Me­tų kul­tū­ros žmo­gaus ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­męs aly­tiš­kis ne­su­lai­kė aša­rų: „Ne­su­ge­bė­jau net nor­ma­liai pa­dė­ko­ti” (1)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Žmonės 2019“
Praėjusį penktadienį vykusiuose „Žmonės 2019“ apdovanojimuose iš keturių Metų kultūros žmogaus nominantų statulėlė atiteko būtent alytiškiams menininkams broliams Algirdui ir Remigijui Gataveckams. Atsiimdamas apdovanojimą Algirdas nesulaikė džiaugsmo ašarų, o emocijos strigdė žodžius gerklėje. Tokia nuoširdi alytiškio reakcija pavergė salėje ir už ekrano apdovanojimą stebėjusių žiūrovų širdis. Dainiaus LABUČIO (ELTA) ir asmeninės nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį aly­tiš­kiai už­gniau­žę kva­pą ste­bė­jo Ope­ros ir ba­le­to te­at­re vy­ku­sius „Žmo­nės 2019“ ap­do­va­no­ji­mus, ku­riuo­se pre­ten­den­tai į vie­ną iš aš­tuo­nių no­mi­na­ci­jų bu­vo ir aly­tiš­kiai me­ni­nin­kai bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai. Bū­tent jie ir bu­vo tie lai­min­gie­ji, ku­rie už po­zi­ty­vu­mo ne­sto­ko­ji­mą ir pa­gal­bą kur­ti ki­tiems pel­nė Me­tų kul­tū­ros žmo­gaus ap­do­va­no­ji­mą. Nuo­šir­džios Al­gir­do emo­ci­jos, sce­no­je at­si­i­mant sta­tu­lė­lę, dar ir šian­dien pla­čiai ap­ta­ri­nė­ja­mos vie­šu­mo­je, tad aly­tiš­kio pa­klau­sė­me, kas jį taip su­jau­di­no ar su­grau­di­no.

Aša­ros strig­dė žo­džius ger­klė­je

„Ko ge­ro, pa­ti gra­žiau­sia no­mi­na­ci­ja. Po­nios ir po­nai, Me­tų kul­tū­ros žmo­gus. Įkvėp­ti ki­tą, kai pats au­gai be­veik be jo­kios užuo­vė­jos, my­lė­ti ki­tą ir pa­ro­dy­ti jam ke­lią, kai pa­čiam mei­lės vel­nio­niš­kai rei­kė­jo nuo pat pir­mos gi­mi­mo se­kun­dės, tai ir yra tik­ro­ji kul­tū­ra. Bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai“, – to­kius pa­skel­biant no­mi­na­ci­jos nu­ga­lė­to­jus vos pir­muo­sius iš­tar­tus te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jos Rū­tos Mi­kel­ke­vi­čiū­tės žo­džius iš­gir­dęs Al­gir­das su­sig­rau­di­no dar sė­dė­da­mas tarp žiū­ro­vų.

Sa­lė­je sė­din­čiuo­sius pa­ver­gė nuo­šir­džios lai­mė­to­jo emo­ci­jos ir aša­ros, tad jį pub­li­ka drą­si­no aplo­dis­mentų gau­sa.

Iš­skir­ti­niais me­no pro­jek­tais gar­sė­jan­tys bro­liai dai­li­nin­kai, dės­ty­to­jai, re­a­lis­ti­nio pie­ši­mo meist­rai, pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ti už nuo­pel­nus Lie­tu­vai – to­kie aly­tiš­kių nuo­pel­nai bu­vo įvar­dy­ti Al­gir­dui ei­nant į sce­ną at­si­im­ti ap­do­va­no­ji­mo.

„Ačiū la­bai, sa­ko vy­rai ne­ver­kia, bet ši aki­mir­ka... Ačiū la­bai“, – džiaugs­mo aša­ros strig­dė Al­gir­do žo­džius ger­klė­je. 

Bro­lis ne­pa­ti­kė­jo

Nors ap­do­va­no­ji­mas bu­vo skir­tas abiem bro­liams, ta­čiau ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mė tik vie­nas jų, nes Re­mi­gi­jus iš­vy­kęs į ke­lio­nę Ita­li­jo­je, ku­rią bu­vo su­pla­na­vęs žy­miai anks­čiau, nei jie ta­po ap­do­va­no­ji­mo no­mi­nan­tais.

Pa­klau­sus, o kaip Re­mi­gi­jus su­re­a­ga­vo, kai su­ži­no­jo, kad no­mi­na­ci­ja ati­te­ko jiems, Al­gir­das pa­sa­ko­jo, jog iš pra­džių ne­su­pra­to. „Sa­ko, kaip tai lai­mė­jom? Kas tau sa­kė? Sa­kau, tai­gi ran­koj tu­riu sta­tu­lė­lę. Ta­da jis vėl klau­sė, tai kas tau sa­kė? Dar kar­tą pa­kar­to­jau, kad tu­riu sta­tu­lė­lę. Jis ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti“, – pa­sa­ko­jo Al­gir­das.

 Ap­do­va­no­ji­mo ne­si­ti­kė­jo

At­slū­gus emo­ci­joms, kal­bi­no­me jį apie dar vie­ną bro­lių gy­ve­ni­me nu­ti­ku­sį gra­žų įvy­kį ir ap­do­va­no­ji­mą.

Į šios no­mi­na­ci­jos ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­da­vo ke­tu­ri kan­di­da­tai: ki­no re­ži­sie­rius ir pro­diu­se­ris Arū­nas Ma­te­lis – už pa­si­au­ko­ji­mą, gam­tos moks­lų ma­gist­ras Min­dau­gas Sur­vi­la – už mei­lę gam­tai, dai­li­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai – už po­zi­ty­vų po­žiū­rį ir dai­li­nin­kas Vil­man­tas Mar­cin­ke­vi­čius – už iš­skir­ti­nu­mą.

