Aly­taus spor­to mo­kyk­la: rak­ti­nis žo­dis – „par­da­vi­mas” ar „są­ly­gų ge­ri­ni­mas”?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (14)
2019 Rugpjūtis 9
Cesiulis
Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ti­ki­no, kad jo­kie spren­di­mai dėl Spor­to mo­kyk­los ne­bus da­ro­mi ne­pa­si­ta­rus su spor­to ben­druo­me­ne. Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ne­abe­jo­ja, kad są­ly­gas jau­nie­siems spor­ti­nin­kams bū­ti­na ge­rin­ti, o Spor­to mo­kyk­lo­je jos pras­tos, ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų. Ge­res­nes pa­tal­pas ti­ki­ma­si pa­siū­ly­ti ta­da, kai pa­aiš­kės, kiek jų liks lais­vų po švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
At­vi­ras Aly­taus mies­to spor­to ta­ry­bos po­sė­dis prie ap­skri­to­jo sta­lo su­bū­rė mies­to va­do­vus, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius ir spor­to ben­druo­me­nę. Va­lan­dos po­kal­bis bu­vo da­ly­kiš­kas.  Nu­skam­bė­jo klau­si­mas, ar ne­bū­tų ge­riau, jei nuo to­kių po­kal­bių su spor­to ben­druo­me­ne, o ne nuo įgar­sin­tų min­čių par­duo­ti ar pri­va­ti­zuo­ti mo­kyk­lą bū­tų pra­dė­ta svars­ty­ti, kaip pa­ge­rin­ti są­ly­gas jau­nie­siems spor­ti­nin­kams ir jų tre­ne­riams. Mies­to va­do­vai už­tik­ri­no, kad jo­kie spren­di­mai kol kas nė­ra pri­im­ti ir bus ieš­ko­ma vi­siems tin­ka­mo va­rian­to.

„Rak­ti­nis žo­dis šio­je dis­ku­si­jo­je yra ne par­duo­ti, bet pa­ge­rin­ti są­ly­gas“, – sa­kė su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Anot jos, svar­biau­sias sie­kis yra pa­ge­rin­ti vai­kams są­ly­gas spor­tuo­ti, o, įvyk­džius švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ką, lais­vų pa­tal­pų ir ge­res­nių nei da­bar Spor­to mo­kyk­lo­je, tik­rai at­si­ras.

Per­tvar­ką su­pla­nuo­ta pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti iki 2020 me­tų rug­sė­jo 1-osios, ta­da ir pa­aiš­kės, kiek pa­tal­pų yra ir kaip jos ga­li bū­ti pri­tai­ky­tos kon­kre­čių spor­to ša­kų reik­mėms.

Su­si­rin­ku­sie­ji vie­nin­gai su­ta­rė, kad 1932 me­tais sta­ty­ta­me, vė­liau mo­kyk­lai pri­tai­ky­ta­me, 15 me­tų re­mon­to ne­re­gė­ju­sia­me Sporto mokyklos pa­sta­te są­ly­gos šiuo me­tu nė­ra tin­ka­mos jau­nų­jų spor­ti­ni­nin­kų ug­dy­mui.

Ki­tas klau­si­mas, ko­dėl mo­kyk­la yra taip nu­gy­ven­ta, ko­dėl ne­bu­vo svars­to­ma jos re­no­va­ci­jos ga­li­my­bė? Da­bar vi­sai ne­aiš­ku, ką su pa­sta­tu rei­kė­tų da­ry­ti, o nuo­mo­nės pa­si­skirs­tė į dvi sto­vyk­las.

Vie­ni ma­no, kad rei­kia ieš­ko­ti ra­cio­na­lių spren­di­mų, gal­būt ver­ta spor­tuo­jan­čius vai­kus iš­kel­din­ti ki­tur, o pa­sta­tą ati­duo­ti į pri­va­taus as­mens ran­kas. Gal­būt – jį par­duo­ti ir sta­ty­ti nau­ją už gau­tas lė­šas. Ki­ti įsi­ti­ki­nę, kad is­to­ri­nės mo­kyk­los jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma par­duo­ti, ją bū­ti­na re­no­vuo­ti.

Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­brė­žė, jog kon­kre­tūs spren­di­mai dėl Spor­to mo­kyk­los dar nė­ra pri­im­ti. Fak­tas, kad są­ly­gos vai­kams spor­tuo­ti jo­je nė­ra tin­ka­mos (se­ni du­šai, tu­a­le­tai, pras­tos vė­di­ni­mo, šil­dy­mo sis­te­mos, pa­žei­di­nė­ja­mos hi­gie­nos nor­mos), to­dėl spren­di­mai ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je bus, bet pa­sta­to par­da­vi­mas – tik vie­nas iš ke­lių ga­li­mų va­rian­tų.

Pa­sak mies­to va­do­vo, pir­miau­sia bū­ti­na at­lik­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką, po ku­rios pa­aiš­kės, kiek lais­vų pa­tal­pų liks ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se, to­liau bus ga­li­ma gal­vo­ti apie Spor­to mo­kyk­los li­ki­mą – pa­sta­to at­si­sa­ky­ti ar jį re­no­vuo­ti. Gal­būt at­si­ras to­kios ge­ros pa­tal­pos, kad pa­tys spor­ti­nin­kai pra­šy­sis leis­ti jo­mis nau­do­tis?

Dėl vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skli­du­sios in­for­ma­ci­jos apie Spor­to mo­kyk­los par­da­vi­mą su­ne­ri­mo ir spor­ti­nin­kų ben­druo­me­nė, su­si­ti­ki­mo su mies­to va­do­vais me­tu emo­ci­jas reiš­ku­si san­tū­riai. Dziu­do tre­ne­ris Ze­nius Ven­ce­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog vie­nin­te­lis tin­ka­mas spren­di­mas šio­je si­tu­a­ci­jo­je – pa­sta­to re­no­va­ci­ja, prie to ga­lė­tų pri­si­dė­ti ir Dziu­do fe­de­ra­ci­ja.

Jo ma­ny­mu, ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų sa­lė­se nė­ra tin­ka­mų są­ly­gų nei tre­ni­ruo­tėms, nei var­žy­boms – jos per ma­žos, su­dė­tin­ga bū­tų de­rin­ti tre­ni­ruo­čių tvar­ka­raš­čius, nė­ra pri­tai­ky­ta žiū­ro­vams var­žy­bas ste­bė­ti.

Z.Ven­ce­vi­čius pri­mi­nė, kad daug ką spor­ti­nin­kai jau pa­da­rė ir da­ro sa­vo lė­šo­mis, at­nau­ji­no ta­ta­mius ir pa­na­šiai. „Jei dar šiek tiek ir pa­dė­tu­mė­te, bū­tų ge­rai, tu­ri­me ge­riau­sią sa­lę Lie­tu­vo­je. Šil­dy­mo sis­te­mą mes pa­tys ga­lim su­si­tvar­ky­ti, tik leis­kit. Su­re­mon­ta­vus at­si­ver­tų la­bai ge­ros są­ly­gos reng­ti spor­ti­nes sto­vyk­las“, – sa­kė tre­ne­ris.

Vie­nos nuo­mo­nės dėl Spor­to mo­kyk­los at­ei­ties kol kas ne­tu­ri ir ta­ry­bos na­riai, taip pat ir So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vai. Va­le­ri­jus Ven­cius tei­gia esan­tis prieš pa­sta­to par­da­vi­mą, net jei spor­ti­nin­kus bū­tų nu­spręs­ta iš ten iš­kel­ti.

„Aš ma­tau, kaip tas pa­tal­pas ir te­ri­to­ri­ją bū­tų ga­li­ma įveik­lin­ti vi­sų aly­tiš­kių po­rei­kiams“, – sa­ko po­li­ti­kas, pa­siū­lęs la­žin­tis iš bu­te­lio kon­ja­ko, kad pa­sta­tas liks spor­to reik­mėms, jo ma­ny­mu, svar­bus tur­tas čia yra ir emo­ci­jos, ku­rias aly­tiš­kiams ke­lia se­na­sis pa­sta­tas.

Baig­ti įtam­pas ir nu­spręs­ti, kas nau­din­giau spor­tuo­jan­tiems vai­kams, ra­gi­no ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris įžvel­gia po­li­ti­nes ir ko­mer­ci­nes klau­si­mo de­da­mą­sias – pa­trauk­li vie­ta mies­to cen­tre, ša­lia ne­tru­kus iš­kils gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Su­si­ti­ki­mo me­tu įvar­dy­ta ne vie­na pro­ble­ma, jų re­ziu­mė – Aly­taus mies­to val­džiai ir spor­ti­nin­kams bei įvai­rių spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­joms jau daug me­tų ne­pa­vyks­ta ras­ti ben­dros kal­bos ir dėl to ky­la dau­gy­bė klau­si­mų.

„Spor­to ben­druo­me­nė yra nu­ša­lin­ta nuo spren­di­mų pri­ėmi­mo ir re­sur­sų val­dy­mo“, – įsi­ti­ki­nęs dar vie­nas ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys. Jis siū­lė pa­svars­ty­ti apie įdo­mias ten­den­ci­jas, ku­rios Aly­tu­je ste­bi­mos pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį: du kar­tus su­ma­žė­jo spor­tuo­jan­čių vai­kų, at­si­ra­do 3 nau­jos spor­to sa­lės ir 3 kar­tus pa­di­dė­jo fi­nan­sa­vi­mas spor­tui. Pa­na­šu, jog nei jau­nie­ji spor­ti­nin­kai, nei jų tre­ne­riai to­kio žen­klaus pa­ge­rė­ji­mo ne­jau­čia, nes pi­ni­gai ski­ria­mi erd­vių iš­lai­ky­mui, o ne žmo­nėms. Ir tie pa­tys spor­to ob­jek­tai, ku­rių iš­lai­ky­mas biu­dže­tui kai­nuo­ja bran­giai, nė­ra op­ti­ma­liai iš­nau­do­ja­mi, nes trūks­ta va­dy­bos.

„To­dėl šian­dien ir tu­ri­me to­kį sta­dio­ną, ku­ria­me yra per ma­žai vie­tų žiū­ro­vams, to­dėl ne­ga­li vyk­ti tarp­tau­ti­nio ly­gio fut­bo­lo var­žy­bos. Ar­ba met­ru trum­pes­nę nei rei­ka­lau­ja stan­dar­tai aikš­te­lę, ku­rio­je ne­ga­li vyk­ti tarp­tau­ti­nės ran­ki­nio var­žy­bos nau­jo­je spor­to sa­lė­je ta­me pa­čia­me sta­dio­ne“, – kal­bė­jo fut­bo­lo tre­ne­ris, Spor­to ta­ry­bos na­rys An­ta­nas Makš­tu­tis.

Su­si­ti­ki­mo me­tu nu­tar­ta pa­lauk­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos, tuo­met at­lik­ti skai­čia­vi­mus ir įver­tin­ti, ko­kie spren­di­mai ir kiek ga­lė­tų duo­ti nau­dos. Me­ras N.Ce­siu­lis pa­ti­ki­no, kad dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu vyks to­liau ir bus ieš­ko­ma ge­riau­sio spren­di­mo.

