Nr. 9 (13239)

2019-01-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 9 (13239) skaitykite:

 • Hi­gie­nos nor­mų pa­kei­ti­mai – tė­vų su­pra­ti­mo ly­giui pa­si­ma­tuo­ti? 
 • Šau­lių bū­re­liai Aly­tu­je dar po­pu­lia­res­ni ir už šo­kių 
 • Gi­liai pra­smin­gas kny­gos pa­va­di­ni­mas – „Pra­kal­bin­tas šimt­me­tis” 
 • Ledo skulptūrų festivalis Druskininkuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų tema 
 • Mi­tai apie cuk­raus po­vei­kį svei­ka­tai, ku­riais ti­kė­ti tik­rai ne­ver­ta 
 • Spe­cia­lis­tė: ko­dėl taip svar­bu rink­tis tin­ka­mus rie­ba­lus kep­ti?  
 • Daug mū­sų sa­vo dar­bais gar­si­na Aly­taus var­dą
 • Mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius: lau­kia­me kiek­vie­nos
 • Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos įmo­nės in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je
 • Aly­taus si­na­go­go­je – vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tras
 • „Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus” lau­re­a­tų šo­kio spek­tak­lis pir­mą kar­tą Aly­tu­je
 • Kaip pri­si­jau­kin­ti po­ezi­ją?
 • Psi­cho­lo­gas apie „mė­ly­ną­jį pir­ma­die­nį”: mėgs­tan­tiems ne­sai­kin­gai pa­švęs­ti daž­nas pir­ma­die­nis ne tik mė­ly­na­sis, bet ir juo­da­sis
 • Ja­po­ni­jos įmo­nė į kos­mo­są iš­kė­lė pa­ly­do­vą, ga­lė­sian­tį su­kel­ti dirb­ti­nį me­te­o­rų lie­tų 
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je www.aly­tus.lt ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro pa­gei­da­vi­mu su­pla­nuo­tu nau­ju įva­žia­vi­mo ke­liu iš...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį aly­tiš­kiai už­gniau­žę kva­pą ste­bė­jo Ope­ros ir ba­le­to te­at­re vy­ku­sius „Žmo­nės 2019“ ap­do­va­no­ji­mus, ku­riuo­se pre­ten­den­tai į vie­ną iš aš­tuo­nių...
Praėjusį lapkritį Sveikatos apsaugos ministerijai atnaujinus higienos normas, nustatyta, kokių sveikatos sutrikimų turintys vaikai gali lankyti ikimokyklines įstaigas ir priešmokyklines grupes....
Šie­met ver­sle tu­rė­tų ne­trūk­ti jau­du­lio – tre­ji rin­ki­mai Lie­tu­vo­je, „Bre­xi­tas“, ne­apib­rėž­tu­mas pa­sau­lio rin­ko­se. Ta­čiau, tin­ka­mai iš­nau­do­jus kin­tan­čias rin­kų są­ly­gas,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.