Aly­tu­je at­si­ras dau­giau spal­vų ir gat­vės ga­le­ri­ja. O dėl vo­ve­rai­čių dar teks pa­dis­ku­tuo­ti

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Rugpjūtis 8
Erdves
Alytaus erdvėse trūksta spalvų. Nuotraukoje – Vilniaus dailės akademijos studentų pagyvintas archyvo fasadas Jotvingių gatvėje matomas iš toli.            Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Mū­sų mies­tas vis dar ne­tu­ri dai­lės ga­le­ri­jos po sto­gu, bet svars­to­ma idė­ja, ga­lin­ti pa­dė­ti už­pil­dy­ti kul­tū­ri­nę ni­šą at­vi­ro­se erd­vė­se. Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad me­no ga­le­ri­ja po sto­gu am­žiams liks vi­zi­jo­se, ta­čiau pa­na­šu, kad gat­vės ga­le­ri­ja at­si­ras grei­čiau. Apie ką kal­ba­ma? Apie skulp­tū­ras, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus ir ta­py­bą ant mies­to vie­šo­sio­se erd­vė­se esan­čių sie­nų.

Dvi sie­nos ga­li bū­ti pa­gy­vin­tos dar šie­met, iki žie­mos. Kar­tu bus ku­ria­ma in­ter­ne­ti­nė plat­for­ma, ku­rio­je kū­rė­jai ras vi­są in­fo­ma­ci­ją apie Aly­tu­je jau esan­čias skulp­tū­ras, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus bei nu­ma­to­mas vie­tas, kur to­kie ga­lė­tų at­si­ras­ti. Jas pa­rinks spe­cia­lis­tai. Ži­no­ma, šia­me kon­teks­te ky­šo ir bron­zi­nių vo­ve­ry­čių au­sys, ta­čiau, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­to Ar­tū­ro Ma­žei­kos, įvy­ko tam tik­ra ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­da, kai pa­pūs­tau­o­de­gės bu­vo pa­va­din­tos „nau­ju mies­to sim­bo­liu“. Tie­siog už tai, kad Aly­tu­je at­si­ras­tų bron­zi­nė vo­ve­rė su rie­šu­tu, bal­sa­vo per 300 aly­tiš­kių, da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se, tai­gi skulp­tū­rą fi­nan­suos biu­dže­tas. Bet nei kur ji bus pa­sta­ty­ta, nei kas bus au­to­rius, pa­sak A.Ma­žei­kos, jam nė­ra ži­no­ma: „Vi­sa tai yra to­les­nių dis­ku­si­jų klau­si­mas, ak­cen­tus mies­te su­dė­lio­ti rei­kia, ta­čiau tai pa­da­ry­ti ga­li­ma la­bai kū­ry­biš­kai.“

No­rė­tų pa­gy­vin­ti ir pil­kus dau­gia­bu­čius

Dar iki žie­mos, kol oro są­ly­gos lei­džia dirb­ti lau­ke, ta­py­bos dar­bas at­si­ras ant Jau­ni­mo cen­tro sie­nos, at­sig­rę­žu­sios į Tvir­to­vės gat­vės pu­sę.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė su­si­ti­ko su me­ni­nin­kais, ku­rian­čiais ta­py­bos dar­bus ant sie­nų – aly­tiš­kiais ir at­vy­ku­siais. Pil­kas Aly­taus erd­ves ža­da spal­vin­ti pri­gim­ti­nis aly­tiš­kis Pi­jus Še­ma­tuls­kis, taip pat – gat­vės me­no, gra­fi­čių ir gra­fi­nio di­zai­no kū­rė­jas kaunietis Ta­das Vin­cai­tis.

Jo dar­bai pui­kiai įsi­kom­po­na­vo in­dust­ri­nia­me Kau­no pei­za­že, pa­gy­vi­no sie­nas mies­to cen­tre ir se­na­mies­ty­je – net tro­lei­bu­sus. Ta­das tu­ri ir ho­bį – tai KAU NAS, žen­klas, ma­to­mas ant dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų. Jo idė­jų ti­ki­si ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė.

