Nr. 85 (13608)

2021-08-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 85 (13608) skaitykite:

  • Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tų mig­ran­tų min­tys – pla­ka­tuo­se
  • Dau­gu­mai ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių aly­tiš­kių – vi­ru­sas su at­mai­nai del­ta bū­din­ga mu­ta­ci­ja
  • So­vie­tų Są­jun­gos mi­li­ci­ja kū­rė di­ver­si­nes gru­pes po­li­ti­niams nu­žu­dy­mams – ro­do Me­di­nin­kų by­lo­je su­dė­tin­gai pro­ku­ro­rų ir pa­rei­gū­nų su­rink­ta duo­me­nų vi­su­ma
  • Ja­vap­jū­tės įkarš­ty­je: ūki­nin­kai su ne­ri­mu ste­bi, kaip žie­mos ir va­sa­ros gam­tos iš­dai­gos pa­vei­kė der­lių
  • „Net šir­dį su­spau­džia, kai pa­ma­tau nu­drož­tus po­mi­do­rų la­pus, o pa­tį au­ga­lą pa­na­šų į pal­mę”
  • Va­sa­ros aki­mir­kas žie­mą pri­mins vyš­nių si­ru­pas ir po­mi­do­rų pa­da­žas – kaip juos ga­mi­nant su­tau­py­ti lai­ko ir pi­ni­gų?
  • Aly­tiš­kė fo­to­gra­fė Gus­tė Be­ran­ky­tė: „Man pa­tin­ka iš­gy­ven­tų pa­tir­čių vi­su­ma”
  • Į sa­vo pir­mą­ją kny­gą „Mek­si­ka Ma­ri­ja” gam­ti­nin­ko Se­le­mo­no Pal­ta­na­vi­čiaus duk­ra Sau­lė su­dė­jo Mek­si­kos is­to­ri­jas
  • Kiek kai­na­vo alytiškių abi­tu­rien­čių suk­ne­lės?
Viena aktyviausių Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių – Karininko Antano Juozapavičiaus 1-oji rinktinė, apimanti Alytaus regiono savivaldybes. Gausiausios jaunųjų šaulių gretos – Alytaus rajone, visose...
Lie­pos 26-ąją Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai ėmė kel­ti ne­ra­mu­mus, – at­si­sa­kė mais­to,...
Tre­čia­die­nį bran­dos ates­ta­tai įteik­ti Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Šven­tė tra­di­ciš­kai vy­ko pa­čio­je mo­kyk­lo­je, o mo­kyk­li­nį val­są abi­tu­rien­tai...
Odontologijos klinikoje rekomenduojama apsilankyti kartą ar du kartus per metus, tačiau tam tikrose situacijose delsti tikrai nereikėtų.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.