gi­mui  Pir­ma­ja­me Aly­tu­je – ne) pa­si­ra­šė per 2 tūks­tan­čius žmo­nių, ji įteik­ta ad­re­sa­tams
  • Et­ni­nė kul­tū­ra – pui­kus bū­das sa­ve pa­žin­ti
  • Kaip pa­kin­ky­ti kar­pį? (2)
  • Ar gy­vū­nas ir dirb­ti­nis in­te­lek­tas ga­li bū­ti me­ni­nin­kai?
  • Paroda „Vytis – Lietuvos ir lietuvių” pasiekė Alytų
  • Aly­tiš­kis – re­zul­ta­ty­viau­sias pa­sau­lio jau­ni­mo U-21 var­žy­bų žai­dė­jas
  • Prie Dai­li­dės var­žė­si pa­plū­di­mio tin­kli­nin­kai
Lietuvoje kūdikio kasmet netenka apie 4 tūkst. šeimų. Tai sudėtinga, dažnai nutylima tema. Šiemet lietuviškai išleistoje knygoje „Gimėme ir jau nebemirsime. Kjaros Korbelos Petrilo istorija“...
Tė­vai no­ri rink­tis kon­kre­tų dar­že­lį kon­kre­čia­me mik­ro­ra­jo­ne, o ki­ti pa­siū­ly­mai jų ne­ten­ki­na.Ar per­pil­dy­tos dar­že­lių gru­pės – jau ne tik sos­ti­nės tė­vų gal­vos skaus­mas?...
Mū­sų mies­tas vis dar ne­tu­ri dai­lės ga­le­ri­jos po sto­gu, bet svars­to­ma idė­ja, ga­lin­ti pa­dė­ti už­pil­dy­ti kul­tū­ri­nę ni­šą at­vi­ro­se erd­vė­se. Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad me­no...
At­vi­ras Aly­taus mies­to spor­to ta­ry­bos po­sė­dis prie ap­skri­to­jo sta­lo su­bū­rė mies­to va­do­vus, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius ir spor­to ben­druo­me­nę. Va­lan­dos po­kal­bis bu­vo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.