Pa­sak A.Ma­žei­kos, apie idė­jas, ku­rios bus įgy­ven­din­tos vi­zu­a­liai, kal­bė­ti vi­sa­da ne­leng­va, tai­gi jis ga­lė­tų pa­sa­ky­ti tiek, kad Jau­ni­mo cen­tro sie­na bus pa­gy­vin­ta pie­ši­niu, ku­rio te­ma su­si­ju­si su ben­drys­te, mei­le mies­tui, šei­ma.

Ki­ta sie­na, apie ku­rios ta­py­mą yra svars­to­ma, – „Dai­na­vos“ ki­no te­at­ro pa­sta­to, ta­čiau čia iki ga­lo aiš­ku­mo kol kas nė­ra.

„Šios dvi sie­nos – biu­dže­ti­nių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, ta­čiau at­ei­ty­je no­rė­tų­si, kad pa­gy­vė­tų ir dau­gia­bu­čių na­mų sie­nos. Ben­drau­si­me su se­niū­nai­ti­jo­mis, dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jo­mis, nes aly­tiš­kiai jau įver­ti­no, kad tai gra­žu, ir no­rė­tų tu­rė­ti to­kius pie­ši­nius, bet idė­jos ke­lias į gy­ve­ni­mą yra il­go­kas“, – sa­ko A.Ma­žei­ka.

Sie­nų ta­py­bą fi­nan­suos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, kon­kre­čios su­mos dar nė­ra įvar­di­ja­mos.

„Vin­gis“ – sau­gus, bet no­rė­tų­si ir ko nors drą­ses­nio

Ži­no­ma, pri­im­ti sie­nų ta­py­bą aly­tiš­kiams pa­dė­jo ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tų su­kur­tas sie­nų ta­py­bos dar­bas ,,Vin­gis“, pa­gy­vi­nęs ar­chy­vo pa­sta­tą Jot­vin­gių gat­vė­je.

Su­ma­ny­mas stu­den­tams at­lik­ti prak­ti­ką mies­te, iš­ta­pant vie­ną cen­tro pa­sta­tų fa­sa­dų, įgy­ven­din­tas pa­gal VDA ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. A.Ma­žei­ka re­zul­ta­tą api­bū­di­na kaip „sau­gų“, jis ti­ki­si, kad pa­ma­žu Aly­tu­je at­si­ras ir drą­ses­nių, ke­lian­čių tam tik­rų klau­si­mų, sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų. Pir­mą­jį to­kį ant dau­gia­bu­čio sie­nos jaut­ria so­cia­li­nės at­skir­ties te­ma Nau­jo­jo­je gat­vė­je prieš 4 me­tus su­kū­rė bro­liai me­ni­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai.

Tuo pa­čiu me­tu, kai mies­to sie­nas pra­dės gy­vin­ti ta­py­ba, in­ter­ne­te bus ku­ria­mas pus­la­pis, ku­ria­me ža­da­ma in­ven­to­ri­zuo­ti vi­są Aly­taus kul­tū­ri­nį ūkį at­vi­ro­se erd­vė­se – skulp­tū­ras, tau­to­dai­li­nin­kų su­kur­tus me­džio dro­ži­nius, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros dar­bus ir ta­py­bos kū­ri­nius ant sie­nų. Pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus, ar­chi­tek­tus ža­da­ma pa­siū­ly­ti ir tas vie­tas, kur ga­lė­tų at­si­ras­ti nau­ji kū­ri­niai.

Ar tai bus ir vo­ve­rai­tės?

Pa­sak A.Ma­žei­kos, vie­šai pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie vo­ve­rai­tes kaip nau­ją mies­to sim­bo­lį la­bai aiš­kiai pa­ro­dė, kad aly­tiš­kiams yra ak­tu­a­lus vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mas, kad ak­cen­tų mies­te trūks­ta, ta­čiau kur ir ko­kių – apie juos dar rei­kia pla­tes­nės dis­ku­si­jos.

Bron­zi­nės vo­ve­rės su rie­šu­tu idė­ja Aly­tu­je at­si­ra­do dėl to, kad ji bu­vo pa­teik­ta aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se.

