Hi­gie­nos nor­mų pa­kei­ti­mai – tė­vų su­pra­ti­mo ly­giui pa­si­ma­tuo­ti? (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
vaikai
Specialistai pataria tėvams, kad ge­riau ir ne­stip­riai slo­guo­jan­čius vaikus pa­lik­ti na­mie.
Praėjusį lapkritį Sveikatos apsaugos ministerijai atnaujinus higienos normas, nustatyta, kokių sveikatos sutrikimų turintys vaikai gali lankyti ikimokyklines įstaigas ir priešmokyklines grupes. Nuspręsta nestipriai kosintiems ir sloguojantiems mažiesiems leisti būti tarp sveikųjų. Kaip naują požiūrį į vaikų sveikatą, pakilus sergamumui ūmiomis kvėpavimo takų ligomis bei gripu, vertina įstaigos, medikai ir tėveliai?

Ge­riau ir ne­stip­riai slo­guo­jan­čius pa­lik­ti na­mie

Lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ va­do­vė Ra­sa Nau­ja­lie­nė sa­ko, jog džiau­gia­si ben­druo­me­ne, ypač tė­vais, ku­rie su­pran­ta, kad ne­svei­kuo­jan­tiems vai­kams ge­riau pa­si­lik­ti na­mie. „Tik­rai ne­ten­ka gin­čy­tis, pyk­tis. Šian­dien aš pa­ti blo­gai jau­čiuo­si, vos pra­kal­bu, bet tu­riu at­lik­ti ke­le­tą la­bai svar­bių dar­bų, tad at­ėjau, bet iš dar­bo ka­bi­ne­to ne­ža­du iš­ei­ti. Jei taip at­si­tiks, kad pri­va­lė­siu, už­si­dė­siu me­di­ci­ni­nę kau­kę, ku­rių esa­me įsi­gi­ję“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė R.Nau­ja­lie­nė.

Jos  tei­gi­mu, šiuo me­tu įstai­gos dėl li­gos ne­lan­ko apie dvi­de­šimt pro­cen­tų ug­dy­ti­nių. Pu­šy­no prie­globs­ty­je įsi­kū­ręs „Gi­ri­nu­kas“ – lai­ko­si svei­ka­ti­ni­mo pa­krai­pos, yra Lie­tu­vos svei­ka­tos stip­ri­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo na­rys, įstai­go­je vei­kia ba­sei­nas, kar­tais vai­kai ve­ža­mi ir į di­des­nį, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ba­sei­ną, ne­grū­di­nant vai­kų, ser­ga­mu­mas bū­tų dar di­des­nis.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ va­do­vė Ire­na An­džiu­ly­tė sa­ko, kad dar­že­ly­je iš aš­tuo­nių gru­pių yra to­kių, ku­rias lan­ko vi­si vai­kai, bet kai ku­rių vai­ku­čiai la­bai ser­ga. „Šian­dien su­lau­kiau tri­jų tė­vų skam­bu­čių, ku­rie pra­ne­šė, kad jų vai­kams gy­dy­to­ja nu­sta­tė gri­pą. Tai reiš­kia, jog ser­gan­čių­jų bus ir dau­giau“, – kon­sta­tuo­ja „Sau­lu­tės“ va­do­vė.

„Sten­gia­mės vė­din­ti pa­tal­pas, daž­niau jas plau­ti, kas­dien vai­kams siū­lo­me vai­sių ir dar­žo­vių, vi­saip sten­gia­mės pri­si­lai­ky­ti, bet ser­gan­čių­jų yra“, – tei­gia lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Alė Zda­na­vi­čie­nė.

Ser­gan­čių­jų pa­dau­gė­ję ir lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Bo­ru­žė­lė“, čia vi­ru­sai į lo­vą pa­gul­dė ir ke­lias dar­buo­to­jas. „Tik pa­si­džiaug­ti ga­li­me tė­ve­liais, ku­rie ge­ra­no­riš­ki ir tik­rai ne­ve­da, kad ir šiek tiek slo­guo­jan­čių vai­kų į gru­pes“, – sa­kė įstai­gos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Li­na Bren­ke­vi­čie­nė.

Pa­kal­bin­ti ke­li vai­kų li­gų gy­dy­to­jai kvie­tė ypač šiuo me­tu, kai kas­dien su­lau­kia­ma di­des­nio li­go­niu­kų skai­čiaus, slo­guo­jan­čius ir ko­sin­čius vai­kus ge­riau pa­lik­ti na­muo­se, daž­niau ar­ba­ta pa­gir­dy­ti, il­giau pa­mig­dy­ti.