 

  Komentaras

  Reziume idėjų per savivaldą, kaip sutelkt ir stiprint alytiškius, neturi. Tik paskui gilėjančias pasekmes... Optimizmu nešviečia.... Kol nėra švietimo pertvarkos, su pastatu neaišku. Naudotis kol.... Vėl renovuot ir klausimas? Ir kaip pinklėse užsidarę... Visi atvejai skausmingi. Ir nežinomybė, kiek tai tęsis..?

  Komentaras

  Nekeista, kad sporto mokykla jei iki šiol nerenovuota. Nes per tiek laiko n kartų buvo įmanoma renovuot per es paramos projektus. Ypač kaip savivaldybėj perteklius valdininkų skaičius pagal didmiesčių veiklos rodiklius, čia ne sudėtinga net. Savivaldybė per es paramos projektus daro ir problemų nėra. Bet štai dirbt per es paramos projektus reikia sugebėt. Todėl ir šie valdžioje, o jie valdžiose pastoviai, per paskutinį pusmetį nepajuda. O jei ir pajudės, čia..? nes situacija Jurbarke gana išraiškinga. Ten pasirodo, kiek prasiskverbia informacijos, dėl dar anoje kadencijoje mokyklos stadijono rekonstrukcijos. Regis firmai net į priekį pamokėjo. O šioje kadencijoje pagal terminus pabaigt firma nesugebėjo. Tada pati savivaldybė šioje kadencijoje kreipės į teisėsaugą dėl to. o teisėsauga atmetė atgal su įtarimais sav. administr. dir. ir pavaduotojui. Pareiškė nušalinimus. ir situacija gan keista. Juk sav. administr. direktorius pavaldus tarybai... Juolab dabar reikliai žiūri, kad būt nepermokėta per projektus. Už kiek laimėjo konkursą, taip ir pagal terminus padaryt. Štai su tokiais reikalavimais Alytui pagal paskutinius vykdytus projektus kur tęsiniai ir su brokais, čia... liūdna būtų. Po jų gal nebūtų kam ir į valdžią eit..? Ir su tokiais lygiais, kur ant pastatukų ,,maudosi" čia vykdyt rimtus projektus - reikia labai drąsiems būt? Matyt savivaldybė todėl ir nesivelia... Tad patiems alytiškiams reikia atsakingai žiūrėt. ką į valdžią renkasi. O dabar ir turi ką rinkos... Dėl pačių išlikimo reikia kovot...

  Komentaras

  Tokias problemas šiais laikais savivaldybės lengvai sprendžiasi. Prieš švietimo pertvarkos tvirtinimas taryboje. Po atliekami pastatai pardavinėjami... Likę baziniai pastatai per es paramos projektus modernizuojami.... Tas ir Alytuj turėjo būt. Nes mero poste buvęs n kadencijų taryboje tad problemos turi būt žinomos. Ir iš kart veikt. Iš pirmų tarybos posėdžių švietimo pertvarkos. Ypač kaip nuo anos kadencijos ir brangiai apmokėtas auditas atliktas ir pateiktas. Viskas ant lėkštutės paduota. O čia ir čia sugeba ,,maudytis".... Štai ką reiškia kaip valdžioje neprileidžia su reikiamom ūkinėmis kompetencijomis valdyme. Nes šie nuo realybės atitolsta.. O problemos didėja. Pripažinkim, taip valdyme apsileidinėt, per pusmetį vietoj veržlaus vystymo numirinėt ir visų akyse su pasyviu palaikymu, šiandien gal tik Alytuj tai įmanoma? Jokie projektai nevyksta ir net nepersistengia. Tik ant gatavo nugriebt ir čia ,,maudosi". ir nėra kam prabilt apie realią finansinę padėtį per savivaldą. Galėtų tarybos strateginio ekonomikos komiteto vadovai... Bet čia vadovo poste konservatorius su mediko išsilavinimu, pavaduotojo socdemas su pedagogo išsialvinimu.... Tarsi idealiai valdžiai paimt schema sudėliota. O štai dirbt eit į priekį - nėra kam. O juk buvo galima per paskutinį pusmetį ir Alytuj veržliai eit į priekį ir keist situaciją į gerą. Ką Vilnius, Kaunas darė. Posėdžiai liepos mėnesį. Vykdomų projektų koregavimas, nes laikas nelaukia. O es paramą per projektus jie tiesiog semia iš ministerijų fondų. Ypač koregavo švietimo sistemoj galimus pokyčius. Reiškia labai atsakingai žiūri per savivaldą. O juk ponai didesni nei Alytuj. Bet savęs negailėdami stengiasi. O Alytuj tarsi atsilošę. Niekam nieko nereikia. Tik retkarčiais kokį pastatuką nusigriebt..? Ar žemes pabandyt pakoreguot..? Tai yra kaip nepritraukt iš išorės investicijų, o kaip nuo savų.. Kaip prieš 30 metų mentalitetai - taip ir lieka... Dirba ant nykimo.. kitų labui. Nes kiek Alytus nepaima iš es paramos, tiek kiti jų sąskaita pasinaudoja.. Dar gal pasišaipo, žiūrėkit, kaip Alytaus ereliai .. pluša. Vieni nuo kitų... kol gali.

