Į Aly­taus dar­že­lius tė­vai re­zer­vuo­ja vie­tas, o ne lau­kia ei­lė­se?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (8)
2019 Rugpjūtis 6
Darzelis
Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad są­ra­ši­nis vai­kų skai­čius yra vir­ši­ja­mas ir Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Bo­ru­žė­lė“, „Li­ne­lis“, „Šal­ti­nė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“ ir „Sau­lu­tė“. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Tė­vai no­ri rink­tis kon­kre­tų dar­že­lį kon­kre­čia­me mik­ro­ra­jo­ne, o ki­ti pa­siū­ly­mai jų ne­ten­ki­na.Ar per­pil­dy­tos dar­že­lių gru­pės – jau ne tik sos­ti­nės tė­vų gal­vos skaus­mas? Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (NVSC) at­lik­tas ver­ti­ni­mas pa­ro­dė, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je iki­mo­kyk­li­nio ir (ar) prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas vyk­dan­čio­se įstai­go­se ne­re­tai vir­ši­ja­mas są­ra­ši­nis vai­kų skai­čius gru­pė­se – net 41,7 proc. vai­kų ug­dy­mo įstai­gų bu­vo per­pil­dy­ta bent vie­na gru­pė.

Po­li­ti­kai vai­kų skai­čiaus gru­pė­se ne­nu­sta­to

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bir­že­lio 27 die­ną nu­sta­tė lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių gru­pių skai­čių 2019–2020 m. m. (140 gru­pių), bet dėl vai­kų skai­čiaus gru­pė­se spren­džia kiek­vie­nos švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rius.

Įstai­gos va­do­vau­sis Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­ma, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad „gru­pių są­ra­šai tu­ri bū­ti su­da­ro­mi ne­vir­ši­jant šio­je hi­gie­nos nor­mo­je pa­gal am­žiaus gru­pes nu­ro­dy­to vai­kų skai­čiaus“, ir įvar­di­ja­mi kon­kre­tūs skai­čiais pa­gal vai­kų am­žių.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, tvir­tin­da­ma gru­pių skai­čių, vai­kų skai­čiaus gru­pė­se ne­nu­sta­to.

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos 2019 m. ba­lan­džio–ge­gu­žės mė­ne­siais lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se at­li­ko pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, ku­rio me­tu nu­sta­tė pa­žei­di­mų, vie­ni iš jų – gru­pių są­ra­šai su­da­ry­ti vir­ši­jant hi­gie­nos nor­mo­je nu­ro­dy­tą mak­si­ma­lų vai­kų skai­čių.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad są­ra­ši­nis vai­kų skai­čius yra vir­ši­ja­mas ir Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Bo­ru­žė­lė“, „Li­ne­lis“, „Šal­ti­nė­lis“, „Pu­ti­nė­lis“ ir „Sau­lu­tė“.

„Vai­kų gru­pių for­ma­vi­mas yra sa­va­ran­kiš­ka sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li ne­pai­sy­ti aukš­tes­nės ga­lios tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Sa­vi­val­dy­bės, siųs­da­mos vai­kus į gru­pes, pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad bus vyk­do­mi vi­si tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai. Šian­die­nė si­tu­a­ci­ja ro­do, kad ar­ba sa­vi­val­dy­bės dir­ba ap­lai­džiai, ar­ba ma­no da­ran­čios ge­ra, taip pro pirš­tus žiū­rė­da­mos į vai­kų per­tek­lių gru­pė­se. Pa­sek­mės ga­li bū­ti liūd­nos, ta­čiau ti­kiu vi­sų pu­sių ge­ra­no­riš­ku­mu ir su­in­te­re­suo­tu­mu: sa­vi­val­dy­bės tu­rės kuo grei­čiau spręs­ti šį klau­si­mą, o mes pa­si­ren­gę pa­dė­ti“, – pa­brė­žia svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras Al­gir­das Še­šel­gis.

Nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus nu­ro­dy­ta pa­ša­lin­ti iki šių me­tų rug­pjū­čio pa­bai­gos, taip pat nu­ma­ty­tos grįž­ta­mo­sios kon­tro­lės da­tos  rug­sė­jo pa­bai­go­je. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tų, Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos, ku­rios ne­si­lai­kė hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mų, tu­rė­jo pri­im­ti spren­di­mus – nu­kreip­ti per­tek­li­nius vai­kus į ki­tas įstai­gas ar­ba spręs­ti vi­du­je, tai yra ieš­ko­ti vie­tos ki­to­se įstai­gos gru­pė­se.

In­ter­ne­ti­nė pri­ėmi­mo į dar­že­lius sis­te­ma strin­ga

Kaip in­for­muo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės  lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se už­pil­dy­tos ne vi­sos, taip pat vie­tų yra ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se vei­kian­čio­se prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se.

Tė­vai vai­kus į dar­že­lius tu­ri re­gist­ruo­ti elek­tro­ni­nė­je pri­ėmi­mo sis­te­mo­je https://ug­dau­a­ly­tis­ki.aly­tus.lt/. Sis­te­ma vei­kia, ta­čiau yra tam tik­rų trū­ku­mų, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­sta­bas pa­tei­kė elek­tro­ni­nio pri­ėmi­mo sis­te­mos kū­rė­jui ir ad­mi­nist­ra­to­riui.

Šiuo me­tu Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se lais­vų vie­tų iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se nė­ra, o prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se yra 11 lais­vų vie­tų.

Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­se yra 35 lais­vos vie­tos.

Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se 2019 m. lie­pos 1 d. bu­vo 8 lais­vos vie­tos. Anks­ty­vo­jo am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pė­se lais­vų vie­tų ne­bu­vo. Tuo me­tu bu­vo ne­ten­kin­ti 66 pra­šy­mai. Kai tė­vams bu­vo pa­siū­ly­ta įkur­ti anks­ty­vo­jo am­žiaus vai­kų ug­dy­mo gru­pę ki­ta­me mik­ro­ra­jo­ne esan­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je (kur bu­vo lais­vų pa­tal­pų ir ga­li­my­bė ją įkur­ti), tė­vai to at­si­sa­kė. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus, pro­ble­ma yra ta, kad vai­kų tė­vai no­ri rink­tis kon­kre­čią įstai­gą kon­kre­čia­me mik­ro­ra­jo­ne, o ki­ti pa­siū­ly­mai jų ne­ten­ki­na.

Daž­niau­siai iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą vai­kų tė­vai ren­ka­si pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Lop­še­liai-dar­že­liai „Pu­šy­nė­lis“, „Gi­ri­nu­kas“, „Vo­lun­gė­lė“, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis šiuo me­tu yra po­pu­lia­riau­si.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, aly­tiš­kiai daž­niau­siai vai­kus į lop­še­lius-dar­že­lius ir mo­kyk­las-dar­že­lius re­gist­ruo­ja prieš me­tus, tai yra, jei­gu tė­vai pla­nuo­ja vai­ką leis­ti nuo 1,5 me­tų, tai jį už­re­gist­ruo­ja ke­lių mė­ne­sių. „Tai – vie­tų re­zer­va­vi­mas, o ne lau­ki­mas ei­lė­je. Lau­ki­mas ei­lė­je – kai vai­ko tė­vai no­rė­tų, kad vai­kas lan­ky­tų ug­dy­mo įstai­gą, bet lais­vų vie­tų nė­ra“, – tei­gia spe­cia­lis­tai.

Kas kal­tas, kad dar­že­liuo­se trūks­ta vie­tų?

Ar tei­sin­ga bū­tų da­ry­ti prie­lai­dą, kad dėl da­bar­ti­nių pro­ble­mų (per­pil­dy­tos gru­pės, į no­ri­mą įstai­gą ne­ga­lin­tys pa­tek­ti vai­kai) šak­nys sly­pi dar­že­lių per­tvar­ko­je – už­da­ry­me, ku­ris bu­vo įvyk­dy­tas neat­si­žvel­giant nei į vai­kų pa­si­skirs­ty­mą pa­gal gy­ve­na­mą­sias te­ri­to­ri­jas, nei į ug­dy­mo įstai­gų kon­cen­tra­ci­ją?

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai tei­gia, jog to­kia prie­lai­da yra ne­tei­sin­ga, nes iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­lų esą bu­vo pa­lik­ta tiek, kad vi­sa­da bū­tų ten­ki­na­mas aly­tiš­kių vai­kų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kis. Prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės, vei­kian­čios lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, esant rei­ka­lui, ga­li bū­ti iš­kel­tos į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų pa­tal­pas, to­kiu bū­du at­si­ras­tų rei­kia­mas vie­tų skai­čius iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­kams.

Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo ana­li­zę at­li­ku­sios įmo­nės „Fin­dep“ eks­per­tai (iš­va­dos pri­sta­ty­tos prieš po­rą mė­ne­sių) taip pat siū­lė iš­kel­ti iš dar­že­lių pa­tal­pų prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes ir taip at­lais­vin­ti vie­tų dar­že­liuo­se, ku­rių už­pil­do­mu­mas yra ar­ti mak­si­ma­laus ir šiuo me­tu Aly­tu­je su­da­ro apie 93 proc.

Ar svars­to­ma to­kia ga­li­my­bė, ko­kių pliu­sų ir mi­nu­sų įžvel­gia­ma ir ko­dėl to ne­bu­vo pa­da­ry­ta iki šiol?

Pa­si­ro­do, bū­tent to­kia ga­li­my­bė šiuo me­tu yra svars­to­ma, nes iki šiol pri­im­ti to­kių spren­di­mų esą ne­bu­vo po­rei­kio. Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius teiks Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­siū­ly­mą dėl kai ku­rių prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių iš­kė­li­mo iš iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­lų į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.

  Komentaras

  Nelabai suprantamas tikslas perkelti priešmokyklinukus į mokyklas. Tėvai ir dabar gali rinktis, vesti vaiką į darželį ar į mokyklos priešmokyklinę grupę. Tėvai dažniausiai renkasi darželį ir tai jų pasirinkimo teisė. Ar jie tokios galimybės jau neturės... neturėtų taip būti.

  Komentaras

  Gali alytiškiai žinot. Kad pagal Vilniaus ir Kauno miestų standartus Alytuj beveik 2 kart didesnis valdininkų skaičius gali dirbt ir sėkmingiau. Jei valdžioje būt kam sustrateguot. Kad laiku per tarybą būt patvirtintos švietimo pertvarkos ir po ko visiems būt aišku. Patvirtintos ir vykdomos strategijos, kur per savaitę min.. 0,5 milijono eurų es paramos per projektus įsisavintų... Per ką alytiškiai turėtų vilties, kad gyvenimai gerėtų. O dabar net per tarybą esamas potencialas neišnaudojamas. Kur žvilgtelsi visur nežinomybė ir įtampos didėjimas. Tarsi kuo bloviau Alytui daro...

  Komentaras

  Pagal LR Vietos Įst. 4 str., 10) - savivaldybės ir jos institucijų veikla turi būt aiški jos gyventojams. 12) - savivaldybė turi reaguot į gyventojų nuomones ir teikt atsakymus juos dominančiais klausimais. - Kuo daugiau nežinomybės ir neaiškumo tuo didesnė įtampa, tuo blogesnė valdžios darbo kokybė. Per ką visi kenčia.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str. 1 p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad tarybai ir bendruomenei meras turi atsiskaityti už netvarką savivaldybėje. Tame tarpe ir už švietimo sistemoje nustatytus pažeidimus, už nereagavimą į švietimo audito išvadas. O atsiskaičius taryba ir bendruomenė gali spręsti apie mero tinkamumą šioms pareigoms. Nes gaunant kaip mero didelį atlyginimą iš mokesčių mokėtojų lėšų, veiklos kokybė aiškiai per silpna.

  Komentaras

  Pagal įstatymus atsakomybė 27 taarybos nariams. Ir patiems alytiškiams. Kad jų rinkta taryba, kaip ir patys iš savo rinkto mero, neišreikalavo. Kad pagal kitų savivaldybių pavyzdžius liepos mėnesį neorganizuotas tarybos posėdis. Kuriam būt teikta švietimo pertvarka ir patvirtinta. Po ko visiems būt aišku dėl mokyklų ir darželių. Dabar tik neaiškumai. Nereaguota net į švietimo skyriaus viešintą kelis kart informaciją. Kad reikia reaguot dar nuo į anos kadencijos atliktas net apmokamas švietimo audito išvadas.

  Komentaras

  Perkelti priešmokyklinukus į mokyklas galima tik tada, kai bus sukurtos tam sąlygos. O kaip bus su tais vaikais, kurie norės pietų miego? Po patikrinimų ir mokyklose rasti pažeidimai: darbuotojų trūkumas, žaidimo aikštelės neatitinka higienos normų.

  Komentaras

  Neaišku kaip kaikurie darželiai priima vaikus,jei gyvenam prie pat darželio,o turim vešt į kita galą miesto į darželį,nes prie namų 2m papult negalim.Pasidomėjus pirma karta pasakė jog mūsų nera visai sarašuose,o po savaitės atsiradom 8vietoj,bet pasakė jog greičiausiai mes visai į jį nepapulsim,nors vaikui dar tik 4m...Manau už pinigus į betkurį gali papult...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.