Gri­pas diag­no­zuo­ja­mas vis daž­niau

Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Vi­li­ja Šiup­šins­kie­nė džiau­gia­si, kad kol kas ser­ga­mu­mo ro­dik­lis jų mo­kyk­lo­je spar­čiai ne­ky­la, vie­ną ki­tą su­grie­bia li­ga. „Ma­nau, kad vai­kų svei­ka­ti­ni­mu la­bai rū­pi­na­si šei­ma, tė­vai. Mes sa­vo ruož­tu taip pat pri­si­de­da­me – mo­ki­nius į lau­ką iš­lei­džia­me tik po ke­tu­rių pa­mo­kų, kai oras jau bū­na šil­tes­nis. Kol ne­ra­ki­no­me du­rų, jie jau per pir­mą­ją per­trau­ką bėg­da­vo į par­duo­tu­vę. Vė­jai, šla­pias snie­gas ne­pri­si­dė­da­vo prie moks­lei­vių svei­ka­ti­ni­mo“, – pa­ste­bi di­rek­to­rė.

„Šian­dien iš 291 mo­ki­nio pa­mo­ko­se ne­bu­vo 60-ties. Kla­sė­se vi­du­ti­niš­kai ser­ga 4–5 mo­ki­niai, prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė­se ne­lan­ky­mo pro­cen­tas di­des­nis. Mo­kyk­li­nu­kams jau ne­ga­lio­ja  hi­gie­nos nor­mų at­nau­ji­ni­mai, mes pa­ta­ria­me ko­sin­čių ir slo­guo­jan­čių vai­kų ne­leis­ti į mo­kyk­lą, bet at­ėju­sių­jų ir ne­iš­va­ro­me, iš­sky­rus ta­da, kai moks­lei­viui pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra. Tuo­met skam­bi­na­me tė­vams“, – pa­tir­ti­mi da­li­ja­si Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Mi­ka­laus­kie­nė.

Kai in­for­ma­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė, ser­ga­mu­mo krei­vė mies­to ug­dy­mo įstai­go­se ky­la, bet vai­kų ser­ga­mu­mas dar nė­ra di­de­lis. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sia sa­vai­te, ap­skri­tai ser­ga­mu­mas mies­te iš­au­go 28,7 proc., 10 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 180,1 at­ve­jo per sa­vai­tę. Vai­kai iki 17 me­tų am­žiaus su­da­rė tik 59,4 proc. vi­sų sir­gu­sių­jų. Re­gist­ruo­ti 152 gri­po at­ve­jai, iš jų – 74-iems vai­kams. Gri­pas su­da­rė 16,5 proc. nuo ben­dro re­gist­ruo­to ūmio­mis vi­ru­si­nė­mis kvė­pa­vi­mo li­go­mis ir gri­pu ser­gan­čių­jų skai­čiaus.

I.Mas­ke­liū­nie­nė, pa­pra­šy­ta iš­sa­ky­ti sa­vo kaip gy­dy­to­jos ir ma­mos nuo­mo­nę apie lei­di­mą ne­karš­čiuo­jan­tiems, bet leng­vai ko­sin­tiems ir slo­guo­jan­tiems vai­kams lan­ky­ti iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas, tei­gė, kad tai blo­ga prak­ti­ka.

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras daug at­sa­ko­my­bės pa­li­ko tė­vams. Kaip tu ger­bi sa­vo vai­kų ir ap­lin­ki­nių svei­ka­tą, taip tu ir pa­si­elg­si: gal nu­ve­si slo­guo­jan­tį sa­vo vai­ką ir vi­ru­sais pa­si­da­lin­si, o gal  pa­lik­si jį na­muo­se, gerb­da­mas jo ben­dra­am­žių svei­ka­tą. Tai pa­kei­ti­mai tė­vų su­pra­ti­mo ly­giui pa­si­ma­tuo­ti“, – ma­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja.

Ji tei­gė, kad me­di­ci­ni­nės kau­kės nė­ra pa­na­cė­ja, no­rint kuo ma­žiau pa­si­gau­ti vi­ru­sų, jas bū­ti­na daž­nai keis­ti. Tik­rai ne­pa­gel­bės nuo ry­to iki va­ka­ro dė­vi­ma ta pa­ti kau­kė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai