Iš Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės pa­si­trau­kė vai­kų gru­pė: ne­san­tai­ka, nesu­si­pra­ti­mai ar pi­ni­gų sty­gius? (211)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Algirasu Petkevičius
Su Vilties erdvės bendruomenės naujuoju pirmininku Algirdu Petkevičiumi kalbėjomės jai suteiktose patalpose įrengtoje multisensorinėje erdvėje. Jis atmetė bet kokius Montessori grupę lankiusių vaikų tėvų kaltinimus, tvirtino, kad šios grupės nepajėgta išlaikyti finansiškai. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė aso­cia­ci­jo­je Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė­je vei­ku­sios Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pės kai ku­rių tė­ve­lių nu­si­skun­di­mas dėl at­si­ra­du­sios ne­san­tai­kos su nau­juo­ju ben­druo­me­nės va­do­vu. Bū­tent dėl šios prie­žas­tis apie to­kią gru­pę mi­nė­to­je ben­druo­me­nė­je jau ga­li­ma kal­bė­ti bū­tuo­ju lai­ku. Da­bar tė­vai mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šo vai­kus ir kar­tu su jais dir­bu­sias auk­lė­to­jas pri­glaus­ti vie­na­me iš lop­še­lių-dar­že­lių. Sa­vi­val­dy­bė ieš­kos bū­dų, kaip tai pa­da­ry­ti.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas

Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė vei­kia at­si­lais­vi­nu­sio­se kū­di­kių na­mų pa­tal­po­se Dau­gų gat­vė­je. Jas – 980 kv. met­rų dy­džio – aso­cia­ci­jai prieš tre­jus me­tus pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui bu­vo su­tei­ku­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­gal pa­nau­dą mo­kant tik už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus.

Per­nai mies­to ta­ry­ba to­kiais pat pa­grin­dais per­duo­da­mų pa­tal­pų lai­ką pail­gi­no iki de­šim­ties me­tų. O jos šiai ben­druo­me­nei per­duo­tos so­cia­li­nei veik­lai vyk­dy­ti. Kon­kre­čiai – teik­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas šei­moms bei bet ku­rios am­žiaus gru­pės as­me­nims.

Šios ben­druo­me­nės pa­tal­po­se ga­vus tuo­me­tės Dar­bo bir­žos pa­ra­mą pa­gal pa­teik­tą pro­jek­tą bu­vo įkur­tas re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras „Har­mo­ni­jos oazė“: su­kur­ta vai­kų die­nos už­im­tu­mo erd­vė, pri­tai­ky­ta vai­kams, tu­rin­tiems rai­dos su­tri­ki­mų.

Ne­tru­kus čia, sie­kiant at­skir­ti ben­druo­me­nę lan­kan­čių as­me­nų gru­pes, at­si­ra­do „Vai­kų oazė“.

Nuo per­nykš­čio ru­dens Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė­je pra­dė­jo veik­ti ir pen­kio­li­kos vai­kų nuo tre­jų iki še­še­rių me­tų Mon­tes­so­ri, ar­ba mo­ky­mo­si iš spe­cia­lios ap­lin­kos pa­de­dant auk­lė­to­jams, vai­kų už­im­tu­mo gru­pė.

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai pa­skam­bi­nę kai ku­rie šią gru­pę lan­kiu­sių vai­kų tė­vai skun­dė­si to­liau ne­be­ga­lin­tys jų leis­ti  į šią gru­pę dėl iš­ei­nan­čios auk­lė­to­jos ir ne­su­ta­ri­mų su nau­ju Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ku Al­gir­du Pet­ke­vi­čiu­mi, ku­ris va­do­va­vi­mą ben­druo­me­nei pe­rė­mė šie­me­tį va­sa­rį. Jis pa­kei­tė anks­čiau ben­druo­me­nei va­do­va­vu­sią Dai­vą Dau­gė­lie­nę.

Kaip sa­kė į mi­nė­tą gru­pę vai­ką lei­du­si ir čia sa­va­no­ria­vu­si Mo­ni­ka Aziu­le­vi­čiū­tė-Var­ta­vi­čie­nė, jos vai­kui bu­vo už­draus­ta lan­ky­ti gru­pę, nes ne­va ji ne­mo­ka už pa­slau­gas, nors iš­lai­kant gru­pę bu­vo pri­si­dė­ju­si ki­tais dar­bais.

Mo­te­ris pa­brė­žė, kad jai at­seit net ne­bu­vo iš­ra­šy­tos są­skai­tos.

Apie tai, kad su­mo­kė­jus pi­ni­gus ne­bu­vo iš­ra­šo­mos są­skai­tos, kal­bė­jo ir dar vie­na Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pę lan­kiu­sio vai­ko ma­ma, ku­rios pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma.

Tad ne­at­si­tik­ti­nai tė­vų var­du M.Aziu­le­vi­čiū­tė-Var­ta­vi­čie­nė krei­pė­si į Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Šis bir­že­lį dėl ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė­je pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

„Iš­ėjo auk­lė­to­ja, iš­ei­na­me ir mes“

Ir M.Aziu­le­vi­čiū­tė-Var­ta­vi­čie­nė, ir ne­no­rė­ju­si, kad jos pa­var­dė bū­tų vie­šai skel­bia­ma, mo­te­ris, ir tre­čia, taip pat ne­pa­gei­da­vu­si vie­šai skel­bia­mos pa­var­dės, aly­tiš­kė tvir­ti­no, kad į Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pę ne­bu­vo pras­mės leis­ti at­ža­lų, nes iš dar­bo iš­ėjo auk­lė­to­ja, mi­nė­to mo­ky­mo me­to­do ge­ra spe­cia­lis­tė Li­na Abe­ciū­nie­nė.

Mo­te­rų ži­nio­mis, auk­lė­to­ja pa­li­ko dar­bo­vie­tę dėl ne­su­ta­ri­mų su ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ku A.Pet­ke­vi­čiu­mi.

„Kiek ži­no­me, auk­lė­to­jai ir jos pa­dė­jė­jai ne­da­vė atos­to­gų, al­gos lai­ku ne­su­mo­kė­da­vo, ne­pa­gar­biai su jo­mis el­gė­si, kė­lė bal­są net prie vai­kų. Mums nuo­lat pri­min­da­vo, kiek yra in­ves­tuo­ta į ben­druo­me­nės pa­tal­pas, lyg mes tu­rė­tu­me at­ly­gin­ti. Iš­ėjo auk­lė­to­ja, iš­ei­na­me ir mes“, – tei­gė vie­no vai­ko ma­ma, ku­rios pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma.

„Mes pa­ste­bė­jo­me, kad ben­druo­me­nės va­do­vas vie­na sa­ko, ki­ta da­ro. Čia kal­bu ir apie mo­kes­tį – 150 eu­rų už vai­ką per mė­ne­sį. Tai pa­sa­ko rei­kia pa­di­din­ti, po to jau ne­be­di­din­ti. Tai su­kė­lė mums ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Pet­ke­vi­čiu­mi ir nu­spren­dė­me dau­giau sa­vo vai­kų ne­be­leis­ti į jo va­do­vau­ja­mą ben­druo­me­nę“, – kal­bė­jo ki­to čia Mon­tes­so­ri gru­pę lan­kiu­sio vai­ko ma­ma, ku­rio pa­var­dė re­dak­ci­jai taip pat ži­no­ma.

Čia dir­bu­sios auk­lė­to­jos L.Abe­ciū­nie­nės tei­gi­mu, ją, kaip Mon­tes­so­ri mo­ky­mo me­to­do spe­cia­lis­tę, su­si­ra­do M.Aziu­le­vi­čiū­tė-Var­ta­vi­čie­nė, ji ir ki­tų vai­kų tė­vai ne­da­vė ra­my­bės, vis kvie­tė at­ei­ti dirb­ti su vai­kais Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė­je: „Kai pra­dė­jau dirb­ti, jai va­do­va­vo Dau­gė­lie­nė, pas­kui pe­rė­mė Pet­ke­vi­čius. Iš pra­džių bu­vo vis­kas ge­rai. Ta­čiau vė­liau pra­dė­jo kal­bė­ti, kad ne­už­ten­ka pi­ni­gų, kei­tė spren­di­mus dėl atos­to­gų, pra­si­dė­jo ne­su­ta­ri­mai su ug­dy­ti­nių tė­vais. Jei rei­kia iš­si­peš­ti už­dirb­tą at­ly­gi­ni­mą, tai at­si­pra­šau. To­dėl ir nu­spren­džiau iš­ei­ti.“