„Šio­je ka­te­go­ri­jo­je bu­vo la­bai stip­rūs da­ly­viai. Aš tik­rai ne­si­ti­kė­jau lai­mė­ti, bu­vom la­bai pa­gerb­ti vien už tai, kad pa­te­ko­me tarp to­kių žmo­nių. Ma­niau, kad mes ten ne­la­bai pel­ny­tai pa­te­ko­me, o kai pa­skel­bė, kad lai­mė­jo­me, tie­siog su­dir­bo emo­ci­jos, nes ne­si­ti­kė­jau. At­va­žia­vau nu­si­tei­kęs tie­siog pa­žiū­rė­ti ge­ro kon­cer­to, bet ne dau­giau. Jei­gu bū­čiau nu­tuo­kęs, kad lai­mė­sim, bū­čiau bent jau pa­si­ruo­šęs pa­kal­bė­ti, ne­su­ge­bė­jau net nor­ma­liai pa­dė­ko­ti. O tos emo­ci­jos tik­rai ne­bu­vo su­vai­din­tos. Iš­ėjo kaip iš­ėjo. Man pa­čiam bu­vo gė­da“, – taip sa­vo emo­ci­jas at­si­i­mant ap­do­va­no­ji­mą pa­aiš­ki­no Al­gir­das. 

Ver­kė tik vie­ną kar­tą

Jis ti­ki­no, kad įpras­tai nie­ka­da ne­ver­kia. Al­gir­das ap­si­ver­kė tik vie­ną kar­tą, kai bro­lis Re­mi­gi­jus trims mė­ne­siams iš­vy­ko į Ame­ri­ką.

Ap­do­va­no­ji­mą bro­liai at­švęs, kai Re­mi­gi­jus grįš iš ke­lio­nės šią sa­vai­tę. Tie­sa, Al­gir­das kar­tu su jį at­ly­dė­ju­siu drau­gu Ar­tū­ru Ma­žei­ka da­ly­va­vo dūz­gė­se, kur pa­ben­dra­vo su ren­gi­nio sve­čiais ir pa­mi­nė­jo sa­vo lai­mė­ji­mą.

Al­gir­das įsi­ti­ki­nęs, kad lai­mė­ti šį ti­tu­lą bro­liams pa­dė­jo la­bai juos pa­lai­kę aly­tiš­kiai, aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė ir pa­žįs­ta­mi žmo­nės, drau­gai, ku­rie ak­ty­viai bal­sa­vo. „Už tai ver­ti­nu ir my­liu šį mies­tą ir jo žmo­nes“, – sa­kė Al­gir­das ir pri­dū­rė, kad jų lai­mė­ji­mą lė­mė ir ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mai, ku­rie su­da­rė pu­sę vi­sų bal­sų. 

„No­mi­nuo­ti bu­vo­me už po­zi­ty­vu­mą, nors jo pats kaip ir ne­jau­čiu. O dėl pa­gal­bos ki­tiems, tai aš to ne­su­reikš­mi­nu, tai at­ro­do na­tū­ra­lu, vi­si tu­rė­tų pa­dė­ti vie­ni ki­tiems, ne­su­pran­tu, kaip ga­li­ma gy­ven­ti ki­taip. Mes gy­ve­no­me tarp to­kių žmo­nių, ku­rie nie­ka­da ne­sto­ko­jo no­ro pa­dė­ti ki­tiems“, – kal­bė­jo aly­tiš­kis.

Nu­veik­ti pas­ta­rų­jų me­tų dar­bai, ku­riais bro­liai džiau­gia­si la­biau­siai, tai pa­ro­da „Po­vei­kis“, pro­jek­tas „Art, Art ir Art“, sie­nų ta­py­bos dar­bai, se­mi­na­rai, skir­ti gy­ve­ni­mo nu­skriaus­tiems, sa­vi­ver­tę pra­ra­du­siems vai­kams ir dau­gy­bė ki­tų.

Ypa­tin­gais me­no pro­jek­tais gar­sė­jan­tys dvy­niai dai­li­nin­kai A. ir R.Ga­ta­vec­kai už­au­go Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se. Nuo ma­žens mė­gę pieš­ti bro­liai Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je bai­gė fres­kos ir mo­zai­kos stu­di­jas. Tarp­tau­ti­nė­je šiuo­lai­ki­nio me­no mu­gė­je „Art­Vil­nius’12“ už pro­jek­tą „Po­vei­kis“ jiems bu­vo su­teik­tas ge­riau­sio Lie­tu­vos jau­no­jo me­ni­nin­ko ti­tu­las. Re­mi­gi­jus Dai­lės aka­de­mi­jo­je iki šiol dir­ba dės­ty­to­ju, Al­gir­das įgi­jo moks­lų dak­ta­ro laips­nį. Sos­ti­nė­je bro­liai ati­da­rė stu­di­ją, ku­rio­je mo­ko su­au­gu­siuo­sius pieš­ti. Abu yra re­a­lis­ti­nio pie­ši­mo meist­rai. Taip pat jie­du – kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ am­ba­sa­do­riai, pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ti or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liais. 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  kiek jie pasieke gyvendami valdiskoj ystaigoj ,tiesiog malonu kartu su jais ,bent akimirka pasidziaugti ,dideliu investiciju nereikejo ,tik noro kantrybes ,laiko .tai vyrukai verti demesio ,sekmes jiems ir ateityje .

Kiti straipsniai