Naujas įvažiavimas į „Lidl” negalės kirsti saugomos geležinkelio sankasos?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Sausis 22
„Lidl“
Į „Lidl“ pre­ky­bos cen­trą šiuo me­tu ga­li­ma pa­tek­ti vie­nin­te­liu įva­žia­vi­mu iš Jaz­mi­nų gat­vės, juo nau­do­ja­si ir ša­lia esan­čių  dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.                                 Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je www.aly­tus.lt ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro pa­gei­da­vi­mu su­pla­nuo­tu nau­ju įva­žia­vi­mo ke­liu iš Nau­jo­sios gat­vės į Jaz­mi­nų g. 32 skly­pą ir via­du­ku pės­tie­siems. Sta­ty­to­ju nu­ro­do­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, įga­lio­tas at­sto­vas –  Vil­niu­je re­gist­ruo­ta UAB „Saug­vi­la“.

Pro­jek­to vie­ši­ni­mas – vie­šas su­si­rin­ki­mas vyks va­sa­rio 4 die­ną 17.30 val. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ta­ry­bos sa­lė­je. Iki tol pro­jek­tui ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus, ta­čiau jau aiš­ku, kad vie­na ko­rek­ci­ja yra es­mi­nė. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ne­pri­ta­ria su­ma­ny­mui, nes bū­tų su­nai­kin­tos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to – ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sankasos sa­vy­bės.

Kaip „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Aly­taus sky­rius, jo spe­cia­lis­tai su­si­pa­ži­no su vie­ša in­for­ma­ci­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ir pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ren­gė­jams bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tei­kė mo­ty­vuo­tą pa­ste­bė­ji­mą dėl pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų. Ne­pri­tar­ta įva­žia­vi­mo / iš­va­žia­vi­mo bei pės­čių­jų via­du­ko įren­gi­mo dar­bams, nes šie su­nai­kins kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to ver­tin­gą­sias sa­vy­bes.

Kal­ba­ma apie per Aly­taus mies­tą ei­nan­čią is­to­ri­nio ge­le­žin­ke­lio san­ka­są ir jo sta­ti­nių kom­plek­są, ver­tin­go­sios sa­vy­bės šiuo at­ve­jų bū­tų „že­mės ir jos pa­vir­šiaus ele­men­tai – rel­je­fas, ge­le­žin­ke­lio grun­to py­li­mai, jo ti­pas“.

Pre­ky­bos cen­trų ir sau­go­mo pa­vel­do in­te­re­sai Aly­tu­je su­si­ker­ta ne prmą kar­tą. Ak­me­ni­nę XIX am­žiaus sta­ty­bos ge­le­žin­ke­lio pra­lai­dą pa­vy­ko iš­sau­go­ti sta­tant „Nor­fą“. Į „Lidl“ pre­ky­bos cen­trą šiuo me­tu ga­li­ma pa­tek­ti vie­nin­te­liu įva­žia­vi­mu iš Jaz­mi­nų gat­vės, juo nau­do­ja­si ir ša­lia esan­čių  dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.

Sie­kiant iš­veng­ti eis­mo spūs­čių, pa­siū­ly­ta nau­ją pri­va­žia­vi­mo ke­lią įreng­ti iš Nau­jo­sios gat­vės pu­sės. Pro­jek­ti­nis pa­siū­ly­mas pra­dė­tas reng­ti, kai ge­le­žin­ke­lio san­ka­sa ir sta­ti­nių kom­plek­sas dar ne­bu­vo sau­go­mas, tai yra iki 2018 me­tų ru­dens.

Ta­čiau dau­ge­liui aly­tiš­kių šiuo me­tu kur kas aki­vaiz­des­nė at­ro­do ne kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to sau­go­ji­mo, o eis­mo pro­ble­ma prie mi­nė­to pre­ky­bos cen­tro. Kuo ver­tin­ga is­to­ri­nio ge­le­žin­ke­lio san­ka­sa Aly­taus mies­tui? – klau­sia jie.

„Vi­so ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sta­ti­nių kom­plek­so įra­šy­mas į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą ir tei­si­nės ap­sau­gos su­tei­ki­mas yra lo­giš­kas spren­di­mas, nes ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nos jau bu­vo įra­šy­tos į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, o ge­le­žin­ke­lio sto­ties siur­bli­nė ir ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo da­lis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pa­skelb­ti sa­vi­val­dy­bės sau­go­mais kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais. Aly­taus for­ti­fi­ka­vi­mas įren­giant ja­me III kla­sės tvir­to­vę XIX am­žiaus pa­bai­go­je ir ge­le­žin­ke­lio nu­tie­si­mas ne­abe­jo­ti­nai pa­ska­ti­no mies­to au­gi­mą ir plėt­rą. Iš­li­ku­sios au­ten­tiš­kos ge­le­žin­ke­lio kom­plek­so da­lys yra ma­te­ria­lus mies­to is­to­ri­jos žen­klas, to­dėl tu­ri­me elg­tis at­sa­kin­gai, už­tik­rin­ti jo ap­sau­gą bei ga­li­my­bę jį pa­žin­ti ir at­ei­ties kar­toms“, – tei­kia KPD Aly­taus te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Alius Ba­ra­naus­kas.

Į „Lidl“ pre­ky­bos cen­trą šiuo me­tu ga­li­ma pa­tek­ti vie­nin­te­liu įva­žia­vi­mu iš Jaz­mi­nų gat­vės, juo nau­do­ja­si ir ša­lia esan­čių  dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.                                 Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

 

  Komentaras

  Paveldosaugininkų susigalvoti draudimai pertekliniai ir tiesiog juokingi, juk pylimą ir taip jau seniai bent penkios gatvės kerta. Įvažiavimas nuo Naujosios gatvės -logiškas, funkcionalus ir būtinas!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.