Pra­šy­mą pa­si­ra­šė dvi­de­šimt tė­vų

Lie­pos pa­bai­go­je dvi­de­šim­ties Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pę lan­kiu­sių vai­kų tė­vai krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­mi pri­im­ti pen­kio­li­kos vai­kų gru­pę su auk­lė­to­ja L.Abe­ciū­nie­ne ir jos pa­dė­jė­ja į vie­ną iš mies­te vei­kian­čių lop­še­lių-dar­že­lių.

Kaip sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, tik­rai bus ieš­ko­ma bū­dų pa­dė­ti, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rės pri­im­ti spren­di­mą dėl vie­no lop­še­lio-dar­že­lio gru­pių pa­di­di­ni­mo.

Vi­ce­me­rė tvir­ti­no, kad pas ją ap­si­lan­kę Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės Mon­tes­so­ri vai­kų gru­pės tė­vai skun­dė­si dėl ne­su­ta­ri­mų su ben­druo­me­nės va­do­vu: „Tai tar­pu­sa­vy­je ki­lę ne­su­ta­ri­mai tarp va­do­vo ir tė­vų. Fi­nan­si­nio po­bū­džio įta­ri­mai, kiek ži­nau, nag­ri­nė­ja­mi po­li­ci­jo­je, tai ne mū­sų kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas. Mes ga­li­me žiū­rė­ti, tik kaip nau­do­ja­mos pa­gal pa­nau­dą su­teik­tos pa­tal­pos.“

Po vai­kų tė­vų ap­si­lan­ky­mo pas vi­ce­me­rę mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rius ėmė do­mė­tis, ko­kios so­cia­li­nės pa­slau­gos yra tei­kia­mos Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nei pa­gal pa­nau­dą su­teik­to­se kū­di­kių na­muo­se at­si­lais­vi­nu­sio­se pa­tal­po­se.

„Skau­du, kad ne­iš­vys­ty­ta veik­la“

Bu­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Li­na So­su­no­vi­čie­nė dėl „Har­mo­ni­jos oazės“, ku­ria nau­do­jo­si ir Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pė, įkū­ri­mo Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nei pa­dė­jo pa­reng­ti pro­jek­tą, gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš tuo­me­tės Dar­bo bir­žos ir jį įgy­ven­din­ti.

Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą ji bu­vo šio pro­jek­to va­do­vė, kaip pa­ti sa­kė, vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. „Per šį pro­jek­tą, ku­riam Dar­bo bir­ža sky­rė apie 40 tūkst. eu­rų, dar pri­si­dė­jo ir pa­ti ben­druo­me­nė bei rė­mė­jai, bu­vo su­kur­ta mul­ti­sen­so­ri­nė erd­vė, ku­rias tu­ri ma­žai ug­dy­mo įstai­gų ir ku­rios vai­kams rei­ka­lin­gos at­lik­ti įvai­rias at­si­pa­lai­da­vi­mo te­ra­pi­jas. Taip pat nu­pirk­ti vir­tu­vės bal­dai, įran­ga, ko­kią tu­ri net ne vi­si res­to­ra­nai, kai ku­rie vai­kų ug­dy­mui ir po­il­siui rei­ka­lin­gi bal­dai. Šio tre­jų me­tų truk­mės pro­jek­to, per ku­rį bu­vo įdar­bin­ti trys ne­ga­lią tu­rin­tys as­me­nys – vir­tu­vė­je ir pa­gal­bi­nia­me auk­lė­ji­mo pro­ce­se, vyk­dy­mas bai­gia­si šių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je. Skau­du, kad ne­iš­vys­ty­ta veik­la, kad vai­kai pa­lie­ka ben­druo­me­nę.“

Pa­sak L.So­su­no­vi­čie­nės, pa­si­bai­gus pro­jek­tui jo me­tu įgy­tas tur­tas lie­ka Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės nuo­sa­vy­be ir su juo ga­li­ma elg­tis sa­vo nuo­žiū­ra, net ir par­duo­ti.

Bu­vu­si mies­to ta­ry­bos na­rė tvir­ti­no, kad ji nuo šios ben­druo­me­nės nu­to­lo, kai jos na­riu ta­po A.Pet­ke­vi­čius, nes at­si­ra­do tam tik­rų kal­ti­ni­mų, ku­rių ne­no­rin­ti įvar­dy­ti.

„Ne­bu­vo­me pa­jė­gūs fi­nan­siš­kai iš­lai­ky­ti“

Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nei va­do­va­vu­si D.Dau­gė­lie­nė, esan­ti ir vie­na iš Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės stei­gė­jų, ir vie­na iš da­li­nin­kių, sa­kė iš va­do­vo pa­rei­gų pa­si­trau­ku­si, nes pa­var­gu­si plė­šy­tis: „Plė­šai­si, o re­zul­ta­tų so­cia­li­nė­je sri­ty­je sun­ku pa­siek­ti.“

Jos tei­gi­mu, A.Pet­ke­vi­čius pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas kaip ben­druo­me­nės na­rys. O juo tapo maždaug prieš trejus metus.

„Aš esu vi­suo­me­ni­nis Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas. Kai ben­druo­me­nė ieš­ko­jo rė­mė­jų pa­tal­poms įsi­reng­ti, te­ko su­teik­ti pa­gal­bą per ke­lias sta­ty­bos įmo­nes, ku­rio­se tu­riu pa­žįs­ta­mų ar dir­bu. Tai įmo­nės ir iš Kau­no, ir iš Drus­ki­nin­kų. Taip ta­pau šios ben­druo­me­nės da­li­nin­ku“, – tvir­ti­no A.Pet­ke­vi­čius, gy­ve­nan­tis Drus­ki­nin­kuo­se.

Jis at­me­tė bet ko­kius Mon­tes­so­ri gru­pę lan­kiu­sių vai­kų tė­vų kal­ti­ni­mus: „Aš ne­ma­tau jo­kio kon­flik­to. Tos gru­pės ne­bu­vo­me pa­jė­gūs fi­nan­siš­kai iš­lai­ky­ti. Pa­gal mū­sų skai­čia­vi­mus, jei ši gru­pė per mė­ne­sį ne­su­ge­ne­ruo­ja 2 tūks­tan­čių eu­rų, ji ne­ga­li iš­si­lai­ky­ti, per mė­ne­sį mums pri­trūk­da­vo 500–600 eu­rų. Kai ku­rių tė­vų rei­ka­la­vi­mai bu­vo tik­rai di­de­li, vos ne at­ski­ras me­niu vai­kui. Nors ne kartą kreipėmės į savivaldybę finan­sinės paramos, tačiau jos nesulaukėme. Apie man me­ta­mus fi­nan­si­nius kal­ti­ni­mus ga­liu pa­sa­ky­ti, kad bu­vo dar­buo­to­ja, ku­ri ug­dy­mui su­rink­tus pi­ni­gus pa­nau­do­jo pa­tal­pų re­mon­tui.“

A.Pet­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė­je vai­kų už­im­tu­mo cen­tras veiks ir pa­si­bai­gus va­di­na­ma­jam Dar­bo bir­žos pro­jek­tui.

Kai lan­kė­mės šios ben­druo­me­nės pa­tal­po­se, vai­kų die­nos cen­tre bu­vo pen­ki vai­kai. Ben­druo­me­nės va­do­vas vi­lia­si, kad ru­de­nį jų čia bus apie 15–20 nuo tre­jų iki še­še­rių me­tų.

Su Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pe Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nei ne­pa­vy­ko. Ar to­liau sek­sis sėk­min­gai dirb­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ty­je ir įveik­lin­ti tik­rai gra­žiai ir mo­der­niai su­si­tvar­ky­tas pa­tal­pas, tik­riau­siai pa­aiš­kės ne­tru­kus – jau ru­de­nį, kai tė­vai po va­sa­ros rink­sis ug­dy­mo įstai­gas.

 

 

 

 

 

Kiti straipsniai