An­trą vie­tą lai­mė­ju­si skulp­tū­ra su­rin­ko 315 aly­tiš­kių bal­sų. Pa­siū­ly­mo au­to­rius – Va­le­ri­jus Ven­cius, jo ma­ny­mu, gy­vū­nė­lis ga­lė­tų tap­ti vie­nu iš mies­to sim­bo­lių. Kaip, pa­vyz­džiui, kar­vės Vent­spi­ly­je ar meš­kos Tel­šiuo­se. Pa­gal ini­cia­ty­vą nu­ma­ty­tos 30–50 cm aukš­čio bron­zi­nės vo­ve­rių skulp­tū­ros, vie­ną jų siū­lo­ma įkur­din­ti Se­na­mies­čio skve­re, ant suo­liu­ko, esan­čio ša­lia fon­ta­nė­lių. Šiai skulp­tū­rai įsi­gy­ti yra nu­ma­ty­ta skir­ti iki 3 tūkst. eu­rų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Pa­va­sa­rį Jot­vin­gių gat­vė­je esan­čia­me skve­re jau bu­vo pa­sta­ty­ta ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros skulp­tū­ra – bron­zi­nės vo­ve­rai­tės. Tai – „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus, ku­riam va­do­vau­ja V.Ven­cius, dar­buo­to­jų do­va­na Aly­taus mies­tui.

Vo­ve­rės skulp­tū­ros kol kas ne­tu­rė­si­me Mies­to so­de, nes jis yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, jam tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai. Vo­ve­rę bu­vo siū­lo­ma pa­tup­dy­ti ant fon­ta­no kraš­to.

Se­na­mies­čio skve­ras: ir vo­ve­rė, ir li­te­ra­tai, ir par­ti­za­nai

,,Per drą­su bū­tų teig­ti, kad Aly­tus taps vo­ve­rių mies­tu. Tam tu­ri pri­tar­ti ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ir ar­chi­tek­tai. Bus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri svars­tys, koks ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros sim­bo­lis Dzū­ki­jos sos­ti­nei ge­riau­siai tik­tų“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

A.Ma­žei­ka yra įsi­ti­ki­nęs, Aly­tu­je tik­rai rei­kia ak­cen­tų, ta­čiau juos ga­li­ma su­dė­lio­ti la­bai kū­ry­biš­kai. „Įsi­vaiz­duo­ki­me, jei pa­gerb­tu­me ra­šy­to­ją Jur­gį Kun­či­ną, o jo ran­ko­se bū­tų vo­ve­rė – juk tai sim­bo­li­zuo­tų ir kū­rė­jo mei­lę mies­tui, ku­ris ta­po kū­ry­bos šal­ti­niu“, – pa­ste­bi Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tas. Jis ne­ma­to nie­ko blo­go, jei mū­sų mies­te at­si­ras­tų ir pa­vie­nių vo­ve­rių skulp­tū­rų, ta­čiau, ži­no­ma, ne dvie­jų met­rų aukš­čio.

Ta­čiau Se­na­mies­čio skve­re, ku­ria­me pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­ty­ta įkur­din­ti vo­ve­rai­tes, yra ir dau­giau su­ma­ny­mų: ry­toj kvie­čia­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir jų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos po­sė­dis. Bus svars­to­mas siū­ly­mas pa­sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re obe­lis­ką, skir­tą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui. Te­bė­ra gy­vas su­ma­ny­mas tą pa­tį skve­rą skir­ti Aly­taus li­te­ra­tų at­mi­ni­mui, fon­ta­ną žen­kli­na J.Kun­či­no kū­ry­bos ci­ta­tos. 

 

  Komentaras

  Na, kad už tą "vo­ve­rė su rie­šu­tu, bal­sa­vo per 300 aly­tiš­kių", tai nereiškia, kad tam pritaria 50 000 Alytaus miesto gyventojų. Kas ir gausis, kai kiekvienas kažkokios "nesąmonės sumanytojas" reikalaus savo kiču miestą "puošti"...

  Komentaras

  Na neîdomu jeigu visur tupes voverês. Lai būna paukščiu ir žvėrelių miestas. Kur šarka, kur zylê, kur genys, kiur kīškis, kur lapê. Už voveres ačiū. O yra ne tik Kunčinas, bet ir Matutis. Arba abi , arba nei vieno. Nusipelnę abu

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.