  Komentaras

  Situacija valdyme, kad ir dėl laiku neatliktos švietimo reformos darosi įtempta. Ypač kaip socdemai vieni kitiems prieštaraudami sau į kojas šaudo. Štai paskutiniais paviešinimais per žiniasklaidą jei vicemerė reiškiasi, girdi nebijokit švietimo reformų prieš rugsėjį. Jei reiškia, kad jų nebus, kieno vardu kalba. Juk pagal kompetenciją prieš ji turi teikt tarybai siūlymą, kad nedaryt švietimo reformos, ir jei tarybos posėdį dauguma tarybos narių patvirtina, kad nedaro - tada ji teisi. O jei be tarybos pritarimo kalba..? Nors šiam straipsnį pats meras sako, reikia švietimo reformos. Tada bus aišku ką su kokiu pastatu daryt. Tad klausimas ko kaip meras neinicijuoja šio klausimo svarstymo per tarybą? Juk prieš kelis mėnesius savivaldybės švietimo skyrius per žiniasklaidą viešino. Reiškia reaguot į nuo anos kadencijos atliktą ir teiktą švietimo auditą. kadangi mažėja mokinių ir perteklius mokyklų.....O švietimo skyrius tik informuot tarybą ir visuomenę gali. ką jie kelis kartus darė. O reakcijos iš tarybos, kur tik 27 tarybos nariai gali priimt sprendimus, kol kas nėra. Ir kas kieno vardu kalba...? Vėl ir nedarius reformos įtampa kyla. Kadangi vienos mokyklos surenka mokinių, kitos ne. ir pamokų stygius. Nekalbant, kad neefektyviai dalis patalpų ir resursų naudojama. Reiškia vis labiau truks lėšų. kaip ir straipsnį minėtu atveju po švietimo reformos būt aišku. Atlieka šis pastatas ar ne? Ką daryt. Ir sprendimai kur perkelt sportininkus ir panašiai. O ne kaip dabar tik spėliojimai ir įtampų didėjimai. Ir neaišku net nuo socdemų kieno klausyt. Nes vieną kart lyg taip sako, po to vėl kitaip prasideda... Taip rimtoj savivaldoj neturi būt. Tad paskutinis žodis būsimo tarybos posėdžio metu 27 tarybos nariams. Kaip visa tai jie vertina ir kokius galutinius sprendimus priima. Kad normalizuotųsi padėtis ir visiems taptų aišku, kas Alytuj per savivaldą vyksta.

