Nr. 9 (13239)

2019-01-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 9 (13239) skaitykite:

 • Hi­gie­nos nor­mų pa­kei­ti­mai – tė­vų su­pra­ti­mo ly­giui pa­si­ma­tuo­ti? 
 • Šau­lių bū­re­liai Aly­tu­je dar po­pu­lia­res­ni ir už šo­kių 
 • Gi­liai pra­smin­gas kny­gos pa­va­di­ni­mas – „Pra­kal­bin­tas šimt­me­tis” 
 • Ledo skulptūrų festivalis Druskininkuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų tema 
 • Mi­tai apie cuk­raus po­vei­kį svei­ka­tai, ku­riais ti­kė­ti tik­rai ne­ver­ta 
 • Spe­cia­lis­tė: ko­dėl taip svar­bu rink­tis tin­ka­mus rie­ba­lus kep­ti?  
 • Daug mū­sų sa­vo dar­bais gar­si­na Aly­taus var­dą
 • Mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius: lau­kia­me kiek­vie­nos
 • Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos įmo­nės in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je
 • Aly­taus si­na­go­go­je – vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tras
 • „Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus” lau­re­a­tų šo­kio spek­tak­lis pir­mą kar­tą Aly­tu­je
 • Kaip pri­si­jau­kin­ti po­ezi­ją?
 • Psi­cho­lo­gas apie „mė­ly­ną­jį pir­ma­die­nį”: mėgs­tan­tiems ne­sai­kin­gai pa­švęs­ti daž­nas pir­ma­die­nis ne tik mė­ly­na­sis, bet ir juo­da­sis
 • Ja­po­ni­jos įmo­nė į kos­mo­są iš­kė­lė pa­ly­do­vą, ga­lė­sian­tį su­kel­ti dirb­ti­nį me­te­o­rų lie­tų 
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je www.aly­tus.lt ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro pa­gei­da­vi­mu su­pla­nuo­tu nau­ju įva­žia­vi­mo ke­liu iš...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį aly­tiš­kiai už­gniau­žę kva­pą ste­bė­jo Ope­ros ir ba­le­to te­at­re vy­ku­sius „Žmo­nės 2019“ ap­do­va­no­ji­mus, ku­riuo­se pre­ten­den­tai į vie­ną iš aš­tuo­nių...
Praėjusį lapkritį Sveikatos apsaugos ministerijai atnaujinus higienos normas, nustatyta, kokių sveikatos sutrikimų turintys vaikai gali lankyti ikimokyklines įstaigas ir priešmokyklines grupes....
Šie­met ver­sle tu­rė­tų ne­trūk­ti jau­du­lio – tre­ji rin­ki­mai Lie­tu­vo­je, „Bre­xi­tas“, ne­apib­rėž­tu­mas pa­sau­lio rin­ko­se. Ta­čiau, tin­ka­mai iš­nau­do­jus kin­tan­čias rin­kų są­ly­gas,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.