  Komentaras

  Galutinį sprendimą turėtų priimt tarybos posėdį svarstydami. Nes tai aukščiausias miesto valdymo organas. O čia paišluoja, kad įtarimų ir susierzinimų neliktų? Ar didinas įtampas? Kur pasekmės, kad iki šiandien nėra švietimo pertvarkos, rimtų strategijų ir kitų būtinų sprendimų per tarybą priimimų. Kur valdžia turėjo nuo pradžių teikt. Ir kol nepateikė ne po seminarus, komandiruotes, atostogas lakstyt. O ir dabar nesimato, kad bandytų teikt. Apart atidelioja reiškia tęsis susierzinimai. Kur koks rimtesnis judesys techniškai neapdirbtas. Priešpriešom ir vis didesnės klaidos gana lyguose vietose. O Jurbarko pavyzdys rodo atmosfera reijlumo Lietuvoj keičiasi. Ten ir per savų nepamatuotas ambicijas ir gana lygiose vietose.

  Komentaras

  Ar supranta valdžia situaciją? Jei po švietimo audito išvadų paviešinimo iš kart turėjo reaguot. Ir per tarybą tvirtint švietimo pertvarką, kad neefektyvaus lėšų naudojimo neliktų? Jei be švietimo pertvarkos ir tarybos pritarimo atskirus pastatus jei pradeda pardavinėjimo procedūras, čia kaip kirtimasis su įstatymais? Jau Jurbarke valdantys labai nerimtai paslydinėja. Alytuj gana daug kur panaši situacija ir... Ta pati arogancija ir nervuotumas valdyme..

  Komentaras

  Klausimas ko Alytuj programuojasi problemas? Laiku nespręsdami problemų jas didinasi? Kaip ir šiuo atveju kur tarybos sprendimas, kad atitolint švietimo pertvarkos vykdymą iki 2020 metų rugsėjo 1 ? Juk su tuo sisijusius klausimus reikia spręst dabar. Jei valdžia nesugebėjo švietimo pertvarkų nuo pat pradių teikt, turi skubėt artimiausiu metu teikt. O tokiuose postuose nesugebėt teikt, nevalima. Nes tada tik problemos didėja.

  Komentaras

  Uztai,kad bendruomene sportuoja,ugdo jaunus sportininkus ir niekam i akis nelenda...tik musu miesto klerkai bijo i dantis gauti,todel visas sporto sakas naikina...Cia uzsimojo aerodroma panaikinti,ciabdabar sporto mokykla...Pirma ,ka nors pastatykite,sukurkite,o tik tada pradekite griauti...Tikri beprociai ir pustagalviai..

  Komentaras

  Esantys valdžios olimpe buvo taryboje ne vieną kadenciją,kai kas milijoniniu meru vadinosi.Kodėl nuo 2003 m patalpų gerbūviui neskiriat lėšų,iki tiek prieita.Graudu.Gal tai sąmoningas noras nustekenti ir pardCeliuoti?
  Neva pažiūrėkit kiek lėšų reikalinga,neapsimoka,blogos sąlygos.Bjaurūs politikai žiūrintis tik į savo kišenes ir galvojantys tik šia diena.Po vakarykščio susitikimo ryškiai pasimatė kas ko siekia.Nesukišit mūsų į mokyklų sporto sales nes jos pačios perpildytos,nepritaikytos.Kur čia pagerinimas kitų sąskaita?Mokyklų bendruomenės būkit budrios.Pažadas neva gautas lėšas skirti sporto aplinkos gerinimui-blefas.Įžūli apgaulė.Max pirmus metus numes trupinius,vėliau sakys ten dega reikia labiau.

  Komentaras

  Gerai ci arase, kad gandu is niekur neatsiranda. Aisku Paces savo vardu nepirktu , per kitus asmenis ar seimos , gimines narius. Medelyno hektarai ,aerodromas, sporto mokyklas-daug partinuku ir kitokiu valdininku miesto merijoje ar taryboje, horizonte mato maisus pinigu. Vyks dalybos :). Tu man ta-as palaikau dauguma. Alytiskiu interesai-paskiausia. Bus karstas politinis ruduo.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.